POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Uten skepsis ingen tillit.

Å stole på vitenskapen er uvitenskapelig.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Uvitenskapelig å uttale “stol på vitenskapen”!

Dette innlegget er hentet fra Hemali

Vitenskap kan aldri være statisk. Utsagnet «trust the science» er det mest uvitenskapelige uttrykk som finnes. 

Tekst Hege Nordén, Først publisert hos foreningen Lov og helse. Forkortet og bearbeidet av Hemali.
Hege Nordén har studert ernæring på Institute of integrative Nutrition i New York. Hun har også grunnfag medisin, kostholdsveiledning og ernæringsterapi fra Tunsberg Medisinske Skole. Samt en bachelorgrad i markedskommunikasjon og organisasjonspsykologi fra handelshøyskolen BI/NMH.
Hun driver nå Nouvelle Clinic i Oslo, og jobber frivillig i Foreningen Lov og Helse. 

Nordmenn og sveitsere er de folk med størst tillit til sine myndigheter og statlige institusjoner. Hele 82,9 prosent oppgir at de har stor tillit til myndighetene, ifølge OECD rangeringen og World Population Review.[1] 

Tillitssamfunnet innebærer at vi følger myndighetenes pålegg og råd og i liten grad stiller spørsmål ved de forordninger og tiltak som blir vedtatt i den hensikt å øke tryggheten, styrke beredskapen og løse kriser. 

Hege Nordén

Den politiske makt og demokratiske institusjon er gjensidig avhengige av dette tillitsforholdet for at vi skal oppleve det myndighetene sier som sant og til vårt eget beste. Vi må kunne stole på at vi blir likebehandlet av staten. At myndighetene begrenser sin maktutfoldelse, ikke misbruker sin makt og at de har en viss nærhet til folket. [2] [3]

Så folkelige at de jukser på skatten

Våre folkevalgte gjør mye for å virke folkelige, blant annet å jukse på skatten og late som om de ikke vet at de er inhabile. Noen lar seg synke så lavt at de stjeler nokså rimelige solbriller. Seksuelle utskeielser og misbruk av unge under seksuell lavalder står heller ikke på nei-listen.[4] [5] [6]

Dette er selvsagt ikke folkelig, men kriminelt, selv om noen kanskje vil mene at også politikere er mennesker og at en viss margin for dårlig oppførsel må tolereres. Eller er det kanskje symptomatisk for en u-kultur som stikker mye dypere?

“Du skal ikke ha andre guder enn meg”

Vi nordmenn har enda større tillit til forskning enn til våre myndigheter. Dersom noe er «vitenskapelig bevist», så må det være sant. Vitenskapelig forskning står som den kraften som utkonkurrerer Gud. “Trust the science» gjentas i hver eneste nyhetskanal verden over.

Forskning har blitt en hellig ku, selve symbolet på uomtvistelige sannhet. Ikke noe vi har rett til å si imot, tvile på eller stille spørsmål ved. Og når forskning blir religion, så slutter vi å stille spørsmål. Som samfunn blir vi prisgitt de institusjoner som presenterer de såkalte forskningsbaserte fakta for oss. 

Vitenskap må utfordres

Vitenskapelig forsking og filosofiske paradigmer som søker å finne fram til sannhet er komplekse og krevende. Sannhet er en sterk kvalitet: den ligger blant annet i prosessen, i hele den genuine bestrebelsen etter å finne sannhet. Deretter må det stilles spørsmål til egne og andres slutninger og analyser. En må jobbe dialektisk; egne hypoteser skal testes, samtidig som man ser saken fra flere og gjerne tilsynelatende motstridende vinkler. 

Vitenskap kan altså aldri være statisk, og utsagnet «Trust the science» er det mest uvitenskapelige uttrykk som finnes. Det er uvitenskapelig å ta vitenskap for «faktisk sannhet». 

Hvordan kan du og jeg kjenne sannhetsinnholdet i det vi blir presentert? Er vår eneste mulighet å stole blindt på våre statlige institusjoner, nyhetskanaler og myndigheter? 

De som kontrollerer mediene, kontrollerer folket 

Tilliten til myndighetene forsterkes ytterligere av deres flittige bruk av hovedstrømsmedia. Lite tyder på at nordmenn stiller spørsmål ved sannhetsgehalten i det våre nyhetskanaler formidler. 

