POSTED IN Økonomi

USA sentralbank forbereder en global depresjon.

Russland skal få skylden.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sentralbanken sine inflasjonsløgner, russiske sanksjonar og ein Ny verdsorden

Av F. William Engdahl, 28.mars 2022. Omsett av saksyndig.

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Willia...
F. William Engdahl

Federal Reserve [Den amerikanske sentralbanken, på folkemunne kalla The Fed; oms.an.] og dei fleste andre verdsbankar lyg om korleis rentesatsar påverkar inflasjon. Dette er ikkje ein liten sak, ettersom det klart blir brukt for å drive inn ein global økonomisk depresjon, denne gongen langt verre enn på 1930-talet, ved å bruke Russland som syndebukken å leggje skulda på, ettersom makta førebur seg på å dytte verda inn i det som Joe Biden nyleg kalla «ein Ny verdsorden».

Eg har fleire gonger gjort eit poeng ut av at kvar større økonomiske depresjon eller resesjon [tilbakegang; oms.an.] det siste hundreåret, sidan ein skapte det amerikanske Federal Reserve, har vore eit viljestyrt politisk resultat av Fed sine handlingar. Den noverande situasjonen er tydeleg ei gjentaking av det. Nylege ytringar og handlingar frå Fed når det gjeld å kjempe mot inflasjon, indikerer at dei planlegg å provosere ein fullstendig global depresjon i løpet av dei neste månadene. Konflikten i Ukraina og den sinnssjuke straumen av NATO-landsanksjonar mot alt russisk vil bli brukt til å aksellerere prosessen av global inflasjon på mat, energi og alt anna, og late ein leggje skulda på Russland medan Fed kjem seg unna uskadde. Følg pengeskaparane.

____________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
____________________________________________________________________

Dersom vi ser på dei nylege ytringane til Fed, med god margin den mektigaste sentralbanken i verda uavhengig av spådommar om dollarens nærståande undergang som global valuta, blir det tydeleg at dei lyg ope. Hugs at den same Fed med vilje heldt rentesatsar nær null i meir enn 14 år sidan 2008-krisa for å redde Wall Street på kostnad av den verkelege økonomien. No påstår dei at dei må reversere satsane til det beste for den økonomien. Dei lyg rett og slett.

Den falske Philips-kurven

I dei siste åra har den tyrkiske presidenten Erdogan blitt alvorleg gått til åtak på for å påstå at høgare sentralbankrentesatsar ikkje effektivt kan kontrollere Tyrkia sin høge inflasjon. Ironisk nok har han rett i omsyn til det. Han våga å gå til åtak på dagens monetære ortodoks, og finansmarknadene straffa han ved å gå til åtak på lira [valutaen i Tyrkia; oms.an.]. Basisen for teorien om rentesatsar og inflasjon i dag går tilbake til ein artikkel i 1958 publisert av A.W. Philips, då ved London School of Economics. Ved å sjå på britiske økonomiske data om løner og inflasjon over eit hundreår, konkluderte Philips at det var ein invers relasjon mellom løner og inflasjon.

Grunnleggjande konkluderte Philips, som la dataa sine inn i det som no er kjent som Philips-kurven, at inflasjon og arbeidsløyse har eit inverst forhold. Høgare inflasjon er assosiert med lågare arbeidsløyse og motsett. Likevel viser ikkje korrelasjon (samsvar, red.) årsaksforhold, og sjølv Fed sine eigne økonomikarar har publisert studiar som invaliderer (gjør ugyldig, red.) Philips-kurven. I 2018 skreiv Princeton-økonomikaren Alan Blinder, ein tidlegare vara-leiar i Fed, at «korrelasjonen mellom arbeidsløyse og endringar i inflasjon er nær null… Inflasjon har knapt flytta seg medan arbeidsløyse auka og minka

grayscale photo of people standing near the post office building
Til tross for at prisstigningen er den samme varierer arbeidsledigheten.

Trass dette, har Federal Reserve, so vel som dei fleste sentralbankar i verda sidan 1970-talet, brukt denne Philips-kurven til å rettferdiggjere aukande rentesatsar for å «drepe» inflasjon. Den mest berykta av desse var Fed-leiar Paul Volcker som i 1979 auka nøkkel-rentesatsar i USA (på same tid som Bank of England) med 300% til nær 20% nivå der han utløyste den verste amerikanske resesjonen sidan 1930-talet.

Volcker skulda den ekstremt høge inflasjonen i 1979-82 på arbeidarlønningskrav. Han ignorerte beilelig den verkelege årsaken til global inflasjon då, skyhøge prisar på olje og korn til 1980-talet som eit resultat av geopolitiske handlingar av Volckers støttespelar, David Rockefeller, ved å skape oljesjokka på 1970-talet. Eg skriv utgreiande om dette i boka mi A Century of War: Anglo-American Oil Politics.

