POSTED IN Diverse, Virkelighetsforståelse

Det kommer stadig flere krisetegn.

De offisielle forklaringene er full av huller som fører til stadig villere spekulasjoner.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den globale arbeidskraftkrisa – grunn til uro?


Av NFANoreg

Ein kollaps i forsyningskjeden ser ut til å ha ramma den vestlege verda. Containerskip står og ventar utafor hamner (deriblant USA og Kina), men får ikkje lossa containerane fordi det ikkje er nok hamnearbeidarar. Dette har spesielt i USA ført til stadig tommare butikkhyller. Grunnen blir påstått å vere ein alvorleg og historisk unik mangel på arbeidskraft. I 2020 var problemet stikk motsett. På grunn av nedstengingar relatert til Covid-19-tiltak, var arbeidsløysa historisk høg. Rekordmange arbeidarar vart permitterte, og regjeringar over heile den vestlege verda delte ut sokalla «tiltakspakkar» til bedrifter for å hindre konkurs. No, i siste halvdel av 2021, er problemet stikk motsett. No er det millionar av ledige stillingar, men ingen til å fylle dei. Kva har skjedd? 

man's reflection on body of water photography
Plutselig er angivelig situasjonen snudd på hodet. En mangler arbeidskraft

Dette problemet finn vi også i Noreg. Ifølgje NAV si bedriftsundersøking for 2021, manglar norske verksemder til saman 46 000 personar, halvparten av denne mangelen innan helse og omsorg og bygg og anlegg. Audun Gjerde, rådgjevar i Kunnskapsavdelingen i NAV, meiner talet er høgare enn forventa. Etterspurnaden etter faglærte har auka frå 2020. Han meiner årsaken kan vere auka press på helsevesenet og at reiserestriksjonar bidreg til denne mangelen på kvalifisert arbeidskraft. 

Som mangeårig arbeidar i helsesektoren kan eg bekrefte at mangel på helsepersonell har vore eit problem i Noreg i mange år. Den siste tida har derimot stoda blitt endå verre. I august 2021 gjekk helsebyråd Beate Husa ut og sa at det var «kritisk mangel på helsepersonell i Bergen». Ho bad om hjelp frå nabokommunane. Bergen kommune hadde måtte «legge til side lovpålagte oppgaver for å prioritere liv og helse». Den offisielle forklaringa var «redusert drift på grunn av koronasmitte blant ansatte», dette i ei tid der det overveldande fleirtalet av helsepersonell er fullvaksinert.

person walking on hallway in blue scrub suit near incubator
Det har lenge vært mangel på kvalifisert helsepersonell

Eg har jobba i helsesektoren i Bergensområdet i 15 år. No, i september 2021, utlyser ei rekkje kommunale sjukeheimar ut meir faste 100%-stillingar for helsefagarbeidarar enn nokosinne. Som helsefagarbeidar og tidlegare fagforeiningstillitsvalt, er mi personlege erfaring at slike fulltidsstillingar brukte å vere svært sjeldne. Ein helsefagarbeidar var so nyleg som 2019 heldig om han fekk ei 70%-stilling. Ein sjukeheim i Åsane bydel lyser i same stillingsannonsen ut heile fire 100%-stillingar for helsefagarbeidarar. Same sjukeheimen lyser også ut ei 100%-stilling som fagleiar og ei 100%-stilling som sjukepleiar. Til saman seks fulltidsstillingar på ein sjukeheim som ifølgje kommunale nettsider har seks avdelingar med til saman seksti bebuarar. I tillegg har fleire private vikarbyrå også liggjande ute langvarige oppdrag som tilsvarer 100%-stilling. Noko har definitivt skjedd. Om mangelen på helsepersonell ifølgje helsebyråd Husa skuldast koronasmitte, noko som vanlegvis fører til korttidsfråvær og dermed til bruk av interne vikarar, kvifor lyser ein ut so mange faste fulltidsstillingar og langvarige vikariat og oppdrag? 

