POSTED IN Norge, Terrorisme, USA

Seymour Hersh:

USA sprengte Nord Stream med norsk hjelp for at ikke Tyskland skulle bli avhengig av Russland.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

 EIT ÅR MED LØGNER OM NORD STREAM

Biden-administrasjonen har ikkje innrømt verken ansvar for bombinga av røyrleidninga eller hensikta med sabotasjen

Av SEYMOUR HERSH

26. SEP. 2023

Eg veit ikkje mykje om hemmelege CIA-operasjonar – det gjer ingen utanforståande – men eg forstår at den viktigaste komponenten i alle vellykka oppdrag er at dei kan totalt fornektast. Dei amerikanske mennene og kvinnene som opererte under dekke, inn og ut av Noreg dei månadane det tok å planlegge og utføre øydelegginga av tre av dei fire Nord Stream-røyrleidningane i Austersjøen for eit år sidan, etterlet seg ingen spor – ikkje ein antydning om teamets eksistens – anna enn suksessen til oppdraget deira.

Det å kunne fornekte, var avgjerande for president Joe Biden og hans rådgivarar innan utanrikspolitikk. Ingen signifikant informasjon om oppdraget vart lagd inn på noka datamaskin, men i staden skriven på ei Royal- eller kanskje ei Smith Corona-skrivemaskin med ein eller to karbon-kopiar, som om Internett og resten av den elektroniske verda enno ikkje hadde blitt oppfunne. Det kvite huset vart isolert frå det som skjedde nær Oslo; ulike rapportar og oppdateringar frå feltet vart gitt direkte til CIA-direktør Bill Burns, som var den einaste koplinga mellom planleggarane og presidenten som godkjende oppdraget som skulle finne stad den 26. september 2022. Då oppdraget var fullført, vart dei skrivne papira og kopiane øydelagde, og dermed etterlet dei seg ingen fysiske spor – ingen bevis som seinare kunne gravast fram av ein spesial-granskar eller ein presidenthistorikar. Du kan kalla det det perfekte brotsverket.

Men der var ein feil – ein glipp i forståinga mellom dei som utførte oppdraget og president Biden, med omsyn til kvifor han gav ordre om å øydelegge røyrleidningane då han gjorde det. Min første 5200-ords rapport, publisert tidleg i februar, enda kryptisk med å sitere ein offisiell tenestemann med kunnskap om oppdraget som sa til meg: «Det var ei vakker dekk-historie.» Han la til: «Den einaste feilen var avgjerda om å gjennomføre det.»

Dette er den første utgreiinga om den feilen, på eittårsdagen for eksplosjonane, og det er ei som president Biden og hans nasjonale tryggingsrådgjevarar ikkje kjem til å like.

Uunngåeleg skapte mi første sak furore, men hovudmedia understreka Det kvite hus si fornekting og støtta seg til ein gamal myte – mi tru på ei ikkje namngitt kjelde – for å slutte seg til administrasjonen i å avvise tanken på at Joe Biden kunne ha noko å gjere med eit slikt angrep. Eg må her gjere merksam på at eg har vunne bokstaveleg talt fleire prisar i løpet av karrieren min for saker i New York Times og New Yorker som ikkje støtta seg på ei einaste namngitt kjelde. I det siste året har vi sett ei rekke motstridande avissaker, utan førstehandskjelder med namn, som påstår at ei dissidentgruppe i Ukraina utførte angrepet, den teknisk avanserte dykkaroperasjonen, i Austersjøen med ein leigd 49-fots yacht kalla Andromeda.

Richard McGarrah Helms (March 30, 1913 – October 23, 2002) ledet CIA fra 1966 til 1973.

No kan eg skriva om den uforklarte feilen som den ikkje namngitte offisielle tenestemannen viste til. Det går attende til den klassiske problemstillinga om kva Central Intelligence Agency eigentleg handlar om: eit problem reist av Richard Helms, som leia byrået i tumult-åra med Vietnam-krigen og CIA si hemmelege spionering på amerikanarar, slik det var pålagt av president Lyndon Johnson og oppretthalde av Richard Nixon. Eg publiserte i desember 1974 ei avsløring i Times om denne spioneringa som førte til omfattande høyringar i Senatet om byrået si rolle i dei mislykka forsøka, pålagde av president John F. Kennedy, på å ta livet av Cubas Fidel Castro. Helms sa til senatorane at spørsmålet var om han, som CIA-direktør, arbeidde for grunnlova eller for Krona, personifisert med presidentane Johnson og Nixon. Church-komiteen fekk ikkje avklart spørsmålet, men Helms gjorde det klart at han og byrået hans arbeidde for toppmannen i Det kvite hus.

