POSTED IN Covid-19, Helse

Vaksinekorrupsjon på høyt nivå?

Med hendene dypt i honningkrukken.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Embetsmisbruk bak FDA si godkjenning av vaksinering av barn

Av F. William Engdahl

1. november 2021

Den 27. oktober rekommanderte  US Food and Drug Administration (FDA) sitt Rådgivande panel for vaksinar at byrået skulle la Pfizer endre på naudautoriseringa for covid-vaksinen, slik at den også skulle inkludere barn mellom 5 og 11 år. To dagar seinare godkjende FDA utrullinga offisielt. Dei store media handsamar dette som ei positiv utvikling med omsyn til å verne unge barn. Ved nærare ettersyn er det alt anna enn dét. FDA [tilsvarer ei slags blanding av mattilsynet og legemiddeltilsynet her til lands, mrk] er i dag sjokkerande korrupte under den fungerande direktøren, og dei er lite meir enn eit gummistempel for farmasigigantane, Big Pharma, og særleg Pfizer, der den tidlegare sjefen for FDA no sit i styret.

FDA-komiteen Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee røysta med 17 for, 0 mot og 1 avhaldande for å gi grønt lys for naudautorisering av Pfizer-BioNTech sitt eksperimentelle mRNA til barn mellom 5 og 12 år. Eksperten som avstod frå å røyste, forklarte seinare at han gjorde det på grunn av skort på tilgjengelege tryggleiks- og effektivitetsdata. Tidlegare har FDA godkjend vaksinen for aldersgruppa 12 og oppover. Korrupsjonsstanken rundt den siste røystinga vert ikkje mindre av at Biden-administrasjonen ei veke tidlegare hadde annonsert at dei allereie hadde kjøpt nok Pfizer-vaksinar til å vaksinere alle dei 28 millionane 5- til 11-åringar i USA. Visste dei at fix’en var i boks?

‘…Just the Way it Goes’

I know nothing

Rullebladet til FDA, USAs nasjonale hovudtilsynsorgan for medisinar, på området tryggleik og risiko ved dei eksperimentelle genmanipulerte mRNA-vaksinane til Pfizer, viser kriminell embetsmisbruk, definert som overlagt brot på tillit og plikt som forårsakar skade eller død. Den siste avgjerda deira er endå meir ekstrem m.o.t. grove interessekonfliktar og vitskapeleg svindel. Både Pfizer, som leidde effektivitetstestane for sin eigen vaksine på aldersgruppa 5-11 år, og FDA sine ekspertar, innrømte at dei ikkje hadde peiling på om vaksinen var trygg for ein så ung populasjon.

Dr. Eric Rubin, professor i immunologi ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, røysta for å godkjenne Pfizer-BioNTech-vaksinen: «Dataa viser at vaksinen verkar og er ganske trygg … og likevel er vi bekymra om ein biverknad som vi enno ikkje kan måle, men den er sannsynlegvis verkeleg.» Det er neppe tillitsvekkande. Så sa han: « vi kjem aldri til å få vite kor trygg denne vaksinen er, med mindre vi startar å gi den. That’s just the way it goes.»

Denne kaldblodige nonsjalansen er endå meir oppsiktvekkande når ein veit at talet på alvorleg sjuke i aldersgruppa 5-11 år som har testa positivt for koronaviruset praktisk talt er lik null. I følge USA sitt nasjonale smittevernsenter CDC (Centers for Disease Control), er dødsraten for infiserte barn mellom 0 og 17 lik 0,0002 per 100 000 (2 per milliard) og langt lågare for aldersgruppa 5-11 år. Ein forskningsstudie frå Johns Hopkins University, som inkluderte 48 000 barn, fann at risikoen for alvorleg sjukdom eller død av covid-19 for denne aldersgruppa praktisk talt er lik null, med mindre underliggande sjukdom med dødsrisiko som til dømes leukemi, diabetes eller astma er til stades. Og dessutan, risikoen for å infisere andre barn er også veldig liten.

four children standing on dirt during daytime
Hvorfor skal en vaksinere en gruppe som ikke er i fare?