Dette kan umogleg vere gjort for å dekkje korttidsfråvær som følgje av koronasmitte. Frå min ståstad kan det sjå ut som vi har å gjere med eit permanent fråfall av helsepersonell. I og med at andre yrke har same utfordringane, kan det sjå ut som det har skjedd eit mannefall ikkje berre i Noreg, men i heile verda, blant kvalifisert arbeidskraft. 

I USA er stoda mykje, mykje verre. Ein har i lengre tid frykta ein kollaps av den amerikanske økonomien. Amerikanaren Michael Snyder driv bloggen The Economic Collapse Blog. I ein serie artiklar frå september 2021 tek han føre seg denne historisk unike arbeidskraftkrisa. Kan det skuldast at tiltakspakkane frå styresmaktene gjer det meir lønsamt for amerikanarar å sitje heime, enn å jobbe for minimumsløn i ein krevjande jobb? Det forklarer ikkje kvifor det same skjer i land over heile verda, til og med i land som ikkje har dei same gode velferdsordningane. Det manglar fabrikkarbeidarar, lastebilsjåførar, hamnearbeidarar, butikkmedarbeidarar, legar og sjukepleiarar. 

man in gray dress shirt and blue denim jeans sitting on brown wooden floor
Er det mangel på fagarbeidere i den vestlige verden?

Mangelen på arbeidskraft har ført til at dei globale forsyningskjedane no er i ein tilstand av kaos. Dette fører ikkje berre til tomme butikkhyller, men også til at prisane på varer og tenester går i vêret. Enkelte arbeidsgjevarar set lønene kraftig opp i håp om å rekruttere tilsette, men utan å lukkast. Ikkje minst fører mangelen på helsepersonell til at menneske rett og slett døyr på venteromma til akuttmottaka medan dei ventar på behandling. 

I USA har det i fleire og fleire delstatar blitt innført vaksineplikt for helsepersonell. Dei som ikkje vil ta koronavaksine, blir sagt opp. Dette har forverra ein mangel som allereie var ille. Faktisk so ille at New Yorks nye guvernør Kathy Hochul har annonsert at ho vil setje inn nasjonalgarden for å erstatte uvaksinert, oppsagt helsepersonell. Den same vaksineplikta har president Biden innført på føderalt nivå, noko som vil få alvorlege helsemessige og karrieremessige konsekvensar for fleire millionar amerikanarar. Ordren er «ta sprøyta, eller mist jobben». 

I motsetnad til i USA, kan ein i Noreg ikkje seie opp helsepersonell som ikkje ønskjer å ta vaksine. Uvaksinert helsepersonell blir derimot utsett for gruppepress frå kollegaer, venner, familie og resten av samfunnet. Dei må framleis bruke munnbind, medan deira fullvaksinerte kollegaer slepp det. Uvaksinerte generelt blir forsøkt utstøytt frå det gode selskap og tillagt haldningar og meiningar dei ikkje nødvendigvis har. Men dei misser ikkje jobbane sine. Enkelte, slik som sjukepleiar og forfattar Margrethe Salvesen, har slutta i jobben sin på grunn av det ho kallar segregering/apartheid mellom vaksinert og uvaksinert helsepersonell. Men i og med at eit overveldande fleirtal av helsepersonell no er fullvaksinert, forklarer det ikkje kvifor det i Noreg ser ut til å ha skjedd eit veritabelt mannefall blant helsepersonell. Denne ekstreme personalmangelen kan med andre ord ikkje forklarast ved at uvaksinerte blir mobba ut av helsesektoren.

Stream Natural News | Listen to Awakenings with the Health Ranger playlist online for free on SoundCloud
Mike Adams

Enkelte amerikanarar meiner at den globale arbeidskraftkrisa har ei nifsare forklaring. Michael Snyder skriv at mangelen på arbeidskraft kan skuldast at fleire millionar menneske rett og slett har forsvunne. Kor har dei blitt av? Kontroversielle Mike Adams i naturalnews.com, meiner i ein artikkel at sjukehus prøver å dekkje over at fleire og fleire døyr av koronavaksineskadar. Trass massiv sensur frå Big Tech, kjem det i sosiale media fram fleire og fleire historier om dødsfall og alvorleg sjukdom som følgje av vaksinane. Alle ser ut til å kjenne nokon som anten døydde eller vart alvorleg sjuke etter å ha teke sprøyta. Ein TV-stasjon bad nyleg om historier om uvaksinerte som hadde døydd av Covid-19. I staden vart kommentarfeltet overfløymt av historier om folk som hadde døydd av vaksinane. Adams skriv at dersom det viser seg at til dømes ein av tjue allereie har døydd av vaksinane, vil dette tilsvare meir enn 16 millionar dødsfall i USA åleine. Dette meiner han kan forklare den historisk unike mangelen på arbeidskraft. 

