POSTED IN Media

Hvem styrer inntrykkene våre? Del 3.

Propagandaen vinn alltid… om du lar den vinne.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er del 3 av en lengre oversatt artikkel om dette tema. De to første delene er allerede publisert på derimot.no. Dette temaet er ekstremt viktig fordi det tar opp spørsmålet om hvem som bestemmer hvordan vi tenker og hva vi skal tenke. Det handler altså om hvem som umerkelig smyger på oss de brillene vi sanser verden gjennom, hvem som siler de inntrykkene/informasjonen vi skal få og dermed hvordan vi tenker/handler.

Hvis vi ikke blir oss dette mer bevisst ender vi i større eller mindre grad opp som uvitende redskap for storselskapene, pengemakten – altså makten bak makten.

Knut Lindtner

Gjere verda trygg for plutokratiet

I den stadig meir dysfunksjonelle politiske økonomien vi befolkar, enten det gjeld krimskrams eller krigar eller kva som helst i mellom, er det få som forstår i kor stor grad meiningane, persepsjonane, emosjonane og synspunkta våre blir forma og manipulerte av propaganda (og dens ‘vonde tvilling’, sensur).  

Sensuren er propagandaen vonde tvilling. Bilde:
Ukategorisert Archives – Norsk PEN
norskpen.no

Det er no litt over hundre år sidan praktiseringa av propaganda tok eit gigantisk sprang framover, då dei trong overtyde tydeleg tilbakehaldande amerikanarar om at krigen som rasa i Europa var også deira krig. På denne tida hadde amerikanarane nett valt omatt presidenten sin, Woodrow Wilson, til ein ny periode. Sigeren hadde han fått mykje på grunn av løftet om å «halde oss utanfor krigen». Amerikanarane var i ei av sine mest isolasjonistiske faser, så Wilson sitt løfte gav god gjenklang hos dei.

Men med tida – og ein heilt forskjellig appell til deira politiske kjensler – vart dei overtydde om behovet for å bli involverte. Denne «appellen» dempa også den isolasjonistiske stemninga, som ikkje var omfemna av dei fleste politiske, bank- og forretningselitane på den tida. Dei fleste av desse kunne få store tap dersom tyskarane vann og/eller dei profitterte allereie på krigen.

_______________________________________________________________________

«Trygge verda for demokratiet»… har sidan blitt USAs posisjonerings-ytring, deira «patriotiske» samlingsrop og frikort for krigane deira…

_______________________________________________________________________

For ein president som «heldt oss utanfor krigen» ville ikkje dette bli eit enkelt trekk. For å kunne selje krigen, etablerte presidenten Committee on Public Information (alias Creel-kommitteen) som skulle promotere krigen og sanke støtte til den frå folket. Dit kom Edward Bernays, Sigmund Freuds nevø og rekna for å vere moderne PR sin far.  Bernays laga ein ny vitskap som han kalla «public relations», PR.

Edward Bernays

Creel-kommitteen for sin del sleit med oppgåva heilt frå starten av, men Bernay arbeidde med dei for å overtyde amerikanarane om at krigsengasjementet deira var rettvist – ja, nødvendig – og til det føremålet fann han på det fantastisk banale slagordet «trygge verda for demokratiet». Såleis var det kanskje første store propaganda-slagordet i moderne tid fødd. I alle fall eit av dei mest høgtidelege. Følgande sitat summerer opp Bernays’ tygleslause tenkemåte:

«Den medvitne, intelligente manipulasjonen av dei organiserte vanane og haldningane til massane er eit viktig element i eit demokratisk samfunn. Dei som manipulerer denne usette samfunnsmekanismen utgjer ei usynleg regjering som er den sanne herkande makta i landet vårt.»

Resten er historie (på ein måte), med amerikanarar som ikkje berre blei meir villige til å støtte krigstiltak, men også oppmoda til å sjå på tyskarane og deira allierte som ondsinna råskinn som trua demokratiet og fridommen og «Den amerikanske livsstilen». Frå eit geopolitisk og historisk perspektiv, var det sjølvsagt eit tåpeleg premiss, men ikkje desto mindre eit godt døme på korleis nokre få, velvalde ord plassert inn i den kollektive psyka i eit land som var klart imot ei US-amerikansk innblanding i krigen, snudde denne haldninga heilt på hovudet. 

