POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Vaksineskader:

Bare 1-10% blir innrapportert.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. Mike Yeadons vitnesbyrd — del II: Vaksineskadar

av UK COLUMN REPORTERS

Dette er del 2 av av andre del av ein transkripsjon av dr. Mike Yeadon sitt vitnesbyrd på den 86 sesjonen til Stiftung Corona Ausschuss, som vart halden den 7. januar, 2022. Del I er her.

Ikkje ein vaksine

Vidare, i motsetning til ein klassisk vaksine, som vanlegvis er ein død bit eller preparasjon av den smittsame organismen i t.d. litt olje, som utgjer ein dose – slik at du veit kor mykje du injiserer i kvar person – med desse vaksinane gir vi ein dose med kode. Den koden kan kopierast til protein svært effektivt, og kanskje i lang tid, i ein person; i ein annan person kan den bli dårleg kopiert, ineffektivt og berre forbigåande.

talkRADIO on Twitter: "Dr Mike Yeadon, ex-chief scientific adviser with Pfizer, says he is “pro-vaccine” but is concerned about a mass roll out of the Covid jab to lower risk under-60s. Watch

Så, som farmakolog og toksikolog er eg absolutt sikker på dette: med valet av dette designet er talet på moglege utfall sannsynlegvis tusen gongar verre enn det ville vore for ein konvensjonell vaksine, fordi den faktiske mengda produserte protein vil variere kolossalt. Og eg tenkte det var grunnen til at mange folk ikkje får biverknadar i det heile, medan andre såg ut til å døy.

Folk brukte seie: «Korleis kan det vere mogleg?!» Eg forklarte dei berre at med ein koda vaksine kan eit uheldig individ kome til å ta opp svære kvanta av den i hjarta sine, i blodkara rundt hjartet eller i hjernevenene i hovudet, og produsere store mengder piggprotein i lang tid, og dei fleste av dei kan få myokarditt eller cerebral sinusvenetrombose og døy; og hos ein annan kan den bli spreidd rundt om i kroppen til ein mindre farleg stad og ikkje lage så mykje piggprotein.

white and black plastic bottle
Finnes det flere typer vaksiner, altså noen som bare virker noen måneder?

Eg tenkte det var ei passande forklaring, men eg trur ikkje lenger at det er heile forklaringa. Grunnen til at eg tenkte det var ei forklaring, var at eg med rette antok at same stoff frå ein gitt produsent finst i kvar einaste vesle vaksineampulle. Eg trudde – og hadde rett til å tru – at det, innanfor ein fraksjon av ein prosent, var akkurat same kvalitet og reinheit i kvar og ein injeksjon, og at difor den observerte variasjonen i korleis vaksinen tedde seg i ulike menneske måtte ha å gjere med slikt eg nett har føreslått.

Men, som eg straks skal kome inn på, er vi no diverre absolutt sikre på at det ikkje er same stoff i kvar ampulle – og dét betyr at det er kriminelt, det som føregår.

Kva ein vaksine er og gjer

Før vi går inn på det: normalt er det slik at ein vaksine du gir til ein person, vil vere éin dose, iblant to. Det vil aldri vere eit heilt system av dei. Men eg ser at nokre land allereie gir den fjerde vaksinen, og andre har snakka om ein endelaus serie! Du treng å vite: slik er ikkje vaksinar. Du treng ikkje å igjen og igjen få dosar av noko som fortener tittelen «vaksine». Høgst ein eller to dosar. Så det er meir enn dét; det er ikkje folkehelse.

Men her er greia: ein vaksine, eller høgst to, trur eg, vil hindre deg i å bli sjuk av patogenet som du er vaksinert mot. Covid-stikket gjer ikkje det, er eg redd; det er ingen vaksine. Og éin konsekvens av vernet mot den organismen – som føregår ved at nye infeksjonar blir drepne på eit tidleg stadium, sjølv før du får symptom – er låg viral last i luftvegane. Det er det som held deg trygg etter vaksinering, eller viss du har fått immunitet.

