POSTED IN NATO, Russland, Ukraina

Vestmaktene ville ikke gjennomføre inngåtte avtaler.

Ble Russland presset inn i Ukraina-krigen.

25 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Ukraina-konflikten

Hvorfor?

Hvorfor gjennomfører Russland en militæroperasjon i Ukraina? Dette er et spørsmål som hele verden nå stiller seg. Her vil jeg forklare det russiske synet, for det gjør ikke vestlige medier.

Av Thomas Röper (Anti-Spiegel)

Hvorfor? Dette spørsmålet hører man overalt. Vestens rapportering om begivenhetene er et lærebokeksempel i propaganda, mens informasjonsinnholdet i de utallige artiklene som har Ukraina som tema, er enda mindre enn vanlig. Artiklene er imidlertid fulle av dømmende formuleringer og følelsesvekkende historier som er egnet til å fyre opinionen ytterligere opp mot Russland. Det finnes for tiden nesten ikke artikler i mediene uten setninger som «Russland bombarderer lekeplasser», selv om man hverken kan vise til bilder eller annen dokumentasjon for påstandene.

Jeg vil her gjøre et forsøk på igjen å bringe objektivitet inn i diskusjonen, for også hos meg har evnen til analytisk tenkning i noen dager vært fraværende den siste uken. (Artikkelen er skrevet den 28.februar, o.a.). Jeg vil her vise hvorfor den russiske regjeringen var av den mening at den ikke hadde noe annet valg enn å gjennomføre en militæroperasjon i Ukraina. Du behøver ikke å være enig i dette, men det er viktig i det minste å forstå den andre sidens standpunkter når man skal løse et problem.

Og at det her finnes et problem, er noe som alle er enige om.

NATO i Ukraina

At NATO for lengst har etablert militærbaser i Ukraina, er noe som det ikke rapporteres om i Vesten. Det har riktignok iblant blitt rapportert om det, men de vestlige mediene har da brukt NATOs formuleringer og omtalt dette som «treningsoppdrag». Dette høres jo temmelig harmløst ut, men under dekke av slike treningsoppdrag har tusenvis av NATO-soldater vært stasjonert i Ukraina, noe som forresten også er i strid med Minsk-avtalen, for i den ble man i punkt 10 uttrykkelig enig om at «alle utenlandske bevæpnede formasjoner, all militærteknologi og også alle leiesoldater skal trekkes ut av Ukrainas territorium».

How many troops does Nato have? Where its units are deployed in eastern Europe amid Russia-Ukraine conflict
Det har vært Nato-tropper i Ukraina.

Russland har i flere år ikke lagt skjul på at landet ikke kan akseptere at Ukraina blir medlem av NATO. Og det er ikke vanskelig å forstå grunnen til dette, for hvis amerikanske (atom-)missiler blir utplassert i Ukraina, vil disse kunne nå Moskva i løpet av bare noen få minutter. Jeg minner om: Under Cuba-krisen risikerte USA en atomkrig da sovjetiske atomraketter hadde blitt utplassert på Cuba. Hvorfor viser ikke USA noen forståelse for Russlands bekymringer når de i en tilsvarende situasjon til og med var villig til å risikere en atomkrig?

Sikkerhetsgarantier

Russland har i det siste året stadig oftere snakket om sine «røde linjer», og en av dem er at Ukraina ikke blir medlem av NATO, og at heller ikke noe annet påskudd blir brukt til å utplassere NATO-tropper eller amerikanske fly og missiler i landet. Det gav Russland stadig oftere og tydeligere uttrykk for i slutten av 2021. Til tross for det gikk det ikke én måned uten at det var NATO-manøvrer i Ukraina. De russiske oppfordringene om å avstå fra å gjøre disse tingene ble mot slutten av året stadig hyppigere og mer presserende, og jeg rapporterte om mange av dem, som for eksempel om Putins uttalelser om røde linjer på investorkonferansen «Russia calling» eller hans tale i utenriksdepartementet  eller Putins tale ved akkrediteringen av nye utenlandske ambassadører, hvor han krevde sikkerhetsgarantier. Det er bare noen få eksempler. Hvis du klikker deg igjennom Anti-Spiegel artiklene fra månedene oktober, november og desember i 2021, finner du mange flere. Og jeg har ikke vært i nærheten av å rapportere om alt, det har jeg ingen mulighet til i min én-manns-bedrift.

Russia: Security Proposals Are Aimed at Avoiding Military Scenario
Det er ikke bare USA som har et sikkerhets-behov.

Nøyaktig hva det var som var årsaken til denne ekstreme hyppigheten av russiske erklæringer, altså hva som skjedde bak kulissene, kan vi bare gjette om. Men det er grunn til å tro at det USA-ledede NATO hadde begynt å utplassere teknologi eller å forberede en slik utplassering eller på andre måter å foreta seg ting i Ukraina, som var uakseptable for Russland.

Den 13.desember hadde USAs president Biden og den russiske presidenten Putin et videotoppmøte. I pressemeldingen fra Kreml kunne man lese:

«Joseph Biden understreket på sin side at de russiske troppebevegelsene i nærheten av den ukrainske grensen var av en angivelig «truende» karakter, og skisserte mulige sanksjoner som USA og dette landets allierte ville kunne komme til å iverksette om situasjonen eskalerte ytterligere. Vladimir Putin understreket i sitt svar at det ikke er riktig å gi Russland ansvaret for dette da NATOs forsøk på å utnytte ukrainsk territorium til å bygge ut militær kapasitet nær våre grenser, representerer en stor fare. Russland er derfor veldig opptatt av å få sikre, rettslig forpliktende garantier for å forhindre at NATO utvides mot øst, og at offensive våpensystemer utplasseres i Russlands naboland. Statssjefene ble enige om å la sine representanter gjennomføre substansielle konsultasjoner om disse sensitive spørsmålene.»