Krigspropaganda

«Trygge verda for demokratiet» (eller nokon slags cover-versjon av det) har sidan blitt USAs posisjoneringsytring, deira «patriotiske» samlingsrop og frikort både for krigane deira og for den kriminelle klikken av kvitsnippsforbrytarar.

I alle fall var det eit genialt trekk av Bernays; ved å appellere til folks grunnleggande frykt og begjær kunne han konstruere samtykke i masseskala. Det er unødvedig å seie at det endra historia sin gang på meir enn éin måte. At USA den dag i dag bruker eit liknande slagord for å rettferdiggjere sine infiltrasjonar utanriks vitnar om både nytteverdi og haldbarheit. Røynda var, som vi no veit, heilt noko anna. Dei har nesten alltid handla om makt, imperium, kontroll, overherredøme, ressursar, rikdom, moglegheiter, profitt, røveri, oppretthalding av eksisterande kapitalistiske strukturar og knusing av meiningsavvik og opposisjon.

Den villfarne flokken

Det er opplysande å merke seg at malen for «å skape samtykke» til krig allereie hadde blitt smidd av britane. Og europearane gjekk ikkje i sømne som ein villfaren buskap inn i denne storbrannen. I tjue år før Første verdskrig braut ut hadde forvaltarane av det britiske imperiet flittig lagt grunnlaget for det dei såg på som ein forutbestemt samanstøyt med rivalane sine om imperiet, tyskarane.

Til å byrje med, i motsetning til kva dei fleste trur over hundre år seinare, var det ikkje den mykje omtalte tyske aggresjonen og militarismen, heller ikkje deira imperialistiske ambisjonar, som framskunda utbrotet.

_______________________________________________________________________

Det var Storbritannia (med støtte frå Frankrike og Russland), og ikkje Tyskland, som var hovudaggressoren i hendingane og gjerningane som førte til at krigen braut ut

_______________________________________________________________________

Forvaltarane av det britiske imperiet hadde ingen planar om å la dei germanske oppkomlingane ete deira imperielle lunch og dei sette seg føre å på eiga hand kome dei i forkjøpet og knuse Tyskland og alle deira ambisjonar om å skape sitt eige imperium i konkurranse med imperiet som sola aldri går ned for.

Britisk krigspropaganda for å lokke briter til «slaktehuset» i skyttergravene.

«Den store krigen» er verdt å nemne her av andre grunnar. Som dokumentert av Jim MacGregor og Gerry Docherty i deira to bøker som dekkar perioden 1890-1920, lærer vi mykje om propaganda og den veldige makta den har, spesielt til å forvrenge realiteten i stor skala på langvarige og nedbrytande måtar. I røynda var det einaste «store» med Første verdskrig den graden som massane som kjempa for Storbritannia v.h.a. propaganda og sensur blei bedradde til å tru at krigen var nødvendig.

Så omfattande var den langvarige makta til propagandaen, at dei fleste i dag vanskeleg kan akseptere det følgande som er ei kort oppsummering av historiske sanningar avslørt av Macgregor og Docherty – og som strir fullstendig mot den offisielle fortellinga, den politiske diskursen og skulen sine lærebøker:

 1. Det var Storbritannia (med støtte frå Frankrike og Russland), og ikkje Tyskland, som var hovudaggressoren i hendingane og gjerningane som førte til at krigen braut ut;
 2. Britane hadde i tjue år før 1914 sett på Tyskland som sin farlegaste økonomiske og imperielle rival, og dei meinte fullt og fast at ein krig var uunngåeleg;
 3. I Storbritannia og USA arbeidde ulike fraksjonar febrilt med å sikre at krigen skulle vare så lenge som mogleg, og dei saboterte alle forsøk på å skape fred heilt frå starten av;
 4. Nøkkelsanningar om denne geopolitiske konflikten, som fekk større konsekvensar enn nokon annan konflikt, har blitt haldne skjult i godt over hundre år, utan teikn på at det vil endre seg;
 5. Svært mektige krefter (inkludert ein framtidig US-amerikansk president) blant dei politiske, medie- og økonomiske elitane i USA konspirerte om å overtyde eit elles uvillig publikum i Amerika om at det var nødvendig at USA gjekk inn i krigen;
 6. Dei same kreftene og mange liknande grupper i Storbritannia og Europa engasjerte seg i alt frå krigsprofittering, øydelegging/forfalsking av dokumentasjon, falskt flagg-operasjonar, forræderi, konspirasjon om aggressiv krigføring og direkte tiltak for å forlenge krigen med alle nødvendige middel – mange av ein type som skulle ryste folk langt inn i ryggmargen.
I det britisk-franske slaget om Somme ble nesten en million mennesker drept. Det er anslått at 432 000 britiske soldater og 230 000 tyske soldater falt i slaget. Den første dagen i slaget døde 20 000 briter og ytterligere 37 000 ble såret. (Fra Wikipedia)

Men fred var ikkje på agendaen. Då dei militære feiltaka i 1916 hadde blitt så audmjukande og dyre, var det nokre nøkkelspelarar i den britiske regjeringa som sa seg villige til å snakke om fred. Dette kunne ikkje tolererast. Dei potensielle fredsmakarane måtte kastast under ein buss. Dei ikkje-valde europeiske leiarane hadde eitt sams band: Dei skulle kjempe mot Tyskland til landet var knust.

Propagandaen vinn alltid

Men på same sett som pionerane frå den gong aldri kunne ha drøymt om kor sofistikert og altomfemnande propagandabruken skulle bli, hadde heller ikkje innbyggarane generelt venta det omfanget som industrien har forenkla og forankra eit rovgriskt plutokrati på, med hjem av propaganda.  

Vi lever no i Big Shill-alderen – i ein kokong av underdanig tomrom – ein æra der ein ikkje kan lite på at ting er som dei ser ut til å vere. Der få kan takast på ordet. Der påstander blir realitetar. Der utdanning handlar om uniformitet, funksjon, form og konformitet osb. 

Og vi kan ikkje lenger stole på at våre valde representantar ærleg skal representere oss og interessene våre. Enten desse avgjerdene blir tatt innanfor eller utanfor lovlege rammer, er desse prosessane sikkert og visst i kloa på bankane og finansinstitusjonane og transnasjonale organisasjonar. 

Disse var ansvarlig for finanskrisen, men de slapp å betale for. Regningen måtte vanlige lønnstakere ta.

Kven sine interesser vil dei bry seg med? Vi såg alt dette rett etter den globale finanskrisa, då nett dei same folka som bragte systemet til randa av undergang tente milliardar for bankane sine og millionar for seg sjølve, og slo hundretusentals amerikanske familiar konkurs, vart bedne av USAs regjering om å rydde opp i rotet, og i praksis gitt ein uutfylt sjekk til å gjere det. At USA no er i endå større fare for økonomisk implosjon, er det få seriøse lærde som vil motseie, og det vitnar om effektiviteten til løgna som amerikanarane blei utsette for om årsaker, verknad og implikasjonane til nedsmeltinga i 2008.

________________________________________________________________________

Vi lever no i Big Shill-alderen – i ein kokong av underdanig tomrom – ein æra der ein ikkje kan lite på at ting er som dei ser ut til å vere.

________________________________________________________________________

I dei fleste tilfelle aksepterer ein nærmast per definisjon at slike skjulte agendaer er regelen, heller enn unntaket. I det aller minste vart industriveksten sikra så snart korporasjonane oppdaga korleis overtalingspsykologi kunne utnyttast til å manipulere konsumentar, og politikarar det same med sine medborgarar og arbeidarar.

Som Riefenstahl (propagandafilskaparen til Hitler, red.) sa under praten sin med Pilger, etter at han spurde om dei som finns i «det underdanige tomrommet» også var dei liberale, utdanna mellomlaga? «Alle», sa ho.

Som for å understreke poenget sitt, la ho gåtefullt til: «Propagandaen vinn alltid … om du lar den vinne».