Konsekvensen av dette er at det vanlegvis reduserer, om ikkje stoppar, overføring. Og vi veit no – det finst mykje forskning på det – at folk som har hatt dette viruset er immune mot å bli sjuke ein andre gong av viruset eller variantar. Og dei er ikkje smitteberarar heller.

Vi veit, vi kan sjå, korleis god immunitet kan sjå ut. Vi har sett mange tilfelle av naturleg immunitet. Og autoritetane er samde: dei innrømmer at desse [Covid-]vaksinane ikkje hindrar at du får viruset; dei hindrar ikkje at du utviklar same mengd i luftvegane dine som ein uvaksinert gjer; og dei hindrar ikkje smitte.

person in white gloves holding white plastic bottle
Hvis du må ta det mange ganger er det ikke vaksine, men noe annet.

Så viss nokon påstår at dei «reduserer alvorsgraden på symptoma», så vil eg gjerne vite kva slags svart magi som er brukt; for eg har nett fortalt deg at det går i luftvegane dine, det veks på same måte, og smittar på same måte. Eg trur faktisk ikkje – det finst ingen mekanisme no som gjer at vi raskt kan intervenere og hindre deg i å bli sjuk – eg trur det ikkje. Så eg trur det mest sannsynlege utfallet no er: dei gjer ingen nytte i det heile, men dei er diverre faktisk svært skadelege. Dei er verkeleg giftige.

VAERS

Berre ein kort introduksjon til eit av dei beste sporingssystema i verda: rapporteringssystemet for vaksinebiverknadar, VAERS. Det er eit US-amerikansk system. Det kom på plass for rundt tretti år sidan, og alle som har ein biverknad etter vaksinering – sjølv om dei ikkje nødvendigvis hevdar at den nødvendigvis er forårsaka av vaksinen, men for å kunne spore moglegheita for det – blir bedne om å rapportere den inn. Men diverre er rapporteringsraten typisk mellom 1% og 10% av biverknadane.

Bevisa har kome inn sidan utrullinga av vaksinen starta, og likevel har det blitt mange fleire biverknadar, og mange fleire dødsfall, assosiert med berre Covid-vaksinar enn med alle dei andre vaksinane i historia til VAERS.

Så det er ikkje tvil; det er offentleg tilgjengelege data, det er dykkar database. Den er ikkje min; eg har ikkje lagt inn noko der. 85% av rapportane vart lagde inn der av kvalifisert helsefagleg personell. Så det er ikkje sant, slik nokre påstår, at «Vel, folk legg berre inn kva som helst, og det er ikkje verkelege biverknadar.» Dei er faktisk absolutt reelle.

person holding babys hand
Bare 1-10% av vaksine-skadene blir innrapportert

Å skille mellom korrelasjon og kausalitet

Det blir ofte sagt at korrelasjon ikkje er det same som kausalitet, og dét er sant: sjølv om det er mange innrapporteringar, betyr ikkje det nødvendigvis at det er vaksinen. Men det finst noko som kallast Bradford Hill-kriteria [for kausalitet, årsakssamanheng]. Du kan slå opp Bradford Hill-kriteria – eg trur det er elleve av dei – og det vil gi deg metodar for å avgjere om ein korrelasjon er ein årsakssamanheng eller ikkje.

Eg skal berre gi dykk eit raskt døme: dersom det er akutt toksisitet i vaksinen, så vil du forvente å sjå ein skarp, høg auke i talet på skadar og dødsfall under dei første dagane etter at vaksinen har blitt gitt. Om det ikkje er nokon samanheng i det heile, så vil du forvente ein mykje jamnare, låg-nivås profil som ikkje ville vise mykje respons på vaksineringa.

Når du ser på det … eg trur meir enn ein tredel av biverknadane skjer den dagen du får dosen eller innan dei neste få dagane, og deretter raskt avtar. Så det er eitt av Bradford Hill-kriteria.

Eit anna – og eg vil berre nemne dette eine av dei andre – er plausibilitet. Viss du har ein teoretisk grunn til å tru at [ei behandling] vil gjere at venstrebeinet din blir blått, og du går og ser på biverknadane og finn ein masse med blå venstrebein, så er dét meir overbevisande enn viss nokon ende opp med ein sår alboge, som du ikkje hadde føresett. Det eg vil seie, er at ved desse tilfella trur vi at desse agentane forårsakar såkalla tromboemboliske sjukdommar.

