POSTED IN Krig-fred, Tyskland

Tyskland militariseres.

Tyskland skal forberedes til krig – enda en gang.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Bundeswehr blir «krigsdyktig»

På en pressekonferanse som ble holdt 4. april redegjorde Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius (SPD) for gjennomgripende endringer i kommandostrukturen for de tyske væpnede styrkene, som allerede er besluttet. Informasjonen som gis tydeliggjør hvor konkret de tyske stridskreftene nå forberedes på krigsinnsats.

Boris Ludwig Pistorius (født 1960) er en tysk politiker (SPD). Han var fra november 2017 til 2023 innenriks- og sportsminister i den tyske delstaten Niedersachsen. Fra 2006 til 2013 var han borgermester i Osnabrück. Pistorius er 19. januar 2023 forsvarsminister i Tyskland. (Wikipedia).

Selv om ministeren og pressemeldingen begrunner endringene med avskrekking og forberedelse til en forsvarssituasjon» behøver ingen tvile på at endringene utgjør konkrete forberedelser til operativ innsats i Ukraina.  Blant de sentrale politiske stikkordene som brukes er «zeitenwende» som betyr tidsskille (fra én epoke til en annen); som ble brukt da forbundskansler Olaf Scholz den 27 februar 2022 kunngjorde at Tyskland skulle ruste opp med ekstraordinære 100 millioner Euro.  Siden 2023 krever Pistorius ved hver anledning at Tyskland må gjøre seg «kriegstüchtig» – noe som klargjør at den tyske fredspolitikken definitivt er slutt.

Generalstaben gjenoppstår

Siden siste torsdag har den tyske hæren fått en skikkelig generalstab igjen –selv om den fortsatt kalles noe annet: «Operational Command of the Bundeswehr» (OpFüKdoBw). Dermed brytes den siste demilitariserings-beslutningen etter slutten av 2. verdenskrig. I 1945 bestemte Potsdam-konferansen at «alle Tysklands land-, sjø- og luftstyrker, SS, SA, SD og Gestapo med alle deres organisasjoner, staber og kontorer, inkludert generalstaben (…)» skulle fullstendig og endelig oppløses — «for for alltid å forhindre gjenfødelse eller reetablering av tysk militarisme og nazisme.» Nesten ti år senere var generalstaben med Wehrmacht-personell tilbake som en «kommandostab» i Vest-Tyskland, om enn under tilsynet med de vestlige allierte. 

En ny våpengren for cyber- og informasjonskrig

Krigføringen i cyberspace og informasjonsrommet (CIR) blir nå en egen våpengren. I følge Pistorius er CIR ment å analysere «hybridtrusler» og sikre «feltrekognosering» og elektronisk krigføring. Kommentatoren Arnold Schölzel i den eneste tyske dagsavisen på venstresida – Junge Welt hevder den 5. april at «På dette punktet har russiske væpnede styrker vist seg å være overlegne vestlige enheter ved flere anledninger det siste tiåret.»  Vel så sannsynlig er at CIR-våpengrenen vil få i oppgave å undertrykke all krigsmotstand slik at den ikke når fram  til befolkningen og får politisk effekt – noe som allerede har lykkes godt under Ukraina-krigen både i Tyskland og i Norge.

Det har tidligere vært almen verneplikt i Tyskland.

 

Verneplikten gjeninnføres 

Pistorius har tidligere tatt til orde for å gjeninnføre verneplikten i Tyskland, noe andre regjeringsmedlemmer hittil har avvist eller ytret skepsis til.  På pressekonferansen fremhevet han imidlertid at: «Vi har tatt hensyn til at verneplikten skal gjeninnføres.» Han forventer at en oversikt over mulige modeller vil bli lagt fram i april og at det deretter starter politiske forhandlinger om forslaget.