Teorien til Adams er i beste fall søkt, i verste fall absurd. Skulle styresmakter over heile verda prøve å dekkje over millionar på millionar av vaksinerelaterte dødsfall, vel vetande om at dette vil gjere utslag i statistikken i form av ei arbeidskraftkrise? Om 16 millionar amerikanarar døyr i løpet av kort tid, vil dette føre til millionar av tomme bustader over heile landet. Dette ville normalt sett ha ført til eit betydeleg fall i bustadprisane ettersom tilbodet hadde blitt langt høgare enn etterspurnaden. Bustadmeklarar ville ha rive seg i håret. Adams skriv at gigantselskap prøver å kompensere for dette ved å kjøpe opp tomme bustader til opptil 50% over prisantydning. Ikkje berre held denne strategien bustadmarknaden i balanse, men fører til at vanlege folk ikkje lenger har råd til å kjøpe seg inn på bustadmarknaden. I same artikkelen skriv Adams om ein britisk gravferdsagent som fortel om massemord av pasientar på sjukehus, og at han aldri tidlegare har hatt so mykje å gjere. 

man in white dress shirt wearing black framed eyeglasses
Har skremselspropagandaen ført til at mange er blitt redd for å gå på jobb?

Kommentarfelta til både Adams’ og Snyders artiklar har mindre apokalyptiske forklaringar. Styresmakter og media har sidan tidleg 2020 skremt folk med kor farleg og døyeleg Covid-19 er. Folk kan rett og slett vegre seg for å vende tilbake til lønt arbeid ute i samfunnet i frykt for smitte. Smitteverntiltak er også peikt på som ein av årsakane. Folk orkar rett og slett ikkje å gå med munnbind på jobb i åtte timar kvar dag. Dei vel heller å bli heime og anten motta velferdsordningar eller leve på oppsparte midlar (dei har hatt mindre å bruke pengar på sidan alt har vore nedstengt). Kan hende ventar dei alle på betre tider, på at alle tiltaka mot Covid-19 skal forsvinne. Fleire og fleire må ha funne ut at dei vinn meir på å sitje heime enn å slite seg ut i ein jobb der dei kan få sparken for å ytre eit skeivt ord om president Biden eller vaksinar. På den andre sida skriv ein lesar at naboen på andre sida av vegen plutseleg forsvann ein dag med flyttebil. Huset stod forlate igjen, det vart aldri lagt ut for sal. Samen lesaren kjem med teorien om at alle millionane av menneske rett og slett har gått under jorda og danna eit parallellsamfunn. 

Den globale arbeidskraftkrisa har sine logiske – og ikkje fullt so logiske – grunnar. Fram til styresmakter i den vestlege verda blir ærlegare og meir opne mot folket sitt, er teoriar av varierande grad av plausibilitet, alt vi har å støtte oss på. Vi prøver med våre intellekt etter beste evne å fylle dei mange gapande hòla som den offisielle forteljinga har skapt. 

Forsidebilde: Ralph (Ravi) Kayden

Kjelder

NAVs bedriftsundersøkelse 2021: Fortsatt høy mangel på arbeidskraft, 17.juni 2021

https://arbeidogvelferd.nav.no/news/2021/6/17-NAVs-bedriftsunders%C3%B8kelse-2021%E2%98%85-Fortsatt-h%C3%B8y-mangel-p%C3%A5-arbeidskraft

Bergen sliter med å få tak i nok helsepersonell: – Nå roper vi varsku, av Ingvill Drægni, TV2, 21.august 2021

https://www.tv2.no/a/14177966

SECRET HOLOCAUST: Are millions of vaccine victims disappearing into mass graves? Av Mike Adams, naturalnews.com, 16.september 2021

https://www.naturalnews.com/2021-09-16-secret-holocaust-are-millions-of-vaccine-victims-disappearing-into-mass-graves.html