Sidan Volckers brutale rentesatsoperasjon, har det blitt ortodoks for Fed og andre sentralbankar å seie at aukande inflasjon må bli «temja» av aukane rentesatsar. Faktisk er dei som vinn på det, hovudbankane på Wall Street som held gjelda til US Treasury [Det amerikanske finansdepartementet; oms.an.].

Årsaker til nyleg inflasjon

Årsaken til dei alarmerande inflasjonsaukane sidan Covid-nedstengingane i 2020, har lite eller ingenting å gjere med aukande lønningar eller ein veksande økonomi. Å auke satsar for å skape ei “mjuk landing” eller sokalla mild resesjon, vil ha so godt som ingen effekt på ekte inflasjon.

Prisane går til himmels for livsnødvendige produkt som familiar må kjøpe. Ifølgje ein studie av den amerikanske økonomikaren Mike “Mish” Shedlock, er meir enn 80% av komponentane i den amerikanske konsumprisindeksen brukt til å offisielt måle inflasjon, bygd opp av sokalla «inelastiske komponentar». Dette inkluderer framfor alt bukostnader, bensin, transport, mat, helseforsikring, utdanning. Dei fleste familiar er ikkje i stand til å seriøst redusere nokon av desse nødvendige levekostnadene uavhengig av høgare rentesatsar.

Matkostnader går i taket etter kvart som det dukkar opp global mangel på korn, rapsolje og gjødsel, på grunn av dramatisk aukande kostnader på naturgass for å lage nitrogengjødsel. Dette var lenge før Ukraina-konflikten. Å eliminere russisk og ukrainsk kveiteeksport på grunn av sanksjonar og krig, kan kutte opp til 30% av verdas kornlager. Tørke i den amerikanske Midtvesten og Sør-Amerika, og store overfløymingar i Kina bidreg til eksploderande matkostnader. Naturgass aukar på grunn av den toskete nullkarbon-agendaen til EU og Biden, som prøver å eliminere all hydrokarbon-energi dei neste åra. No, på grunn av dei suicidale sanksjonane av Vesten mot Russland, blir ei hovudkjelde for global diesel-drivstoff (Russland) eliminert.

Russland er den neststørste eksportøren av råolje i verda etter Saudi-Arabia. Det er den største eksportøren av naturgass i verda, for det meste til EU.

Sanksjonar, urea og mikrochips

Eit døme på kor samanknytt den globaliserte verdsøkonomien har blitt: I oktober 2021, påførte Kina alvorlege eksportkontrollar på eksport av urea, ein nøkkelkomponent i ikkje berre gjødsel, men òg i eit tilleggsstoff til dieselmotorar, DEF eller AdBlue, som dei fleste moderne dieselmotorar treng for å kontrollere utslepp av nitrogenoksid. Utan AdBlue vil ikkje motorane gå. Dette trugar lastebilar, gardstraktorar, fôrhaustarar, bygg- og anleggsutstyr. Det amerikanske militæret bruker diesel-drivstoff i stridsvogner og lastebilar. No, med sanksjonane mot Russland, blir verdas neststørste eksportør av refinert diesel-drivstoff tvinga ut. EU importerer halvparten av sin diesel frå Russland. Shell og BP har åtvara tyske kjøparar om potensielle forsyningsproblem, og prisane går til himmels. Diesel-tapet kjem i det diesel-aksjar i Europa er på sitt lågaste sidan 2008. I USA, ifølgje OilPrice.com, er situasjonen endå meir alvorleg. Der er diesel-drivstoff-lager 21 prosent lågare enn det før-pandemiske, fem-årige sesonggjennomsnittet.

For at et moderne samfunn skal fungere må en ha diesel.

Neongass er eit biprodukt frå stålproduksjon. Omtrent 50% av verdas halvleiar-høg-reinleiks-neon-gass, som er kritisk for laserane ein treng for litografi for å lage chips, kjem frå to ukrainske selskap, Ingas og Cryoin. Begge fekk sin neon frå russiske stålkraftverk. Eitt er basert i Odessa og det andre i Mariupol. Sidan kampane byrja der for ein månad sidan, har begge kraftverka blitt stengt. I tillegg, ifølgje det California-baserte selskapet TECHCET, “er Russland ei kritisk kjelde for C4F6, som fleire amerikanske forsyningsselskap kjøper og reinleggjer for bruk i avansert nodelogikk-apparat-etsing og avanserte litografi-prosessar for chip-produksjon.» I tillegg produserer Russland om lag ein tredjedel av all verdas palladium brukt i katalysatorar i bilar og i sensorar og MRAM.

Oleg Izumrovov, ein russisk dataekspert, peiker vidare ut at dagens Russland «står for 80% av marknaden for saffir-substrat – tynne plater laga at kunstig stein, som er brukte i opto- og mikroelektronikk for å byggje opp lag av ulike material, til dømes silikon. Dei er brukte i kvar prosessor i verda – AMD og Intel er ingen unntak.» Han legg til, “Vår posisjon er endå sterkare i spesial-kjemien å etse chips ved bruk av ultra-reine komponentar. Russland står for 100% av verdas forsyningar av ymse sjeldne jordartar brukt i desse føremåla.»