Alle husker vel at tidligere helseminister Bent Høie stoppet Fredrik Solvang under NRKs Debatten i å spørre om munnbind faktisk kunne hindre smitte. Høie sa at han ikke måtte “skape tvil» om munnbindets effekt. Til tross for at FHI selv sa at forskning viste at effekten var lav til ingen.[7] [8]

Myndighetene i et såkalt demokrati er avhengige av at folket har tillit til dem. Men tillitssamfunnet trenger forutsigbarhet, åpenhet og debatt. Når det forsvinner, hva har vi da? Myndigheter som krever tillit basert på sensur?

Skremselspropaganda

Gjennom all sivilisert tid har frykt blitt brukt for å manipulere. Nyhetsbildet i mars 2020 var preget av fryktelige bilder av syke og døde i Italia. Også i Kina “falt de døde om.” 

11. mars 2020 erklærte WHO pandemi. 12. mars instruerte helsedirektør Bjørn Guldvog regjeringen å stenge ned samfunnet. Tidligere bestemmelser om håndtering av pandemier ble forkastet og i all hast erstattet av skriblerier på post-it lapper og senere forlagt. 

Dette er det eneste myndighetene kunne vise til som bakgrunn for nedstengningen i 2020.

I etterkant har koronakommisjonen konkludert med at dette var et brudd på Grunnloven. Erna Solberg har innrømmet forholdet, men uten konsekvenser. Verken for tilliten til Solberg, Guldvog eller resten av “gullrekka.” Dette til tross for at det ikke kan bevises at tiltakene har spart ett eneste liv, snarere tvert imot. [9]

Gjennom hele pandemien valgte VG å publisere samtids «opptelling» av antall døde av covid-19. Virus, smitte og død flimret over skjermen mens vi var murt inne. Mange utviklet frykt, angst og aggresjon mot alt utenfor. Den eneste løsningen ble raskt presentert: Vaksinen var rett rundt svingen, og med den skulle alt være over. «Trust the science». [10]

Så publiserte VG antall innlagte og siden uvaksinerte innlagte i samtid. For de uvaksinerte var syndebukkene. Slik fikk myndighetene, ved hjelp av mediene, de pliktoppfyllende og snille til å pålegge de egenrådige og egoistiske til å ta en sprøyte for laget. Erna Solberg omtalte det som en «borgerplikt».

Slik propaganda er effektiv. Har man tillit til myndighetene og dem som presenterer «fakta», er man enkel å manipulere.

Media verden rundt sa det samme

Under pandemien falt norske mediehus inn i linjen av ensidig nyhetsformidling. De av oss som også fulgte utenlandske nyheter, kunne se et påfallende fenomen: Ord, utrykk, fraser og mantraer ble gjengitt med en forunderlig likhet.

Ikke bare påstanden «trygg og effektiv», men også om «fake news». [11] «Fake News» var det uavhengige medier, dissidenter og “varslere” drev med. De som ikke umiddelbart var enige i fortellingen som ble presentert. 

Hvordan er det mulig at alle mediebyråer i pandemien presenterte nyheter med eksakt samme ordlyd? Hadde de mottatt samme manus?
Hvem hadde i så fall skrevet det?
Og dersom det trengs et felles manus for å formidle nyheter, hvordan kan vi vite at det vi får høre er sant? 

Det ligger en enorm kapitalistisk kraft i å styre media og det de formidler. Derfor finnes det ikke lenger uavhengig journalistikk i hovedstrømsmedia. De fleste hovedstrømsbyråer eies av store konsern som dikterer publiseringen.[12]  [13] [14] [15]

“Trygg og effektiv” 

Myndighetene og mediene verden over bedyret at vaksinen er og blir «safe and effective». [16] Det fantes ingen annen løsning, vårt eget immunforsvar var ikke bra nok, og andre medisiner var farlige eller bare tull. «Trust the science», ble gjentatt igjen og igjen. Og “ingen er trygge før alle er trygge. [17] Forskningen var klar: Vaksinen beskyttet mot innleggelse, smitte og død. 

Betydningen av å randomisere og dobbeltblinde

For å vite om en vaksine eller en behandling har ønsket effekt, og ikke skader, må det gjennomføres studier og forsøk på aktuelle pasientgrupper. Såkalt klinisk forskning. Klinisk forskning på medikamentell behandling og legemidler stiller store krav til metode og gjennomføring.