I sin søknad til FDA for godkjenning, sa Pfizer at det var behov for vaksinen i aldersgruppa 5-11 år for å hindre covid-smitteoverføring. Men i FDA-høyringa si sa dr. William Gruber, senior-visepresident for Pfizer Vaccine Clinical Research and Development, at dei ikkje ein gong vurderte om vaksinen hindrar virusoverføring. Då er det på sin plass å spørje: korfor er i det heile tatt alt dette nødvendig dersom sjukdomsrisikoen for barn er lik null og der heller ikkje finst bevis for at barn kan overføre viruset?

Endå eit hakk meir sjokkerande, er Pfizer si kunngjering om testane sine. I byrjinga var det ingen testar på dyr, rotter eller slikt. Dei innrømde at menneske-testgruppa var for lita til at dei kunne teste for myokarditt eller perikarditt. Men desse er blant dei mest innrapporterte negative verknadane for alle som har fått Pfizer-stikket. I søknaden sin til FDA, skreiv Pfizer at talet på deltakarar i det kliniske utviklingsprogrammet dei hadde på gang var «for lite til å oppdage nokon potensiell risiko for myokarditt i samband med vaksinen,» og at «å vurdere ein langtids-sekvele [følgetilstand, mrk] av post-vaksinasjons-myocarditis/pericarditis» i deltakarar på 5 til mindre enn 12 års alder ikkje ville bli undersøkte før vaksinen vart autorisert for barn.

Gratis arkivbilde med evaluering, formel, frakoblede klasser
Jukser Pfizer for å få de resultatene de ønsket?

Mangelfulle Pfizer-testar

Testane som Pfizer gjorde, var også livsfarleg mangelfulle. I følge dr. Josh Guetzkow, ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, var studien ikkje dobbeltblinda. Dessutan handplukka Pfizer forsøkspersonane for å pynte på resultata. Tre tusen barn i alderen 5-11 fekk Pfizer sin covid-vaksine, men berre 750 av dei vart inkluderte i selskapet sin tryggleiksanalyse. Og Pfizer forkasta tilfelle med vaksinebiverknadar i søknaden sin til FDA: «Få alvorlege biverknadar, ingen av dei relaterte til vaksinen, og ingen AE’ar som kunne føre til tilbaketrekking vart innrapporterte.» Dei gir inga forklaring på korleis dei hadde kome fram til dette. Berre stol på Pfizer.

Og post-vaksineringsoppfølginga var under 2 månadar for ein test-kohort, og berre 2,4 veker for ein annan [sic]. I Pfizer sin rapport til FDA stod det at «Det vart analysert supplerande tryggleiksekspansjonsgruppedata frå cirka 1500 vaksinemottakarar med ei median oppfølgingstid på 2,4 veker etter Dose 2. Desse supplerande dataa demonstrerer ein akseptabel tryggleiksprofil…» Det kan ta fleire månadar eller lenger før biverknadar manifesterer seg. Vaksineekspertar rekommanderer oppfølging minst 18-24 månadar etter vaksineringa, ikkje 3 månadar eller 2,4 veker. Dette er ikkje seriøs vitskap.

I tillegg verkar det som om FDA og/eller Pfizer har skrive feil namn på vaksinen i tittelen på rapporten: «BNT162B2 [COMIRNATY (COVID-19 VACCINE, MRNA)]». Men FDA-teksten kallar den «Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (BNT162b2)».

Selskapet BioNTech, med base i Mainz i Tyskland, har ein liknande, men «juridisk forskjellig», vaksine med namnet Comirnaty, som ikkje er tilgjengeleg i USA. Skilnaden er avgjerande, for det var denne som var basis for at det korrupte FDA i august gav Pfizer-BioNTech-vaksinen ei forlenging av naudbruksfullmakta, men villeiande erklære full godkjenning for Comirnaty-vaksinen til BioNTech. Dette er overlagt svindel, og det let Biden-administrasjonen innføre obligatorisk vaksinering av alle offentleg tilsette i USA (med unntak for Det kvite hus og Kongressen(!)), militæret og selskap med fleire enn 100 tilsette.

Interessekonfliktar?

Korrupsjonen til FDA strekk seg til medlemmane av Vaccine Advisory Committee. Mange av medlemmane i komiteen, som no har 18 personar, har direkte band til Pfizer eller til pro-Pfizer-stiftinga Gates Foundation.