Med det vi vet i dag, er det ikke vanskelig å gjette hva som var temaet for samtalen: Putin gjorde det klart for Biden at USAs og NATOs virksomhet i Ukraina var uakseptabel for Russland. Russland handlet så raskt. Hvor alvorlig Russland anså situasjonen for å være, viser følgende faktum: For første gang i historien offentliggjorde en regjering alle detaljene i forhandlingene. Normalt er slik informasjon bare tilgjengelig bak lukkede dører.

Russland oversendte USA og NATO i midten av desember avtaletekster med sine forslag til gjensidige sikkerhetsgarantier og offentliggjorde disse tekstene få dager senere. Noe slikt har aldri tidligere skjedd.

Løgn og bedrag

En erfaring fra oktober/november 2021 kan muligens være grunnen til dette. Den gang krevde Tyskland og Frankrike offentlig et møte i Normandie-format om Ukraina, men i den diplomatiske korrespondansen med den russiske utenriksministeren Lavrov avslo de for første gang selv å forholde seg til Minsk-avtalen. Lavrov så da ingen grunn til å delta i et møte for å diskutere gjennomføringen av Minsk-avtalen når motparten åpent hadde erklært at den ikke lenger ønsket å etterleve denne avtalen.

Minsk-avtalene – Store norske leksikon
Her er underskriverne av Minsk 2-avtalen fra 2015. Hva er vitsen med avtaler når underskrivere trekker seg fra dem?

Tysklands og Frankrikes utenriksministre møtte pressen, og kunngjorde at Russland nektet å gjennomføre samtaler om Minsk-avtalen. Lavrov offentliggjorde da den diplomatiske korrespondansen, og viste en hel verden hvem det her var som løy, og som ikke ønsket å etterleve Minsk-avtalen, detaljene finner du her.

For ikke å gi Vesten flere muligheter til på denne måten å stille Russland i et dårlig lys førte Russland forhandlingene så å si offentlig, og det første Russland gjorde var da å offentliggjøre forslagene sine. Da USA og NATO endelig svarte i slutten av januar, ble disse svarene gjort tilgjengelig for den spanske avisen El Pais (Avisen sier at den ikke har fått svarene fra Russland), slik at også svarene fra USA og NATO ble offentliggjort.

Nå er det riktignok slik at de vestlige mediene har fortiet mye av dette, men i det minste var alle lands regjeringer informert om det som hadde skjedd.

Uthaling av tiden?

USA gikk i sitt svar ikke inn på de grunnleggende spørsmålene som gjør Russland så bekymret. Russland offentliggjorde også svaret sitt på de offisielle reaksjonene som USA og NATO hadde sendt. I Russland ble Putin i mellomtiden stadig vekk sitert på at man i Moskva spør seg om USA overhodet ønsker seriøse forhandlinger, eller om de bare prøver å hale ut tiden.

Det kan se ut til – og det er naturligvis bare noe jeg tror, men det finnes mer enn nok sterke indisier for det – at NATO eller USA har gjort eller forberedt noe i Ukraina, som har gjort Putin veldig bekymret. Det er grunnen til at han i alle offentlige uttalelser siden rundt november 2021 har krevd at USA «nå straks» må gi Russland sikkerhetsgarantier. Og da forhandlingene endelig hadde begynt, og det viste seg at USA trengte mer enn en måned for å formulere et svar, stilte man seg i Moskva spørsmålet om USA prøvde å hale ut tiden.

Et eller annet gjorde at russerne plutselig fikk det veldig travelt. Hva det var, vil vi vel først få vite i en mer eller mindre fjern framtid.

Ignorerte bekymringer

Jeg vil gjøre det helt klart: Man behøver ikke å være enig i den russiske posisjonen, man trenger heller ikke å ha noen forståelse for at russerne har følt seg truet av hendelsene i Ukraina. Men det er et ubestridelig faktum at mange russere nå er svært bekymret.

couple sitting on bench near sea during daytime
Hvis en ikke viser forståelse for motpartens syn er konfliktløsning umulig.

Og det er nå det det handler om i internasjonal politikk, akkurat som i privatlivet: Man vil ikke være i stand til å løse problemer før man tar andres bekymringer på alvor. Hvis man ignorerer motpartens bekymringer, er det ikke til å unngå at konflikten eskalerer. I internasjonal politikk har jo det ført til kriger. Og det er også åpenbart grunnen til denne krigen.

Nøyaktig hva det var som foregikk i Ukraina, og som gjorde russerne så bekymret, vet vi ikke (ennå). Men i Moskva må de ha blitt så skremt at de anså en militær intervensjon som det minste ondet.

Sovjetisk tenkemåte

For å forstå hvor vanskelig det må ha vært for den russiske regjeringen å gå til dette skrittet, vil jeg forklare noe som ethvert menneske som kjenner Russland, anser som en selvfølge: Russere som vokste opp og ble formet i Sovjetunionen, regner ukrainere og russere for å være ett folk. At ukrainere og russere skal skyte på hverandre, er for mennesker med sovjetisk bakgrunn akkurat like vanskelig å forestille seg som det er for tyskere at personer fra Hamburg og personer fra München skulle føre krig mot hverandre.

