POSTED IN Virkelighetsforståelse, Økonomi

Den store nullstillinga: Covid-19 er bare forspillet.

Det blir verre!

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Etter COVID går Davos for Great Reset – den store nullstillinga

av F. William Engdahl

Med Biden i presidentsetet i USA har Washington atter slutta seg til Paris-avtalens Globale oppvarming-agenda. Når Kina no lovar å imøtekome dei strenge CO2-utsleppsstandardane innan 2060, er Verdsøkonomisk forum (World Economic Forum, WEF) klar for å avsløre det som skal omforme måten vi alle lever på gjennom det som WEF-sjefen Klaus Schwab kallar ‘the Great Reset’ – den store nullstillinga. Og éin ting er sikker: Alt dette passar inn i ein agenda som har vore planlagd i fleire tiår av gamle, rike familiar som Rockefeller og Rothschild. Brzezinski kalla det slutten på dei suverene nasjonalstatane. David Rockefeller kalla det «verdsregjering». George H. W. Bush kalla det i 1990 for Den nye verdsordenen (New World Order, NWO). No kan vi betre sjå kva dei planlegg å påføre oss dersom vi lar dei gjere det.

Verdsøkonomisk forum si store nullstilling er introduksjonen av ein ny type global, total kontroll for det 21. hundreåret. «Vi har berre éin planet, og vi veit at klimaendringar kan bli den neste globale katastrofa, med endå større dramatiske konsekvensar for menneskeslekta. Vi lyt dekarbonisere økonomien i det korte vindauget som framleis finst og atter bringe tenkinga og åtferda vår inn i harmoni med naturen,» erklærte WEF-grunnleggaren Schwab om agendaen i januar 2021. Førre gongen desse aktørane gjorde noko som i det heile tatt likna, var i 1939, på kvelden før Andre verdskrig braka laus.

Studiar på krig og fred

Isaiah Bowman

På den tida finansierte Rockefeller Foundation ei topphemmeleg strategigruppe som det New York-baserte Council on Foreign Relations (CFR) organiserte. Den var kjend som War and Peace Studies (Krig og fred-studiar) og leia av ‘America’s Haushofer’, geografen Isaiah Bowman frå Johns Hopkins University. Før tyske panserstridsvogner rulla inn i Polen, hadde dei planlagt ei etterkrigsverd der USA skulle stå fram som einaste sigersherre og ta over for britane som global hegemonisk makt.

Danninga av eit USA-dominert FN og Bretton Woods-pengesystemet som var basert på dollaren, var del av prosjektet deira. I 1941, då USA formelt gjekk inn i krigen, sende CFR-gruppa eit memo til utanriksdepartementet i USA: «Dersom ein uttrykker krigsmål som ser ut som dei berre tar omsyn til anglo-amerikansk imperialisme, vil dei tilby lite til folk i resten av verda. Interessene til andre folk bør understrekast. Dét ville ha ein betre propagandaeffekt.»

Dette suksessfulle prosjektet har danna rammene rundt det Henry Luce i 1941 kalla for Det amerikanske hundreåret, og varte til heilt nyleg.

«Council for Inclusive Capitalism with the Vatican»

No går desse same familiane – igjen inkludert Rockefeller Foundation og Rothschild’ane, representert av Lynn de Rothschild sitt «Council for Inclusive Capitalism with the Vatican» (råd for inklusiv kapitalisme med Vatikanet) – til verks med neste steg i jakta på global dominans. Det har fått namnet ‘the Great Reset’. Det krev global styring, noko jesuitten pave Frans kunne gå god for. Dets PR-mann, Klaus Schwab, har vore protesjé for Rockefeller-insideren Henry Kissinger, frå deira dagar på Harvard for 50 år sidan.