Så … ein kan føreseie effekten av koagulasjon: du kan blø eller levre, så mange blodårer som er plugga til av blodproppar – som slag eller hjarteatakk, djup venetrombose, eller blødning, som t.d. subaraknoidalblødning – alle desse tinga er slikt ein kunne føreseie. Og, har du sett(!), dei er til stades i VAERS i enorme antal, i eit omfang ein aldri før har sett.

Så tidsaspektet og plausibiliteten overbeviser meg om at desse er kausale; dei er for det meste kausale.

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Glenn Carstens-Peters

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  7 februar 2022 19:38

  Bevisene på at mRNA-injeksjonene kalt vaksiner er farlige, gir uopprettelige skader og svekker immunforsvaret er overveldende, men bare for de som leser alternativpressen. De underrapporterte offisielle tallene fra VAERS og Eudra Viligance er nok til å fastslå dette. De er så farlige at det burde regnes som drapsforsøk å injisere mennesker med dem. Det alarmerende er at det hittil enorme skadeomfanget er korttidsbivirkninger, langtidsbivirkningene er ukjente.

  Hvordan de har klart å få snart fire milliarder mennesker til å ta en injeksjon som burde heller kalles et biovåpen, kan bare forklares med at et autoritativt og dominant presse og media og overbevisende helsetopper, har klart å få befolkningene i en tilstand av panikk og forfjamselse, og gjort de ukritiske og faktisk fått de fleste til å ønske seg «vaksinene».

  Hvis langtidsbivirkningene blir like alvorlige eller alvorligere, kan flere milliarder mennesker med svekket helse og immunforsvar gjøre at produksjonen av mat og varer stoppe opp, økonomiene i mange land vil dermed kollapse helt, og med det landenes helsevesen. De indirekte virkningene av masseinjiseringen av milliarder av mennesker kan dermed bli massedød av sult for like mange.

  Det er helt utenkelig at de selskapene som har utviklet mRNA-injeksjonene ikke vet at injeksjonene er giftige. For eksempel grafen er giftig, og piggproteinet forårsaker uopprettelige skader. Dette er den største forbrytelsen mot menneskeheten noen sinne, og de ansvarlige for dette er ikke bare den globale storkapitalen som står bak og den farmasøytiske industrien, men også hovedstrømspresse og media som har de samme eierne.

  En journalist skal drive journalistikk som er en uavhengig, balansert og nøytral nyhetsformidling, og det har ingen av journalistene i MSM gjort i denne saken, som har blitt en verdensomspennende krise for lavere samfunnsklasser. Journalister som ikke driver journalistikk driver propaganda og er PR-byråer for kapitalkreftene bak, og har ført leserne bak lyset.

  De kan ikke gjemme seg bak at de må skrive som eierne dikterer, for de fremstiller seg som en uavhengig presse. Finansfolket har fått sine folk inn i ledende stillinger i statskanalene, som har ansatt folk av sitt eget slag til de har sine egen folk i alle redaksjoner og gir det nyhetsbildet storkapitalen vil at befolkningene skal ha.

  Journalister og redaktører i hovedstrømspressen skal sitte på tiltalebenken sammen med politikere, helsetopper, den farmasøytiske industrien og kabalen av den økonomiske eliten som har konstruert «pandemien». Men da må det en revolusjon til, for finansfolket har sine folk i dommerstanden og høyesterettsdommerstanden, blant statsadvokater og i påtalemyndigheter for øvrig.

  Og en revolusjon kan en vestlig befolkning med svekket immunforsvar, dårlig helse og matmangel ikke gjennomføre hvis ikke militære og politi slutter seg til revolusjonen. Skrekkscenarioet blir at kabalen og den medløpere unnslipper, og befolkningene kan ikke unnslippe New World Order.

  Svar
 • Svært viktig tekst frå dr. Mike Yeadon som er grunnleggande truverdig. Alarmerande.

