POSTED IN USA

Vurdering av USA:

Det går mot oppløsning.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

USA vil kollapse i uforsonlig splittelse.

Av Thierry Meyssan

Slik Sovjetunionen kollapset for 30 år siden, vil USAs forente stater kollapse i uforsonlig splittelse. 

Mange års vanstyre i Washington har gjort en korrupt elite styrtrik mens folk flest i et halvt århundre har fått stadig ringere levekår. Nå forlanges det endringer. I påvente av formelle krav om løsrivelse forbereder oligarkiet i Washington seg på voldelig oppstandelse. Stormingen av kongressbygningen 6. januar varslet at det er tilrettelagt for borgerkrig.

De to frontene i konflikten, jacksonianerne og neopuritanerne, er like steile og vil hverandre til livs. Jacksonianerne hisser til opprør, mens neopuritanerne tyr til totalitære og undertrykkende takter. Alle er forberedt på konfrontasjon. Over en tredjedel av befolkningen mener at borgerkrig er unngåelig.

Dollarens vokter 

Jacksonianerne har sitt navn etter president Andrew Jackson, som før borgerkrigen i 1861 motsatte seg etableringen av en uavhengig sentralbank. Jacksonianerne var borte fra den politiske arena i et århundre inntil en av dem, Donald Trump, ble innvalgt i Det hvite hus. Fremfor alt motsetter jacksonianerne seg den tette og usunne koblingene mellom privateide banker og dollarens vokter, Federal Reserve, den amerikanske sentralbanken.

Denne er alltid sentral i USAs politikk og interne maktkamper.

I mange stater var tjenestemenn ansvarlige for avviklingen av valget 3. november 2020 instruert om å utestenge observatører fra valglokaler og forhindre innsyn ved å tildekke vinduer. På denne måten ble valgresultatet – uansett hvem som fikk flest stemmer – fratatt sin demokratiske legitimitet. Problemet er ikke hvem som ble valgt, men hvordan man skal forholde seg til at den nasjonale samfunnspakten som følger av konstitusjonen ble brutt.

Retten til å bære våpen er grunnleggende

I henhold til den amerikanske konstitusjonen har borgerne plikt til å organisere seg i bevæpnede militser og forsvare hjemstaten når dens frihet er truet. Denne plikten, inntatt i grunnloven under «the Bill of Rights» av Philadelphia-konvensjonen, gir alle borgere en lovfestet rett til å bære våpen. Det har muliggjort massakrer som har påført det amerikanske samfunnet stor sorg. Men retten til å bære våpen har alltid vært en grunnleggende forutsetning  for det amerikanske politiske systemets legitimitet – uansett hvilke menneskelige oppofrelser det tidligere har ledet til. 39 prosent av amerikanske borgere mener det er en borgerplikt å gripe inn overfor korrupte myndigheter, og 17 prosent mener at innsigelser knyttet til valgets demokratiske legitimitet gjør det berettiget å gripe inn overfor det nye regimet i Washington.

Alle ville være tjent å få klarhet i valgets legitimitet.

Det vil være mange ulike oppfatninger om hva tvilen knyttet til valgets legitimitet innebærer og hvilke konsekvenser den eventuelt burde få. Opprørerne vil helt sikkert bli stemplet som «konspiratoriske», som «nazister» og det som verre er. Men ikke desto mindre er den eneste legitime måten å gå fram på under de rådende omstendigheter i Washington å bestride det sittende regimets legitimitet. Det følger av amerikansk lov og historie.

Konstitusjonelt opprør

Opprøret kan til dels knyttes til den kortvarige «beleiringen» av kongressbygningen på Capitol Hill 6. januar. Men stormingen av kongressbygningen og det konstitusjonelle opprøret er separate begivenheter uten noen direkte sammenheng. Opprøret er ikke et forsøk på å styrte et lovlig valgt sittende regime, men et forsøk på å nøytralisere den politiske klassen og få utlyst nyvalg. Denne gangen et valg som vil foregå under transparente forhold med opptelling av stemmer under kontrollerte former og i tråd med konstitusjonelle, det vil si demokratiske retningslinjer. 