Tilbake til Nord Stream-røyrleidningane: Det er viktig å forstå at ingen russisk gass strøymde til Tyskland gjennom Nord Stream-røyrleidningane då Joe Biden gav ordre om å øydeleggea dei den 26. september i fjor. Nord Stream 1 hadde forsynt Tyskland med enorme mengder lågkostnads naturgass sidan 2011 og bidratt til å styrke Tysklands status som ein produksjons- og industri-koloss. Men Putin hadde stengt av leidninga i slutten av august 2022, då Ukraina-krigen var, i beste fall, i stillingskrigstilstand. Nord Stream 2 var ferdig i september 2021, men blei hindra i å levere gass av den tyske regjeringa, leia av kansler Olaf Scholz, to dagar før Russlands invasjon av Ukraina.

Sidan Russland har enorme ressursar av naturgass og olje, har amerikanske presidentar sidan John F. Kennedy vore merksame på potensialet for at desse naturressursane kunne brukast til våpen for politiske føremål. Denne oppfatninga er framleis dominerande blant Biden og hans krigslystne utanrikspolitiske rådgivarar, utanriksminister Antony Blinken, nasjonal tryggingsrådgivar Jake Sullivan og Victoria Nuland, som no er fungerande viseutanriksminister under Blinken.

Sullivan skipa til ei rekke høgtståande nasjonale tryggingsmøte i slutten av 2021, då Russland bygde opp styrkane sine langs grensa til Ukraina, og ein invasjon vart sett på som nesten uunngåeleg. Gruppa, som inkluderte representantar frå CIA, vart oppmoda til å kome med eit forslag til handling som kunne verke avskrekkande på Putin. Oppdraget med å øydelegge røyrleidningane var motivert av Det kvite hus sin vilje til å støtte Ukraina-presidenten Volodymyr Zelensky. Målet til Sullivan verka klart. «Det kvite hus sin politikk var å avskrekke Russland frå eit angrep», sa den offisielle tenestemannen til meg. «Den utfordringa som dei gav til etterretningssamfunnet, var å kome opp med ein måte som var kraftig nok til å gjere det, og å gi ei sterk erklæring om amerikansk kapasitet.

Major_russian_gas_pipelines_to_europe.png (771×807)
The major gas pipelines from Russia to Europe. / Map by Samuel Bailey / Wikimedia Commons.

No veit eg noko eg ikkje visste då: den verkelege grunnen til at Biden-administrasjonen «tok opp å ta ut Nord Stream-røyrleidninga.» Den offisielle tenestemannen forklarte nyleg for meg at på den tida forsynte Russland verda med gass og olje gjennom meir enn eit dusin rørleidningar, men Nord Stream 1 og 2 gjekk direkte frå Russland gjennom Austersjøen til Tyskland. «Administrasjonen sette Nord Stream på bordet fordi det var den einaste vi kunne få tilgang til og det ville vere heilt mogleg å fornekte,» sa han. «Vi løyste problemet på berre nokre veker – innan tidleg i januar – og fortalde Det kvite hus. Vår føresetnad var at presidenten ville bruke trugsmålet mot Nord Stream som eit avskrekkande verkemiddel for å unngå krigen.»

Det kom ikkje som noka overrasking for byråets hemmelege planleggingsgruppe då den sjølvsikre Nuland, då undersekretær for politiske saker, sterkt trua Putin 27. januar 2022 med at «på ein eller annan måte vil ikkje Nord Stream 2 gå framover» dersom han invaderte Ukraina, noko han tydelegvis planla. Utsegna fekk enorm merksemd, men orda som kom før trugsmålet gjorde det ikkje. Den offisielle transkripsjonen frå utanriksdepartementet viser at ho før trugsmålet sitt sa at når det gjaldt rørleidninga: «Vi held fram med svært sterke og klare samtalar med våre tyske allierte.»

Spurt av ein reporter korleis ho kunne vera sikker på at tyskarane ville vera med «for det som tyskarane har sagt offentleg, stemmer ikkje overeins med det du seier,» svarte Nuland med ein forbløffande dobbelttale: «Til dét vil seie: gå tilbake og les dokumentet vi skreiv under i juli [2021] som var veldig tydeleg på konsekvensane for røyrleidninga dersom det skjer meir aggresjon i Ukraina frå Russland si side.» Men den avtalen, som vart orientert til journalistar, spesifiserte ikkje trugsmål eller konsekvensar, ifølge rapportar i Times, Washington Post og Reuters. På tida for avtalen, 21. juli 2021, sa Biden til pressekorpset at sidan røyrleidninga var 99 prosent ferdig, var «tanken om at noko skulle seiast eller gjerast for å stoppe det ikkje mogleg.» På den tida meinte Republikanarar, leidd av senator Ted Cruz frå Texas, at Biden si avgjerd om å la russisk gass strøyme var ein «generasjonell geoplitisk siger» for Putin og «ein katastrofe» for USA og allierte.