Where Did All The People Go? Av Michael Snyder, The Economic Collapse Blog, 14.september 2021

http://theeconomiccollapseblog.com/where-did-all-the-people-go/

Why Is There Suddenly An Extremely Severe Shortage of Workers All Over the World? Av Michael Snyder, The Economic Collapse Blog, 19.september 2021

http://theeconomiccollapseblog.com/why-is-there-suddenly-an-extremely-severe-shortage-of-workers-all-over-the-world/

NY Gov. Fires Unvaccinated Healthcare Workers, Replaces With National Guard  Av Darian Alexander, Big League Politics, 27.september 2021

An Industry Insider Just Revealed The Truth About What Is Really Behind the Shortages At Our Local Supermarkets   Av Michael Snyder, The Economic Collapse Blog, 26.september 2021

http://theeconomiccollapseblog.com/an-industry-insider-just-revealed-the-truth-about-what-is-really-behind-the-shortages-at-our-local-supermarkets/

TV station asks for stories of unvaxxed fatalities but gets deluged with jab death and injury stories, av Emily Mangiaracina, LifeSiteNews, 14.september 2021

https://www.lifesitenews.com/news/tv-station-asks-for-stories-of-unvaxxed-deaths-but-gets-deluged-with-jab-death-and-injury-stories/

Margrethe Salvesen: – Det største overgrepet i fredstid fra regjeringen, av Julia Schreiner Benito, hemali.no, 6.september 2021

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Morsomt, du skriver dette jeg har HelsefagArbeider MasterKandidat og gyldig Autorisasjon, Jeg Har ikke fått ett eneste jobbtilbud noen gang, ingen engang svarer når jeg søker stillinger, systemet er åndsvakt elendig motbydelig og uforsvarlig…..

  Svar
 • Mike Adams er en kjøpt og betalt disinfoagent. Hans rolle er å lissom alliere seg med alternativ helse bransje ved å skrive om noen kjente saker mens han ellers pøser på med tullball. Og om noen tror på tullet hans kan de bli brukt som eksempler av andre ansatte i bøllegjengen til Big Pharma som eksempel på den useriøse alternativ medisin bransjen.

  Svar
 • Jeg forstår heller ikke dette, men kjenner på en svak mistanke om at man faktisk må ha en viss prosentandel medarbeidere og funksjoner på plass og fungerende for i det hele tatt å kunne ansette resten av de manglende i arbeidsstokken. Hva gjør en med sjåfør hvis man ikke har lagerarbeider og hva gjør man med lagerarbeider hvis man ikke har administrasjon og så videre innover i bedriften?

  Den felles manglende besetningen bedrifter imellom bremser på samme måte flyten og der har man så varemangelen og proppen i importen som beskrevet i en annen herværende artikkel. Hele systemet kan rett og slett og så å si lide av harmonisk dissonans og feil frekvens eller bølgelengde. De fullstendig unødige tiltakene mot Covid kom som sand i et fra før godt smurt og vel fungerende maskineri. Maskineriet må ha vært det mest komplekse i menneskehetens historie. Man behøver ikke være hverken rakettforsker eller engang mekaniker for å forstå at dess mer komplekst et hvert system er, desto mindre skal det til for at det går i stå og at de økonomiske effektene utløser konsekvenser som gjør at det aldri igjen kommer i gang slik som tidligere.

  Noen visste selvfølgelig hva de endelige konsekvensene av de unødige tiltakene ville bli og nettopp derfor ble de iverksatt, men man vil aldri noensinne kunne finne de skyldige. Det samme skjedde jo da USA i 1999 mot alle advarsler fjernet Glass-Steagall akten av 1932 og utløste finanskrisen av 2008. Man vil ikke engang kunne påvise hensikt til denne verdenshistoriens største forbrytelse som endelig vil føre menneskeheten til et slags år null.

  Svar
 • Interessante perspektiver.

