POSTED IN Klima, Økonomi

Tysk energiminister innrømmer:

Tiden med billig energi er forbi.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Naturligvis er det dette som nå skjer. Tysland styrer mot økonomisk krise. Tyskland kan ikke klare seg i den globale konkurransen uten billig energi. Det er helt fundamentalt fordi det er energiprisene mer enn noe annet som bestemmer produksjonskostnadene. En trenger ikke være geni for å skjønne såpass.

Betong er et fundamentalt stoff til produksjon av alle slags strukturer, f.eks. bygninger. Men den er svært energikrevende.

Og det forteller at de som leder dagens Tyskland ikke er genier, tvert imot. De har plassert landet i en situasjon som vil måtte føre til økonomisk krise, noe de fleste av landets innbyggere nå vil merke. Den ideologisk begrunnelsen har sterke kapitalkrefter som WEF forsynt dem med: «Det grønne skiftet».

Det er proklamert en overgang til nye energikilder uten å lage et energiregnskap. Finnes det nok solenergi og vindkraft til å erstatte tapet av hydrokarbonene? Kan landbruksmaskinene drives på el-kraft hentet ut fra vinden som blåser og solen som skinner? Kan transporten i landet drives på batterier som krever voldsom gruvedrift for å få ut mineralene som må til? Finnes det nok mineraler til dette? Hvor skal vi hente el-kraften til disse batteriene og f.eks. til kunstgjødselproduksjonen som er svært energikrevende? Osv. Osv.

Hvor mye energi kan en i beste fall hente ut fra vindmøller eller fra solpaneler? Hvor store arealer vil måtte båndlegges for dette formålet og hvilke miljø-ødeleggelser vil dette føre til?

Mange vet ikke engang forskjellen på miljø og klima. De tror at såkalte klimatiltak er miljøvennlige, mens det er det motsatte som er tilfelle.

Men virkeligheten handler om realiteter og ikke om ønsketenkning. Realfag er fag om virkeligheten. Hvis våre politikere ikke forstår og forholder seg til det, men lar seg styre av ønsketenkning og de store propagandamaskinene (de store mediene som forer oss med falske forestillinger), havner en der Tyskland er på vei nå.

Norge er foreløpig reddet av vannkraften som er svært billig å produsere og av olje- og gassforekomstene våre, ikke av våre politikere som øser ut landets oljeformue til de mest håpløse prosjekter, f.eks. CO2-lagring. Vi kunne forsynt hele landet med svært billig elektrisk kraft men våre politikere har valgt å la EU styre den for oss. Men krisen som kommer i Tyskland vil treffe også oss midt i fleisen.

Knut Lindtner
Redaktør

Tiden med billig energi er over sier Tysklands «statkraft»-sjef Klaus Muller.


Strømprisene vil være permanent høye.


Husholdninger i Tyskland vil fortsette å slite med høye strøm- og oppvarmingkostnader midt i levekostnadskrisen, rapporterte Der Spiegel onsdag, med henvisning til landets statlige energikontor.

Advarselen kommer til tross for det nylige fallet i husholdningenes energipriser, som har falt 4,5 % i år frem til november 2023.

«Epoken med billig energi er over, i det minste så lenge vi fortsetter å forbruke store mengder konvensjonelt generert energi,» sa lederen av Federal Network Agency, Klaus Muller, i et intervju med Rheinische Post.

Selv om engros-elektrisitetsprisene har «falt betydelig» sammenlignet med 2022, er prisnivået fortsatt høyere enn før starten av Ukraina-konflikten, sa han angivelig, og la til at «ingenting vil endre seg i nær fremtid.»

(Foto: iStock)

Energisjefen bemerket at en gjennomsnittlig firemannshusholdning vil betale €120 ($133) mer i nettverksavgifter per år på grunn av regjeringens beslutning om å eliminere det tidligere planlagte tilskuddet på €5,5 milliarder. Nettoperatører vil sende prisøkningen videre til kundene, antok Muller, og spådde: «Før eller siden vil kostnadene nå alle forbrukere, uavhengig av når endringene er iverksatt.»

Tysklands overføringssystemoperatører kunngjorde angivelig i midten av desember at nettavgiftene vil øke fra 3,12 cent per kilowattime i 2023 til 6,43 cent neste år.