Putin er nå en gang et menneske med sovjetisk bakgrunn, og selv om de vestlige mediene ønsker å framstille han som en ny Hitler, er forestillingen om at ukrainere og russere skal skyte på hverandre for et menneske som Putin med sovjetisk bakgrunn helt absurd. I Donbass har dette riktignok pågått i åtte år, men det forandrer ikke saken.

Jeg rapporterte om at Putin, da han i sin tale anerkjente republikkene i Donbass, var så emosjonell som jeg aldri hadde sett ham før. Og jeg har i forbindelse med arbeidet med min bok om Putin og på Anti-Spiegel sannsynligvis fulgt med på alle Putins offentlige opptredener de siste årene. Under sin tale på mandag i forrige uke var Putin forbannet, det var lett å se.

Antagelig var han allerede da klar over at en militær aksjon fra hans synspunkt var uunngåelig eller i det minste svært sannsynlig.

Naturligvis må enhver på basis av sine egne moralske standarder avgjøre om militæraksjonen i Ukraina kan forsvares eller ikke. Jeg har selv så avgjort visse problemer med det, men jeg vet heller ikke hvilket annet valg Putin hadde. NATO, som offisielt har en fiendtlig innstilling til Russland, var jo i ferd med å ta over Ukraina militært. NATO hadde avslått å føre samtaler om dette, selv om Russland hadde vist tydelig at en rød linje nettopp hadde blitt overskredet, og selv om Russland allerede stod med ryggen mot veggen, og ikke kunne ta noen flere skritt tilbake når amerikanske missiler skulle utplasseres i Ukraina.

Halshuggingsangrepet

I Russland blir det hevdet at den russiske aksjonen i Ukraina var den eneste måten å forhindre en stor krig på – den tredje verdenskrig. Det kan man oppfatte som russisk propaganda, men det er da to kjensgjerninger som man først må ta innover seg.

Nuclear war with Russia? Don't forget proper social distancing and masking - Rebel News
Russlands folk har kjent på kroppen hva krig er. Det har ikke USAs. USA har dessuten ikke avstått fra å være den første til å bruke atomvåpen. Bruk av atomvåpen er en del av Nato-strategien

For det første er det såkalte kjernefysiske halshuggingsangrepet en del av USAs strategi. Denne strategien går ut på at et kjernefysisk førsteslagsangrep som gjennomføres raskt og overraskende mot de russiske kommandosentrene og atomvåpnene, vil ødelegge størstedelen av Russlands potensial. Resten vil kunne avskjæres, og bare noen få av de atommissilene som vil bli skutt ut i Russlands motangrep, vil komme igjennom.

Og da de antagelig ville slå ned i Europa og ikke i USA, er denne strategien for mange hauker i Washington en mulighet som de ofte åpent diskuterer. I Washington er det ganske mange som mener at en atomkrig kan vinnes om man bare slår til raskt nok. For at det skal kunne skje, må de amerikanske atommissilene plasseres så nær de russiske grensene som mulig, altså for eksempel i Ukraina.

For det andre er USA den eneste atommakten i verden som i sin militærdoktrine ikke uttrykkelig utelukker et kjernefysisk førsteslagsangrep. Ifølge Kinas og Russlands militærdoktriner vil disse landene bare ta i bruk kjernefysiske våpen om de selv blir angrepet, eller om de blir utsatt for en eksistensiell trussel. USA derimot utelukker ikke å gjennomføre et kjernefysisk overraskelsesangrep mot et annet land. Dette er nedfelt i den amerikanske militærdoktrinens dokumenter og blir heller ikke bestridt.

Når man vet dette, er det lettere å forstå hvorfor man er så bekymret i Russland. Amerikanske atomvåpen i Ukraina, framfor alt når USA snart vil ha sine egne kjernefysiske missiler, vil muliggjøre et kjernefysisk halshuggingsangrep da Russlands varslingstid ville falle til under fire minutter. For ikke å snakke om faren for at en misforståelse vil føre til krig, noe som f.eks. kan skje ved at et radarsignal mistolkes dithen at et missil har blitt avfyrt, og man ikke har tid til å sjekke om dette er riktig eller ikke.

Krig for å forhindre en atomkrig?

Det står enhver fritt å regne NATO for en forsvarsallianse og USAs regjering for å være fredspolitikernes høye beskytter, men at det her har blitt skapt en (for min del, gjerne bare potensiell) eksistensiell trussel mot Russland, er noe som ingen på alvor kan benekte. Ville kanskje USA tillate at et land som USA anser som sin fiende, og som også åpent sier det i sine regjeringsdokumenter, utplasserer atomvåpen som kan nå Washington, New York eller San Francisco i løpet av bare fire minutter?

woman in black jacket sitting beside woman in black jacket
For å forstå motparten må en sette seg i hennes sted.

Man behøver ikke å være enig i den russiske uttalelsen om man at ikke hadde noe annet valg enn å innlede en militæraksjon for å eliminere denne trusselen, men det er nødvendig å forstå at den ikke kan avfeies helt. 

USA og NATO har kategorisk avvist bare det å forhandle om spørsmålet om NATO-medlemskap eller stasjonering av NATO-tropper i Ukraina innenfor rammene av bilaterale avtaler. De har tvert imot allerede begynt å etablere baser i Ukraina, å utstasjonere soldater der og ombygd militærflyplasser og andre militære anlegg slik at de holder NATO-standard.