Ordlyden i Pistorius´ pressemelding (oversatt nedenfor) bærer bud om hvor lang politisk avstand det er fra Willy Brandt til dagens tyske regjering.  Denne forsvarsministeren vil neppe motsette seg å sende soldater hvis de russiske styrkene bryter gjennom fronten i retning Kharkov eller Odessa.  Og selv om forbundskansler Scholz har lovet befolkningen å holde tyske soldater hjemme, gjenstår det å se om lovnaden holder når det kommer til stykket.  

Innledning og oversettelse av Paul J. Midtlyng. Lørenskog

…………………………………………………………………………………………………………………………

Pressemelding fra det tyske forsvarsdepartementet 4. april 2024

Minister Boris Pistorius:

«Bundeswehr der Zeitenwende»: Krigsdyktig for å avskrekke

 Avskrekking, forsvar, krigsdyktighet: Stilt ovenfor aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer har forsvarsministeren satt i gang en restrukturering av de tyske væpnede styrkene. Det er slik Bundeswehr ser ut ved tidsskillet vi opplever-

Innretning mot en forsvarssituasjon vil det i framtida være fire forsvarsgrener, samt en operativ kommando og en støttekommando. Også den militære forvaltningen skal fokuseres mot sitt kjerneoppdrag: forsvar av landet og alliansen.

Prosjektgruppen «Struktur Bundeswehr» har presenterte sine resultater, og ministeren har tatt avgjørelsen. Etter oppdrag fra forsvarsminister Boris Pistorius skulle det – i lys av kravene som «Zeitenwende» stiller – stilles spørsmålstegn ved den eksisterende strukturen.

Russland/Sovjet brukes alltid når opprustning skal begrunnes i Vest-Europa og i USA

I en sektorovergripende analyse av hele organisasjonen ble det undersøkt hvilken innretning som er nødvendig for et tidsriktig nasjonalt- og allianseforsvar. Siden Russland har stilt spørsmål ved den europeiske fredsorden har det oppstått en særlig trusselsituasjon for Tyskland og dets allierte. Krigsdyktighet og innsatsevne sto i fokus for analysen.

Et annet premiss for prosjektgruppens planer var at det totale antallet stillinger i de væpnede styrkene og Bundeswehr-administrasjonen skulle forbli uendret– antall personell i Bundeswehr skulle forbli det samme.

Det opprettes en fjerde våpengren: «Cyber- ​​og informasjonsrommet (CIR)» 

I den fremtidige strukturen vil det nå være fire grener av de væpnede styrkene i stedet for tre. Organisasjonsområdet CIR vil bli en selvstendig gren av de væpnede styrkene fordi den, i likhet med hæren, luftvåpenet og marinen, har ansvar for å utføre militære handlinger i sin egen sektor: cyber- og informasjonsrommet. CIR tilfører viktig evne til å analysere hybride trusler, men utfører også taktiske oppgaver «i felten» så som elektronisk krigføring.

I den nye strukturen vil heimevernsstyrkene bli tildelt hæren, for allerede i ordinær drift å sikre best mulig forberedelse til allianse- og forsvarssituasjoner. Disse styrkene vil derfor bli brukt i landoperasjoner. 

En Continuing Airworthiness Management Organization Bundeswehr (CAMOB) vil bli opprettet i luftforsvaret for å overvåke den tekniske tilstanden til flyene, og Bundeswehr Aviation Office, som tidligere var underlagt departementet, vil bli overført til flyvåpenet.

Nyorganisering av Bundeswehrs operative kommando

Den operative ledelsen av Bundeswehr (OpFüKdoBw) settes i hovedsak opp ved bruk av den territorielle og den innsats-operative kommandostrukturen. Basert på oppdragssituasjonen utsteder og prioriterer OpFüKdoBw ordrer om innsats til de fire forsvarsgrenene. Basert på ledelsens planlegging blir de støttestyrker som kreves for oppdragene – som medisinske ressurser, logistikk, ABC (atom- biologisk- og kjemisk forsvar) eller militærpoliti – også tildelt de enkelte våpengrenene. Våpengrenene er fortsatt ansvarlige for taktisk ledelse.