Mange av dem som ikke vil godta «kuppingen av valgsystemet», men ikke alle, er Donald Trumps velgere. Protestene er ikke begrunnet i at Donald Trump tapte valget, men ved å påpeke at det i et demokrati er nødvendig og avgjørende for maktens legitimitet at valg avvikles under transparente og demokratiske omstendigheter.

Avvikene som ble avdekket under opptellingen av stemmer under presidentvalget har gitt utløp for mye undertrykt frustrasjon som har fått bygge seg opp helt siden finanskrisen i 2008, og under ettervirkningene av krisen. President Barack Obamas bank-bailout-pakke på $787 milliarder dollar (i tillegg til $422 milliarder dollar under George W. Bush) fikk ikke tilslutning av et flertall av velgerne. Tvert i mot protesterte mange millioner velgere mot Obamas krisepakke og den ensidige innretningen mot å redde ultra-rike milliardærer mens ordinære folk mistet alt og ble stående helt ubemidlet på bar bakke uten å være berettiget til en cent av Obamas krisepakke. Det fremgår klart og tydelig av kampanjene til guvernør Sarah Palin (republikaner) og senator Bernie Sanders (demokrat) at favoriseringen av Wall Street på bekostning av Main Street forårsaket mye vondt blod, sterke interessemotsetninger og mange tragiske menneskeskjebner.

«Hver dag er fremtid» står det på denne plakaten. Det er alvorlig når mange både i Europa (her Bayern) mister troen på fremtiden.

På grunn av den massive nedgraderingen av folks levekår i takt med de store økonomiske omveltningene som har funnet sted etter årtusenskiftet, mener 79 prosent av USAs befolkning at «Amerika er i ferd med å kollapse fullstendig». Omfanget av desillusjonerte mennesker uten tro på fremtiden er mye høyere i USA enn i Europa. Men en bevegelse som «De gule vestene» i Frankrike er et resultat av mange av de samme omstendighetene som har gitt grobunn til opprøret vi så konturene av på Capitol Hill 6. januar. Det skal mer til å forvandle et slikt kaotisk utbrudd til en revolusjonær bevegelse. Men bevegelsen har fått stadig større oppslutning i befolkningen i løpet av de ti siste årene. Nå har den fått mange nok støttespillere på tvers av det politiske spekteret til å holde kampen gående lenge nok til å vinne det avgjørende slaget.

Steile fronter

I motsetning til jacksonianerne er president Donald Trumps motstandere helt sikre på sine egne oppfatningers moralske fortreffelighet. Som Oliver Cromwell påberoper de seg en moralsk overopphøyethet. De er personlig hevet over loven; men i motsetning til den britiske lord protector frykter de ingen religiøse autoriteter. De er kalvinister, men gudløse.

De akter å skape en nasjon for alle, men ikke i samråd med sine opponenter, men ved å ekskludere alle som ikke tenker nøyaktig som dem selv. Det er grunnen til at de ikke ser noen betenkeligheter med Big Techs sensur og utestengelse av alle som setter spørsmålstegn ved valgets legitimitet. Fordi de har samme oppfatninger om ytringsfriheten – den omfatter ikke «trumpister» eller annerledestenkende i det hele tatt – bryr de seg ikke om at en gruppe multinasjonale selskaper som har monopolisert det offentlige ordskiftet, tiltar seg en politisk makt som strider mot konstitusjonens ånd og vesen. 

Er en minoritet positiv fordi den er en minoritet?

Forledet av sin egen forskrudde iver omskriver de nasjonens historie. De ser bort fra all klassebevissthet og kulturelle normer og fremhever alle minoriteter, ikke på grunn av egenskaper eller bragder, men ganske enkelt fordi de er minoriteter. De sørger for at universitetene underkastes en streng renselsesprosess, praktiserer inkluderende forfatterskap, sakraliserer villmarken, formidler informasjon ved hjelp av falske nyheter, river overende statuer av historiske helter. President Trump fikk de også fjernet, ikke fordi han beordret stormingen  av kongressbygningen, men fordi han er et forbilde og representativ leder for noen av dem som tok seg inn i bygningen. Ingen av disse dissidentene skal noensinne slippes ut i dagslyset igjen.