Min fasit

Jeg var glad for at Donbass-republikkene ble anerkjent, for jeg har venner der, og gledet meg over at jeg kunne ha et berettiget håp om at krigen, som har pågått i åtte år, nå ville være over da jeg tenkte at Ukraina ikke ville risikere noen krig med Russland. Jeg var – som også de fleste andre – veldig følelsesmessig påvirket. Hvis man – som jeg – var emosjonell fordi man gledet seg over anerkjennelsen av Donbass-republikkene, eller om man ergret seg over den, er likegyldig. De aller fleste mennesker som bare er litt politisk interessert, var for en uke siden sterkt følelsesmessig påvirket og fiksert på Donbass.

Og da Russland så på torsdag innledet sin militæroperasjon, da Kievs beskytning av Donbass etter anerkjennelsen økte istedenfor å avta, da virkelig kokte følelsene.

Jeg tenker at det var (og er) slik for de fleste mennesker at de i kjølvannet av denne sterke følelsesmessige opplevelsen koblet ut den analytiske delen av hjernen. For meg var det iallfall tilfellet, og først i helgen begynte det å bli klart for meg at det antagelig ikke handler om Donbass. Det var sikkert en positiv bieffekt for Putin og den russiske regjeringen å få avsluttet krigen, og at Kiev nektet å etterleve Minsk-avtalen og isteden hadde samlet massive troppekonsentrasjoner i Donbass, var sikkert ikke uviktig.

Men det var heller ikke egentlig noe nytt, og det har vi jo i de åtte siste årene ofte sett uten at Russland av den grunn har grepet inn militært. Derfor går jeg ut ifra at hovedgrunnen til Russlands handlemåte har med USAs og NATOs aktiviteter å gjøre. I Ukraina var det noe som hadde skjedd, som hadde skapt en helt ny situasjon, og som hadde satt Russland under press – de måtte forhindre dette, ellers ville de ikke være i stand til å forsvare seg mot en eksistensiell trussel mot sitt land. Vi vet i dag ikke hva som skjedde, men jeg antar at det ikke vil ta så altfor lang tid før Russland sier noe om det.

Den krigen som vi nå ser, kunne ha vært unngått om USA for det første hadde sluttet å involvere seg militært i Ukraina, og for det andre hadde brukt sin innflytelse til å få Kiev til å avslutte beskytningen av Donbass.

Russland visste at landet kom til å bli rammet av ødeleggende sanksjoner etter anerkjenningen av Donbass – og framfor alt etter sin militære intervensjon i Ukraina. At Russland til tross for det valgte å gå til dette skrittet, selv om landet (bortsett fra Donbass) ikke har noe å tjene på det, men at det nødvendigvis vil føre til store økonomiske tap, viser igjen at Russland er av den mening at landet bare på denne måten vil kunne forhindre noe som er langt verre.

Man kan anklage Putin og Russland for mye, men Putin og hans rådgivere er ikke dumme. Det største landet i verden vil vel neppe føre en krig bare for å erobre et par ekstra kvadratkilometer med land og å få det under sin kontroll, som det da også vil koste mye penger å bygge opp igjen. Kriger har alltid blitt og blir fortsatt ført for å oppnå konkrete mål, for å oppnå en gevinst. Men Russland kan ikke oppnå noe i Ukraina, som på noen måte vil kunne kompensere for de kommende sanksjonene.

World War III | Zee News
Gjør Russland dette for å forhindre en 3. verdenskrig?

Derfor er jeg kommet til den konklusjon at Putin ved å gripe inn militært ville forhindre noe som var langt verre enn de kommende sanksjonene. Sanksjonene kan føre til at alle (økonomiske) bånd til Vesten blir kuttet helt, det kan ikke utelukkes. Russland tok likevel denne risikoen.

Man kan være enig i det eller ikke, men for meg synes det som om man i Russland faktisk tror at man ved en militær intervensjon kan forhindre en tredje verdenskrig, som vil være en reell trussel om amerikanske missiler blir utplassert i Ukraina. Vesten kunne ha forhindret denne krigen om den hadde tatt Russlands ofte og åpent uttrykte bekymringer på alvor. Det endrer ikke det faktum at det var Russland som marsjerte over den ukrainske grensen og ikke omvendt. Men om Vesten hadde vært interessert i fred, kunne dette ha vært forhindret med noen små innrømmelser.

Jo mer jeg tenker over alt dette, desto mer kommer jeg til den konklusjon at Russland nok kan ha rett. Og jeg kan ikke se hvordan Russland kunne ha forhindret NATOs og USAs militære inkludering av Ukraina og en utplassering av amerikanske missiler uten å gripe inn militært. Vesten ønsket jo ikke å diskutere saken.

Når man også tar med i betraktningen at den ukrainske presidenten Selensky den 19.februar på sikkerhetskonferansen i München åpent truet med at Ukraina skulle skaffe seg atomvåpen, og at Putin deretter direkte anerkjente republikkene i Donbass den 21.februar og innledet den militære operasjonen den 24.februar, blir tidssammenhengen mellom disse hendelsene åpenbar. Det er ingen grunn til å tro at den russiske militæroperasjonen og framfor alt datoen da den begynte, hadde blitt planlagt lang tid i forveien, for i Ukraina er grunnen i ferd med å tine, noe som på grunn av gjørmen nå gjør en militæroperasjon vanskeligere å gjennomføre enn på noe annet tidspunkt.

Et eller annet – kanskje Selenskys kunngjøringer i München eller lasten til et eller annet transportfly som flyr våpen inn i Ukraina – sørget for at Putin bestemte seg for å gå til aksjon på det fra et militært synspunkt minst gunstige tidspunktet. Men det ser ikke ut til å være planlagt, for da hadde Russland gått til aksjon tidligere da alt fortsatt var tilfrosset, eller ventet en til to måneder til gjørmeperioden var over.