Hensikten med å randomisere pasienter til ulik behandling, er å sikre en rettferdig sammenlikning av behandlingene. Metoden brukes for å få tilfeldig fordeling av pasienter til behandlingsgruppene slik at ukjente faktorer som kan tenkes å påvirke forløpet av sykdommen blir tilfeldig fordelt i gruppene.

Det er svært uheldig dersom én type deltager er overrepresentert i den ene gruppen. Dersom det for eksempel er flest eldre i den ene gruppen og mennesker som lider av autoimmune sykdommer i den andre, vil ikke resultatene bli sammenlignbare. Randomiserte studier skal altså sørge for at alle faktorer som påvirker sykdomsforløp og effekt skal være tilfeldige og like i hver gruppe.

Forskningens resultater skal ikke kunne påvirkes

I store forsøk med mange deltagere vil dette jevne seg ut av seg selv, men i små studier gjøres fordelingen ved stratifisering eller blokkrandomisering for å sikre tilfeldig utvalg. Stratifiseringen skjer ved å bruke kriterier som kjønn og alder. De kriterier som brukes, må også være med i statistikken som produseres. 

Blindede studier sørger for at utfallet ikke påvirkes av egen fortolkning av behandlingen. Det vil si at personen som får behandlingen ikke vet hva han eller hun får og dermed ikke har forventninger til resultatet. I dobbeltblindede studier vet hverken legen som administrerer medisinen eller pasienten som mottar den om de får placebo eller den ekte behandlingen.

Slik blir både legens og pasientens subjektive oppfatning holdt utenfor studien og kan ikke påvirke resultatet. Det er også essensielt for resultatet at den aktuelle behandlingen testes ut på den pasientgruppen den faktisk er ment for. 

Videre må eksperimentet utføres av objektive forskere som ikke drives av vikarierende motiver. De må være uavhengige, uten økonomisk eller annen vinning i et gitt resultat.

Forskningen på mRNA- vaksinen holdt ikke god standard

Den opprinnelige definisjonen på en vaksine var at det er et preparat som brukes preventivt for å stimulere immunforsvaret og som HINDRER SYKDOM OG SMITTE. Altså at man blir immun uten å gjennomgå sykdom.  Hindrer den verken sykdom eller smitte, så er påstanden om at den er effektiv falsk.

99 prosent av dem som har tatt koronavaksinen har blitt smittet både en og tre ganger. Mange har vært syke i opptil to uker. Mange har havnet på sykehus. Når våre myndigheter og medier har banket inn budskapet om at forskningen viser at vaksinen er svært effektiv, beviser det at forskningen ikke har vært bra nok. Eller at noen lyver. 

Faktum er at den farmasøytiske industris egne såkalt dobbeltblindede, randomiserte studie varte i to måneder før den ble av-blindet. Og placebogruppen kunne selv velge om de fikk vaksine eller ikke. Det førte til at nesten alle placebo-deltagere ble vaksinert. Altså forsvant kontrollgruppene, og forskerne hadde ikke sammenlignbare data utover to måneder.

Dette kommer frem av de nå frigitte dokumentene fra farmasøytisk industris egne studier. (Se under referanser.) Man kan altså ikke vite noe som helst om vaksinens effektivitet utover den perioden den ble testet blindt. Det har jo også vist seg at effekten daler raskt og til slutt er lik null. 

“Trygg” skal bety flere fordeler enn ulemper

At vaksinen er trygg, innebærer at fordelene er større en ulempene. Bivirkningene skal være så få og lette at de er mindre farlig enn å få sykdommen man vaksineres mot. Det innebærer også at produktet faktisk er testet på den gruppen de er ment for, som i første omgang var eldre og immun-supprimerte, altså som har svekket immunforsvar. Men disse gruppene var ikke med i testingen av produktet overhodet, heller ikke gravide eller barn. De som var med i studien, var friske voksne under 75 år.

Forutsetningen for å vite at mRNA-vaksinen er «trygg og effektiv» er altså at man har kunnet observere dette i en randomisert dobbeltblindet studie. Foretatt av objektive forskere som er ærlige i sin motivasjon etter å finne et svar som kan generaliseres til de aktuelle sluttbrukerne. 

Uten faktisk å ha foretatt denne vitenskapelige tilnærmingen til produktet over den tid det tar å samle inn nok data, kan man ikke vite at vaksinen er «trygg og effektiv». Det er i beste fall en teori eller en tese som ikke ennå er bevist. Påstanden om at vaksinen er «trygg og effektiv» er dermed ikke vitenskapelig dokumentert. Og faktisk rent ut sagt løgn. [18]

“Stol på vitenskapen!”