  Angående en mangel på sykepleiere og elsepersonell, så kan Norge å mange måter også takke seg selv. Det vil si – Staten og også delvis fagforeninger – kan takke seg selv,

  Vi har MANGE utenlandske sykepleiere og annet helsepersonell i landet vårt i dag. Dette er ressurser som ikke brukes og som tvinges til å ta andre jobber i andre sektorer, fordi de ikke godkjennes som fullverdige på lik linje med norskutdannede.
  Min mor – tidligere sykesøster – jobbet de siste årene som lærerinne på helsesekrtærlinja i videregående skole. Der traff hun ei vaskjekjerring fra tidligere Sovjetunionen. Det viste seg at denne vaskekjerringa faktisk var psykiater.
  Fullstendig vanvittig ressursbruk.

  Senere kom det et for henne mye mer familiært eksempel på det samme.
  Min kone . utdannet sykepleierske i et land i tidligere Sovjetunionen – og med helsefaglig videreutdanning på universitet tilsvarende mastergrad, nektes autorisasjon i Norge. Hun er henvist til å være assistent på gamlehjem, altså «ufaglært». 20 års erfaring innen akuttmedisin, ambulanse og på somatiske avdelinger teller altså null og niks iht de anorske reglene.
  Relativt nylig ble det innført et tillegg i loven om helsepersonell, at man skulle foreta en kydighetsvurdering og ikke lenger utelukkende se på grunnutdanningen og dens lengde.
  I kyndighetsvurderingen som min kone fikk, foretatt av Statens Autorisasjonskontor, ble hun ansett som på nivå med en gjennomsnittlig norsk gymnasisast.
  Videre ble videreutdanningene hennes – som man i hennes hjemland er nødt til å være sykepleier først for å ta – ansett for å være «ikke relevante».
  Dette er et uttrykk for en nærmest grenseløs arroganse.

  Utdanningen min kone tok som grunnutdanning er en 2-årig sykesøsterutdanning. I Norge er utdanningen 3-årig, men med nærmere halvparten som praksis.
  Min kone , som har to års teoretisk grunnututdanning og grad tilsvarende master på universitet samt nærmere 20 års praksis i arbeid på sykehus og så videre, er ansett som et null.

  I kyndighetsvurdering som ble foretatt, ble det aldri på noe tidspunkt rettet henvendelse til institusjonen der min kone jobber som assistent, selv om dette ble oppgitt i søknaden.
  Der ville de fått vite at min kone ansees som så kompetent og ressurssterk at hun settes inn i stedet for sykepleiere til tider, når sykepleier ikke er å oppdrive. Videre at hun også rådspørres og bidrar sterkt til å løse ulike medisinske problemer som oppstår, siden hun har så lang og variert erfaring. Kollegene hennes – inkludert de norske sykepleierne – er hoderystende vitne til alt dette.

  I fjor ble det foreslått å innføre en ordning med såkalt»lisens» i lov om godkjenning av helsepersonell. Det ville ha betydd at personell med utdanning fra utenfor EU og som ansees som kompetent, men som mangler noe på utdanningen eller av andre liknende grunner ikke kan oppnå autorisasjon med det samme, likevel kunne ha fått ardeid med såkalt lisens, dvs at den lisensen varte for en tidsbestemt periode slik at personellet fikk den praktiske opplæring som ansees som nødvendig.
  Dette initiativet ble sendt på høring, men skutt rett ned av fagforeningeneunder henvisning til at «Norge har verdens beste sykepleieutdanning» og at utenlandsk utdanning slett ikke kunne sammenlignes med den fantastiske norske utdanningen.
  Også fra fagforeningene finner vi altså en tilnærmet grenseløs arroganse.

  Videre hører det med til historien at personell som har samme utdanning som min kone – altså den utdanningen alle fikk i de tidligere landene i Sovjet, men hvis land i nyere tid har blitt medlem i EU, har fri adgang til å godkjennes og få norsk autorisasjon. Min kones vennine, russiskspråklig dame fra Latvia, er autorisert norsk sykepleierske og hun har helt lik grunnutdanning som min kone, men betydelig mindre sammensatt praksis og overhodet ikke videreutdanning.