Det gjorde ikke Russland, noe som også er et tegn på at det var noe som skjedde, som gjorde at Putin vurderte det slik at han var tvunget til å ta en rask avgjørelse.

Oversatt av Rune G.

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Renee Fisher

Tidligere publisert på derimot.no

https://www.anti-spiegel.ru/2022/warum/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

25 kommentarer. Leave new

 • #Et eller annet gjorde at russerne plutselig fikk det veldig travelt. Hva var det ? #
  Svar;
  Uran-235

  Svar
 • Det er to som har startet denne krigen (som vanlig) Biden (USA) og Stoltenberg (NATO)

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  11 mars 2022 9:27

  Dagens ros går til Oppegård avis 8. mars og journalist Yana Stubberudlien sitt intervju med Robert Mood. Endeleg trykkjer ei norsk avis ein tekst med eit snev av vestleg sjølvransaking.

  Svar
 • «For det andre er USA den eneste atommakten i verden som i sin militærdoktrine ikke uttrykkelig utelukker et kjernefysisk førsteslagsangrep. »

  – OG , som har brukt atomvåpen mot to sivile byer tidligere.

  UANSETT: Så lenge norske politikere, media ,og det norske folk ikke tar et oppgjør med Norges angrepskrig mot Libya ( som ble narret/presset til å legge ned sitt atomvåpenprogram først), så er det FOR dobbeltmoralsk å skrive eller mene noe som helst om Ukraina/Russland.
  Og kvalmt, trist og farlig.

  Svar
 • I pressemeldingen fra Kreml [fra møtet mellom Biden og Putin 13.12.2021] kunne man lese:
  «Joseph Biden understreket på sin side at de russiske troppebevegelsene i nærheten av den ukrainske grensen var av en angivelig «truende» karakter, og skisserte mulige sanksjoner (…) om situasjonen eskalerte ytterligere. Vladimir Putin understreket i sitt svar at det ikke er riktig å gi Russland ansvaret for dette da NATOs forsøk på å utnytte ukrainsk territorium til å bygge ut militær kapasitet nær våre grenser, representerer en stor fare.»

  Dette er interessant. Vet vi konkret hva NATO har foretatt seg?

  …likevel mangler det noe viktig fra Thomas Röper sin analyse. Jeg viser til Putin’s tale 21.02.2022:

  «Russia’s core proposals to NATO: First, to prevent further NATO expansion. Second, to have the Alliance refrain from deploying assault weapon systems on Russian borders. And finally, rolling back the bloc’s military capability and infrastructure in Europe to where they were in 1997, when the NATO-Russia Founding Act was signed.»

  …for nå er det jo slik at de baltiske landene er medlem av NATO, og at de er nesten like nærme Moskva som Ukraina. Putin hadde som mål at NATO’s militære infrastruktur i (bl.a.) Baltikum ble fjernet, men med invasjonen av Ukraina ser dette håpløst ut, mens også Sverige og Finland er blitt mer ivrige etter NATO-medlemskap. Sjøl i et kynisk, realpolitisk perspektiv er det betimelig å spørre om en fullskala invasjon av Ukraina var geostrategisk fornuftig.

  —————————————————–

  Jeg har sjøl studert motivene i Putin’s taler, og prøvd å vurdere om beslutninga om å invadere Ukraina var rasjonell. Har ihvert fall fått med noen elementære faktaopplysninger som uteblir fra vinklingene på Derimot.no:

  https://www.selvstyre.no/t/president-vladimir-putins-taler-til-russere-og-ukrainere-for-invasjonen/2344/3

  Svar
  • Interessant analyse/tanker, thormothr.

   Men USA-Russland er to stormakter som har vært/er i strid.( I f.eks. Syria.) Der USA har kultur for å sette i gang uro, økonomisk krig , og så militær krig for å sette inn sine folk, i nasjon etter nasjon.
   Jeg tenker at Russland har hatt all grunn til uro, – og USA vet at de har skapt uro og krigsfrykt. Og Ukraina har latt seg bruke.

   Men det jeg undres mest over at Norge, og norske politikere og media blir moralsk forarget over denne krigen når vi nylig har gått til invasjon ( etter konstruerte grunner) og bombet Irak, Libya og Afghanistan. Som ikke truet hverken USA eller Norge, eller Nato.
   All grunn til uro, spør du meg.

   Svar
 • Man kunne gjerne ha nevnt her at INF-avtalen om forbud mot utplassering av landbaserte mellomdistanseraketter, opphørte i 2019 uten at avtalen ble erstattet av en ny avtale.
  Og førstebruk av atomvåpen er vel også noe som NATO også har åpnet for.
  At USA/NATO feks bygger utskytningsramper i Ukraina for mellomdistanseraketter for raketter (som i praksis kan utstyres med atomvåpen) er derfor ikke et brudd med NATO reglene eller med internasjonale avtaler. Hvis (når) USA transporterer inn raketter til et slikt anlegg (feks øst i Ukraina) så vil det være veldig provoserende for russerne.
  Men mener egentlig USA alvor med å bruke disse (atom)raketter i et forhåndsangrep mot Russland eller er det bare for å skremme og provosere Russland? Et slikt angrep vil føre til enorme mengder med radioaktivt nedfall i hele Europa, men kanskje ikke i USA. Dessuten vil en del atomraketter fra Russland også treffe NATO-landene i Europa og kanskje også USA. USA blir vel da kvitt EU som en brysom konkurrent og den kinesiske silkeveien havarerer?