Holly Janes, Ph.D.
Prof. Holly Janes

Prof. Holly Janes, ved kreftforskingssenteret Fred Hutch Cancer Research Center i Seattle, designa dei mangelfulle Pfizer-testane. Instituttet hennar er finansiert med pengar frå Gates Foundation. FDA-komitemedlem dr. Steven Pergam er også tilsett ved det Gates-finansierte Fred Hutch-senteret.

Fungerande leiar for komiteen, Arnold S. Monto, var ein løna konsulent for Pfizer. Komitemedlem Archana Chatterjee arbeidde på eit Pfizer-prosjekt relatert til vaksinar for småbarn mellom 2018 og 2020. Geeta K. Swamy er leiar for «Independent Data Monitoring Committee for the Pfizer Group B Streptococcus Vaccine Program», ein komite sponsa av Pfizer.

Duke University slår fast at «Dr. Swamy tener som co-forskar for Pfizer sine covid-19-vaksinetestar.» FDA-komitemedlem Gregg Sylvester var visepresident for Pfizer Vaccines. Ofer Levy, professor i pediatri ved Harvard Medical School, støttar kraftig Pfizers covid-vaksinar for barn på 12 og eldre. Og FDA-komitemedlem Paul Offit, professor i pediatri ved The Children’s Hospital i Philadelphia, gjekk sist juni ut og bad om løyve til å covid-vaksinere barn.

FDA sin korrupte fungerande direktør Janet Woodcock nekta å ein gong la vaksinekomiteen kome saman for å diskutere saka då FDA i august godkjende ei forlenging av fullmakta til Pfizer-BioNTech-vaksinen. I juni 2021 sa tre medlemmar av vaksinekomiteen til FDA opp jobbane sine i protest, då Woodcock overkøyrde ei nær samrøystes komiterøysting mot å godkjenne Alzheimer-medisinen Aduhelm.

Janet Woodcock | FDA
direktør Janet Woodcock

Det er tydeleg at Woodcock sidan då har vore travelt opptatt med å fylle opp den rådgivande komiteen med pro-Pfizer-medlemmar. Eit faktum som heller ikkje skal gløymast, er at Scott Gottlieb etter at han slutta som sjef for FDA (under Trump), straks gjekk inn i styret til … Pfizer Inc. Woodcock tenestegjorde under han i FDA.

Woodcock har vore ved FDA sidan 1986, nesten like lenge som Fauci ved NIAID. Woodcock var den Biden valde til å styre FDA, men ein massiv opposisjon frå 28 grupper, inkludert statsadvokaten og medborgargrupperingar, tvang han til å legge til «fungerande» i tittelen hennar, noko som gjer at ho ikkje må granskast av Kongressen. Woodcock var direkte ansvarleg for FDA si godkjenning av dødelege opioidar, trass i protestar frå hennar eigne vitskapsfolk og andre rådgivarar.

Allereie har California byrja å gjere tilgang til offentlege skular avhengig av covid-vaksinering, før Pfizer-godkjenninga. Denne spreiinga av den dødelege Pfizer-vaksinen til barn som har nær null risiko for alvorleg sjukdom, er folkehelsemessig totalt uklokt. Det er rett og slett bevis for medisinsk embetsmisbruk på dei høgaste nivåa i USAs statsapparat, inkludert FDA, truleg med kriminell hensikt. FDA si avgjerd vil no bli brukt til å argumentere for inkludering av nær-null-risk-barn i vaksineprogrammet.

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Art Rachen

Originalartikkelen kan lesast på engelsk her: http://www.williamengdahl.com/englishNEO1Nov2021.php

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Og for at folk skal godta svindelen må de skremmes først så de slutter å tenke.
  Det gjelder Covid-bløffen som klima KRISE – bløffen.
  Skrem en saueflokk og du kan lett styre de utfor stupet.
  Trist det hele.
  Så får vi håpe at mange nok våkner eller blir edrue, og gjør et opprør.
  Det ser håpløst ut, så vi gir oss ikke.

