POSTED IN USA, Økonomi

USA

En hegemon som nå faller.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Imperienes død: Historien forteller oss hva som vil skje når USAs hegemoni kollapser

Av Henry Johnston, redaktør i RT. 

Overgangen fra ekspansjon, produksjon og handel til utlån og spekulasjon har ført til forfall i århundrer.

Et av de merkelige trekkene ved det amerikanske landskapet er at finansialiseringen av økonomien i dag fordømmes som usunn, men at lite gjøres for å reversere den. Det fantes en tid, på 1980- og 90-tallet, da den finansdrevne kapitalismen skulle innlede en tid med bedre kapitalallokering og en mer dynamisk økonomi. Dette er ikke et syn man hører så ofte lenger.

Så hvis et slikt fenomen i overveiende grad blir sett på som negativt, men ikke blir endret, er det kanskje ikke bare et utslag av feilslått politikk, men snarere noe dypere – noe som er mer endemisk for selve strukturen i den kapitalistiske økonomien. Det er selvsagt mulig å legge skylden for denne situasjonen på dagens kyniske og maktsyke elite og stoppe analysen der. Men hvis man ser nærmere på historien, finner man gjentatte tilfeller av finansialisering som har bemerkelsesverdige likhetstrekk, noe som innbyr til å konkludere med at situasjonen i amerikansk økonomi de siste tiårene kanskje ikke er unik, og at Wall Streets stadig økende makt på sett og vis var forutbestemt.

Hvis en ser at en beveger seg i feil retning og ikke justerer den, da vil det før eller siden bli bråstopp.

Introduksjon til Giovanni Arrighi: Finansialisering som et syklisk fenomen

Det er i denne sammenhengen det lønner seg å se nærmere på arbeidet til den italienske politiske økonomen og historikeren Giovanni Arrighi (1937-2009). Arrighi, som ofte blir satt i bås som marxistisk historiker – en altfor snever betegnelse tatt i betraktning bredden i hans arbeid – utforsket kapitalismens opprinnelse og utvikling helt tilbake til renessansen og viste hvordan gjentatte faser av finansiell ekspansjon og kollaps underbygger bredere geopolitiske endringer. Sentralt i teorien hans står forestillingen om at hver hegemons syklus av oppgang og fall ender i en finansialiseringskrise. Det er denne finansialiseringsfasen som muliggjør overgangen til neste hegemon.

Arrighi daterer opprinnelsen til denne sykliske prosessen til de italienske bystatene på 1300-tallet, en epoke han kaller den moderne verdens fødsel. Fra ekteskapet mellom genovesisk kapital og spansk makt, som førte til de store oppdagelsene, følger han veien via Amsterdam, London og til slutt USA. 

Arrighi fant en første bølge av finansialisering som startet rundt 1560, da genovesiske forretningsmenn trakk seg ut av handelen og spesialiserte seg på finans, og dermed etablerte symbiotiske relasjoner med kongeriket Spania. Den neste bølgen begynte rundt 1740, da nederlenderne trakk seg ut av handelen og ble «Europas bankierer». Finansialiseringen i Storbritannia, som vi skal se nærmere på nedenfor, oppstod på slutten av 1800-tallet, mens den i USA begynte på 1970-tallet.

Giovanni Arrighi.Giovanni Arrighi var en italiensk økonom, sosiolog og verdenssystemanalytiker, fra 1998 professor i sosiologi ved Johns Hopkins University. Arbeidet hans er oversatt til over femten språk. Wikipedia 

Hegemoni definerer han som «en stats makt til å utøve lederskap og styring over et system av suverene stater». Sentralt i dette konseptet er tanken om at slik styring historisk sett har vært knyttet til transformasjonen av hvordan systemet av relasjoner mellom stater fungerer i seg selv, og at det består av både det vi kan kalle geopolitisk dominans og en form for intellektuelt og moralsk lederskap. Hegemonimakten stiger ikke bare til topps i kappestriden mellom stater, men former faktisk selve systemet i sin egen interesse. Nøkkelen til denne evnen til å utvide hegemonens egen makt er evnen til å gjøre sine nasjonale interesser til internasjonale interesser.

Observatører av det nåværende amerikanske hegemoniet vil gjenkjenne transformasjonen av det globale systemet til å passe amerikanske interesser. Opprettholdelsen av en ideologisk ladet «regelbasert» orden – tilsynelatende til fordel for alle – passer godt inn i kategorien sammenblanding av nasjonale og internasjonale interesser. Samtidig hadde den forrige hegemonen, britene, sin egen versjon som omfattet både frihandelspolitikk og en tilsvarende ideologi som vektla nasjoners rikdom fremfor nasjonal suverenitet.