Alle de som med stor overbevisning har gjentatt mantraet «trust the science» sier derfor seg selv midt imot når de forfekter at vaksinen kunne stoppe smitte, hindre sykdom eller gi mildere sykdom.

Den eneste påstanden som myndighetene og media fortsatt mener er sann, er at vaksinen gir mildere sykdom. Men når alle de innlagte med covid-19 er vaksinerte tre eller fire ganger, så har vi empirisk data på at dette faktisk ikke er sant.

I tillegg har det vist seg at både Pfizer og Moderna driver med annen forskningsfusk. Sjokkerende for dem som trodde at Big Pharma hadde rent mel i posen. [19] [20] [21]

Nødgodkjenning av vaksine

Leger verden over har fortalt om nødvendigheten av tidlig behandling og vist behandlingsprotokoller med spesifikke «re-purposed safe drugs», altså ny bruk av billige og trygge legemidler. Disse legene har blitt skjemmet ut og kansellert av såkalte «faktasjekkere». Til tross for at de har reddet tusenvis av liv. Mennesker som har stått fram med at de har blitt friske av Ivermectin, har blitt fremstilt som gale som tar hestemedisin i stedet for å stole på legevitenskapens «fakta». [22].

For at en ikke-utprøvd vaksine skal få nødgodkjenning, kan det ikke finnes andre tilgjengelige behandlinger. Så dersom det faktisk finnes andre legemidler, så må disse diskrediteres. [23] [24]

Hvem taper, og hvem vinner på dette? 

Informert samtykke 

En viktig regel når store befolkningsgrupper skal være forsøkskaniner for et nytt legemiddel, er at de som skal delta blir informert om alle potensielle farer og bivirkninger. Dette er påkrevd ved enhver form for medisinering eller behandling og krever at den som administrerer behandlingen informerer pasienten nøyaktig og så utfyllende som mulig om medikamentets mulige ulemper. Dette kalles informert samtykke og er nedfelt i Nürnbergkodeksen.

De tilfellene der pasienten har blitt behørig informert om mRNA-vaksinens mulige bivirkninger, er ekstremt få. Og i de tilfeller der pasienten faktisk har blitt informert, har legen senere mistet jobben og/eller legelisensen sin. [25]

På verdensbasis er det flere innrapporterte vaksineskader etter korona-vaksinen enn totalt for alle vaksiner de siste 30 årene.[26] Unge mennesker og sportsutøvere får myokarditt, eller faller om av ukjente årsaker. Jenter mister menstruasjonen eller blør så mye at de ikke kan leve et vanlig liv. SAD (sudden adult/arrhytmic death) har plutselig blitt noe som er «vanlig» for unge. Det er selvsagt ikke sånn at alt med sikkerhet kan tilskrives vaksinen, men dette må undersøkes med en oppriktig interesse for å finne sannheten.[27] [28]

Vaksineskader på hjertet vanligere enn antatt

En studie utført av Department of Cardiology i Basel og presentert i ESC – European Journal of Cardiology, viser at 1 av 35 utviklet skade på hjertet etter Moderna booster-vaksinering, og at vaksineskader på hjertet er mye mer vanlig enn antatt [29].  Studien hadde 69 prosent kvinner og gjennomsnittsalderen på deltagerne var 37 år, fordelt på to like grupper. 

Department of Cardiology er bransjeuavhengig, altså mottar de ikke penger fra farmasøytisk industri eller andre med næringsinteresser. Forskningen er fagfellevurdert, og de gjennomførte en aktiv overvåkningsstudie. Det vil si at de som var med i studien ble kontinuerlig overvåket. Dersom det ble funnet troponiner[30] i blodet (ved skader på hjertemuskulaturen lekker troponiner ut i blodet), fikk de beskjed om å ta det med ro og ikke anstrenge seg de neste dagene. 

De tidligere studiene vi har sett er såkalte passive retroaktive studier, det vil si at funn kun registreres når de rapporteres inn av deltagerne av studien i ettertid. Hva vil det si for de som har tatt flerfoldige doser av vaksinen? Det oppdages ikke at de har vaksineindusert skade på hjertemuskulaturen fordi de ikke ble testet for troponiner, de drar på trening, får ventrikkelflimmer og faller om. 90 prosent av dem som får ventrikkelflimmer får hjertestans og dør.[31] SAD.