På den ene siden er den operative kommandoen det sentrale kontaktpunktet for operative saker for de allierte og for multinasjonale organisasjoner som NATO og EUs, men også for tyske myndigheter og organisasjoner som ivaretar sikkerhetsoppgaver på føderalt og statlig nivå.

Kan dette skje enda en gang?

Etablering av en kommando for støttefuksjonene

I overskuelig framtid vil fordelingen av knappe nøkkelkapasiteter som er nødvendige for vellykket gjennomføring av oppdrag i alle grener av stridskreftene utgjøre en spesiell utfordring. Som nevnt ovenfor skal tildeling av kapasiteter foregå ut fra planene til Bundeswehrs operative kommando.  Målet er å sikre at disse knappe ressursene kan brukes fleksibelt i alle innsatsalternativer. En ny støttekommando (UstgKdoBw), vil samle sanitét, logistikk, ABC, militærpoliti og kommandoen for sivilt og militært samarbeid (Civil Military Cooperation Command (CIMICCi) samt andre sentrale militære avdelinger i Bundeswehrs planleggingsstab. Dette betyr at den avgjørende operative evnen til de væpnede styrkene i fellesskap samles og holdes klar for bruk. I tillegg kan disse funksjonene konsentrere seg om sine faktiske oppgaver, ettersom Bundeswehrs støttekommando (Unterstützungskommando der Bundeswehr – UstgKdoBw) overtar administrative oppgaver fra dem.

Avlaste troppene

De væpnede styrkene fritas konsekvent fra fellesoppgaver som like godt kan overtas av sivile ansatte. Bundeswehr som helhet må innrettes mot allianse- og forsvarsinnsats. Det betyr at også militæradministrasjonen må forberede seg på at en forsvarssituasjon kan oppstå og ta forholdsregler for å sikre totalforsvaret. Stridskreftene og militæradministrasjonen bør i fremtiden jobbe tettere sammen, spesielt på områdene personell, materiell og infrastruktur. For – uavhengig av den aktuelle politiske diskusjonen om en eventuell gjeninnføring av militærtjenesten – må det militære personalsystemet i en forsvarssituasjon forberedes på eventuell innsats.

Samtidig skal felles oppgaver for Bundeswehr som er av sentral betydning for departementets styringsfunksjon samles. For dette formålet vil en ny avdeling «Fagoppgaver Bundeswehr» bli opprettet i Bundeswehrs etat for infrastruktur, naturvern og tjenesteyting, som vil rapportere direkte til forsvarsdepartementet.

Avskrekkingsevne, krigsdyktighet og innsats-effektivitet er kravene til et fremtidsrettet, fullt utstyrt Bundeswehr som er permanent operativ og klar til å kjempe til enhver tid. Dette betyr at et tidsriktig nasjonalt- og allianseforsvar er bestemmende for Bundeswehrs struktur.

(fra Forsvarspolitiske retningslinjer).

Med den nye målstrukturen til stridskreftene blir roller og oppgaver til aktørene i operativ ledelse klart definert og ansvaret tydelig plassert. Eksisterende grensesnitt reduseres – spesielt i operativ ledelse – og beslutningsprosesser akselereres. Topp- og kommandotyngde reduseres og forholdene legges til rette for å styrke de lavere taktiske nivåene. Detaljplanleggingen starter nå umiddelbart. Her gjelder også det ledende prinsippet om krigsdyktighet, slik det er fastlagt i de forsvarspolitiske retningslinjene.

Pressemeldingen fra Bundeswehr i original:

https://www.bmvg.de/de/aktuelles/bundeswehr-der-zeitenwende-kriegstuechtig-sein-um-abzuschrecken-5765386

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  10 april 2024 9:21

  Kriegstüchtigkeit – Führungskommando – Gesamtdienstpostenumfänge der Streitkräfte – Führunfgsakademie

  Nei, takk.