  Svar
 • Northern Light.
  7 november 2021 15:25

  Center for Disease Control’s (CDC) i USA tall viser at overlevelsesprosenten for Covid for unge under 19 år og barn er 99,997%, da er ingen vaksine nødvendig, det beste er at så mange som mulig får det så det oppnås flokkimmunitet så fort som mulig. mRNA-injeksjonene er ikke vaksiner, det er eksperimentelle injeksjoner som er så godt som utestet på mennesker.

  Vanligvis så tar tester for vaksinegodkjenning for tradisjonelle vaksiner fra 4-7 år. mRNA-injeksjonen kalt vaksiner er testet på dyr, men dyrene døde. Den beskytter heller ikke mot Covid, de som har fått injeksjonen får viruset injeksjonen skulle beskytte mot, og lettere enn de som ikke har fått «vaksinen», det tyder på at injeksjonen svekker immunforsvaret i stedet for å styrke det.

  Britiske Dr. Mike Yeadon, tidligere forskningssjef hos Pfizer og VP for selskapet, som har advart kraftig mot injeksjonene, sa at ikke ett eneste friskt barn i Storbritannia med 67 millioner innbyggere har dødd av Covid, bare ni som hadde alvorlige sykdommer, som under en vanlig sesonginfluensa.

  Selskapene som fremstiller mRNA-injeksjonene har i kontraktene de har med landene, som Norge, fraskrevet seg alt ansvar for bivirkninger, korttids og langtids bivirkninger, og ukjente bivirkninger for sikkerhets skyld, og det har norske myndigheter skrevet under på. Kontraktene garanterer også at selskapene ikke kan saksøkes av landets borgere for bivirkninger. I kontraktene med noen land i Sør-Amerika har de satt som betingelse at landet stiller statlig eiendom som sikkerhet mot eventuelle kostnader med søksmål.

  Foreldre som lar barna få disse injeksjonene, kan kun ha blitt informert av hovedstrømspresse og media (MSM), som har samme finansielle eiere som den farmasøytiske industrien (Big Pharma). Etter å ha blitt fortalt at det er trygt av et MSM som har opptrådt som et PR-byrå for Pfizer, lar de barnet få en eksperimentell injeksjon med ukjente bivirkninger på kort og lang sikt, for et virus som ikke er farlig for barnet.

  Når også alvorlige bivirkninger kommer for mange av barna og det vil det, for EUs innrapporterings-system for skader og død etter mRNA-injeksjonene, melder om over 23 000 døde og over 2,2 millioner skader, 50% av disse alvorlige. Dette er bare de offisielle tallene, og i EUs 27 land er det 450 millioner innbyggere.

  Det å gi eksperimentelle injeksjoner med allerede dokumenterte korttidsbivirkninger til mange titalls millioner av barn mellom 5-12 år er en forbrytelse mot menneskeheten. Blant annet så kan mange av en hel generasjon i Vesten få så mange skader at generasjonen ikke vil få nok barn til et bærekraftig antall for neste generasjon. Og det er allerede en negativ fødselsrate på i snitt 1,5 for alle vestlige land. Er dette en del av en depopulasjonsstrategi er den vellykket.

  Er det et profittmotiv bak masse-injiseringen er det også vellykket av de kyniske legemiddelgigantene, for bivirkninger av injeksjonene må behandles med medisiner som må kjøpes av de samme selskapene som fremstiller «vaksinene» som gjorde de syke.

  Engdahls avsløringer i artikkelen skulle egentlig ha blitt formidlet eller gjengitt, sensasjonelle som de er, av presse og media som riksavisene, NRK og TV2 her i landet hadde de drevet journalistikk. Men regn ikke med det av media som er eiet av kapitalforvaltningsselskapene som også eier vaksineselskapene, og storkapitalen har for lengst fått sine folk på plass i statskanalene.

  Svar
  • Bjørn Nordbotn
   10 november 2021 9:55

   Spot on !!
   Man må også reflektere over makten bak makten som styrer puppiene. Norge var et vellykjet land som USA. Det ble for Norges del et uakseptabelt utstillingsvindu ift. the promised land. Se hvem som sitter som CEO hos AZ, Pzifer, Modena og resten av disse kriminelle organisasjonene. Say no more.