Nå er det en ny koronavariant på ferde, og vi oppfordres til å ta oppfriskningsdoser. Foreløpig de i risikogruppene, men vi andre følger nok snart etter.[32] Dersom du hadde blitt presentert for ovennevnte informasjon om vaksinens effekt på hjertet, ville du da tatt oppfriskningsdoser? Neppe. Dette burde vært forsidestoff i media, men de er som vanlig merkelig stille.

Vitenskap og anti-vitenskap

Et nytt ord som har kommet inn i vårt postpandemiske vokabular er «antivitenskap». Ordet antivitenskap er et forsøk på å stilne de stemmer som argumenterer for at vaksiner kan være skadelige. Eller at munnbind og sprit ikke fungerer etter hensikten. Det er et oppfunnet ord, heftig brukt av Tjomlid,[33] media, våre myndigheter og andre forfektere av nedstengninger og restriksjoner.

Dette er en effektiv hersketeknikk for å sette munnkurv på mennesker som stiller spørsmål ved måten den såkalte vitenskapen blir gjennomført og presentert påRegelrett propaganda for å få deg og meg til å skamme oss og tie.

Kan sannhet eies?

Hvem eier sannheten? Protester mot det som oppgis å være vitenskapelige fakta og mistillit til våre myndighetspersoner som forfekter de vitenskapelige fakta, fører til beskyldninger om at du antagelig har «antistatlige» holdninger.

Jeg blir fortalt at det ikke finnes noen agenda, at det kun er tilfeldigheter som styrer, som en slags tilfeldighetsreligion. Og at myndighetene kun vil oss vel og gjør sitt aller beste for alle, til tross for at bevismengden for det motsatte er enorm.

Dersom du blir kalt kjetter, vaksinemotstander eller konspirasjonsteoretiker fordi du stiller spørsmål eller kommer med andre teorier, kan du være sikker på at det ligger en truet agenda bak. Å angripe en motsatt eller avvikende mening og kalle den konspirasjonsteori er en propagandateknikk. Propaganda er en bevisst manipulering av dine følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler. På den måten slipper du å lete etter sannheten, det er bare å akseptere det som blir fortalt.

I framtiden vil det bli enda vanskeligere å finne frem i kaoset. Hva skjer med sannheten når kunstig intelligens tar over informasjonsflyten fullstendig? Hvem er det som legger inn informasjonen, og hvem er det som kontrollerer sannhetsgehalten? Vil noen da «eie sannheten»? [34]

For å komme nærmere sannheten har du faktisk en undersøkelsesplikt. Det er din jobb som norsk borger å stille kritiske spørsmål til vårt lands myndigheter. 

Blind tillit til statlige institusjoner fører hverken til frihet, demokrati eller sannhet.   