Victoria Nuland

Men to veker etter Nuland si utsegn, 7. februar 2022, under ein felles pressekonferanse i Det kvite hus med den besøkande Scholz, signaliserte Biden at han hadde skifta meining og slutta seg til Nuland og andre like haukaktige utanrikspolitiske rådgivarar i snakket om å stoppe røyrleidninga. «Om Russland invaderer – det betyr stridsvogner og troppar som kryssar … grensa til Ukraina igjen,» sa han, «vil det ikkje lenger vere ein Nord Stream 2. Vi vil avslutte den.» Spurt om korleis han kunne gjere det, sidan røyrleidninga var under tysk kontroll, sa han: «Vi vil, eg lovar deg, vi vil vere i stand til å gjere det.»

Scholz, spurt om det same, sa: «Vi handlar saman. Vi er heilt samla, og vi vil ikkje ta ulike steg. Vi vil ta dei same stega, og dei vil vera svært harde for Russland, og dei bør forstå det.» Den tyske leiaren vart då – og er framleis – av nokre medlemmar av CIA-teamet rekna for å vere fullt klar over den hemmelege planlegginga som var i gang for å øydelegge røyrleidningane.

Ved dette tidspunktet hadde CIA-teamet oppretta den naudsynte kontakten med Noreg, som med sin marine og spesialstyrkekommando har ei lang historie med å dele oppgåver for hemmelege operasjonar med byrået. Norske sjøfolk og patruljebåtar frå Nasty-klassen hjalp til med å smugle amerikanske sabotasjeoperatørar inn i Nord-Vietnam tidleg på 1960-talet då USA, både under Kennedy- og Johnson-administrasjonane, førte ein ikkje-erklært krig der. Med Noreg si hjelp gjorde CIA jobben sin og fann ein måte å gjere det Det kvite hus ville gjere mot røyrleidningane.

Norge har ekspertise i arbeid på havbunnen og har hjulpet USA tidligere i hemmelige og ulovlige operasjoner. Foto: iStock

På den tida var utfordringa for etterretningssamfunnet å kome opp med ein plan som ville vere kraftig nok til å skremme Putin frå å angripe Ukraina. Den offisielle fortalde meg: «Vi gjorde det. Vi fann eit strålande avskrekkingsmiddel på grunn av den økonomiske verknaden det hadde på Russland. Og Putin gjorde det trass i trusselen.» Det tok månadar med forsking og trening i dei viltre farvatna i Austersjøen av dei to ekspertdykkarane frå US Navy som vart rekrutterte for oppdraget, før det vart godkjent. Noregs superbe sjøfolk fann den rette plassen for plantinga av bombene som skulle sprenge røyrleidningane. [Denne setninga vart rett og slett utelate i omsettinga til ChatGPT(!), mi utheving, mrk.]

Dei svenske og danske topptenestemennene, som framleis hevdar dei ikkje visste kva som føregjekk i dei felles farvatna sine, vende det blinde auget til aktivitetane til dei US-amerikanske og norske operatørane. Det amerikanske dykkarteamet og støttestaben deira på morskipet til oppdraget – ein norsk minesprengar – ville vere vanskeleg å skjule medan dykkarane gjorde jobben sin. Teamet skulle ikkje få vite før etter bombinga at Nord Stream 2 hadde blitt stengd av med 120 mil naturgass i seg.

Det eg ikkje visste då, men fekk vita nyleg, var at etter at Biden sin opne trussel om å sprenge Nord Stream 2, med Scholz ståande ved sidan av, vart CIA-planleggingsgruppa fortalt av Det kvite hus at det ikkje ville bli noko umiddelbart angrep på dei to røyrleidningane, men at gruppa skulle arrangere plantinga av dei nødvendige bombene og vere klar til å utløyse dei «på ordre om det» – etter at krigen hadde starta. «Det var då vi» – den vesle planleggingsgruppa som jobba i Oslo saman med den norske marinen og spesialtenestene på prosjektet – «forstod at angrepet på røyrleidningane ikkje var eit avskrekkingsmiddel, for når krigen heldt fram, fekk vi aldri kommandoen.»