Verdens rikeste mann, Jeff Bezos

I det syttende århundre praktiserte puritanerne offentlige syndsforlatelse som betingelse for å del i det evige liv. I det 21. århundre fremmer deres etterfølgere, nypuritanerne, ultra-rike milliardærer som Jeff Bezos, Bill Gates, Arthur Levinson, Sundar Pichai, Sheryl Sandberg, Eric Schmidt, John W. Thompson og Mark Zuckerberg en ny ideologi som setter vår digitale skapning over resten av menneskeheten. De håper de vil kunne overkomme sykdom og død og at de selv vil bli udødeliggjort.

Disse neopuritanerne har for lengst forkastet all sunn fornuft og forholder seg til et virkelighetsbilde som innebærer at to tredjedeler av amerikanerne ikke lenger er enig med dem om grunnleggende fakta. Fanatismen deres har allerede framprovosert den engelske borgerkrigen, den amerikanske uavhengighetskrigen og borgerkrigen i 1861. President Richard Nixons fremste frykt var at denne fanatismen ville påføre USA en fjerde krig som ville rive nasjonen fra hverandre. Der befinner vi oss nå.

Deler av etablissementet i Washington har allerede overlatt makten over demokratiske institusjoner til noen få ultra-rike milliardærer. Det USA som vi kjente eksisterer ikke lenger. Det er den smertefulle sannheten vi må forholde oss til.

Oversatt og bearbeidet av Erik Engebretsen.

Forsidebilde: rigel

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

https://www.voltairenet.org/article211982.html

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Muligens en villet utvikling?
  Med et sønder-revet Usa kan Khazarene flytte seg over til Kina og bygge videre på sin utopiske drøm NWO, uten at et sterkt og sammenholdt Usa kan stikke kjepper i hjulene for dem? Kina vil jo da seile opp som «verdens-leder», og jeg tror ikke Putin og Russland vil gå til krig mot dem for å stoppe dette, men i dette håper jeg virkelig at jeg tar feil. Men Kina har jo overtatt hele verdens produksjon på de fleste områder, og mistanken er at de fleste bedriftene egentlig er eid av Khazarene, bygget opp med deres «midler» jmf. Xiden’s mistenkelig gode forhold til det kinesiske kommunistparti, og deres utbetalinger av «korrupsjonspenger» til «Sleepy Joe» og Hunter Xiden.

  Svar
  • Ja, Per, et skremmende scenarie. Disse folkene har startet verdenskriger tidligere og har vist at de ikke har skrupler.

   Jeg tror vi ser omrisset av et kupp her, I USA og andre deler av verden, og en forflytning av maktapparatet, som vi har sett tidligere i historien. Dette er en 3. verdenskrig. Khazarene har prøvd, og noen ganger greid, å etablere base flere steder opp gjennom historien. Og spiller på at de er «et lite uskyldig folk».
   Når de blir kastet ut av en nasjon har de sitt nettverk w.w. , og lammer samfunn og skaper uro for å etablere ny makt, og ved å sette folk opp mot folk. Antagelig er opp-pisking av frykt gjennom denne «dødspandemien» nå ( med deres media-kontroll) en del av strategien. De spiller på frykt og uro, (og vår barnslige forestilling om at penger er viktigere enn nasjonens arbeidskrefter ) for å gjøre nasjoner lettere å styre.
   For målet: En verden, En leder, En valuta ( og kontroll over rentene ).

   Vi vet at de ser på løgn og bedrag overfor Gojim som rent spill, og dette er endel av DERES pakt innen sin gruppe, nettopp deres makt-strategi.
   «Problemet er ikke hvem som ble valgt, men hvordan man skal forholde seg til at den nasjonale samfunnspakten som følger av konstitusjonen ble brutt.»