  NRK ser ut til å ha fått pålegg om minst ei gladsak om Norwegische Nato-Streitkräfte i Dagsrevyen kvar dag. I går handla det om 1 100 krigsvillig norsk ungdom på Madla.

  Svar
 • Tyskland er i dag avhengig av import av LNG-gass fra USA. Dette styrker USAs makt over Tyskland.

  Strømproduksjonen i Tyskland sank med 45 TWh i løpet av 2023 (et fall på 9 %)
  Strømproduksjon fra atomkraft falt med 25 TWh i løpet av 2023.
  Skal Tyskland øke sin industrielle produksjon for å ruste opp militært må de øke sin strømproduksjon fra kullkraft for å klare dette. Dette kan kanskje være mulig.

  Men det kan tenkes at Tyskland ønsker at norske smelteverk skal legges ned for at det skal bli mulig å eksportere mer strøm fra Norge. Men på den annen side vil Tyskland være avhengig av import av slikt som aluminium hvor for tiden bare Norge og Island er produsenter av dette (rå-aluminium) i Europa.
  Og Tyskland kan ikke lenger regne med import av feks gass fra Russland for å styrke sin industrielle kapasitet hvis målet er å direkte delta i krigen mot Russland. Og import av aluminium fra Kina kan også være urealistisk.

  Svar
  • Når Seymore Hearst pinna Norge med tanke på Nord stream bomben, så jeg villig for meg at neste skritt ville være at vår allierte USA, ville føgle opp med å sette Norsk gasslevering ut av spill og gjøre det på en slik måte at det så ut som Russisk hevn over Norges rolle i Nordstream sprengingen.

   På den måte ville de bidra til bedret økonomi for USA og enda større makt over Tyskland.

   Egentlig overrasket over at dette enda ikke har skjedd.

   Tyskland, England og Frankrike er ferdige som i-land og alle på farlig fort vei mot u-land.

   Derfor lever vi i en svært farlig tid, fordi land etter land vil kollapse økonomisk, og det er bare spørsmål om tid.

   Feks Danmark har sin brorpart av eksport til Tyskland, og Tyskland har dårlige tider og verre i sikte og dermed vil Danmark også etterhvert kjenne på pungen at Tyskere flest vil ha færre penger mellom hendene.

   Domino effekten gnager sakte, men nådesløst.

   Konkurser, stengte butikker og mangel på matvarer blir fort resultatet.

   Man kan se hvordan eliten trener det Norske folk som aper i but med tilvenning av rasjonering allerede nå.

   Svar
 • På tide at vesten begynner å ruste opp. Det er 10 år for sent fordi i 2008 når Russland gikk til angrep på Georgia burde politikerne tatt hintet. Nazi Russland må knuses på slagmarken i Ukraina. Det er det eneste som betyr noen ting.

  «KJØPER IKKE HOLOCAUST SÅNN SOM DET ER»: «Holocaust har jeg spurt ham om, jaja – jeg mener han har rett der og», sier Svein Østvik (62) om den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som blant annet har uttalt at han er «dritt lei av at jødene skal pushe fram dette falske holocaust-narrativet». I en video fra en bankettmiddag under vaksinemotstander-konferansen Spotlight i Stavanger 15. april 2023 skryter den tidligere realitystjernen av den nå hatytringstiltalte Alliansen-lederen, med beskrivelser av Lysglimt Johansen som «nyansert og klok» og beundringsverdig, og en person han «digger» og som «lyser godhet». I samtalen ser 62-åringen ut til å mene at den offisielle versjonen av Holocaust er «symboler dem har lagd for å splitte befolkningen»: – Det er ett eller annet som lukter her. Det er så mye historieforfalskning, at jeg kjøper ikke Holocaust sånn som det er, sier han. Les hele artikkelen – og se videoen – i vår ferske artikkel om seansen.

  Svar
  • Sikker på at du ikke roter nå og faktisk kommenterer en helt annen artikkel?