For å vende tilbake til spørsmålet om finansialisering, så var det den franske historikeren Fernand Braudel, som Arrighi var en disippel av, som først fikk innblikk i dens epokegjørende aspekt. Braudel observerte at fremveksten av finans som den dominerende kapitalistiske aktiviteten i et gitt samfunn var et tegn på samfunnets forestående forfall.

Arrighi adopterte denne tilnærmingen, og i sitt hovedverk «The Long Twentieth Century» utdypet han sin teori om det sykliske mønsteret av oppgang og sammenbrudd i det kapitalistiske systemet, som han kalte «den systemiske akkumulasjonssyklusen». Ifølge denne teorien er oppgangsperioden basert på en ekspansjon av handel og produksjon. Men denne fasen når etter hvert en moden fase, og da blir det vanskeligere å reinvestere kapital på en lønnsom måte i videre ekspansjon. Med andre ord blir de økonomiske aktivitetene som drev oppgangsmakten til topps, stadig mindre lønnsomme etter hvert som konkurransen intensiveres, og i mange tilfeller forsvinner store deler av realøkonomien til periferien, der lønningene er lavere. Stigende administrative utgifter og kostnadene ved å opprettholde et stadig voksende militær bidrar også til dette.

Dette fører til det Arrighi kaller en «signalkrise», det vil si en økonomisk krise som signaliserer overgangen fra akkumulasjon gjennom materiell ekspansjon til akkumulasjon gjennom finansiell ekspansjon. Deretter følger en fase preget av finansiell formidling og spekulasjon. En annen måte å se dette på er at en nasjon som har mistet det egentlige grunnlaget for sin økonomiske velstand, vender seg til finans som det siste økonomiske feltet der hegemoniet kan opprettholdes. Finansialiseringsfasen kjennetegnes dermed av en overdreven vektlegging av finansmarkedene og finanssektoren.

Hvordan finansialiseringen utsetter det uunngåelige

Finansialiseringens ødeleggende natur er imidlertid ikke umiddelbart åpenbar – snarere tvert imot. Arrighi viser hvordan finansialiseringen, som i utgangspunktet er ganske lukrativ, kan gi et midlertidig og illusorisk pusterom fra nedgangen og dermed utsette den endelige krisen. Den daværende hegemonen Storbritannia var for eksempel det landet som ble hardest rammet av den såkalte lange depresjonen i 1873-1896, en langvarig nedgangsperiode som førte til at Storbritannias industrielle vekst avtok og landets økonomiske anseelse ble svekket. Arrighi identifiserer dette som «signalkrisen» – det punktet i konjunktursyklusen der produktivkraften går tapt og finansialiseringen setter inn.

Og likevel, som Arrighi siterer David Landes’ bok «The Unbound Prometheus» fra 1969, «snudde hjulet som ved et trylleslag». I de siste årene av århundret gikk det plutselig bedre, og fortjenesten økte. Alt virket riktig igjen.

Det er imidlertid ikke noe magisk ved den plutselige gjenopprettelsen av overskuddet, forklarer Arrighi. Det som skjedde, var at «etter hvert som USAs industrielle overlegenhet avtok, triumferte finansverdenen, og landets tjenester som avsender, trader, forsikringsmegler og mellommann i verdens betalingssystem ble mer uunnværlige enn noensinne.»

Det var med andre ord en kraftig ekspansjon i finansspekulasjonen. Til å begynne med kom mye av de voksende finansinntektene fra renter og utbytte fra tidligere investeringer. Men en stadig større del ble finansiert av det Arrighi kaller «innenlandsk konvertering av varekapital til pengekapital». I takt med at overskuddskapitalen ble flyttet ut av handel og produksjon, begynte de britiske reallønningene å synke fra midten av 1890-tallet – en reversering av trenden fra de siste fem tiårene. En beriket finans- og næringslivselite og en generell nedgang i reallønningene er noe som bør få en bjelle til å ringe hos observatører av dagens amerikanske økonomi.

Ved å omfavne finansialiseringen spilte Storbritannia ut det siste kortet de hadde for å avverge den imperiale nedgangen. I tillegg kom ruinene etter første verdenskrig og den påfølgende ustabiliteten i mellomkrigstiden, en manifestasjon av det Arrighi kaller «systemisk kaos» – et fenomen som blir spesielt synlig under signalkriser og terminale kriser.