  Dette er – med respekt å melde – et byråkratiske og i essens ufattelig arrogant. Jeg kobler den (dessverre) ordinære norske, sekulære politiske misjonskhet (VI skal lære DEM) sammen med et syn på seg selv og eget utdanningsvesen som en slags «ûbermensch-mentalitet^, hvori norsk utdanning evt EU er det eneste saliggjørende.

  Det hører med til historien at min kone heller ikke fikk godkjent engelskopplæringen sin fra folkeskolen og senere videregående skole i sitt hjemland. Hun ble henvist til å gå på norsk barneskoleopplæring i engelsk. Engelsk på TOEFL-nivå er nemlig nødvendig for å arbeide som sykepleierske med norske eldre mennesker. Nemlig,.

  Svar
  • Beklager trykkleifene. Det gikk noe fort i svingene.

   Svar
  • Det samme skjedde med mange høyt utdannete fra DDR (Øst-Tyskland) da de to tyske statene ble slått sammen i 1991. Folk utdannet fra DDR mistet autorisasjonen til tross for lang skolegang og langvarig praksis. Det var mange individuelle tragedier i etterkant av dette naturligvis. En viktig årsak til dette var at de med høy utdannelse fra DDR ble regnet som ideologisk infiserte.

   Jeg kjenner også til eksempler med folk fra andre land (Iran) som har mistet all tidligere utdanning fordi myndighetene i hjemlandet ikke vil bekrefte den når de kommer hit som flyktninger. Vi så det også med en del av flyktningene fra tidligere Jugoslavia.

   Dette er et større problem enn en er villig til å ta innover seg i Norge.

   Svar
   • Det er virkelig tragisk for dem dette gjelder. Til overmål så var ofte utdannelsen i de tidligere kommunistiske landene svært mye bedre enn tilsvarende i vest – i særlig de ikke-ideologiserte fagene – som medisin, arkitektur, ingeniørfagene osv, dvs særlig de realistiske fagene (og spesielt når Trofim Lysenkos æra var over) og dette holdt seg til langt utpå 2000-tallet de fleste steder. Det er først i den senere år at f.eks Russland (dessverre) har begynt å slakke av på kravene og bli mer «vestlig» i utdanningssektoren. Srdja Trifkovic, en serber som dro verstover på syttitallet, har uttrykt at den utdannelsen han fikk bar mye mer preg av «den klassiske dannelse» enn tilsvarende i vest, som mer eller mindre døde ut sent på 50-tallet etter at Frankfurterskolens hærverk begynte å gjøre seg gjeldende.

    Dette du nevner med folk fra Iran er jo skrekkelig. Dessuten så krever også f.eks SAK (Statens Autoriasjonskontor) en detaljert oversikt over antall timer innen alle fag fra folk som tok utdanningen for mer enn 20 år siden. Dette dokumentet er ofte umulig å få tak i, særlig dersom landet det gjelder (f.eks Ukraina) i realiteten eller faktisk er en såkalt fallert stat.

    Jeg kjenner også til at dette rammet en del fra det tidligere Jugoslavia for noen og tyve år siden, da de kom hit. Forferdelig ressurssløsende og ofte en personlig tragedie for dem det gjaldt.

   • Fordelen de fra Jugoslavia hadde var at de hadde flyktningestatus, noe som genererer fulle rettigheter fra dag 1. Du og jeg må jobbe i 40 år for å få full pensjon fra trygdekassen, men de trenger ikke å ha jobbet en dag i sitt liv.
    Kommer man til Norge som f.eks gift med en nordmann og med familiegjenforening, så blir man mer eller mindre automatisk minstepensjonist når den tiden kommer dersom utdanningen ikke kan brukes her og man er litt oppe i årene slik at tida ikke strekker til.

 • Wasan Totland
  16 oktober 2021 21:35

  Sykefraværet er noe man må se nærmere på. Etter coronasprøytene er det høyt blandt de som jobber i helsevesenet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er dette falsk alarm?

Eller er det forvarslet om en større helsekrise?

Forrige innlegg

Gjerdrum-raset

MDGs straksmelding om årsaken var faktisk helt feil. Hvorfor kunne de ikke vente? Fordi deres andre krisealarmer heller ikke stemmer?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.