‘Build Back Better’

I mai,2020, då koronaviruset hadde forårsaka globale panikk-nedstengingar (lockdowns) som langt overgjekk det opprinnelege utbrotet i Wuhan, avduka britanes kronprins Charles, saman med grunnleggaren av Verdsøkonomisk forum, Klaus Schwab, det dei lystig kalla Den store nullstillinga. I aukande grad brukar verdas politiske leiarar og forretningsleiarar omgrep som «Den store nullstillinga», «Den fjerde industrielle revolusjonen» og «Build Back Better» («bygg tilbake betre»), som er Biden-administrasjonen si føretrekte formulering. Dei er alle forankra i det same settet med dramatiske globale endringar. USAs Green New Deal og EUs European Green Deal er begge ein del av det.

Skal folk godta det som planlegges må det settes fine navn på det. «En må sette sløyfe på grisen».

Det faktumet om Nullstillingsagendaen som er mest slåande, er at den blir fremja av dei same giga-rike plutokrat-familiane som har ansvaret for manglane ved den verdsøkonomiske modellen vi no har. Dei, ikkje vi, har skapt ruin for økologiske marker og natur med sin Roundup-glyfosat og sine giftige desinfeksjonsmiddel. Dei har øydelagt luftkvaliteten i byane våre med transportmodellane dei har tvinga på oss. Dei skapte modellen «den frie marknaden» for globalisering som har ruinert det industrielle grunnlaget til USA og dei industrielle EU-nasjonane. No, medan dei gir oss skulda for eit påstått katastrofalt utslepp av CO2, blir vi omskulerte til å akseptere skuld og bli straffa slik at vi kan «redde dei komande generasjonane» for Greta og vener.

Den fjerde industrielle revolusjonen

Bak den forførande retorikken til Maktene om å skape ei «berekraftig» verd, ligg ein agenda av rå eugenikk (arvehygiene, mrk.), avfolking i ein skala som aldri før har vore utprøvd. Det er ikkje humant; faktisk blir det av somme kalla «transhumant».

I 2016 skreiv WEF-sjef Schwab ei bok med tittelen Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution. Der skildrar han dei teknologiske endringane som kjem med den fjerde industrielle revolusjonen, som inkluderer 5G-smarttelefonar, Internet of Things (tinga sitt internett, det at vanlege, kvardagslege ting som omgir oss er kopla til internett og kan sende og motta kommandoar via nettet, mrk.) og artifisiell intelligens (AI, også kalla ‘kunstig intelligens, KI, mrk.), som koplar alt til alt slik at det kan ta dei mest banale avgjerder for oss, slike som å kjøpe meir mjølk eller skru ned omnen. Samtidig blir data sentraliserte i private korporasjonar som Google eller Facebook, så kvart andetak vi drar kan overvakast.

Schwab skildrar korleis den nye generasjonen av teknologi, allereie utrulla av Google, Huawei, Facebook og tallaust med andre, vil la styresmaktene «trenge seg inn i dei hittil private sfærane av sinna våre, lese tankane våre og påverke åtferda vår … Teknologiar av Den fjerde revolusjonen vil ikkje slutte å vere ein del av den fysiske verda rundt oss – dei vil bli ein del av oss,» seier Schwab. «Dagens eksterne utstyr – frå berbare datamakiner til headsets for virtual reality (VR, nesten verkelegheit, liksom interaktiv 3D-film, mrk.) – vil høgst sannsynleg bli implantert i kroppane og hjernane våre.

Disse skal plasseres under huden vår.

Swhwab legg til: «Det den fjerde industrielle revolusjonen vil føre til, er ein fusjon (samansmelting, red.) mellom vår fysiske, digitale og biologiske identitet.» Blant desse fusjonsteknologiane er «aktive implanterbare mikrochips [elektroniske kretsar på små brikker med inngangar og utgangar til styring av elektriske signal, mrk.] som bryt hudbarrieren på kroppane våre,» forklarer Schwab. Slikt «implanterbart utstyr vil sannsynlegvis også hjelpe til med å kommunisere tankar som normalt blir uttrykte verbalt, via ein ‘innebygd’ smarttelefon, og potensielt uuttrykte tankar eller stemningar ved hjelp av avlesning av hjernebølger og andre signal.» Eg veit ikkje korleis det er med deg, men eg ivrar ikkje etter at staten eller Google skal lese hjernebølgene mine.