Arrighi påpeker at disse sammenbruddene historisk sett har vært forbundet med en eskalering til regelrett krigføring – nærmere bestemt Trettiårskrigen (1618-48), Napoleonskrigene (1803-15) og de to verdenskrigene. Det er interessant, og noe kontraintuitivt, at det i disse krigene vanligvis ikke har vært den sittende hegemonen og utfordreren som har stått på hver sin side (med unntak av de anglo-nederlandske sjøkrigene). Det har snarere vært andre rivalers handlinger som har fremskyndet den endelige krisen. Men selv i tilfellet med nederlenderne og britene eksisterte det både konflikt og samarbeid, ettersom nederlandske kjøpmenn i økende grad dirigerte kapitalen sin til London, der den ga bedre avkastning.

Wall Street og den siste hegemonens krise

Finansialiseringsprosessen som fulgte etter en signalkrise, gjentok seg med forbløffende likheter for Storbritannias etterfølger, USA. 1970-tallet var et tiår med dyp krise for USA, med høy inflasjon, en svekket dollar etter at gullkonvertibiliteten ble opphevet i 1971 og, kanskje viktigst av alt, et tap av konkurranseevne for amerikansk industri. Med fremvoksende stormakter som Tyskland, Japan og senere Kina, som var i stand til å utkonkurrere USA når det gjaldt produksjon, nådde USA det samme vippepunktet, og i likhet med sine forgjengere vendte de seg mot finansialisering. Med historikeren Judith Steins ord var 1970-tallet «det avgjørende tiåret» som «beseglet en samfunnsomfattende overgang fra industri til finans, fra fabrikkgulv til børsgulv».

Dette, forklarer Arrighi, gjorde det mulig for USA å tiltrekke seg enorme mengder kapital og bevege seg i retning av en modell med underskuddsfinansiering – en økende gjeldsgrad i den amerikanske økonomien og staten til resten av verden. Men finansialiseringen gjorde det også mulig for USA å styrke sin økonomiske og politiske makt i verden, særlig ettersom dollaren ble den globale reservevalutaen. Dette ga USA en illusjon av velstand på slutten av 1980- og 90-tallet, da, som Arrighi sier, «det fantes en idé om at USA hadde ‘kommet tilbake’». Det er ingen tvil om at Sovjetunionens fall bidro til denne optimismen og følelsen av at den vestlige nyliberalismen hadde fått rett.

Under overflaten fortsatte imidlertid de tektoniske platene for forfall å kverne i takt med at USA ble stadig mer avhengig av ekstern finansiering og en stadig sterkere belåning av en stadig mindre del av den realøkonomiske aktiviteten som raskt ble utflagget og uthulet. Etter hvert som Wall Street ble mer og mer fremtredende, ble mange av de viktigste amerikanske økonomiene i realiteten ribbet for verdier til fordel for finansiell profitt.

Men som Arrighi påpeker, forsinker finansialiseringen bare det uunngåelige, og dette har bare blitt tydeliggjort av de senere hendelsene i USA. På slutten av 1990-tallet begynte selve finansialiseringen å svikte, noe som startet med Asia-krisen i 1997 og den påfølgende dotcom-boblen som sprakk, og fortsatte med en rentenedsettelse som blåste opp boligboblen som eksploderte så spektakulært i 2008. Siden den gang har kaskaden av ubalanser i finanssystemet bare akselerert, og det er bare gjennom en kombinasjon av stadig mer desperate finansielle knep – oppblåsing av den ene boblen etter den andre – og regelrett tvang at USA har kunnet forlenge sitt hegemoni enda litt lenger.

I 1999 oppsummerte Arrighi datidens situasjon i en artikkel skrevet sammen med den amerikanske forskeren Beverly Silver. Det er et kvart århundre siden disse ordene ble skrevet, men de kunne like gjerne vært skrevet i forrige uke:

«Den globale finansekspansjonen de siste tjue årene er verken et nytt stadium i verdenskapitalismen eller et forvarsel om et ‘kommende hegemoni for globale markeder’. Den er snarere det tydeligste tegnet på at vi befinner oss midt i en hegemonisk krise. Som sådan kan ekspansjonen forventes å være et midlertidig fenomen som vil få en mer eller mindre katastrofal slutt… Men blindheten som fikk de herskende gruppene i [tidligere tiders hegemoniske stater] til å forveksle ‘høsten’ med en ny ‘vår’ for deres… makt, førte til at slutten kom raskere og mer katastrofalt enn den ellers ville ha gjort… En lignende blindhet er tydelig i dag.»