   Svar
 • Liker stort sett å lese Meyssans betraktninger, men her var det mye rart.

  Den usunne koblingen mellom private banker og FED? Men FED er jo også privat!

  Retten til å bære våpen har muliggjort massakrer – javel, og i andre land uten samme liberale lover har man ikke hatt massakrer? Massakrer er fullt mulig selv med strenge våpenlover. Og dessuten: Hvorfor påpeke ‘private massakrer’, så det offentlig amerikanske militæret har drept hundre ganger så mange. Minst.

  Kalvinistene uten en gud kan godt kalles neopuritanere, men den skjønne enigheten med marxismens ideer er påfallende.

  Så de akter å skape en ny nasjon for alle? Det er bare en fartsdump på veien. De vil fjerne hele nasjonsbegrepet.

  Neopuritanerne har forlengst forkastet all sunn fornuft? Enig. De gjorde det for 1500 år siden med innføringen av kristendommen, som marxismen bare er en sekulær fortsettelse av.

  Og den gjentatte bruken av ‘stormingen av Kongressbygningen’ er tøv. Det var ingen ‘storming’. Folk ble regelrett sluppet inn. Dette kunne Meyssan sjekket på forhånd.

  Så har du en sammenkobling som han bare hentyder: USA er blitt mer og mer korrupt. Middelklassen er utradert. Hensynløse rike har mer og mer å si og folk med dårlig råd øker voldsomt. Dette har gått i tospann med at USAs hvite befolkning har redusert sin påvirkning. Det er den befolkningen som må til for å fjerne korrupsjonen. Bare gå og sjekk korrupsjonsindekser. Nord-Europeere lager verdens minst korrupte samfunn. Å slippe inn masser fra alle andre land i verden bærer alltid galt av sted.

  Svar
  • Et godt innlegg/påpekninger, sunhunter.

   » Så de akter å skape en ny nasjon for alle? Det er bare en fartsdump på veien. De vil fjerne hele nasjonsbegrepet.

   Og da trengs det /konstrueres det «kriser» som bare (» » ) kan løses av «verdensamfunnet» ;-)
   «Klimakrise», «økonomisk krise», «pandemier».
   – Og et engstelig og forvirret folk.

   Svar
   • Det er godt at ikke derimots lesere er forvirret.Brorparten av leserne er jo innforstått med at Mongolerne,Ashkenaziene,khazarene og ikkejødene er verdens avskum og når det tilogmed er ett forferdelig krigerfolk som bruker forretningsmetoder som ikke de gode bruker,da er det bare å blåse i trompetene.I tillegg kaller de oss både sauer og kveg og selv om det er sant….De får bare ikke kalle oss noe som er sant,det gjør jo vondt.
    Om bare vindretningen kan bli riktig og jeg får tenkt meg om,da skal dere se at vi alle er jøder.
    Kveget og sauene starter lastebilkaravaner nå og det er helt sikkert at i de karavanene,der finnes det tenkende som ikke er sauer og kveg,det som er fint er at kveget begynner å løpe i feil retning,det gjelder å danne opinion,den som har flertallet kan gjøre som de vil.

 • Falsk. Iscenesatt. Som Utøya. Ikke det det ser ut som. Arrangert. Orkestrert. Tror noen på ramme alvor at en fjottolf klarer det der alene? Så hva skulle det være «godt» for, å skape en imaginær og morderisk trussel fra høyre? En straff til Jens S. (?) For noe? Ole Dammegård så på saken. Massakrere mange, men skåne Eskil? Hvem er han egentlig? Utøya-historien lukter rart