Sprengningen var for å hindre at Tyskland ble avhengig av russisk gass ikke for å stanse krigen i Ukraina.

Etter Biden sin ordre om å utløyse eksplosiva som var planta på rørleidningane, tok det berre ein kort flytur med ein norsk jagar for å sleppe ned moderert sonarutstyr som ikkje fanst på marknaden på rett stad i Austersjøen for å få det gjort. Då var CIA-gruppa for lengst oppløyst. Då, sa den offisielle tenestemannen til meg: «forstod vi at øydelegginga av dei to russiske røyrleidningane ikkje hadde noko å gjere med den ukrainske krigen» – Putin var i ferd med å annektere dei fire ukrainske fylka han ville ha – «men at det var ein del av ein neocon-politisk agenda for å hindre at Scholz og Tyskland, med vinteren i vente og røyrleidningane stengde, skulle få kalde føter og opne» den stengde Nord Stream 2. «Det kvite huset frykta at Putin skulle få Tyskland under sin tommel og deretter ta Polen.»

Det kvite huset sa ingenting medan verda undra seg over kven som hadde stått bak sabotasjeåtaket. «Så presidenten gav økonomiane til Tyskland og Vest-Europa eit hardt slag,» sa den offisielle tenestemannen til meg. «Han kunne ha gjort det i juni og sagt til Putin: Vi sa deg kva vi skulle gjere.» Det kvite huset si tausheit og fornekting var, sa han, «eit svik mot det vi dreiv med. Om du skal gjera det, gjer det når det kunne ha gjort ein skilnad.»

Leiinga i CIA-teamet såg på Biden sine villeiande retningslinjer for ordren om å øydelegge røyrleidningane, fortalde den offisielle meg, «som å ta eit strategisk steg mot Tredje verdskrig. Kva om Russland hadde svart med å seie: Du sprengde rørleidningane våre, og eg skal sprenge røyrleidningane og kommunikasjonskablane dykkar. Nord Stream var ikkje eit strategisk spørsmål for Putin – det var eit økonomisk spørsmål. Han ville selje gass. Han hadde alt mista røyrleidningane sine» då Nord Stream 1 og 2 vart stengde før Ukraina-krigen byrja.

Dagane etter bombinga kunngjorde danske og svenske myndigheiter at dei skulle gjennomføre ei etterforsking. To månadar seinare rapporterte dei at det hadde vore ein eksplosjon og at det ville bli gjort vidare undersøkingar. Ingenting har kome fram. Den tyske regjeringa gjennomførte ei gransking, men kunngjorde at store delar av funna ville vere hemmelegstempla. Vinteren i fjor tildelte tyske myndigheiter 286 milliardar dollar i subsidiar til storselskap og huseigarar som fekk høgare straumrekningar for å drive verksemdene og varme heimane sine. Verknaden kjenner ein enno, med ein kald europeisk vinter i vente.

President Biden venta i fire dagar før han kalla røyrleidningsbombinga «ein villa sabotasjeaksjon». Han sa: «no pumpar russarane ut desinformasjon om det.» Sullivan, som leidde møta som førte til forslaget om å i løynd øydelegge røyrleidningane, fekk seinare spørsmålet på ein pressekonferanse om Biden-administrasjonen «no trur at Russland truleg var ansvarlege for sabotasjeaksjonen?»

 Jake Sullivan har vært USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver siden 2021

Sullivan sitt svar, som han utan tvil hadde øvd på, var: «Vel, for det første har Russland gjort det dei ofte gjer når dei har ansvaret for noko, nemleg å gjere skuldingar om at det eigentleg var nokon andre som gjorde det. Vi har sett dette gjentatte gongar oppigjennom tidene.»

«Men presidenten var også tydeleg i dag på at det er meir arbeid å gjere med etterforskinga før USAs regjering er klar for å tildele skuld i dette tilfellet.» Han heldt fram: «Vi vil halde fram med å samarbeide med våre allierte og partnarar om å samle inn alle fakta, og så vil vi ta ei avgjerd om kor vi skal gå frå der.»

Eg greidde ikkje finne noko tilfelle der Sullivan sidan har blitt spurt av nokon i USAs presseapparat om resultata av hans «avgjerd». Heller ikkje kunne eg finne bevis for at Sullivan, eller presidenten, seinare har blitt spurt ut om resultata av «avgjerda» om kor dei skal gå.