Omsett, forkorta og bearbeid av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

https://russia-insider.com/en/media-criticism/propaganda-censorship-power-control-inside-submissive-void/ri27509?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=57802e2032&mc_eid=2cdcc32c19

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Til punkt 2 i artikkelen. Som før 1. verdenskrig, så også den andre w. w.
  Og samme bakmenn:

  ‘ Vi benekter ikke og er ikke redd for å innrømme at denne krigen er vår krigog er utkjempet for å befri Jødedommen. Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propaganda akt som utgjør den moralske energi som får denne krigentil å fortsette.
  Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i deres eget land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens nasjonale linjer.
  Vi skal knuse det tyske folk gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag…. Jeg understreker at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen vil gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel både i volum og profitt. ‘

  Samuel Untermeyeri i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933, gjengitt i New York Times 7 avgust samme år.

  Svar
 • Ett selskap som heter Kreab som ble startet av blant annet demokraten Carl Bildt har som oppgave å bedrive kreativ opinionspåvirkning,det høres litt likt ut som kreativ bokføring og er antageligvis like dårlig for befolkningen.

  Svar
 • Idag 13/4 ble tydeligvis reservestyrkene fra statens babbelskole satt inn for å gjøre Derimot om til ett hønsehus hvor alle virrer omkring med stenharde argumenter som spriker i alle retninger.Her er det ikke meningen å enes om noe som helst untatt altmedias mainstream og mainstream medias meninger,den som viker fra altmedias og mainstreams pk kontrollerte syn blir forbigått i stillhet,fullstendig oversett.
  Men hva vet vi med sikkerhet om styre og stell som mainstream lovpriser og altmedia forsøker å korrigere litt..
  Monarkiet Norge kalles ett demokrati,fra vugge til grav blir vi oppdratt i sosialdemokratiets tanker og ideer,du skal leve ditt liv slik staten vil.
  I det norske sosialdemokratiet er alle viktige områder innen skole og utdanning,helse og omsorg,forsvarsindustri,olje og energi industri,bank og finans,infrastruktur,telecom mm privatisert.
  Dette er elefantene som ingen,så vidt jeg vet noensinne at det har blitt publisert noen artikler om eller blitt debattert av noen av de som anser seg være litt av noen orakler på alt som ikke har med den dype staten å gjøre.
  Da blir alt visvaset som utgår fra dere som en konkurranse i å unngå å snakke om det som er årsakene til dette fantastisk ubehagelige som både nordmenn og verdens folk har blitt og fortsatt blir utsatt for.Ubehagelighetene forsvinner ikke,selv om man ljuger for seg selv og andre,de blir vel heller verre.Drar man for langt ut på tyttebærtur kan veien tilbake bli fryktelig lang,for noen vil det bli et langt liv i tåkeheimen.
  Hvem bestemmer i en privatisert verden ?.Når dere har svaret på det spørsmålet blir neste spørsmål.Har vi ett folkestyre ?.
  Reservestyrkenes vanvittige angrep på de få her inne som oppfattes som Putintilhengere er selvfølgelig en panikkreaktion.Det de frykter mest er att privatiseringsmonopolet skal falle sammen og såklart,de frykter at sympati med putins politikk skal øke,de er rasende fordi putin ikke tillater at russland privatiseres,han holder sine oligarker i ørene,de skal tjene sitt land ikke sine grådige lommebøker.
  Det folket som befolker området Norge er de som bestemmer,men tvang kan ikke tillates,Ingen er født med retten til å bestemme over andre,om du ikke har rett til å bestemme over andre,hvordan er det da mulig at en politiker eller parti kan hevde at de har ett flertall av stemmer,samler de stemmer som er individuelle men uten kraft og hevder at nå har de fått fra folket retten til å bestemme ?.
  Den retten til å bestemme kom med sverdet og vedlikeholdes med ordet og bakenfor ordet ligger poltimakt,namsmann fogder og statstyranni.
  Skattetyranniet nordmenn opplever og alltid har gjort,men som de mest hjernevaskede kaller en velsignelse er og vil alltid være tyveri-Det kamufleres med ord som omsorg og godhet,fellesskap,sykehus og barnehager bla bla bla.
  Litt god fasadebygging må til.
  Ingenting du hevder du eier er ditt,ditt arbeid for å få det vi kaller ett anstendig liv er og blir ett evig skatteobjekt,fri barnehage,fri skole,fri sykehus,det hadde vi hatt uten staten,tenk at alt dette fine er kulisser for statens eneste mål,produktive arbeidere som skal aktiviseres for statens formål..
  Ingen som befolker området Norge skal betale skatt.Basta.Alle som utnytter ressursene i området Norge skal tjene folket,penger skal avskaffes,penger er som narkotika,du må ha mer,overskudd av varer byttes med andre områders varetilbud-om du vil leve fri fra statens redsler.Men det hjernevaskede folket foretrekker å løpe på statens tredemølle,da får de jo et lykkelig opphold på statens pensjonistmottak,der er det visst så fint,skjermet fra alt og alle.selv sola slipper de å se,som avslutning i statens tjjeneste og de skal selvfølgelig få sin lønn i himmelen med englesang og harpemusikk.