  Dessverre dårleg oversetting: Sett punktum, kortare setningar. Eit muntleg vitnespurd må bli forma til ei klar skriftleg tekst som er lettleseleg.

  Svar
 • «Motivasjonen for å gjøre dette er at de tror det vil redde verden fra forurensning og klima undergang».Sitat slutt.

  Kreditere ikke disse bærerne av ondskap ved å vise til – kan vi kalle det «altruisme»? Mange av dem gir seg ut for å praktisere dette uselviske. Klart avslørt idag. Det handler tilsammen om pure evil/ren ondskap – mot den dominerende 99% av menneskeheten. Vi er for mange, det er belastende, naturligvis for ondskapen som bare utgjør 1% (i bunn og grunn bare 13 dynastifamilier – bl.a. Rothschild med støtte fra prins Charles om han ikke blir truffet av et lynnedslag før tiden). Det må da være forståelig at regnestykket er urettferdig. Handling må til. Ikke sant FIH og så bortetter – for en livsgjerning frivillig valgt.

  Svar
 • «Historisk så har straffen for slikt vært døden.»

  Det er det jo også. – Men riktignok for de som lytter til autoritetene, – selv om de er tatt i løgn gang på gang. Og når de selvbestaltede autoritetene ikke er tatt i løgn blir de tatt i u-kunnskap.Trist og farlig.
  Vi kan ikke annet enn å la historien felle dommen. Dessverre.
  Det vil nok ikke komme et politisk oppgjør om disse overgrepene, til det er det for mange som er involvert. De vil nok passe på å dekke hverandre.
  Antagelig vil skadene, politisk, puttes i ‘Long-Covid’- sekken. Den blir nok stor.

  Svar
 • Sakset fra et innlegg et annet sted i bloggen: «Håndbok for Soldaten» for 1957. I bokens innledning står det følgende, sitat: «Som fri nasjon har vi rett til å leve vårt eget liv uten innblanding fra andre land. Om noen ved SVIK eller VOLD prøver å UNDERTRYKKE oss, har vi derfor både PLIKT og RETT til å verge oss med VÅPEN I HÅND. Å forsvare landet betyr ikke bare verge vårt GEOGRAFISKE område og de enkeltes borgeres liv. Det betyr OGSÅ å verge VÅR KULTUR, vår SOSIALE og POLITISKE frihet og våre FRIE INSTITUSJONER.

  Svar
  • Ja, viktig , Paul.

   Men når fienden er trojanske hester – og/eller idioter, innenfor våre egen nasjons grenser…,
   … blir det vanskelig. – Hvis vi ikke våkner.
   ( Heller ikke å forglemme strøm-politikken og renteøkningene – som er to sider av samme sak, som ødelegger vårt næringsliv og innbyggernes bolig-trygghet, fra det samme maktapparatet.)

   Og fra artikkelen:

   » Men, som eg straks skal kome inn på, er vi no diverre absolutt sikre på at det ikkje er same stoff i kvar ampulle – og dét betyr at det er kriminelt, det som føregår.»

   Det KRIMINELLE, er at politikere og det private selskapet FHI, og media mis-informerte og tall-manipulerte befolkningen før de ble TRUET til å ta injeksjonene.

   Svar
 • DARLINGTON BROTHERS,
  begge foreldre døde «in their sleep»,

  nå tar en 19år gammel slektning seg av guttene.
  Sosialt sammenbrudd som ved svartedauen.

  Svar
 • Northern Light.
  18 august 2023 15:18

  Mer enn 94 % av alle tilfeller av spedalskhet er blant covid-vaksinerte.

  Av Ethan Huff.
  Tilfeller av den bibelske sykdommen spedalskhet øker på grunn av covid-«vaksiner», med opp til 94 prosent av tilfellene blant de som har fått covid-vaksiner.

  I følge data fra klinikken for spedalskhet ved Hospital for Tropical Diseases i London (HTD), er 49 av de 52 tilfellene som har blitt observert så langt hos personer som adlød deres myndigheter, og ble covid-vaksinert.