For ikkje å nemne, er Russland verdas neststørste produsent av nikkel og aluminium.

Ettersom Washington stadig held fram med å eskalere sanksjonar mot Russland, er det berre eit spørsmål om veker før desse forsyningskjede-lenkjene får konsekvensar for global og amerikansk inflasjon på eit nivå ein ikkje har sett i nyare tid. På NATO-møtet 24.mars i Brüssel, prøvde Joe Biden (utan hell for no) å egge EU-medlemsstatane til å sanksjonere russisk olje og gass. Energiprisar går allereie til himmels globalt, og Biden innrømte til ein reporter at prisane kjem til å bli mykje høgare for mat og energi, og skulda det på Ukraina-konflikten.

Ingen av desse effektane, der dei fleste berre byrjar å påverke kostnaden og sjølv tilgangen på mat og andre essensielle varer, kan bli endra ved å auke satsane til Federal Reserve Fed Funds. Og Fed veit dette. Dei kastar bokstavleg tala paraffin på eit økonomisk bål med sine handlingar. Dei vil peike på alarmerande auke i inflasjon innan mai, og forsvare sin falske «kur», nemleg høgare rentesatsar som risikerer å kaste USA og verda inn i ein global depresjon som vil få 1930-åra til å sjå milde ut. Vi kan forvente mykje snakk om å introdusere ein digital sentralbankvaluta for å erstatte dollaren på det punktet. Velkomen til Davos sin Great Reset.

F.William Engdahl er ein strategisk risk-konsulent og føredragshaldar. Han har ein grad i politikk frå Princeton University og er ein bestseljande forfattar innan feltet olje og geopolitikk, eksklusivt for nettmagasinet «New Eastern Outlook».

Forsidebilde: Prince Patel

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Robin Hood
  6 april 2022 9:35

  Så er det store spørsmålet om det blir høy inflasjon også i boligmarkedet eller om det blir deflasjon der fordi folk sliter med de såkalte inelastiske kostnadene som mat og varme. Uten store lønnsøkninger i år, så ligger alt til rette for deflasjon i boligmarkedet etter renteøkninger fra sentralbanken. Men så kommer tidenes flykntingstrøm fra Ukraina og alle skal selvfølgelig ha bolig på statens regning, så da vil vi fort ende med inflasjon også i boligmarkedet og at unge nordmenn ikke har råd til å eie bolig i eget land.

  Svar
 • «Uansett hva du gjør, DU taper alltid».
  Og WW3, Ragnarok, Endetiden, Dommedag, uansett hva man vil kalle det, kommer nærmere og nærmere.
  De «vaksinerte» mister 75% av imunforsvaret sitt etter 3dje «dose», folk har begynt å «dø som fluer» av injeksjonene. Nå må man forberede seg for å slåss om hver eneste matbit, taperne blir de eldste samt barna og de «woke» byplanleggerpolitikerrådgiverinfluenserne helt uten brukbare kunnskaper om noe som helst.
  Vil «mennesker i alle land forene seg» (kommunistisk slagord – laget av NWO-globalistene) og bekjempe «den globalistiske elite» på alle nivåer?
  Hvis ikke kan verdens befolkning bare trekke på seg lenkene og trå inn i slave-kjeden med en gang.

  Svar
 • » Høgare inflasjon er assosiert med lågare arbeidsløyse og motsett.»
  Men dette viser ikke nødvendigvis samsvar, som artikkelen sier.

  Vi leker oss med et penge-økonomisk system de fleste skjønner lite av. Ikke engang våre utdannede/indoktrinerte penge-økonomer.
  De bare støtter hverandre i sin usikkerhet, – for ikke å bli tatt med buksene nede.

  Penger er uten egenverdi, og er (kun) byttemidler og et måleverktøy i et samfunns arbeidsdeling.
  Så lages det så komplisert som mulig , med renter og rentesrente og underlige regler, og gis en makt som gjør at bakmennene som styrer hokuspokuset kan bruke det det som våpen til å styre nasjoner.

  Et samfunn blir rikere av arbeidskrefter, arbeidslyst og innovasjon.
  Et samfunn med arbeidskrefter kan aldri være fattig. Penger er kun tall, og det er kalkulatoren full av. Det kan gå den veien det vil mot egne oppsatte velstandsmål utfra egne resurser. Der veien er like viktig som målet.
  Om vi kaster alt av penger/gull i havet, vil alle skapte og naturlige resurser være igjen på land. Sammen med arbeidskredtene som kan skape nye verdier for nasjonens innbyggere.
  Den dagen vi og våre politikere skjønner dette mister bakmennene som arbeider for En verden, En leder, – og En valuta, og styrer verdensvalutaen og våre sinn, sin makt.
  Derfor kriger og verdenskriger, for å beholde dette våpenet.