[1] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/trust-in-government-by-country
[2]  https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/LAyxdV/den-vanskelige-tilliten-til-myndigheter-og-overvaakingsteknologien
[3] Det blåøyde riket, norske tillitspatologier. Av Eva Joly og Nina Witoszek.
[4] https://e24.no/norsk-oekonomi/i/vep3J4/kjoepte-vaapenaksjer-jeg-har-brutt-habilitetsregelverket?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no
[5] https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VPX0L1/romerikes-blad-bjoernar-moxnes-tatt-for-tyveri-paa-gardermoen
[6] https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/fratar-siktet-frp-politiker-medlemskap-1.16515405
[7] https://www.fhi.no/contentassets/fd6e268113934a259ff4360c9093b812/2020.08.14–bruk-av-munnbind-i-befolkningen-blant-personer-uten-kjent-eller-mistenkt-smitte-med-covid-19.pdf
[8] https://www.dailymail.co.uk/health/article-12443319/Mask-study-published-NIH-suggests-N95-Covid-masks-expose-wearers-dangerous-level-toxic-compounds-linked-seizures-cancer.html
[9] https://www.scottishdailyexpress.co.uk/news/scottish-news/no-evidence-support-covid-lockdowns-30470038
[10] https://www.facebook.com/photo?fbid=265823366190256&set=a.142169798555614
[11] https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/on7p2g/naar-feilinformasjon-om-risiko-kommer-fra-myndighetene
[12] https://www.globalresearch.ca/ny-times-admits-it-sends-stories-us-government-approval-before-publication/568183
13] https://en.wikipedia.org/wiki/Associated_Press –[14]https://en.wikipedia.org/wiki/BlackRock#:~:text=BlackRock%20was%20founded%20in%201988,from%20a%20risk%20management%20perspective.
[15]https://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch 
[16] https://twitter.com/SaiKate108/status/1687020049734017024?t=Zn7NO-A3plGh9gmLQjt3Gg&s=35
[17] https://www.facebook.com/photo?fbid=265823366190256&set=a.142169798555614
[18] https://www.instagram.com/reel/CtFUx9yumYP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
[19] https://www.dagbladet.no/nyheter/avslorer-rystende-pfizer-skandale/74549966
[20] Tucker Carlson interviews Dr Aseem Malhotra on the corruption of medicine by Big Pharma
[21] https://www.protectyourbreasts.com/wp-content/uploads/2021/11/Covid-trearment-Dr-McCulloch.doc.pdf
[22]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9135450/
[23] https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_A._McCullough
[24] https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/a-second-opinion-on-covid
[25] https://hemali.no/helse/oppsagt-som-fastlegevikar-fordi-han-informerte-om-bivirkninger-av-vaksinene/
[26] https://vaers.hhs.gov
[27] https://health-desk.org/articles/what-is-sudden-adult-death-syndrome
[28] https://derimot.no/covid-mrna-vaksinen-forarsaker-hjertestans-hjerteinfarkt-og-slag/
[29]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ejhf.2978?fbclid=IwAR1ZS53GPtxt_lwRxl48FWJSOKlbO4VKrV2rZS5ldRoS1nyASaQDD1Ze3Vc_aem_Acljmauh2b94iCM35631BtHKMtHjDj9_KyIXJlUQ9i9z_nQ5V5oebP5EP5EvK8MWAf8
[30] https://sml.snl.no/troponiner
[31] https://www.fhi.no/nyheter/2022/hjerte–og-karsykdommer-bidro-til-okt-dodelighet-i-2021/
[32] https://www.nrk.no/norge/fhi-overvaker-ny-og-svaert-forandret-koronavariant-1.16520679
[33]https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pPZi1Gfm44Tn7TAkdMvdCNBiDPB2DJyiVcjLNBQiYmCNworMnUS4xAYn68JtxdxXl&id=619216945
[34]  https://youtu.be/zaB_20bkoA4?si=vyoy-wm24hBoPHXz

Flere referanser

https://lovoghelse.no/2022/01/27/vaksine-studien-til-pfizer/embed/#?secret=6A1nDkjDLc#?secret=wBnkdHy6uz

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://www.fda.gov/media/144245/download#page=1
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-
report_en.pdf

Forsidebilde: Marek Piwnicki

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Don’t say no-just say ohhh! Vi må tåle å stå i undring. Jeg har lenge hevdet at «vitenskapen» er den største overtro!
  Her er en snutt om hvordan vi blir manipulert.
  https://youtu.be/DSLdzwun9eQ?si=NxIMmA4xSxHypJd9

  Svar
  • Ja, vi har blitt lurt og blir lurt av markedsførere og ‘kommunikasjonsbyråer’ i generasjoner, Olav B.
   Og hvilke gruppe er det som har stått med kontrollen over både diamanter og gull-gruver tidlig i historien ( og penge-systemet og rentene) og har innbilt oss hva som har verdi, som de kunne kontrollere?

   Svar
 • Northern Light.
  1 oktober 2023 14:43

  Noe som bør nevnes først når det skal skrives om covid, er at det aldri har vært farligere enn et alminnelig sesong-influensa virus. En fagfellevurdert undersøkelse med tallmateriale fra 38 land, viser at overlevelsesprosenten selv for de over 70 år er 99,41, og for yngre aldersgrupper enda høyere. For variantene for omicrom er overlevelsesprosenten tilnærmet 100 prosent.

  Noe nyhetsankerne i NRK Dagsrevyen og TV2 Nyheter aldri har sagt, de brukte først tidlig i 2020 uttrykket dødsrate 0,15, som folk i en tilstand av panikk ikke klarer å prosessere. Er dødsraten 0,15, må overlevelsesraten være 99,85, og hadde nyhetsankerne sagt det fra begynnelsen av, hadde vi ikke hatt en panikk og forfjamselse i befolkningen som gjorde at over 4 millioner nordmenn, ukritiske for de aller flestes del, tok en eksperimentell injeksjon, et biovåpen som svekker det naturlige immunforsvaret.