   Svar
 • Gudskjelov og takk at jeg hverken har barn eller gamle, og takk for at jeg levde i en fri verden, fri bevegelse. En horribel virkelighet lever vi i nå. Djevelsk. Jeg så det med en gang

  Svar
 • » I sin søknad til FDA for godkjenning, sa Pfizer at det var behov for vaksinen i aldersgruppa 5-11 år for å hindre covid-smitteoverføring.»

  Men hvis det ikke hindrer hverken sykdommen eller smitteoverføring, er det da en vaksine?

  ‘ Vi vet at vaksinerte også blir smittet og smitter videre. En studie publisert i Lancet Infectious Diseases 28. oktober 2021 fant at én av fire vaksinerte ble smittet fordi de hadde et husstandsmedlem som var smittet. De vaksinerte smittet også videre i like stor grad som uvaksinerte. Det innebærer en betydelig smitterisiko å bo sammen med en som er covidsyk, også vaksinerte. ……..For pasienter i helsetjenesten er det mer sannsynlig at de kan bli smittet av en vaksinert helsearbeider enn av en av de få uvaksinerte. ‘

  https://www.nrk.no/ytring/ikke-skyld-pa-uvaksinerte-pleiere-1.15727544

  Svar
 • Covid-krise? Vaksine er redningen?

  ‘ Helsevesenet er ikke engang rigget for å håndtere en influensasesong. For som sykehuslege Trude Basso forteller i et intervju med Morgenbladet fredag: St. Olavs har 800 sengeplasser, men det er bare tolv koronapasienter innlagt nå. Likevel er kapasiteten sprengt. ‘

  https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/leder/2021/11/13/Rovdriften-m%C3%A5-ta-slutt-24812649.ece

  ‘Hadde du hjertesykdom eller diabetes i et land der sykehusene ble fulle i 2020, kan det hende du ikke fikk den helsehjelpen du trengte.
  ….Helsevesenet har også klart å håndtere både koronasyke og andre pasienter. ‘ 🙂

  https://forskning.no/epidemier-virus/mange-dode-for-tidlig-i-2020-i-rike-land-mistet-befolkningen-28-millioner-levear/1936140

  Svar
 • Petter Tuvnes
  13 november 2021 13:07

  Big pharma motarbeider billige løsninger. Mye tyder på at Ivermectin er rette medisin.
  How many mechanisms do you need? Ivermectin works against Covid in 20 ways
  https://joannenova.com.au/2021/11/how-many-mechanisms-do-you-need-ivermectin-protects-us-from-covid-in-20-different-ways/

  Svar
 • WHO planlegger å frata 194 nasjoner deres suverenitet, det skal skje fra og med 22. mai.
  independentsentinel.com
  Pfizer- dokumentene foreligger, 158 000 bivirkninger, sjokkerende lesning og tusenvis sider å lese, men nå begynner alt å komme fram i lyset. Men det haster. Nå er materiale ute som kan brukes også mot den norske helse-eliten, og stille disse til ansvar for nettopp kriminell embetsmisbruk og overlagt brudd på tillit og plikt, som det formuleres i artikkelen. Erna-regjeringens hemmelighetskremmeri angående koronahåndteringen er dokumenter som bør frigis i Norge. Å ikke tillate folket å vite er en innrømmelse av at noe lovstridig skjules. At FHI fortsatt anbefaler svineriet til gravide er kriminelt.
  Media avleder frenetisk med sport, abortsaken, Will Smith, Depp/Heard, som jeg mistenker for å spille skuespill og fore folket med sirkus mens globalistene i kaoset innfører slaveri og føydalsamfunn,
  og grandiose herskere hisser til typisk vestlig, selvrettferdig krig, seier er det eneste akseptable og forhandlinger er utelukket, nå også støttet av Rødt; de har skjønt mottoet: enten er du med oss eller mot oss

  Svar
 • Vaksinekatastrofe i Israel og Australia. Landene har høy vaksinasjonsgrad, og i begge land øker dødeligheten sterkt.

  https://www.wochenblick.at/corona/impfdesaster-in-australien-und-israel-zahl-der-todesfaelle-explodiert/

  Svar
 • Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kunnskap vi ikke skal glemme

Ukraina-krigen, landets nazisme-problem

Forrige innlegg

Boris Johnsen bekrefter at vesten ønsker forlenget krig i Ukraina.

Vi trenger krigen for å svekke Russland!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.