  Svar
 • Northern Light.
  16 april 2023 17:33

  Storbritannias myndigheter bekrefter at 180 000 mennesker døde innen 60 dager etter covid-vaksinasjon.

  Av The Exposé.
  I følge Office for National Statistics døde totalt 69 466 mennesker innen 28 dager etter Covid-vaksinasjon, og ytterligere 109 408 mennesker døde innen 60 dager, etter vaksinasjon mellom januar 2021 og mars 2022 i England.

  For å rettferdiggjøre implementering av drakoniske restriksjoner, ville den britiske regjeringen ved hjelp av hovedstrømpressen, daglig offentliggjøre antallet covid-dødsfall som angivelig skal ha skjedd samme dag. Beregningen som ble brukt da og som fortsatt brukes nå, er at ethvert dødsfall som inntreffer innen 28 dager etter at en positiv test for covid regnes som et covid-dødsfall.

  Denne tvilsomme metoden for å telle covid-dødsfall førte til at dusinvis av forespørsler etter loven om informasjonsfrihet, ble sendt til ulike statlige institusjoner som ba om å få vite hvor mange som hadde dødd innen 28 dager etter covid-vaksinasjon. Men hver eneste gang ble svaret som følger – «Vi har ikke denne informasjonen». Men dette var løgn, fordi en statlig institusjon hadde denne informasjonen, og de publiserte den til slutt 17 måneder etter første gang de fikk forespørslene.

  Office for National Statistics (ONS) er Storbritannias største uavhengige produsent av offisiell statistikk, og det anerkjente nasjonale statistiske instituttet i Storbritannia. Den har ansvaret for å samle inn og publisere statistikk knyttet til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Den 16 mai 2022 publiserte ONS sitt sjette datasett om dødsfall i England etter vaksinasjons-status, og det inneholder endelig antall dødsfall innen 28 dager etter vaksinasjon.

  I følge Office for National Statistics, mellom 1 januar 2021 og 31 mars 2022, døde totalt 7 953 personer med covid innen 28 dager etter vaksinasjon, og totalt 61 513 mennesker døde av andre årsaker innen 28 dager etter vaksinasjon. Dette betyr at i alt 69 466 mennesker døde innen 28 dager etter covid-vaksinasjon mellom januar 2021 og mars 2022. Mange vil nok hevde at dette er å forvente med så mange som er vaksinert. Men de samme menneskene vil ikke ta seg bryet med å støtte argumentene sine med bevis.

  Den største statistiske forskjellen skjedde i november 2021. Dødeligheten blant de uvaksinerte tilsvarte 33,4 dødsfall per 100 000, mens dødeligheten blant de dobbeltvaksinerte var 107. En forskjell på 220,4 %. Men det er ikke det verste. Det britiske folkehelseinstituttet teller covid-dødsfall som de som har skjedd innen 60 dager etter en positiv test for covid. Da er det bare rimelig at vi da også regner ut hvor mange mennesker som har dødd innen 60 dager etter covid-vaksinasjon.