  Det har aldri vært medisinsk eller vitenskapelig grunnlag for injeksjonene. «Journalistene» i hovedstrømpresse og media, og NRK er en del av det, har samme tilgang på informasjon som alternativpressen. Som at modernas mRNA-injeksjon kalt vaksine for at folk skal ta dem, ble patentert måneder Verdens Helseorganisasjon erklærte at det var en pandemi, og at Gates hadde store aksjeposter i Moderna. Som at Event 201, faktisk var en generalprøve på pandemien måneder før pandemien startet, arrangert av WHO, World Economic Forum, Gates Foundation hos John Hopkins Institute.

  Som at WHO er 80 prosent privatfinansiert, og halvparten av dette kommer fra Gates Foundation. Som at World Economic Forum inngikk partnerskap med FN som WHO er underlagt, og WEF er partner med alle gigantselskapene i den farmasøytiske industrien for fremstiller covid-vaksiner, og partner med de mektige kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eier av dem, og finansiell eier av vestlig hovedstrømpresse og media, som med overbevisende skremselspropaganda har klart å få seks milliarder mennesker til å ta «vaksinene». Et gjennomkorrupt system.

  Hadde vanlige folk visst at hovedstrømpresse og media, er finansielt eiet av de samme kapitalforvaltningsselskapene som er finansielle eier av den farmasøytiske industrien og selskapene som fremstiller «vaksinene», hadde de forstått at MSM ikke er noe annet enn en velsmurt, samkjørt propagandamaskin for det farmasøytisk-industrielle komplekset, som de er det for det militær-industrielle komplekset. Men siden 95 prosent av befolkningen kun informerer seg med MSM, får de aldri vite det.

  Nyhetsankerne er ikke bare nyhetsopplesere som leser fra en telepromter. De forbereder sakene de presenterer i nyhetssendingene flere timer før de går i studio. De er en del av redaksjonen, og er medansvarlig for hva slags nyhetsbilde befolkningen får. Når et nyhetsanker på Dagsrevyen i en nyhetssending i fjor, sa at «vaksinene» nå er godkjent for barn, hvor mange foreldre har siden latt barna sine få injeksjonen? De bør nå gå sammen og organisere seg.

  Nå som mange fagfellevurderte studier viser at covid-vaksinerte har svekket immunforsvar og høyere overdødelighet, kan Dagsrevyens redaksjon stilles til ansvar? Hovedstrømpressen og media er sentrale i den globale storkapitalens suksess med sine kriger, børskrakk, 9/11 og plandemier. Nyhetsankerne og aktualitetsprogram-lederne er omhyggelig utvalgt. De er folkekjære, tillitvekkende og autoritative og er kanskje fanget i sin rolle, men de er høyst medansvarlige for at befolkningene også ledes inn i herskerklassens sluttspill som er deres nye verdensordning, som blir en dystopi for alle i den forvaltede slaveklassen, et liv i åpent fangenskap, en minimumstilværelse for de som er produktive og profitable for storkapitalen som blir Staten.

  Svar
 • Northern Light.
  1 oktober 2023 18:13

  mRNA-vaksine som pustes inn, levert rett inn i lungene – sprøytestikk blir ikke nødvendig.

  Forskere har utviklet en luftbåren mRNA-vaksine for raskt å kunne vaksinere befolkningene uten deres viten eller samtykke.

  Av Patricia Harrity.
  Et team fra Yale University har utviklet en ny luftbåren metode for å levere mRNA rett til lungene dine. Mens forskere kan feire denne oppfinnelsen som en praktisk metode for å vaksinere store folkemasser, reiser skeptikere åpenbare bekymringer om potensiell misbruk av en luftbåren vaksine, inkludert muligheten for skjulte bioforbedringer, et konsept som tidligere har blitt foreslått i akademisk litteratur.

  Teamet, som ble ledet av cellulær og molekylær fysiolog Mark Saltzman, hevder at den inhalerbare mRNA-vaksinen «beskyttet med suksess mot «SARS-CoV-2», og at den «åpner døren for å gi andre mRNA vaksiner for gen erstatningsterapi, og andre behandlinger via luftveiene».