  Svar
 • Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Men vi er indoktrinert til å tro at ‘pengene styrer verden’.
  Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var ‘for mye flesk’. Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså fiktiver som virkelighet.- Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i at «den norske krone» ‘stiger» og «synker’, puster seg opp og kryper sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi ‘lever da ikke av penger’ — for å vise hvor klok og våken man er.
  Men i realiteten så sier alle, spesielt våre ledere og penge-økonomer, som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger?»
  En nasjon, eller et kontinent kan ha udekte behov, og også ledige arbeidskrefter og resurser, men kan ikke sette i gang produksjonen ‘fordi man ikke har penger’ , eller ‘ det lønner seg ikke for renta er for høy.’
  Så ‘ lønner det seg’ bedre å låne penger fra verdenshøkerne og kjøpe produksjonen fra ‘ lavkostland. ‘
  Til de som styrer handel og verdensvaluta sin store glede, og maktkosentrasjon.

  Det lille norske folk kunne med letthet ha finansiert hele verden såfremt det norske folk hadde vært herre over seg selv og gjennomskuet hele verdens dans om gullkalven. Da måtte det norske folk vært oppvåknet av drømmen og behersket pengene istedenfor å la seg beherske av disse.
  En liten «innviet» gruppe av jøder vet dette og forstår dette. Derfor behersker og finansierer de hele verden. – Helt siden Jerusalems ødeleggelse har jødene vært forhatte og forfulgte og er blitt betraktet som en simplere slags mennesker enn alle andre. Derfor måtte de ikke eie jord og fabrikker og bo og leve som «kristenfolk». De måtte bare leve i sine «gettoer», og det eneste håndverk som de kunne lå lov å drive var pantelånervirksomhet. Det var inntil for 200 år siden en så simpel geskjeft at bare «jøder» kunne drive med slikt. Slik har vi da alle vært med til å utdanne jødene som spesialister i pengeteknikk, finansteknikk og folkepsykologi. Inntil vi for ca. 100 år siden ‘fant ut’ at diskontopolitikk var det fineste av alle håndverk.

  De som styrer verdensvalutaen og rentene kan slå bedrifter og nasjoner konkurs ved hjelp av valutatriksing og rentetriksing. For så å kjøpe det opp i ‘ dårlige tider’; skapt av bakmennenes ( nå for tiden styrende fra FED) høye eller lave renter.

  Svar
 • Hva skjer når en produksjons arbeids-kostnad stiger ?
  Da må selvfølgelig prisen på produktet også stige. Arbeid i bytte mot arbeid.
  Men det skulle ikke bli ‘inflasjon’ av dette. Pengeverdien kunne fortsatt være stabil, men vi måtte betale mer, flere arbeidstimer for produktene.

  Hva skjer når en produksjons arbeids-kostnad synker ?
  – Dette burde være en naturlig utvikling, ettersom maskiner og nye produksjonsmetoder gjør arbeidet mindre arbeidskrevende.
  Da burde prisene synke. År etter år. Uten at det ble ‘ deflasjon’ eller såkalte ‘ dårlige tider.’ Tvert i mot.
  Vi blir ikke rikere når vi mangler det meste og priser og lønninger settes opp/stiger, og vi må/ ‘kan’ arbeide 24/7.
  Og fattigere når stabburene er fulle, prisene synker og vi har ‘ arbeidsløshet.’
  Det er omvendt.
  Hvis en nasjon er riktig styrt og vi og våre ledere så forskjell på penger og realverdier, så kunne plikt- arbeidstiden etterhvert også gå ned. Vi/nasjonen kunne opprettholde eller øke den materielle levestandarden , og/eller også få flere frie livstimer.
  En forutsigbar utvikling, i trygghet og stolthet over eget arbeide.
  Der veien var like viktig som målet.

  Foreløpig ser det ut til at vi godtar en dans rundt en gullkalv framfor en levende kalv. Og handelskriger istedet for gjensidig samhandel til begge/alle nasjoners glede.
  – Som så avløses av militære kriger – som ødelegger de skapte verdiene . ( Vi brenner produktene slik at prisene går opp.)

  Og lar de globale bakmennene styre våre ledere og vår nasjons utvikling.
  Med ‘konjunkturer’, ‘inflasjon/deflasjon’ , stigende og synkende renter, usikkerhet og håpløshet.
  – I en evig penge/gull-dans.

  Svar
 • Northern Light.
  11 april 2022 13:43

  Hvis nye lesere lurer på hvem det er som vi kaller herskerklassen, den globale eller internasjonale storkapitalen, finanskapitalen, finansfolket, kabalen, sentralbankeierne eller bankkartellet, så har de mye svaret på det etter å ha lest denne artikkelen skrevet av Dr. Joseph Mercola.