  I følge Office for National Statistics: Mellom 1 januar 2021 og 31 mars 2022, døde totalt 14 049 personer med covid innen 60 dager etter vaksinasjon, og totalt 168 825 mennesker døde av andre årsaker innen 60 dager etter vaksinasjon. Dette betyr at i alt 178 874 mennesker døde innen 60 dager etter covid-vaksinasjon mellom januar 2021 og mars 2022 i England.

  Fra The Exposé, publisert 14 april 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker, diagrammer og oversikter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: UK Government confirms 180k people died within 60 days of Covid-19 Vaccination by March 2022.

  Svar
 • Northern Light.
  16 april 2023 18:45

  Deagel’s skremmende depopulations forvarsler skrevet i 2014 frem til året 2025 får fornyet oppmerksomhet.

  Av Rhoda Wilson.
  I oktober 2020 skrev den sveitsiske advokaten Michael Lusk en artikkel på sin LinkedIn-side, og oppfordret til at Deagels 2025-prognose i kjølvannet av «pandemien» ble gitt fornyet seriøs oppmerksomhet. Lusks artikkel fokuserte på økonomiske forhold i landene ved å sammenligne borgere fra NATO og ikke-NATO-land. Basert på Deagels Forecast 2025, skrev Lusk: «I Deagels bilde av 2025 blomstrer Russland mens Europa er ødelagt. Deagel antyder at Storbritannia blir mest ødelagt av alle land i Europa».

  Forvarsel for 2024.
  Av Michael Lusk, opprinnelig publisert på LinkedIn 13 oktober 2020.
  Deagel har selv identifisert seg som en guide til militær luftfart og avansert teknologi. Siden 2014 publiserte den Forecast 2025, som spår en «vestlig kollaps.» Under dekke av en lenge planlagt begivenhet som ble kraftig promotert av WHO, regjeringer og media som en «koronaviruspandemi», ødelegger vestlige regjeringer systematisk borgernes liv, frihet og eiendom. Den tidligere usannsynlige Deagel Forecast 2025 fortjener nå seriøs oppmerksomhet.

  Dette notatet gir en oversikt over innholdet i Deagels nåværende Forecast 2025. Det består av to diagrammer som viser befolknings- og økonomiske utsikter for et bredt spekter av land, i henhold til Deagels nåværende indikasjoner. Stort sett fortsetter Deagel å varsle dystre utsikter for USA og NATO-komplekset, USA-allierte som Australia og New Zealand, og NATO-vasallstater. Derimot varsler Deagel positive utsikter for Kina, deler av Latin-Amerika og Sørøst-Asia, og spesielt for Russland.

  Det første diagrammet viser utsiktene for et individs relative økonomiske status, som en funksjon av befolkningsendring i det aktuelle landet i 2025 sammenlignet med 2017. Det andre diagrammet viser utsiktene for et lands relative økonomiske tilstand, som en funksjon av endring i militærutgiftene i 2025 sammenlignet med 2017.

  Deagel består av en tenketank som får informasjon av CIA, NSA og andre. Følgelig ser det ut til at Washington-innsidere vedvarende signaliserer den nært forestående undergangen av det amerikanske imperiet inkludert NATO, og med Kina og Russland som nye hegemoner med dominerende innflytelse og autoritet over andre.

  I Deagels bilde av 2025 , blomstrer Russland mens Europa er ødelagt. Deagel signaliserer at Storbritannia blir mest ødelagt i Europa. Boris Johnsons regjering var tilsynelatende fast bestemt på å levere dette resultatet før tidsplanen. På den andre siden viser Deagel prognosene at Finland, Ungarn og Nederland klarer seg i den varslede europeiske omveltningen.

  Fra The Expose, publisert 15 April 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker, diagrammer og oversikt i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Deagel’s Depopulation Premonitions for 2025 Revisited.

  Mer om Deagle:
  Deagel, en etterretningsorganisasjon for den amerikanske regjeringen, spår massiv global avfolking, 50-80%, innen 2025. Få mennesker kjenner til Deagel, og enda flere hevder at organisasjonen ikke eksisterer legitimt i det hele tatt. Til tross for den overveldende bagatelliseringen av dens betydning, har WikiLeaks-dokumenter avslørt at den ble lovlig brukt som referansemateriale i en Stratfor-rapport om den teknologiske kapasiteten til Nord-Korea.