Tyskland, som stolte på Russland for 40 % av gassetterspørselen før 2022, var blant de hardest rammet av reduksjonen av russisk energiforsyning i fjor. Leveransene ble enten betydelig redusert eller helt stoppet etter at EU innførte sanksjoner mot Moskva som svar på Ukraina-konflikten, og Nord Stream-rørledningene som leverer russisk gass til Tyskland eksploderte på mystisk vis.

https://www.rt.com/business/589758-germany-high-energy-prices/

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Julekort funnet på Støres skrivebord i regjeringskvartalet:

  Tusen takk for strømmen av julegaver! Håper strømmen av migranter fra meg falt i smak.

  Ursula

  Svar
 • Tyskland har opplevd det største fallet i kraftkrevende industri-produksjon av alle EU-landene i løpet av de to siste årene. Mens annen industri i Tyskland derimot har klart seg ganske bra.
  Vedlagt link viser dette (mulig at mange ikke vil klare å åpne linken)
  https://www.ft.com/content/7ed06bf8-fe60-4127-b5fe-c8181a0ec8cb

  Dette fallet har redusert energiforbruket i Tyskland (slik at visse energitall dermed ser bedre ut).
  Redusert industri produksjon har redusert presset noe på energiforsyningen.
  Når vinden stilner og solen slutter å skinne, da trenger Tyskland tilgang på store mengder gasskraft for å kunne klare å opprettholde landets strømforbruk (mens feks sentraleuropeiske land med mye atomkraft og også mye kullkraft vil være mindre avhengig av gasskraft til strømproduksjon).
  Desperasjonen i Tyskland må for tiden være ganske stor.

  Hva forventer Tyskland fremover av Norge i en slik situasjon?
  Forventer Tyskland feks at norsk aluminiums produksjon og andre former for smelteverk legger ned sin produksjon i Norge og at deres strømforbruk heller kan bli eksportert ut av landet?
  Aluminium etc kan jo EU-landene importere fra feks Kina og andre land utenfor EU. Dvs av-industrialisering av Europa.
  Til nå har tilnærmet all produksjon av solceller og silisium blitt lagt ned i Europa og i Norge, og nesten alt blir nå isteden importert fra Kina.
  Elektrifiseringen av Melkøya vil feks føre til at mer av gassen som brukes på Melkøya vil bli gjort om til LNG-gass og deretter eksport til Tyskland.

  Svar
 • Arno Mong Daaastøl
  31 desember 2023 15:58

  «Epoken med billig energi er over, i det minste så lenge vi fortsetter å forbruke store mengder konvensjonelt generert energi,»

  Korrekt, men innovasjon – er jo menneskets fortrinn framfor de fleste dyr.

  Billig energi er framskrittets grunnlag, fastslo den tyske statsøkonomen Friedrich List ca. 1840.
  Se sammendraget av min dr.avh. om List her:
  https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00024133
  https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00024133

  «Friedrich List’s Heart, Wit and Will : Mental Capital as the Productive Force of Progress
  Daastøl, Arno M.