  HTD bestemte seg for å gjennomføre to separate case-studier om saken, og oppdaget at spedalskhet faktisk er en potensiell bivirkning av covid-injeksjoner. De fleste tilfellene oppstår innen 12 uker etter å ha blitt injisert, og minst ett individ utviklet «borderline tuberkuloid spedalskhet» innen bare en uke etter å ha blitt vaksinert to ganger. Et annet tilfelle innen to uker etter å ha fått covid-vaksinen.

  Det viser seg at covid-vaksiner ble utviklet for å fremprovosere en respons fra hvite blodceller, også kjent som T-celler, som er i stand til å utløse Mycobacterium leprae, en type bakterier som forårsaker spedalskhet og som også sees i økende antall i delstaten Florida.

  Relatert: Les vår tidligere artikkel om utbruddet av spedalskhet som nå skjer takket være Operation Warp Speed.

  Alle som fikk covid-vaksinen vil til slutt angre.
  Femtito tilfeller høres kanskje ikke ut som mye i den store sammenhengen, men dette er bare én fryktelig bivirkning blant mange som nå øker og er knyttet til covid-vaksiner.

  Et par dusin tilfeller her og et par dusin der, multiplisert utallige ganger over hele verden, gir en eventuell katastrofe for helsen til alle som ble rammet av covid, enten de har fått en bivirkning ennå eller ikke.

  Til slutt vil hver enkelt person som ble vaksinert for covid mer enn sannsynlig angre på det når de skadelige effektene virkelig begynner å vise seg. Enten det er spedalskhet, blindhet, sterilitet, antistoffavhengig forsterkning (ADE) eller tidlig død.

  «Det er viktig for leger i direkte kontakt med pasienter, å være klar over at en av de potensielle bivirkningene forbundet med covid-vaksinasjon er spedalskhet», advarer en av de to HTD-case-studiene om saken.

  I tillegg til å forårsake spedalskhet, er covid-vaksiner knyttet til en rekke andre bivirkninger, inkludert menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner, blodpropp i øyet som ikke kan behandles – for ikke å nevne kardiovaskulære blodpropper som ødelegger hjertet og til slutt tar liv – og myokarditt og perikarditt, begge forekommer ofte blant fullvaksinerte.

  Associated Press (AP) hevder allerede at utbruddet av spedalskhet i Florida på en eller annen måte ikke er relatert til covid-injeksjoner, selv om det er åpenbart at det er det.

  AP publiserte en «faktasjekk» som hevdet at en rapport fra US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om covid-jabs som forårsaker spedalskhet er falsk, fordi den visstnok er avhengig av tall for spedalskhet som ble innsamlet før Operation Warp Speed da covid-vaksineringen startet.

  Den offisielle historien er at ingen vaksine, inkludert covid-jabs, er i stand til å forårsake spedalskhet, en bakteriell infeksjon formelt kjent som Hansens sykdom. AP insisterer på at «sammenhengen ikke er tydelig», og at folk automatisk bør avvise det helt.

  «Dette er veldig merkelig,» skrev en kommentator om sammenhengen med spedalskhet og covid-vaksinene. «Den hellige fader Damien arbeidet i den spedalske kolonien Molokai i 25 år før han fikk sykdommen «.

  Fra Natural News, publisert 17 august 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: More than 94% of all leprosy outbreak cases occurring among covid-jabbed victims.

  Kommentar:
  Helsevesenet i alle land er ikke dimensjonert for å kunne behandle de mange bivirkningene av covid-vaksinene. Når antall langtidsbivirkninger øker enormt, vil helsevesenet kollapse, og mange vil ikke få behandling. Det blir massedød på grunn av manglende behandling. Det vil uansett ikke være nok helsepersonell til denne kommende katastrofen med langtidsbivirkninger hos verdens 5, 55 milliarder covid-vaksinerte, og de fleste i vestlige land har fått mer enn en vaksine.

  Svar
 • Northern Light.
  18 august 2023 17:24

  Storbritannia: Bare to prosent av bivirkninger fra vaksiner blir rapportert.

  Derfor er opptil 98 prosent av bivirkningene ikke rapportert til legemiddeltilsynet.