  Herskerklassen har ubegrensede ressurser til å bygge globale organisasjoner og nettverk, De har offisielle organisasjoner som World Economic Forum og Bilderbergergruppen, og sine folk sentralt i overnasjonale organisasjoner ikke nevnt her, som FN, EU, i kongress, senat, sentrale politiske partier, dommerstand, høyesterett, påtalemyndigheter, Verdensbanken, Det internasjonale Pengefondet og NGOer i alle vestlige land bare for å nevne noe.

  Det kan også legges til at de eier hovedstrømspresse og media, som omfatter forlag som gir ut skjønnlitteratur, lærebøker, magasiner for livsstil, historie, livsstil og tidsskrifter. En påvirkning av oss med deres verdensbilde og nyhetsbilde som omslutter oss i all vår våkne tid.

  En ufattelig konsentrasjon av kapitalmakt, eierskapsmakt, krigsmakt, politisk makt og rettsmakt samlet hos kun et par tusendeler av verdensbefolkning. Et resultat av deres langsiktig strategi, globalismen med dens nyliberale markredsøkonomi som akkumulerer all denne makten slik at samlede formuen til de rikeste 1% i verden var lik formuen til de resterende 99%. Herskerklassen er ansvarlig for at verden ser ut som den gjør, men de må gjøres ansvarlig for det, og det er det bare en samlet befolkning bevisst på dette som kan gjøre.

  HVEM EIER VERDEN?

  Del 1. En håndfull enorme kapitalforvaltningsselskaper dominerer alle aspekter av livene våre, alt vi spiser, drikker, har på oss eller bruker på en eller annen måte. Disse investeringsselskapene er så enorme at de kontrollerer pengestrømmen over hele verden. Det ser ut til å være hundrevis av konkurrerende merkevarer på markedet, men som en russisk Matrjosjka-dukke, omslutter større moderselskaper flere mindre selskaper. I virkeligheten eies for eksempel alle ferdigmat merker av et titalls større moderselskaper.

  Disse moderselskapene eies på sin side av aksjonærer, og de største eierne er de samme i dem alle: Vanguard og Blackrock, skriver Dr. Joseph Mercola. Uansett hvilken bransje er de største eierne, og derfor er beslutningstakerne de samme, Vanguard, Blackrock, State Street og/eller Berkshire – Hathaway. I praktisk talt alle større selskaper finner du disse navnene blant de 10 største eierne.

  Disse store investeringsselskapene eies igjen av sine egne aksjonærer. Noe av det mest utrolige med dette er at kapitalforvaltningsselskapene også eier hverandre. De er alle aksjonærer i hverandres selskaper. Helt på topp er Vanguard og Blackrock. Blackrocks største aksjonær er Vanguard, som ikke avslører identiteten til sine aksjonærer på grunn av sin unike struktur. For å forstå hva som egentlig skjer se Tim Gielens timelange dokumentar «Monopoly: Who Owns the World?» Den er slettet fra YouTube, men finnes på Rumble com.

  Inntil nylig så det ut til at konkurranse drev vekst og fall til små og store selskaper over hele USA. PepsiCo er Coca Colas konkurrent, Apple og Android kjemper om kundelojaliteten din, og legemiddelselskapene kjemper om helsepengene dine. Alt dette viser seg imidlertid å være en illusjon. Siden midten av 1970-tallet har to bare selskaper,Vanguard og Blackrock slukt de fleste selskaper i verden, og effektivt ødelagt konkurransen som har vært USAs styrke. Faktisk kan den globale økonomien være det største bedraget noen gang.

  Selskapene dominerer.
  Som nevnt av Gielen og som filmen forteller, dominerer en håndfull megaselskaper som er private investeringsselskaper alle aspekter av livene våre. Alt vi spiser, drikker, har på oss eller bruker på en eller annen måte. Pepsi Co. eier en lang liste med merkevarer for mat, drikke og snacks, det samme gjør Coca-Cola, Nestle, General Mills, Kellogg’s, Unilever, Mars, Kraft Heinz, Mondelez, Danone og Associated British Foods. Sammen ha disse morselskapene monopol på ferdigmatindustrien, ettersom praktisk talt alle matvaremerker tilhører dem.

  Disse selskapene er børsnotert og drives av styrer der de største aksjonærene gjør beslutningene. Det er her det blir interessant, for når du ser hvem de største aksjonærene er, finner du enda et monopol. Mens de største aksjonærene kan endre seg fra tid til annen basert på aksjer kjøpt og solgt, er to selskaper konsekvent oppført blant de største eierne av disse morselskapene: Vanguard og Blackrock.

  Svar
 • Northern Light.
  11 april 2022 13:45

  Pepsi og Coca-Cola.
  Del 2. For eksempel, mens det er mer enn 3000 aksjonærer i Pepsi Co., står Vanguard og Blackrocks andeler for nesten en tredjedel av alle aksjene. Av de 10 største eierne i Pepsi Co. eier de tre største, Vanguard, Blackrock og State Street Corporation tilsammen flere aksjer enn de resterende syv. La oss nå se på Coca-Cola Co, Pepsis største konkurrent. Hvem eier Coca Cola? Som med Pepsi, er majoriteten av selskapets aksjer eid av aksjonærer, som teller 3.155.