Kontroll over maten vår

Eit forvirrande aspekt for mange, er den overfloden av frontgrupper, frivillige organisasjonar (Non-Governmental Organizations, NGOs, mrk.) og program som alle fører til same målet: den drastiske kontrollen over kvart einaste medlem av samfunnet i namnet til «berekraft» – FN-agenda 2030. Ingen annan stad er det meir illevarslande enn i planane deira for mat-framtida vår. Etter å ha skapt det systemet vi no har med globalisert industriell agrikultur (jorddyrking, mrk.), agribusiness, eit prosjekt som vart starta på 1950-talet av Rockefeller Foundation, så talar dei same sirklane no varmt for den «berekraftige» agrikulturen som vil medføre eit skifte til genmanipulert falsk mat, laboratoriekonstruert syntetisk kjøt og slikt som til og med inkluderer makk og ugras som nye matkjelder.

Slik fremstiller de seg selv. Det ser uskyldig og appetittelig ut.

WEFs Schwab har gått i partnarskap med noko dei kallar EAT Forum, som skildrar seg sjølv som eit «Davos for food» som planlegg å «fastsette den politiske agendaen». EAT vart danna i Sverige i 2016 med støtte frå det britiske Wellcome Trust (etablert med midlar frå GlaxoSmithKline), og det tyske Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Laboratoriedyrka syntetisk, genredigert kjøt får støtte av mellom andre Bill Gates, den same som støttar Moderna og andre genredigerte vaksinar. EAT samarbeider blant andre med Impossible Foods og andre bioteknologiske selskap. Impossible Foods vart opprinneleg medfinansiert av Google, Jeff Bezos og Bill Gates. Nye lab-resultat har vist at selskapet sitt imitasjonskjøt inneheldt giftige glyfosatnivå – 11 gongar høgare enn den næraste konkurrentens.

I 2017 lanserte EAT FReSH (Food Reform for Sustainability and Health, matreform for berekraft og helse) med ryggdekning frå Bayer – ein av verdas største produsentar av giftige desinfeksjonsmiddel og genmodifiserte organismar (GMO) som no eig Monsanto – , den kinesisk-eigde GMO- og desinfeksjonsmiddelgiganten Syngenta, Cargill, Unilever, DuPont og sjølv Google. Dette er den planlagde mat-framtida under Den store nullstillinga. Gløym den tradisjonelle familiebonden.

Disse skal vekk.

I si 2020-bok om Den store nullstillinga argumenterer Schwab med at bioteknologi og genetisk modifisert mat bør bli sentrale pillarar i matmangelsaker, saker som COVID har skjerpa. Han pushar GMO og særleg den kontroversielle genredigeringa. Han skriv: «global mattryggleik kan berre skaffast til vege dersom ein godkjenner regulasjonar for genetisk modifisert mat som reflekterer den realiteten at genredigering er ein presis, effektiv og trygg metode for å betre avlingar.» Gates, mangeårig prosjektpartnar med Schwab, har argumentert for det same.

EAT har utvikla noko dei kallar «den planetariske helsedietten», som WEF hyllar som «den berekraftige diettløysinga for framtida». Men i følge Federic Leroy, professor i matvitskap og bioteknologi ved univeritetet i Brussel: «Dietten si målsetning er å kutte verdas inntak av kjøt og mjølkeprodukt med så mykje som 90% i nokre tilfelle, og erstatte det med laboratorieskapt mat, frukostblanding og olje.»