China er USAs logiske etterfølger

En tidlig profet for en multipolar verden

I sitt sene verk vendte Arrighi oppmerksomheten mot Øst-Asia og kartla utsiktene for en overgang til det neste hegemoniet. På den ene siden identifiserte han Kina som den logiske etterfølgeren til det amerikanske hegemoniet. Som en motvekt til dette så han imidlertid ikke for seg at den skisserte syklusen ville fortsette i det uendelige, og mente at det ville komme et punkt der det ikke lenger er mulig å skape en stat med større og mer omfattende organisasjonsstrukturer. Kanskje, spekulerte han, representerer USA nettopp den ekspansive kapitalistiske makten som har ført den kapitalistiske logikken til sin ytterste grense.

Arrighi mente også at den systemiske akkumulasjonssyklusen er et fenomen som er iboende i kapitalismen og ikke kan overføres til førkapitalistiske tider eller ikke-kapitalistiske formasjoner. Da Arrighi døde i 2009, mente han at Kina fortsatt var et utpreget ikke-kapitalistisk markedssamfunn. Hvordan det ville utvikle seg, forble et åpent spørsmål.

Arrighi var ikke dogmatisk med hensyn til hvordan fremtiden ville arte seg, og han anvendte ikke teoriene sine på en deterministisk måte, spesielt ikke med tanke på utviklingen de siste tiårene, men han snakket kraftfullt om det man med dagens språkbruk kunne kalle nødvendigheten av å tilpasse seg en multipolar verden. I en artikkel fra 1999 spådde han og Silver at «et mer eller mindre nært forestående fall for Vesten fra det kapitalistiske verdenssystemets kommandohøyder er mulig, til og med sannsynlig».

De mener at USA «har enda større muligheter enn Storbritannia hadde for hundre år siden til å omdanne sitt fallende hegemoni til et utbyttende herredømme.» Hvis systemet til slutt bryter sammen, «vil det først og fremst være på grunn av USAs motstand mot tilpasning og ettergivenhet». Omvendt er USAs tilpasning til den voksende økonomiske makten i Øst-Asia en viktig forutsetning for en ikke-katastrofal overgang til en ny verdensorden.»

Det gjenstår å se om en slik tilpasning vil finne sted, men Arrighi slår an en pessimistisk tone og bemerker at enhver hegemon på slutten av sin dominanssyklus opplever en «siste oppgangsperiode» der den forfølger sine «nasjonale interesser uten å ta hensyn til problemer på systemnivå som krever løsninger på systemnivå». En mer treffende beskrivelse av dagens situasjon kan ikke gis.

Problemene på systemnivå blir stadig flere, men det sklerotiske ancien régime i Washington tar ikke tak i dem. Ved å forveksle sin finansialiserte økonomi med en livskraftig økonomi overvurderte de styrken i å bevæpne det finansielle systemet de kontrollerer, og dermed ser de igjen «vår» der det bare er «høst». Dette vil, som Arrighi spår, bare fremskynde slutten.

Oversatt av Per Johansen

https://www.rt.com/business/594432-financialization-death-empires

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Emperier kommer og går.

  På samme vis har også et demokrati en fødsel og en garantert død om historien skal legges til grunne.

  Demokratiet har fra sin fødsel til sin død forskjellige faser det går igjennom.

  For Norges del er det nok riktig å si at den fasen vi er inne i, trygt kan beskrive som et Napotistisk Kleptokratisk Kakistokrati, hvopå kan oppsummers som et demokrati der de værste styrer basert på «gutteklubben» prinispper og motivet er kun å berike seg selv.

  Det er i Afrika mere sunne demokratier i endel land vi aldeles ikke ønsker å bli sammenlignet med, en det vi finner i dagens Norge, som er et tydelig tegn på et dødende demokrati som er selvutslettende fordi det til syvende og sist må fjernes fordi det er så dypt implementer i samfunnet og folket så inderlig hjernevasket til å tro det er et globalt vakkert fyrtårn som skal lede vei for andre.

  Når massene som i Norge er blitt så hjernedøde at de virkelig tror at ved å flytte litt på farvekombinasjonene og tildele de samme aktører litt andre hatter og så skal alt bli bedre, er folket selv blitt sin mest fryktelige fiende og det er i slike tilfeller at man kan se at over natten endrer landet seg totalt på brutalt vis, fordi noen ser at det er kun udemokratiske grep som kan redde land og folk fra å bli ledet ut for stupet et Nepotistisk Kleptokratisk Kakistokrati utgjør.

  Svar
 • E.N.:

  » For Norges del er det nok riktig å si at den fasen vi er inne i, trygt kan beskrive som et Napotistisk Kleptokratisk Kakistokrati, hvopå kan oppsummers som et demokrati der de værste styrer basert på «gutteklubben» prinispper og motivet er kun å berike seg selv.»