  Som vist i filmen er tre av de fire største aksjonærene i Coca-Cola identiske med de som eier Pepsi: Vanguard, Blackrock og State Street Corporation. Hovedaksjonær i Coca-Cola er Berkshire Hathaway Inc. Disse fire, Vanguard, Blackrock, State Street og Berkshire Hathaway, er de fire største investeringsselskapene på planeten. «Pepsi og Coca-Cola er alt annet enn konkurrenter», sier Gielen. Og det samme gjelder de andre ferdigmatselskapene. Alle eies av den samme lille gruppen av kapitalforvaltningsselskaper.

  Stort teknisk monopol.
  Monopolet til disse kapitalforvaltningsselskapene er ikke bare ferdigmatindustrien. De dominerer praktisk talt alle andre bransjer også. Ta Big Tech, for eksempel. Blant de 10 største teknologi-selskapene finner vi Apple, Samsung, Alphabet (moderselskapet til Google), Microsoft, Huawei, Dell, IBM og Sony. Her finner vi samme Matrjosjka-dukke system: – for eksempel eier Facebook Whatsapp og Instagram. Alphabet eier Google og alle Google-eide virksomheter, inkludert YouTube og Gmail.

  Det er også den største utvikleren av Android, hovedkonkurrenten til Apple. Microsoft eier Windows og Xbox. I alt produserer fire morselskaper programvaren som brukes av praktisk talt alle datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner i verden. Hvem eier dem? Her er et utvalg:
  Facebook- mer enn 80 % av Facebook-aksjene eies av kapitalforvaltningsselskapene, og de største er de samme som finnes i matindustrien: Vanguard og Blackrock. State Street Corporation er den femte største aksjonæren.
  Apple-de fire største eierne er Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway og State Street Corporation.
  Microsoft-de tre største eierne er Vanguard, Blackrock og State Street Corporation.
  Du kan fortsette å gå gjennom listen over teknologiske merkevarer, selskaper som bygger datamaskiner, smarttelefoner, elektronikk og husholdningsapparater, og du vil finne Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway og State Street Corporation blant de største eierne.

  Den samme lille gruppen eier alt annet også.
  Den samme eiertrenden finnes i alle andre bransjer. Gielen gir enda et eksempel for å bevise at denne uttalelsen ikke er en overdrivelse: «La oss si at vi ønsker å planlegge en ferie. På datamaskinen eller smarttelefonen vår ser vi etter en billig flyreise til Solens land gjennom nettsteder som Skyscanner og Expedia, som begge eies av samme gruppe kapitalforvaltnings-selskaper, Vanguard, Blackrock og State Street Corporation. Vi flyr med et av de mange flyselskapene, American Airlines, Air France, KLM, United Airlines, Delta og Transavia hvor majoriteten av aksjene eies av de samme. Flyselskapet vi flyr med er i de fleste tilfeller en Boeing eller en Airbus. Igjen ser vi de samme eierne. Vi ser etter et hotell eller en leilighet gjennom Bookings.com eller AirBnB.com.

  Når vi ankommer destinasjonen, går vi ut på middag og skriver en anmeldelse på Trip Advisor. De samme investeringsselskapene er grunnlaget for alle aspekter av reisen vår. Og makten deres strekker seg enda mye lenger, fordi til og med bensinen som driver flyet kommer fra et av deres mange oljeselskaper og raffinerier. Akkurat som stålet som flyet er laget av kommer fra et av deres mange gruveselskaper.

  Denne lille klubben av kapitalforvaltningsselskaper, banker og verdipapirfond er også de største aksjonærene i primærnæringene hvor råvarene våre kommer fra. Det samme gjelder landbruket som den globale matindustrien er avhengig av, og all annen større industri. Disse kapitalforvaltnings-selskapene eier Bayer, verdens største såkorn-produsent, de eier de største tekstilprodusentene og mange av de største klesselskapene.

  De eier oljeraffineriene, de største solcellepanelprodusentene og bil, fly og krigsvåpenindustrien. De eier alle de store tobakksselskapene, og alle de store legemiddelselskapene og de vitenskapelige instituttene også. De eier også de store varehusene og nett-markedsplassene som eBay, Amazon og AliExpress. De eier til og med betalingssystemene vi bruker, fra kredittkortselskaper til digitale betalingsplattformer, forsikringsselskaper, banker, byggefirmaer, telefonselskaper, restaurant-kjeder, hudpleiemerker og kosmetikkmerker. Uansett hvilken bransje du ser på er de største eierne og derfor beslutningstakerne de samme: Vanguard, Blackrock, State Street og eller Berkshire- Hathaway. I praktisk talt alle større selskaper finner du disse navnene blant de 10 største eierne.