  I følge deres egen nettside, deagel com, leverer Deagel nyheter og etterretning om internasjonal militær luftfart og avansert teknologi. Nettstedet har artikler som dateres tilbake til 2003, men lite er kjent om de virkelige eierne. Mer om Deagel finner du på Pizzagate Wiki.

  Deagels rapporter, spesielt den nevnte forskningen om Nord-Korea, ble også gitt til USAs president under presidentens daglige briefinger. Deagel gir dermed informasjon som senere blir brukt av globale etterretningsmiljøer og myndigheter.

  Her er en delvis liste over kjente Deagel-partnere og kunder, ifølge deres egen nettside: Nasjonalt sikkerhetsbyrå, NATO, OECD, OSSE, Russian Defense Procurement Agency, Stratfor, Verdensbanken og FN.

  Denne etterretningsorganisasjonen har dystre utsikter for USA i de kommende årene: År: 2013, Innbyggertall: 316 millioner, Prognose 2025: Innbyggertall: 69 millioner. Faktisk spår den lignende, katastrofal skjebner for Storbritannia, Australia, Tyskland, Japan og Danmark, og flere amerikanske allierte nasjoner.

  Svar
 • Dit kom Edward Bernays, Sigmund Freuds nevø og rekna for å vere moderne PR sin far.  Bernays laga ein ny vitskap som han kalla «public relations», PR.

  Som onkelen Sigmund Freud fikk innbilt/manipilert verden ( spes. V. Sida?) med sin psykoterapi.:
  «Den medvitne, intelligente manipulasjonen av dei organiserte vanane og haldningane til massane er eit viktig element i eit demokratisk samfunn. Dei som manipulerer denne usette samfunnsmekanismen utgjer ei usynleg regjering som er den sanne herkande makta i landet vårt.»

  «ved å appellere til folks grunnleggande frykt og begjær…
  ( – og vår kulturs seksuelle frustrasjon ikke minst ;-) )
  …kunne han konstruere samtykke i masseskala. «

  «Det var Storbritannia (med støtte frå Frankrike og Russland), og ikkje Tyskland, som var hovudaggressoren i hendingane og gjerningane som førte til at krigen braut ut.

  …Forvaltarane av det britiske imperiet hadde ingen planar om å la dei germanske oppkomlingane ete deira imperielle lunch og dei sette seg føre å på eiga hand kome dei i forkjøpet og knuse Tyskland og alle deira ambisjonar om å skape sitt eige imperium i konkurranse med imperiet som sola aldri går ned for. «

  Vi bør ikke glemme at det var (bakmennene i ) England , tidligere handels- maktsentret Nederland, nå røvet og bosatt i USA/Israel , som hadde tilranet seg det meste av landområdene på jorda gjennom koloni-røveriene og slavehandel og et penge/gull-system som de styrte. Dette ‘stakkars lille folket uten land’.

  Et god beskrivelse av disse samme kreftene som fortsatt ( dessverre) har makta i dag. :

  «Dei same kreftene og mange liknande grupper i Storbritannia og Europa engasjerte seg i alt frå krigsprofittering, øydelegging/forfalsking av dokumentasjon, falskt flagg-operasjonar, forræderi, konspirasjon om aggressiv krigføring og direkte tiltak for å forlenge krigen med alle nødvendige middel – mange av ein type som skulle ryste folk langt inn i ryggmargen.
  ….Og vi kan ikkje lenger stole på at våre valde representantar ærleg skal representere oss og interessene våre. Enten desse avgjerdene blir tatt innanfor eller utanfor lovlege rammer, er desse prosessane sikkert og visst i kloa på bankane og finansinstitusjonane og transnasjonale organisasjonar.  «
  -…. som eies/styres av….. ;-)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oberst MacGregor:

Det er lett å lyge til USA befolkning fordi den ikke er informert.

Forrige innlegg

Tucker Carlson:

Ukraina-krigen er en løgnens krig

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.