  I sin tid utstyrte USA Muhajedin-krigere i Afghanistan med våpen og Stinger raketter. Seks måneder senere så Sovjet seg tvunget til å gå inn militært for å redde regimet i Afghanistan. Krigen bidro til at Sovjet til slutt gikk i oppløsning. Det er mulig at dette er hva USA helst ønsker skal skje også i Ukraina ved at Russland havner i hengemyr av en krig i Ukraina og hvor USA pøser inn våpen og leiesoldater og hvor det kjempes til siste ukrainer for å få Russland til å bryte sammen uten bruk av atomvåpen.

  Man må regne med at USAs mål med NATO ikke er å bevare freden i Europa, men er å gjennomføre regimeskifte i Russland og i andre land.
  USA er i større grad enn Europa selvforsynt med energi, mat og andre råvarer enn Europa. Dagens sanksjoner mot Russland kan ramme Europa mye hardere enn USA, men dette er vel ikke noe som USA bryr seg særlig mye om. Før het det: «keep america in, russia out and germany down», og dette kan fremdeles være USAs mål (pluss «keep China down»)

  Svar
  • » Man må regne med at USAs mål med NATO ikke er å bevare freden i Europa, men er å gjennomføre regimeskifte i Russland og i andre land.»

   USA/Nato- og Norge går jo inn i andre nasjoner med hovedformål å bevare freden i disse nasjonene, regimeskifte og drap på statsledere var nok bare uflaks, eller flaks, som Severin Suveren sa.

   Svar
 • Reidar Kaarbø
  22 september 2022 8:25

  Et halvt år etter at denne teksten ble skrevet, er det fortsatt bemerkelsesverdig at norske medier ikke omtaler HVORFOR russerne gikk til det skrittet de gjorde. Det er nesten som noen skulle tro at bare de ikke sier noe, så forsvinner problemet.

  Nå, i september 2022, er det helt klart at USA har spilt et briljant sjakkspill mot Russland og fått russerne nøyaktig dit de vil. Motivene til USA er de samme som i Afghanistan, Irak, Libya, Syria for å nevne et par.

  Slik jeg ser det har USA og NATO klart å presse Russland inn i et hjørne der det ikke er noen veier ut. Og det bekymrer meg stort. For da er atomkrig neste.

  Svar
  • «Til tross for det gikk det ikke én måned uten at det var NATO-manøvrer i Ukraina.»

   Bevisst provokasjon for å lage et angrep.
   Og dette ser ut til å være en gammel taktikk. Brukt i mange andre kriger, bl.a. 2 verdenskrig med
   ‘ angrepet på Polen’. Fredsforslag ble avvist. Da, – og før angrepet på Irak og Libya og nå Ukraina i nyere tid.

   Men Kaarbø. Brilliant?
   Det må i så fall være overfor media. Men media ( ihvertfall i Norge), har jo vært pudler overfor makta lang tid nå. Media var det første disse bakmennene okkuperte etter 1945.

   I media i Norge nå blir det gjort stort nummer av protester i ‘ diktatoriske’ Russland, fra både militært personell og innbyggere, mot krigen.
   I ‘ demokratiske’ Norge , – hvor var disse protestene i Norge når Stoltenberg/Ap gikk til uprovosert angrep på Libya?

   ‘Fordi russerne tok ikke bort Krim fra ukrainerne, – men amerikanerne. Hvis det ikke hadde kommet til en anneksjon fra russisk side, ville man nå ha bygget en amerikansk eller NATO-base der. Vet du at en slik base bygges i Mikolaj-området i byen Očakov? Ikke la deg overbevise om at amerikanerne synes synd på ukrainere fordi de mistet Krim. Amerikanerne er kun ergerlige fordi russerne kom dem i forkjøpet. ‘
   midtifleisen.wordpress.com/2019/04/02/russerne-tok-ikke-bort-krim-fra-ukrainerne-men-amerikanerne-mener-den-tidligere-ukrainske-parlamentarikeren-elena-bondarenkova/

   ‘ USA, sammen med NATO, har utvidet sitt aktivitetsområde helt fram til Russlands grense. Vesten har vellykket omringet Russland. USA og Vesten fortsetter innsatsen for å inkludere Ukraina og Georgia i sitt imperium. ‘
   midtifleisen.wordpress.com/2019/04/18/ikke-snakk-om-usas-nedgang-snakk-heller-om-hvordan-vi-kan-frigjore-oss/

   Vi ser det også når det gjelder digital overvåking over landegrenser.
   USA er tatt flere ganger , med buksa på knærne og dritt på leggen , med overvåking av vestens politikere og innbyggere.
   – Men beskylder Russland og Kina for det. – Og media, som selvfølgelig vet, danser med i denne propagandaforestillingen.

   Og vi bør ikke glemme hverken Snowden eller WikiLeaks.
   Eller:
   ‘Man ville normalt ikke engasjere seg i spissfindigheter om hvem som lider mest i krig. Tross alt, det overveldende flertallet lider alltid i krig. Derfor må alle som bekjenner seg til humanitære og demokratiske impulser gjøre sitt ytterste for å forhindre krig. Men hverken Stoltenberg og Jolie besitter et fnugg av slike følelser.
   Anslagsvis 31.000 sivile har blitt drept i Afghanistan bare siden 2001 og mer enn 30.000 i Libya siden invasjonen i 2011, for å ta bare to eksempler.’
   midtifleisen.wordpress.com/2017/12/18/jens-stoltenberg-og-angelina-jolie-onsker-nato-intervensjoner-for-a-fremme-likestilling/

   Svar
   • Reidar Kaarbø
    22 september 2022 10:57

    Tror vi er enige i det meste, og jeg mener fortsatt at USA har hatt regien i alt som har skjedd hittil og har «spilt» Russland. Jeg frykter USA vil at dette skal ende med full oppløsning av Russland slik at USA får tilgang til de enorme ressursene dette landet har. Men før det har vi trolig en atomkrig.