Dette er berre litt av det dei førebur under dekke av COVID-19-nedstengingar og økonomisk kollaps, og 2021 vil bli eit avgjerande år for denne anti-humane agendaen. Introduksjonen av AI, robotar og andre digitale teknologiar vil gjere Maktene i stand til å vrake hundretals millionar arbeidsplassar. Tvert imot propagandaen deira, vil det ikkje bli nok nye jobbar. Vi vil bli meir og meir «overflødige». Alt dette verkar altfor surrealistisk før du sjølv les det i deira eigne skildringar. Det faktum at klikken av dei korporasjonane og milliardærane i verda med størst påverknadskraft sit i styret til WEF, med sjefar hos verdas største finansgigantar, inkludert Blackrock, BlackStone, Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken, David Rubenstein i Carlyle group, Jack Ma, den rikaste milliardæren i Kina, er bevis godt nok for at denne Store nullstillinga ikkje blir gjort med våre hjarte-interesser, trass dei silkeglatte orda deira. Denne dystopiske agendaen er 1984 på steroidar. COVID-19 var berre forspelet.

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Markus Spiske

Tidligere publisert på Derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Eneste mulighet til å redde verdens befolkning er nok et nytt «Holocaust», men denne gangen må det gjøres ekte og ordentlig, ikke slik som løgnen ble gjennomført sist gang. Det er desverre de samme som skriker «ikke oss, vi er uskyldige……….» som står bakom det meste av fa**skapet som skjer i verden, og personlig tror jeg ikke at de noen gang vil stoppe før vi andre stopper dem permanent. Disse gærningene fra de mongolsk/tyrkiske stepper må være skrudd sammen annerledes enn absolutt alle andre raser. I IsRaEl stilte de opp 10.000 ekte jøder ute i ørkenen for å «observere» påvirkningen av sine første A-bomber, laget takket være Hauge i AP sin internasjonale forbrytelse med å selge tungtvann til dem. De styrer hele verdensøkonomien gjennom $, som de selv eier gjennom sine tolv privat-eide banker som utgjør FED. De bruker «dumme» amerikanere som kanonføde rundt i verden til å kjempe for ervervelse av olje, grunnstoffer, og generelt for å styre andre land, de ligger mest sannsynlig bakom «galskapen» vi nå ser mtp. Corona restriksjoner fra den «norske» regjeringen. Et virus som forresten kanskje burde skifte navn til Ag(enda 20)-21, og «mutasjonen» Ag-30, da det ser ut til å være 99% sikkert at det er det som utspiller seg.

  Svar
  • Ja og HVORFOR våkner ikke fler folk opp. Ser jo bare hvor få som har lest dette innlegget

   Svar
   • Fordi de aller fleste forstår at dette er reinspikka vås!

   • Per Torgeir Rotlid
    10 februar 2021 21:52

    Din kommentar viser at du ikke har fulgt med det som skjer. Anbefaler deg å lese boken Makten bak makten av Per-Aslak Ertresvåg. Illuminati har arbeidet for dette siden den ble stiftet i 1776. Tankene deres var at det skulle være en regjering for hele verden. Det dette globalistene arbeider for i dag, til og med vår statsminister er med på dette. Tragisk at disse vil ha bort selvstendige stater/ land. De kaller det en ny verdensordning.

 • Nå har jeg faktisk lest «Makten bak makten». Men det kan jo tenkes at vi har ulike oppfatninger om det som skjer uansett hva jeg har lest eller ikke.

  Svar
 • ­­R­­­e­­­g­­i­­­s­­­t­­­r­­­e­­r d­­­e­g o­g k­l­a­­­s­­­s­i­­f­­­i­­s­­­e­­­r m­i­n u­n­g­e s­­­e­­x­­y f­i­t­­­t­­­e ­-­­­ http://photo0411681.e17.club

  Svar
 • Freeeeedoooom
  12 august 2021 8:28

  Det er virkelig ren og skjær ondskap vi ser utspiller seg nå. Floskler av denne typen skjuler bare det som vil bli et totalt diktatur og massedrap som vil få forrige århundre til å virke koselig. Men folk vil ikke våkne selv om de kanskje innerst inne vet at det er noe som ikke stemmer med hele denne svindelen av en «pandemi».

  Mennesker er nemlig sånn at de ikke liker å få rokket ved sitt verdensbilde, de liker ikke å få høre at det de har trodd var riktig og rettferdig hele livet faktisk kan vise seg å være riv ruskende galt. Da er det mye lettere å reagere med sinne og fornektelse. Det å bli tvunget til å innse realitetene er kjempeskummelt, og derfor velger nok mange å fortsette å leve i lala-land. Men som Ayn Rand engang sa: «Du kan ignorere virkeligheten, men du kan ikke ignorere konsekvensene av å ignorere virkeligheten.»