  Svar
 • Kazarene er en mystisk del av menneskehetens historie. De ble tilsynelatende assimilert og usynlige ved å late som at de er borte, og fant likesinnede i kongehus og rikinger med sansen for misbruk av medmennesker. Satans største løgn over alle h@ns løgner er at h@n ikke finnes, nei nei, ikke i fysisk form, korrekt, eventuelt like lite synlig som et virus.
  Israelere kunne se på et par ting og fjerne jødehat ved å ta et oppgjør med dette temaet, gå tilbake til Zabbattai Zevi og Jacob Frank og se på hvem og hva som stammer derfra. Og vi finner «Robert Maxwell» (Jan Ludvik Binyamin Hoch) og hans avskum av en datter, Ghislaine, bestevenninne med Clintons, Bronfman-søstrene og NXIVM,
  Kissinger, Brzezinsky pluss alle krypto-konvertitter,
  og forresten, «semitt» er palestinerne langt mer enn «jødene», som kommer i alle farger fra ibenholt til rødt hår og fregner; semitt er en språkgruppe og ikke en rase..
  Ingenting personlig og støtende til mine israelske venner, for all del, og de er omtrent like lite genetisk fra midt-østen som jeg er. Shalom

  Svar
 • trump. hvem er han? han spillerips motstridende kort, hva foregår?

  Svar
 • Det kan ikke understreges nok, at ingen af «oprørene’ -Trumptilhængerene var bevæbnet ved 6 januar Capital og ingen begik vold.

  Volden kom alene fra Capital politiet, FBI agenter og betalte Antifa soldater der under falsk flag forsøgte at skabe et voldeligt oprør – det mislykkes tydeligvis da «oprørene» mest af alt lignede søvnige turister på rundtur.

  Der var således ikke noget «oprør. Det var fredelig manifestation hvor FBI, politiet og Antifa som de ledende kræfter, med vold og agitation, forsøgte at lokke folk i en fælde.

  Svar
 • Kolla. For at det skal bli økonomisk kollaps må vi fortsette å forveksle penger og virkelige verdier.
  Men økonomi er mer enn penge-økonomi.
  Om vi kaster alt av gull/sølv/penger på havet vil vi fortsatt ha de skapte verdiene igjen på land. I tillegg til naturressursene og arbeidskreftene som fortsatt kan skape videre velstand.
  Men når folk ikke ser/vet dette kan det konstrueres «økonomikriser». Som kan styres av de som kontrollerer pengesystemet, og rentene.

  Svar
 • Very soon, every American will be required to register their biological property (that’s you and your children) in a national system designed to keep track of the people and that will operate under the ancient system of pledging. By such methodology, we can compel people to submit to our agenda, which will affect our security as a charge back for our fiat paper currency.

  Every American will be forced to register or suffer being able to work and earn a living. They will be our chattels (property) and we will hold the security interest over them forever, by operation of the law merchant under the scheme of secured transactions. Americans, by unknowingly or unwittingly delivering the bills of lading (Birth Certificate) to us will be rendered bankrupt and insolvent, secured by their pledges.

  They will be stripped of their rights and given a commercial value designed to make us a profit and they will be none the wiser, for not one man in a million could ever figure our plans and, if by accident one or two should figure it out, we have in our arsenal plausible deniability.

  After all, this is the only logical way to fund government, by floating liens and debts to the registrants in the form of benefits and privileges. This will inevitably reap us huge profits beyond our wildest expectations and leave every American a contributor to this fraud, which we will call “Social Insurance.”

  Without realizing it, every American will unknowingly be our servant, however begrudgingly. The people will become helpless and without any hope for their redemption and we will employ the high office (presidency) of our dummy corporation (USA) to foment this plot against America.” ~ American traitor, the Jew Edward Mandell House giving a very detailed outline of the New World Order plans that were to be implemented gradually over time to enslave the American people … A PLAN THAT HAS BEEN REPEATED IN CANADA, AUSTRALIA, BRITAIN AND ELSEWHERE.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Leger i USAs forsvar:

Voldsom økning av spontanaborter, hjerteforstyrrelser og nevrologiske skader.

Forrige innlegg

Hvorfor skal vi ikke høre på motparten?

Hva mener de i opprørsrepublikkene i Øst-Ukraina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.