   Det er spam når du fyller kommetnarfeltet med urelevant innhold som om det var din personlige blogg, og derfor regner jeg med at admin nå vil slette hele kommentaren i sin helhet uten dikkedarier.

   Svar
  • Torfinn Slettebø
   10 april 2024 17:36

   «På tide at vesten begynner å ruste opp», skriv du.

   «Begynner»? Verkeleg?

   Det russiske militærbudsjettet er om lag like stort som det britiske. USA sitt er 10 gonger større enn det russiske.

   På tide at Vesten tek til å rusta ned, og oppføra seg som folk. Det gjeld Noreg òg.

   Svar
   • Skal være ærlig på at jeg selv har «foret trollet» og som første mann.

    Det handler ikke om å kommentere saken for spammere som «Andre», men å engasjere leserene i en kamp mot injisert idioti i kommentarfeltet og på det viset «pisse ned» og på kommentarfeltet.

    En mixture av latterlige påstander, og hvorpå hovedvekten av skitet skifter arena over til hvor trollfolk flest rekrutteres, nemlig det kristen ekstremistiske miljøet, der du finner de mest hensyns og hjerneløse av alle nordmenn, altså de som faktisk er psykopater og omgir seg med en godhetsfrakk i form av kristendom.

    Så skal folk ta til motmæle mot mælet, fremfor at kommentarfeltet blir et interessant et for andren lesere.

    Dette er en gammel strategi og derimot.no må komme opp med tiltak mot dette, eller ende opp som steigan.no på facebook, hvor disse dominerer totalt og Steigan og hans menn/ kvinner, sitter totalt passivt å ser på som om dette er greit, mens lesere skrelles av fordi det kommentar halen er et clusterfuck som lyser galskap.

    Desverre er Norge det landet der det syntes mest enkelt å finne «nyttige idoter» til slikt arbeide og det tar sikte på å «slite ut lesere med møl» og er et langsiktig.

    Kansje burde derimot no skrevet en artikkel hvor man oppfordret til en ide dugnad for å bedre filtrere ut distraktører fra kommentatorer?

  • Øyvind Aarsnes
   10 april 2024 17:38

   Hvem tror du sto bak 22 juli og 9/11 ? dette er bare en liten IQ-test !!! https://www.youtube.com/watch?v=_zWvOhIyyY8 https://www.youtube.com/watch?v=q4U8sztI_MA&t=4966s

   Svar
  • Øyvind Aarsnes
   10 april 2024 18:01

   Hva gjør du på dette forumet tør jeg spørre, og hvem var det som stod bak 22 juli og 9/11 ? Du kan jo ha muligheten til å svare på IQ – Testen her om du vil! https://www.youtube.com/watch?v=_zWvOhIyyY8&t=58s https://www.youtube.com/watch?v=q4U8sztI_MA

   Svar
 • Sionist Tyskland er farligere enn nazist Tyskland for noen. Sionist Tyskland gir ikke bare Israel total og full politisk og militær støtte, men innskrenker samtidig ytringsfrihet og foreningsfrihet som i Nazi-Tysklands dager slik det gjelder alle og alle organisasjoner og grupper som støtter folket i Gaza og deres krav om frihet og slutt på det israelske folkemordet og beleiringen av Gaza. Gaza ser ut som Stalingrad i 1943. Ingen andre land støtter Israel som Tyskland og USA med våpen og økonomisk midler.

  Svar
  • Uten å si at dokumentaren har rett i alt, får man i det minste en godt laget produksjon som belyser veien til det du beskriver om man er villig til å tilbringe hele 15 timer med å se den i sin helhet.

   Den finnes som gratis nedlasting via diverse torrent sites, men sikkert også andre steder.

   https://www.imdb.com/title/tt7528992/

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva er det med fargen blå?

Blå gjenstander brant ikke på Hawaii.

Forrige innlegg

Det går dårlig i Ukraina.

Da ringes det til russiske og kinesiske ledere i panikk for å få dem til å snu.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.