  «I den nye rapporten er det ingen muskulær injeksjon. Vi ga nettopp to doser, en prime og en booster nasalt, og vi fikk en svært beskyttende immunrespons. Men vi viste også at du generelt kan gi forskjellige typer mRNA- stoffer på den måten. Saltzman sier at denne «nye metoden kan radikalt endre måten folk blir vaksinert på», noe som gjør det lettere å vaksinere folk i avsidesliggende områder eller de som er redde for nåler. Men det er ikke alt. En luftbåren vaksine gjør det mulig å raskt gi den til befolkningen.

  Sprøytestikk blir ikke nødvendig.
  Ved å slippe vaksinen ut i luften, er det ikke nødvendig å injisere hver person individuelt – noe som ikke bare er tidkrevende, men vanskelig hvis en person motsetter seg injeksjonen. Dette er ikke tilfelle med en luftbåren vaksine, som kan slippes ut i luften uten samtykke eller til og med offentlighetens viten. Mens Yale-forskerne mål er et mRNA-produkt, som inhaleres er resultatet det samme – å få så mange som mulig til å inhalere vaksinen med minst mulig kostnad og innsats.

  Dr Joseph Mercola, har sine bekymringer angående luftbårne mRNA-vaksinestoffer. For USAs regjeringer har en historie med bruk av biovåpen. «Når du setter bitene i puslespillet sammen, dukker det opp et urovekkende bilde. Som rapportert av The Epoch Times, har vi en historie med at amerikanske myndigheter har tatt ekstreme tiltak i bruk for å gi mandat og fremme covid-vaksiner til publikum. Nå har forskere utviklet en luftbåren mRNA-vaksine, som er en måte for raskt å vaksinere folkemassene uten deres viten eller samtykke.

  Finnes det bevis for at regjeringen eller en annen enhet har planer om å i det skjulte slippe en luftbåren vaksine på befolkningen? Nei. Men de er en historie med at den har utført hemmelige forsøk med biovåpen på amerikanere. I 1950 sprayet den amerikanske marinen Serratia marcescens-bakterier i luften nær San Francisco over en periode på seks dager.

  Prosjektet ble kalt «Operation Sea Spray», og var ment å finne ut hvor utsatt byen var for et biovåpenangrep. Serratia marcescens gjør det den berører knallrødt, noe som gjør det enkelt å spore. Det spredte seg over hele byen, da innbyggerne inhalerte mikrobene fra luften. Mens det amerikanske militæret i utgangspunktet trodde at Serratia marcescens ikke ville skade mennesker, skjedde et utbrudd, med utvikling av urinveisinfeksjoner som resultat. Minst én person døde. Dette var ikke en isolert hendelse, ettersom den amerikanske regjeringen utførte mange andre eksperimenter over hele USA i løpet av de neste 20 årene».

  Så selv om det er urovekkende å tenke på at et luftbåret vaksineeksperiment blir utført på et intetanende publikum, er det ikke enestående. Dette, kombinert med etableringen av en luftbåren mRNA-vaksine og regjeringens historie med eksperimentere på offentligheten, tegner et foruroligende bilde av fremtiden.

  Det er på grunn av dette at informert samtykke er avgjørende for enhver medisinsk prosedyre, inkludert vaksinasjoner. Utviklingen av luftbårne mRNA-injeksjoner gjør imidlertid muligheten for at informert samtykke utelates desto mer reell.

  Fra The Expose, publisert 29 september 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Air Vax — mRNA Delivered Straight Into The Lungs – No Jab Needed.

  Svar
  • wasan Totland
   21 oktober 2023 21:04

   Piggproteinet blir sprøytet inn i deltamuskelen og finner veien inn i blodomløået. Lipidinnkapslingen gjør at det kommer inn i cellene. Jeg gtro du er utsatt for propaganda for hvis så var tilfelle ville legemiddelindustrien slippe det de har i hendene og slutte å pushe kvaxiner prompte.

   Svar
 • En skremmende god, og dessverre sann, beskrivelse av både ‘pandemien’ , kostebinderne på Løvebakken og ( også) norsk media.

  Skremmende.
  Og det er skremmende at ikke innbyggerne gjør opprør, men fortsatt gir Ap og Høyre nesten 50% av stemmene.
  – Når de skulle vært stilt for retten for løgner og grunnlovsbrudd.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Faller klimaskremslene?

Forskere ved Statistisk Sentralbyrå betviler at klimaendringene er menneskeskapte.

Forrige innlegg

10000 ukrainske soldater har brukt den siden i sommer.

Radiofrekvens ved fronten: «Volga» – Tilkaller du den kan du desertere trygt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.