  Om 1.. verdenskrig:
  ‘Det hevdes at britisk «etterretning» er innebygd i amerikanske myndigheter – noe som bidrar til å holde politikken på rett spor. Det er kanskje verdt å merke seg at Lord Rothschild (Lionel Walter Rothschild) gikk med på å bringe USA inn i krigen på vegne av den britiske IFF.
  Wilson, som hadde blitt valgt på et anti-krigsløfte som ber om en krigserklæring 2. april, at Senatet stemte for krig 4. april og huset 6. april. Som en konsekvens møttes den sionistiske politiske komiteen på Imperial Hotel i London 17. juli, og produserte det første håndskrevne utkastet til det som skulle bli Balfour-erklæringen. Dette ble modifisert av Lord Balfour som sendte en maskinskrevet versjon til Leo Amery som var ansvarlig for den endelige formuleringen før den ble returnert til Lord Rothschild for å videresende til sionistene. Så uansett hva etterretningstjenestene gjorde, var det til slutt sionistene og Rothschild som, mot fornuft, etikk og offentlig vilje, presset USA inn i første verdenskrig. ‘

  2 verdenskrig:

  Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke finanskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om. Verden vil bedras.
  Vi vet at de to siste verdenskrigene, og de fleste imperialistiske krigene etter 1945 , som bakmennene som styrer verdensvalutaen har satt i gang, også ser det som nødvendig å ha kontroll over verdens medier, og «historie»-skrivingen. Derfor vår serverte krigs-»historie» gjennom 80 år.

  Og:

  ‘ Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres ordning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.”
  “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.’
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
 • «Overgangen fra ekspansjon, produksjon og handel til utlån og spekulasjon har ført til forfall i århundrer.»

  ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

  Og:

  ‘Dei var Europas mektigaste
  Få familiar har vore meir myteomspunne eller rikare enn Rothschild. Familiehistoria
  Rothschild-dynastiet strekkjer seg over 200 år. Historia startar innanfor fire murar.
  I 1744 vart Mayer Amschel Rothschild fødd i jødegettoen i Frankfurt am Main.
  DET FØRSTE HUSET: I Judengasse i Frankfurt am Main, cirka 1868.
  Dei fleste som vaks opp her, levde heile livet sitt på innsida av murane, men Rothschild blei send i lære hos ein forretningsmann i Hannover. Her kom han i kontakt med mange prominente kundar gjennom å selje sjeldne myntar og medaljongar.
  21 år gamal kom Rothschild tilbake til Frankfurt, der han bygde opp byens leiande mynt- og antikvitetshandel ved hjelp av bror sin.
  DYNASTIETS FAR: Mayer Amschel Rothschild (1743–1812).
  Så starta brødrene det som skulle bli familiens hovudgeskjeft: ein bank.
  Rothschild-familien skapte nesten på eiga hand ein ny måte å låne ut pengar på, nemleg den private obligasjonsmarknaden.
  Det vil seie at Rothschild utferda verdipapir til folk og institusjonar som trong å låne pengar. Pengane kom ikkje frå Rothschild, men frå investorar som Rothschild skaffa. Rothschild garanterte for lånets sikkerheit, men trong mindre eigenkapital enn ein tradisjonell bank. I tillegg forvalta han formuane til etter kvart ganske så prominente folk.
  Det store gjennombrotet kom då han fekk
  William XI som kunde. Rothschild forvalta formuen så bra at landgreven sat igjen med mykje ekstra etterpå, og namnet Rothschild fekk dermed ein klang av eksklusivitet og kvalitet.
  – Det Rothschild driv med, er ei form for koplingsverksemd. Det er på mange måtar eit omdømespørsmål. Viss eit lån er tilrettelagt eller garantert av Rothschild, så er det eit uttrykk for kvalitet, forklarar Øksendal.
  Frøet var sådd. No venta resten av Europa.
  I løpet av to–tre generasjonar blei Rothschild-familien ekstremt mektige og rike.
  Mayer Amschel Rothschilds søner vidareførte familieforretninga i fleire europeiske byar –éin i London, éin i Paris, éin i Wien, éin i Napoli, og sistemann tok over i Frankfurt.
  Ved inngangen til 1900-talet hadde Rothschild-familien verdas største privateigde formue. Dei blei kalla «den jødiske kongefamilien», ‘
  nrk.no/kultur/xl/slik-blei-bankfamilien-rothschild-europas-mektigaste-1.16574726

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Gates sin ideelle fremtid:

Digital ID vil bli obligatorisk for å delta i samfunnet

Forrige innlegg

CO2 er viktig for oss alle, også for alarmistene.

Hvorfor er det så få som snakker om den livsviktige gassen CO2?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.