  Av Dr John Campbell.
  The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, legemiddeltilsynet i Storbritannia) tilnærming til pasientsikkerhet bør få en radikal overhaling som omfatter lovendringer for rapportering, og i et system preget av interessekonflikter, og endringer i hvordan MHRA finansieres. Å ikke gripe inn vil bare føre til mer skade.

  Underrapportering av bivirkninger fra legemidler til Yellow Card-systemet kan være så høy som 98 prosent, det betyr at evnen til å oppdage faresignaler og årsakssammenhenger er vesentlig hindret. I teorien er MHRA avhengig av det tidlige varslingssystemet fra Yellow Card-rapporter om mistenkte bivirkninger (ADR), for å varsle om mulig skade fra legemidler.

  I praksis er systemet utilstrekkelig, altfor komplisert og svikter. Når bivirkninger er en viktig årsak til sykehusinnleggelser, 6,5 prosent, er Yellow Card-rapporter en verdifull informasjonskilde, ikke bare for å beskytte folkehelsen, men reduserer kostnadene for helsesystemet, noe som bare kan være en god ting.

  Men evnen til å oppdage faresignaler og årsakssammenhenger hindres av betydelige problemer med systemet, ikke minst underrapportering. I 2018 estimerte MHRA at bare 10 prosent av alvorlige bivirkninger og mellom to og fire prosent av ikke-alvorlige bivirkninger ble rapportert. Bør MHRA, vårt legemiddeltilsyn, primært finansieres av betaling for tjenester til den farmasøytiske industrien?

  Vi kan forbedre rapporteringssystemet og MHRA har publisert ulike strategier og forslag for å gjøre det, men ord hjelper ikke. Saken er at MHRA har mislyktes med sin oppgave som er å holde pasientene trygge.

  Peter Todd, en advokat som representerer 43 pasienter som fikk blodpropp som et resultat av AstraZeneca-vaksinasjoner, sier at VDPS (pasientskadeerstatningssystemet) svikter de med skader og familiene til de som døde, med noen søknader som tar mer enn 18 måneder.

  «Jeg har behandlet slike saker i mange år, og representert 86 personer som fikk narkolepsi på grunn av Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa i 2009. Jeg har lagt merke til mange paralleller mellom det og covid-vaksinen, en forhastet utrulling av en for dårlig testet vaksine, og myndighetene ga en garanti til produsentene mot eventuelle sivile krav.

  VDPS per 20. juni, av 6.183 søknader om erstatning, har den behandlet 2.101, 33 prosent så langt, og 139 søknader har ventet i mer enn 18 måneder, altfor lenge til tross for ekstra ressurser”, sier Pandemic Response and Recovery APPG medformann, Esther McVey.

  Det vi har hørt har vært ekstremt bekymringsfullt. Hele systemet svikter pasientene, fra start til slutt. En alvorlig bekymring er den negative effekten på folks vilje til å ta vaksiner generelt. Mange kan bli frarådet fra å ta andre vaksiner, vi har alle sett de nylige advarslene om et mesling-utbrudd i London på grunn av få vaksinasjoner.

  «Covid-vaksinene ser ut til å ha uforholdsmessig mange bivirkninger, slag, blodpropp, hjerteinfarkt, amputasjoner og nevrologiske tilstander. Så med et rapporteringssystem som går glipp av så mange som 98 av 100 bivirkninger, blir det uunngåelig for få faresignaler». – Pandemic Response and Recovery APPG medformann Graham Stringer MP (parlamentsmedlem).

  Jeg tror tidsforsinkelsen mellom når AstraZeneca ble stoppet i Danmark, Norge og Island og når de ble stoppet her er et eksempel. Hvorfor grep ikke MHRA inn da dens vitenskapelige gjennomgang av britiske rapporter om blodpropp, konkluderte med sterke bevis på en sammenheng med AstraZenecas vaksine?

  Fra Principa Scientific, Publisert 17. august 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Just Two Percent Of Vaccine Reactions Reported.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

På kollisjonskurs med EU.

Polens statsminister vil holde folkeavstemning om EUs immigrasjonsplan.

Forrige innlegg

Oppstår det tvil i befolkningen stanser støtten til krigen.

Ytringsfrihet er uvesentlig. Alternative stemmer skal ikke høres.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.