  Svar
 • Northern Light.
  11 april 2022 13:47

  Hvem eier verdens investeringsselskap?
  Del 3. Når vi undersøker nærmere finner vi at disse store investeringsselskapene i sin tur eies av sine egne aksjonærer. Noe av det mest utrolige med dette systemet er at kapitalforvaltningsselskapene, og det er flere enn de fire primære vi har fokusert på her, også eier hverandre. De er alle aksjonærer i hverandres selskaper. På toppen av pyramiden finner vi de største selskapene som eier alle sammen, Vanguard og Blackrock.

  «Sammen danner de et enormt nettverk som vi kan sammenlignes med en pyramide», sier Gielen. Mindre institusjonelle investorer, som Citibank, ING og T. Rowe Price, eies av større investerings-selskaper som Northern Trust, Capital Group, 3G Capital og KKR. Disse investorene eies igjen av enda større investeringsselskaper, som Goldman Sachs og Wellington Market, som er eid av enda større selskaper, som Berkshire Hathaway og State Street. På toppen av pyramiden finner vi igjen de største selskapene av dem av alle, Vanguard og Blackrock.

  «Makten til disse to selskapene er noe vi knapt kan forestille oss,» sier Gielen. «Ikke bare er de størst av eierne i alle større selskaper på jorden, de eier også de andre aksjonærene i disse selskapene, og det gir dem et fullstendig monopol.» Gielen siterer data fra Bloomberg, som viser at innen 2028 forventes det at Vanguard og BlackRock sammen vil forvalte investeringer for 20 billioner dollar. Med dette vil de eie nesten alt på planeten Jorden.

  BlackRock – Den fjerde grenen av regjeringen.
  Bloomberg har også referert til BlackRock som den «fjerde grenen av regjeringen», på grunn av sitt nære forhold til sentralbankene. BlackRock låner faktisk penger til sentralbanken The Federal Reserve, og er deres viktigste rådgiver. Dusinvis av BlackRock-ansatte har hatt ledende stillinger i Det hvite hus under Bush, Obama og Biden-administrasjonene. BlackRock utviklet også datasystemet som sentralbankene bruker.

  Selv om Larry Fink er administrerende direktør i BlackRock og er grunnlegger og styreleder, er han ikke den eneste beslutningstakeren, siden BlackRock også eies av aksjonærer. Her finner vi enda en kuriositet, ettersom den største aksjonæren i BlackRock er Vanguard. «Det er her det blir uklart,» sier Gielen. For Vanguard har en unik struktur som hindrer oss i å se hvem de faktiske aksjonærene er. «Eliten som eier Vanguard vil ikke at noen skal vite at de er eierne av det mektigste selskapet på jorden.» Likevel, hvis du graver dypt nok, kan du finne ledetråder om hvem disse eierne er.

  Eierne av det rikeste og mektigste selskapet på jorden kan forventes å være blant de rikeste individene på jorden. I 2016 rapporterte Oxfam at den samlede formuen til de rikeste 1% i verden var lik formuen til de resterende 99%. I 2018 fikk verdens rikeste mennesker 82% av alle pengene som var tjent i verden i 2017.

  Vi kan trygt anta at eierne av Vanguard er blant de 0,001% rikeste menneskene på planeten. I følge Forbes var det 2075 milliardærer i verden i mars 2020. Gielen viser til Oxfam som viser at to tredjedeler av milliardærerene skaffet seg formuen via arv, monopol og/eller vennskap. «Dette betyr at Vanguard er i hendene på de rikeste familiene på jorden,» sier Gielen. Blant dem finner vi Rothschild, DuPont-familien, Rockefeller, Bush-familien og Morgan-familien bare for å nevne noen. Mange har kongelige aner og er grunnleggerne og eiere av vårt sentralbanksystem, FN og omtrent alle bransjer på planeten. Gielen går enda lenger i dokumentaren sin, så jeg anbefaler på det sterkeste å se den i sin helhet. Jeg har bare oppsummert en liten del av hele filmen her.

  Et finanskupp.
  Apropos sentralbankeierne, jeg intervjuet nylig finansguru Catherine Austin Fitts, og hun tror det er sentralbankeierne som er sentrale i den globale overtakelsen vi ser for øyeblikket. Hun mener også det er de som presser private selskaper til å iverksette de klart ulovlige Covid-vaksine mandatene. Deres makt er så stor at få selskaper har evnen til å ta et oppgjør med dem. «Jeg tror sentralbank-eierne er helt avhengig av det smarte nettet og den skremmende teknologien det har for å hjelpe dem med å få finansiell kontroll», sa hun.

  «Det vi har sett er en enorm finansiell maktbruk for å slå befolkninger og myndighetene konkurs, slik at det er mye lettere for sentralbankeierne å ta kontrollen. Det er det jeg har skrevet om siden 1998, at dette er et økonomisk statskupp. Nå styrkes det finansielle statskuppet, der sentralbank-eierne får styringen av statskassene og skattepengene. Og hvis de kan få vaksinepassene koplet til CBDC (digital sentralbankvaluta), vil de kunne ta penger rett fra vår konto og overta eiendelene våre. Dette er et ekte statskupp».