    Apropos Afghanistan: tror dødstallene der nærmer seg en kvart million.

 • USA og Wall Street i fritt fall utfor stupet, dollar blir mindre og mindre brukt som «reserve-valuta» i 90% av verdens lands handelsoppgjør. Flere og flere land sier «takk, men nei takk» til «fargerevolusjoner», «fredsbombing» og regime-endringer for å innføre amerikansk «demokrati».
  BlackRock, Vanguard og StateStreet, i dag verdens mektigste «kapitalforvaltnings» selskaper, hvor vil de være når dollar når bunnen? Også på bunnen, milliardgjeld i US$ kan slettes mot en «neve» Rupi, Escudos, Rialer eller Rubler?
  Ikke underlig at de «fantastisk flinke» eierne av disse og andre selskaper begynner å kjenne trykket fra BRICS, SCO, osv, og begynner å få panikk.
  Hvis man nå etterhvert også skulle få internasjonale rettsaker mot alle virkelige krigsforbrytere og forbrytelser mot menneskeheten, burde de svette enda mer.
  Big Pharma m/hjelpere står vel først i køen?
  Bakmenn bak Big Pharma, Big Economy, Big Media osv, er alltid de samme, den «rasen» som er «Guds Utvalgte» og hater alle andre som «kveg og insekter» (Goyim) i følge dem selv.
  Settes Big Pharma bak lås og lukke (for evig), settes automatisk samtidig også bakmennene bak resten av galskapen bak det samme gitteret.
  Covid-19 dødsprøytene er beviselige, det mangler bare noen dommere, advokater og en jury for å domfelle, og derved også stoppe NWO galskapen samtidig, derfor bør slaget settes inn der er min personlige mening.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  22 september 2022 15:44

  Mange gode kommentarar her. God artikkel av Pål Steigan og eineståande god artikkel av Knut Erik Aagaard: «Sannhetens øyeblikk» på Steigan.no i dag.

  Ein parentes i all galskapen:Norges fotballforbund kan døypast om til Natos fotballforbund. Ståle Solbakken vil verna E. B. Håland mot plagsame spørsmål om Manchester City-eigaren. Emirata er ikkje kjende for demokratiet sitt. Same vernande hand har ikkje Solbakken halde over Mathias Normann, som vil spela for Dinamo Moskva. Då var det hovudstups ut av landslaget. Nato kan vera nøgde med Solbakken. Kor mange norske sportsjournalistar kommenterer denne rotenskapen?

  Svar
 • Krigen kan ta en annen retning før evt Atom krig.
  Ettersom Donbass republikkene meldte sin uavhengighet like etter 2014 kuppet kan de nå med valget sitt gå inn i Russland og DA, – om Ukraina fortsatt bomber området kan Russland erklære Ukraina krig og starte med å bombe dem vekk, invadere og renske opp Natos eget Nazi reir. Og med det kan de okkupere Ukraina og sette inn en Russland vennlig regjering (etter UK/US modell). Hvor skal krigen stå da? Skal de skyte fra Polen eller Romania ? Det er ikke sikkert at dem ønsker å bli en toalettstat ala Afghanistan. Kanskje Moldavia kan overtales til å bli utskytning og nedskytnings post?

  Svar
 • Thomas Röper TROR :
  «Det kan se ut til – og det er naturligvis bare noe jeg tror, men det finnes mer enn nok sterke indisier for det – at NATO eller USA har gjort eller forberedt noe i Ukraina, som har gjort Putin veldig bekymret. »
  Da kan jo jeg si at jeg tror russisk ledelse lider av forfølgelsesvanvidd. Ellers kommer han jo bare med udokumenterte påstander.

  Svar
  • USA sto bak kuppet i Ukraina i 2014
   USA har vært med å bygge opp den Ukrainske hæren frem til i dag
   USA har bidratt til å fremprovosere denne krigen
   USA har en klar agenda både med Ukraina og for Russland
   Les gjerne Knut Erik Aagaard: «Sannhetens øyeblikk» på Steigan.no

   Svar
   • Og Usas agenda er Imperialistisk, mens Putin og Russland som sloss for Russere som vil fortsette å snakke Russisk kan derav på ingen måte kalles Imperialistisk.

 • Dette er vel ikke så enkelt som vi tror ! – Jeg tror nok ikke Putin er paranoid !

  Fakta er at CIA har Undergravd og nazifisert Ukraina siden 1953 og frem til i dag !

  Av klassifiseringen av over 3800 dokumenter av Central Intelligence Agency (2016) i gir detaljerte bevis på at CIA siden 1953 drev to store programmer med hensikt ikke bare å destabilisere Ukraina, men å nazifisere det med tilhengere av den ukrainske nazilederen Stepan Bandera fra andre verdenskrig.

  CIA-programmene strakte seg over fire tiår. Startet som en paramilitær operasjon som ga finansiering og utstyr til slike anti-sovjetiske ukrainske motstandsgrupper som det ukrainske øverste frigjøringsrådet (UHVR); dets tilknyttede selskaper, Organisasjonen av ukrainske nasjonalister (OUN) og den ukrainske opprørshæren (UPA), alle nazistiske banderister.