  Må heller ikke glemme Henrik Ibsen og Vildanden: ««Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme»»

  Skal prøve å sende en donasjon, men har ikke Vipps.

  Svar
 • Det blir mer og mer klart for meg at menneskeheten «jages» fra den ene krisa til den andre rett og slett fordi eliten ønsker fokus på alt annet enn maktstrukturer og aller minst på seg selv. Å skape en krise er lukrativt på mange måter: man fokuserer folks oppmerksomhet bort fra de absurde olgarikiske konstruksjonene som tjener elitens interesser, samtidig kan man tjene en pen slant på å vite hva som kommer til å skje når man allerede har planlagt neste krise… Bedre «inside»-informasjon får man vel ikke tak i….

  Dermed er det klimakrise, oljekrise, krigskrise, terroristkrise, virus-krise og nå planlegger de vel allerede «cyber» krise som Klaus Schwab sier vil få COVID19 til å se ut som en barnehagelek. Det er bare å glede seg. Og samtidig ler eliten hele veien til banken (som de og deres venner og slekt selv eier :D ) over hvor smarte de er som splitter og hersker over oss, og hvor dumme vi er som faller for triksene deres gang etter gang etter gang etter gang…. lenge leve stupiditet og uvitenhet og naivitet!

  Svar
  • Veldig bra Jan J,tror du fikk med det meste i oppsummeringen din.Jeg ramla helt ut da denne guruen William Engdahl igjen fortalte hvem skurkene var,det skal bankes inn i folk om og om igjen til alle sauer i alle land ser feil vei.
   P S,Når bankene fjerner kontantene og setter opp renta,da begynner det virkelige spetakkelet.Det alle burde forstå,det er at man legger ikke alle eggene i en kurv og når kurven er fylt opp med digitale penger,da er det bare et tidsspørsmål för det smeller.Men man kan jo alltids skylde på noen hackere,gutteromshackerne er tydeligvis oppbrukt,men de fikk jo all verdens pc brukere til å kjøpe dyre antivirus og brannmurer,det var ingen god ide tydeligvis å stenge de ondsinnede virusene før de gikk gjennom serverne.Servere ja,Google og Alibaba bygger 2 gigantiske serverhaller i Sverige,de betaler totalt 37 millioner i skatt til den svenske staten,men får subsidiert strømmen.
   Lokalbefolkningen risikerer strømavbrudd mens det lyser i serverhallene,.Alibaba og deres sjefer kommer fra Investor AB som er et familieeid selskap,familien heter Wallenberg.Så om noen smartinger her inne sier de har lest makten bak makten,jeg kan ikke huske at Wallenberg var nevnt der.Det gjelder å sette tryne på grisen.

   Svar
   • «Når bankene fjerner kontantene og setter opp renta,da begynner det virkelige spetakkelet»

    Ja, hva kan den enkelte gjøre da?
    Og hvis de gjør noe blir kontoen sperret, og man kan bli kartlagt hvor man gjør sine innkjøp.
    Nei, sikkert ikke i år. Ting gjøres gradvis, og med gode begrunnelser.

    Er det grunn til frykt?
    Men viktigere, er det mange nok igjen som frykter og som er i stand til å reagere, som ikke er «vaksinerte»?

    Hvor «Nord-Korea» er vi blitt?
    Når opdager vi at det er gått for langt, og hva gjør vi da?

    Dresden, Hiroshima, Nagasaki, medisinske eksperimenter, napalm, Vietnam, Irak, Syria, Libya, Jemen….
    …Men vi er jo på parti med de gode?
    Er vi ikke?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er bemerkelsesverdig.

NRK glemmer hele tiden ubehagelige fakta.

Forrige innlegg

Klimakur 2030

Mulig, eller å gå seg fast?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.