  Fra The Herland Report, publisert 05.04.2022.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert og forkortet.
  Orginal artikkel: Corporate Power: Who Owns the World?
  Linker og link til video i orginalartikkelen.
  Skrevet av: Dr. Joseph Mercola.

  Svar
  • Og hvem kan det være som kan kontrollere alt lyset fra nord hevder ?.
   Uten telecom så stopper all kommunikasjon opp.Alle,enten det er hysj hysj tjenestene,finansinstitusjone,våpenindustri eller menigmann så er vi avhengig av kommunikasjon og informasjonsinnhenting er umulig uten telecom.
   Alle verdensdeler er knyttet sammen kommunikasjonsmessig med optiske kabler,det er lite som foregår med røyksignaler og bongotrommer.
   Så,lyset fra nord,hvem kontrollerer telecom ?.

   Svar
   • Verdens første sentralbank var svensk,men så klart det finnes mange sentralbanker og alle er underlagt BIS.Bank of intenational settlements er da de som styrer finans,kanskje lyset fra nord kan si noe om Bis.
    Du må ha alle kortene i kortstokken om du vil legge kabal,har du alle kortene «lyset fra nord ?
    Forøvrig var Stockholms enskilda bank verdens første privateide bank og jamen dukker det ikke opp noen gamle kjenninger opp som eiere av denne banken,men så klart,alt dette har vel lyset fra nord tatt med i sin historiefortelling.
    De som startet Sockholms enskilda bank for 400 år siden var noen svensker fra det ostindiska selskap som het Bildt og Wallenberg.
    Det ostindiska selskap tjente sine formuer på opium og slavehandel,så disse familiene er vel bevandret i dagens obskure narkotikahandel mm.
    Gammelmakt og rikdom er vanskelig å bli kvitt,det er de som skriver historien.

   • Northern Light.
    11 april 2022 18:33

    Dr. Mercola skriver ikke så mye om bankene i sin artikkel, men BlackRock og Vanguard har store eierandeler i bankene som omtales som bankkartellet, for eksempel i Citibank, Vanguard har 7,90% og BlackRock 4,75%, et krysseierskap når også bankene i bankkartellet har eierandeler i BlackRock og Vanguard.

    BlackRock & Vanguard regnes ikke som banker under selskapslovgivningen til tross for de ligner banker, men de driver ikke med utlån eller har sparekontoer for personkunder. Verdensbanken, sentralbankene og G7-landene anser fortsatt offisielt BlackRock og Vanguard som «shadow-banks». Til i dag forblir de uregulerte men «under observasjon» i sentralbankens sentralbank, Bank for International Settlements (BIS, med hovedkontor i Basel/Sveits), som er dominert av The Federal Reserve Bank. BlackRock låner faktisk ut penger til The Federal Reserve som Dr. Mercola skriver, del 3. Gjennom lobbyvirksomheten deres har BlackRock & Vanguard oppnådd at vestlige myndigheter fortsetter å utsette regulering av dem.
    Kilde: blackrocktribunal dot de/english/

    BIS, Bank for International Settlements, er en internasjonal organisasjon med 55 av verdens sentralbanker som medlemmer og eiere. Organisasjons hensikt er å fremme internasjonalt monetært og finansielt samarbeid, samt å fungere som sentralbankenes bank. Kilde Wikipedia.

   • «Gammelmakt og rikdom er vanskelig å bli kvitt,det er de som skriver historien.»

    Så bør vi se forskjell på rikdom og «rikdom».
    Gi keiseren hva keiserens er ( de døde pengene/tallene/fiktivene, politikken) og ‘gud’ ( den levende virkeligheten ) hva gud’s er. Dvs våre skapende krefter og livsglede.

    Så kan VI begynne å skrive historien om LIVET.
    Stener er stener. Brød er brød.

   • Northern Light.
    11 april 2022 17:49

    Det er også BlackRock og Vanguard som er de største eierne i telekommunikasjon over hele verden. BlackRock kjøper seg opp I telecom i Asia også. Typisk eierandel for BlackRock og Vanguard i telecom som for i AT&T for eksempel: AT&T The Vanguard Group, Inc. 7.61% BlackRock Fund Advisors 5.00%.

    Dr. Mercola nevner telecom i artikkelen også (Del 2) , han kaller det telefonselskaper:
    «De eier til og med betalingssystemene vi bruker, fra kredittkortselskaper til digitale betalingsplattformer, forsikringsselskaper, banker, byggefirmaer, telefonselskaper, restaurant-kjeder, hudpleiemerker og kosmetikkmerker».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Will Smith’s ørefik, krigen i Ukraina og Partygate

Distraksjoner skal få deg å glemme det som skjer med de vaksinerte!

Forrige innlegg

mRNA-injeksjonene stopper ikke sykdom. De fremmer den.

Helsevesenet vil overveldes av folk med nedsatt immunforsvar.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.