Det finst heller ingen bevis for at president Biden har bede USAs etterretningssamfunn utføre ei ordentleg gransking av røyrleidningsbombinga, der alle kjelder blir granska. Slike førespørslar blir kalla «Taskings» og blir tatt på alvor i statsapparatet.

Alt dette forklarer korfor eit rutinespørsmål eg stilte ca ein månad etter bombinga til ein med mange år på baken innanfor USAs etterretningsvesen, førte meg til ei sanning som ingen i verken USA eller Tyskland ser ut til å ha lyst til å følge opp. Spørsmålet mitt var enkelt: «Kven gjorde det?»

Biden-administrasjonen sprengde røyrleidningane, men aksjonen hadde lite å gjere med å skulle vinne eller stoppe krigen i Ukraina. Den var eit resultat av Det kvite hus si frykt for at Tyskland kunne vakle og snu seg mot flaumen av russisk gass – og at Tyskland, og deretter NATO, av økonomiske grunnar ville falle under innverknaden til Russland og deira omfangsrike og billige naturressursar. Og såleis følgde den ultimate frykta: at USA skulle miste sin langvarige forrang i Vest-Europa.

Omsett av Monica Sortland/ChatGPT

https://seymourhersh.substack.com/p/a-year-of-lying-about-nord-stream?utm_campaign=email-post&r=1jz2t5&utm_source=substack&utm_medium=email

Forsidebilde: David Dawson

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  27 september 2023 9:38

  Kor mykje veit krigsminister Gram om dette? Krigstapar og Nato-general Kristoffersen? Statsminister Støre?

  Fin premie ventar den fyrste norske marine- eller flyoffiseren som torer så fram og fortelja sanninga.

  Svar
  • Reidar Kaarbø
   27 september 2023 13:50

   Det er ingen som tør å stå frem og varsle om hva som har skjedd, til det blir straffen for streng. Selvfølgelig, man kunne jo utfordret forsvarsministeren til å vedstå sin uskyld ved å si at ingen nordmenn skal være bundet av taushetsløfter, og at alle som måtte vite noe kan trygt stå frem uten å risikere å ødelegge sin fremtid.

   USA har vist sin skyld ved å gå imot Russlands sterke ønske om en uavhengig FN-etterforskning av sprengningen. Hele behandlingen av denne saken i sikkerhetsrådet kan du se på
   https://www.youtube.com/watch?v=4E0yoIuzCHg
   der bl.a. Jeffrey Sachs fikk taletid som vitne. USA ønsker ingen etterforskning.

   Nå er det vel ikke lenger noen som tviler på hvem som har gjort hva. Det er kanskje litt mer grunn til å tvile på hvorfor. Det kan se ut som Tyskland har skutt seg selv i foten med fullt overlegg, og at USA har tjent rått på LNG-salg til Tyskland. Norge har også tjent rått fordi gassprisene gikk til himmels, dette alene kan ha gjort norsk deltakelse til en god investering.

   Moralsk sett er det ikke noe som holder mål her, barske menn burde ikke fornedre seg til å lyge for folket.

   Svar
 • Rolf Kristensen
  27 september 2023 12:19

  Ja Usa sprengte med Norges hjelp slik Hersh alltid har hevdet. Altså intet nytt under solen. Innrømmelse fra Biden og Støre blir nok nesten som å vente på Godot

  Svar
 • Veldig interessant historie og takk for oversettelsen!

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  27 september 2023 16:02

  Det ble i dag lagt ut en spennende video fra møte i FNs sikkerhetsråd der Dirk Pohlman og Jimmy Dore får adgang til å forklare seg. De bringer en del ny informasjon om sprengningen av Nord Stream som er vel verdt å studere.

  Bl.a. ser det ut som at Pohlman hevder at Norge trakk seg ut av terroroperasjonen slik at et amerikansk Hercules måtte hente sonarbøyen på Andøy og bringe den til en US base i Italia der den senere ble flydd ut fra før detonasjonen fant sted.

  Her er lenken til sceanse på youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=LQVEXMyxUGQ

  Svar
 • Norvald Aasen
  16 oktober 2023 17:42

  Jeg har sendt brev til både militær og politisk ledelse i Norge og spurt dem om å få vite sannheten om hva som forgikk i Østersjøen og om Norge deltok i terrorhandlingen. Da vil jo også kongen som øverste militære befalingsmann være ansvarlig. Jeg har ikke mottatt svar fra de spurte. Men det er vel også et svar?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USAs FDA ville skjule de kliniske data fra Pfizer i 75 år.

Nå er de frigitt og det er ikke hyggelig lesning.

Forrige innlegg

Selv blant marxister.

Fundamentalisme finner en overalt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.