  CIA ga også støtte til en relativt anti-Bandera-fraksjon av UHVR, ZP-UHVR, en utenlandsbasert virtuell gren av CIA og britiske MI-6 etterretningstjenester.

  Den tidlige CIA-operasjonen for å destabilisere Ukraina, ved å bruke ukrainske eksilagenter i Vesten som ble infiltrert i det sovjetiske Ukraina, fikk kodenavnet Project AERODYNAMIC.

  Et tidligere TOP SECRET CIA-dokument datert 13. juli 1953 gir en beskrivelse av AERODYNAMIC: «Formålet med Project AERODYNAMIC er å sørge for utnyttelse og utvidelse av den anti-sovjetiske ukrainske motstanden for kald krig og varme krigsformål.

  Slike grupper som det ukrainske øverste frigjøringsrådet (UHVR) og dets ukrainske opprørshær (OUN), utenriksrepresentasjonen til det ukrainske øverste frigjøringsrådet (ZPUHVR) i Vest-Europa og USA, og andre organisasjoner som OUN/ B vil bli utnyttet».

  CIA innrømmet i et tidligere SECRET-dokument fra 1970 at de hadde vært i kontakt med ZPUHVR siden 1950

  (Kilde : Strategic-Culture 2016)

  Nylig !
  Det tyske nyhetsbyrået N-TV filmet et intervju med ukrainske militærmedlemmer som nylig erobret byen Izium i Kharkov-regionen og utilsiktet så et glimt av en ukrainsk kampvogn med en nazistisk hakekors-logo spraymalt på siden.

  Dette er nok ikke over med det første !

  Svar
 • Tror vi må legge Politiske og følelsesmessige tanker til side i denne konflikten og innnse FAKTA !

  Tror vi må legge Politiske og følelsesmessige tanker og meninger til side i denne konflikten og innse FAKTA –

  Denne krigen er konstruert – (på samme måte som Covid sirkuset er konstruert )

  For Nettopp det å destabilisere denne Verden !

  Svar
 • Som om «fakta» fra 50-tallet skal være relevant i dag ? Ingen av dere kommer med kilder.

  Svar
 • Mange roper etter kilder i dag .. om både det ene og det andre, men problemet er at færre og færre har hjerne til å forstå disse kildene ! 😉

  Synn

  Svar
  • De fleste troll skriker etter kilder, men har ikke hjerne til å undersøke noe selv eller søke opp informasjon?
   Man kan undres på om disse trolla er betalt av fienden.
   Som @utopenec her, i stedet for å søke opp «frigitte CIA dokumenter» skriker h*n etter «kilder».
   Forbigå slike i stillhet, beste medisin som kan foreskrives tror jeg, de «lever» på å bli «hørt».

   Svar
   • Her henvises det til en uttalelse fra CIA i 1970 for noe som skjedde på 50-tallet.

   • Det er mange troll diverse steder som skriker etter kilder. Det var en taktikk som stammer i fra en pakke som ble lært bort av skepsis til sine «debattanter. Det het noe sånt som «Forfektere av fantastiske ideer må selv komme med bevis.»
    Det har ikke noe å si, om du viser dem kvitteringene fra rivningsselskapet for utført arbeid av WTO tårnene, og bygning 7 så stikker de bare av og begynner på en ny sak i morra. Lars Gule elsket å lure folk til kaste bort tida med å ta han med fakta. Som om fakta skulle forandre hans ståsted.
    Enhver må selv etter beste evne sørge for å være orientert.

   • Hei Per ! – Takk for svar og betrakning 🙂

    Denne krigen er etter min mening en krise produsert av kreftene «bak sløret»!
    Vi vet at CIA og USA aldri forlot Ukraina !

    Vi vet også at tidligere CIA-tjenestemenn, også en tidligere utenriksminister nå faktisk åpent erkjenner at CIA fulgte «modellene» fra tidligere CIA-støttede opprør i Afghanistan og Syria for sine planer i Ukraina ! .
    CIA ønsket at Ukraina skulle være fødestedet den nye «Global White Supremacist»-terrortrusselen ! – Vi vet også at CIA trente den Nynazistiske Azov-bataljonen !
    CIA arbeidet utvilsomt aktivt for muligheten til å ta sin Hybridkrig stadig nærmere Russlands sine grenser !

    Hvis man virkelig tror og mener at Russland ikke var klar over dette er man faktisk like hjernedød som NATO og visse andre !

    Jeg tror ikke det er noen som egentlig forsvarer denne krigen slik den har utviklet seg, men vi bør spørre oss selv hvordan vi tror USA hadde agitert i en tilsvarende situasjon.?
    Sannsynligvis ikke mindre nådeløst enn Russland, – for dette har De erfaring i som vi alle vet !

    Når det gjelder disse Nett Trollene har du helt rett – forbigå dem i stillhet og som Valgeir skriver ! –
    enhver må selv etter beste evne sørge for å være orientert !

    Det hele er et Geopolitisk maktspill, der noen er veldig dyktige til å sløre til de mørke brikkene, og skaper dermed et tomrom som vi alle faller i og har problemer med å komme oss opp av !

    (Det er i disse tomrommene normale mennesker føler fortvilelse, mens trollene derimot, -de ernærer seg og skaper en bakterie /viruskultur som popper opp i media som gift ! 😉

    God Helg 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krisen til EU forsterker seg.

USA har ingen olje å avse.

Forrige innlegg

Tyske bedrifter med nese for business.

Forlater ikke Russland, men sniker seg unna.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.