  This dissertation is an elaboration of presentations and articles on Friedrich List (Cf. Daastøl, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 2007, and 2013 (forthcoming). This dissertation is a systematised and thematic study of Friedrich List’s economic approach, showing: 1) The fundamental importance of immaterial production factors, and 2) How ‘mental capital’ binds a multitude of issues together into a coherent system. List’s system is simple in principle, and yet complex: The human spirit creates culture which creates wealth – or in more detail: Mental capital creates innovation, constitutes and reshapes collaboration, which constitutes and reshapes nations and (defines and) creates wealth. Using List’s terminology: 1) The task of political economy is to contribute to individual and social progress: The goal is elevation of global civilisation by moral and material improvement. 2) Mental capital, individual and collective, is the prime source of wealth and constitutes the essence of; 3) The Confederation of Labour, which both constitutes and continuously reshapes the nation, both its civic institutions and the State. 4) The nation is the main vehicle for the individual person’s quest for freedom, happiness and wealth. 5) The ultimate confederation of Labour lies in global free trade, making the selfish colonial system as well as navies obsolete. Ad 2) ‘Mental capital’ is the founding stone of List’s system. It alone can utilise the resources given by nature. Searching for List’s inspiration would take us to contemporary German Idealism, and further back into a tradition with roots in Cameralist- and Renaissance statecraft, and the ancient Greeks. Ad 3) Mental capital is the essence of the intergenerational ‘Confederation of Labour’: Knowledge, innovation, education, morality, trust, credit, social networks, traditions and institutions. Mental capital is fragile and needs to be wisely nurtured and protected against the gusts of the world markets, payment imbalance and economic crises. Physical capital move and perish less easily. Ad 4) The Nation delivers collective services that an individual cannot – such as traditions, arts, freedom, security, and major investments. The nation resembles a large company, constituted by the Confederation of Labour. It can only develop well through a carefully balanced development of all vital sections of agriculture, trade, and industry, and furthermore their efficient interconnection through state of the art institutions, standards, communications, and the establishment of towns. According to List, this Confederation of Labour constitutes the nation as a market and as a national system of innovation and production, which reaches its furthermost potential in an urban-industrial civilisation or as List termed it: The Industrial System. List claims that because intangible capital largely was ignored by the English Classical School, it therefore focused on increased division of labour through free trade; on increased accumulation of material capital through austerity and saving; and curtailing population growth. According to List, Adam Smith’s materialism led him to gross and fatal generalisations and to misunderstand the nature of capital. He ignored immaterial factors and therefore the roles of stability; – social cohesion; -co-operation; -civil society; – institutions; (such as the nation); and – economic regulation. Ironically, England was the nation that more than any had used every trick in the book of government intervention to promote industrialisation, and then prevent other nations from doing the same.»

  Svar
  • Du gjør det litt for lettvint for deg selv ved bare å dumpe en slik blokk med engelsk tekst inn i kommentarspalten. Den skulle vært oversatt, i det minste skulle det vært lagt inn avsnitt i den. Den vil bli mer lesverdig slik og lettere å lese.

   Svar
  • wasan Totland
   31 desember 2023 20:33

   Denne avhandlingen er en utdyping av presentasjoner og artikler om Friedrich List (Jfr. Daastøl, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2005, 2007 og 2013 (kommer). Denne avhandlingen er en studie av Friedrich Lists økonomiske tilnærming. , som viser:
   1) Den grunnleggende betydningen av immaterielle produksjonsfaktorer, og 2) Hvordan ‘mental kapital’ binder en mengde problemstillinger sammen til et sammenhengende system. Lists system er enkelt i prinsippet, og likevel komplekst: Menneskeånden skaper kultur som skaper rikdom – eller mer detaljert: Mental kapital skaper innovasjon, konstituerer og omformer samarbeid, som konstituerer og omformer nasjoner og (definerer og) skaper rikdom. Ved å bruke Lists terminologi:
   1) Den politiske økonomiens oppgave er å bidra til individuell og sosial fremgang: Målet er å heve den globale sivilisasjonen ved moralsk og materiell forbedring.
   2) Mental kapital, individuell og kollektiv, er hovedkilden til rikdom og utgjør essensen av;
   3) Arbeiderforbundet, som både utgjør og kontinuerlig omformer nasjonen, både dens borgerinstitusjoner og staten.
   4) Nasjonen er hovedredskapet for den enkeltes søken etter frihet, lykke og rikdom.
   5) Den ultimate sammenslutningen av Arbeiderpartiet ligger i global frihandel, noe som gjør det egoistiske kolonisystemet så vel som marinene foreldet.
   2) «Mental kapital» er grunnsteinen i Lists system. Den alene kan utnytte ressursene som naturen gir. Å lete etter Lists inspirasjon ville ta oss til moderne tysk idealisme, og videre tilbake til en tradisjon med røtter i kameralist- og renessansestatskunst, og de gamle grekerne. Ad 3) Mental kapital er essensen av den intergenerasjonelle ‘Confederation of Labour’: Kunnskap, innovasjon, utdanning, moral, tillit, kreditt, sosiale nettverk, tradisjoner og institusjoner. Mental kapital er skjør og må pleies og beskyttes klokt mot vindkast fra verdensmarkedene, betalingsubalanse og økonomiske kriser. Fysisk kapital beveger seg og går mindre lett til grunne.
   Ad 4) Nasjonen leverer kollektive tjenester som et individ ikke kan – som tradisjoner, kunst, frihet, sikkerhet og store investeringer. Nasjonen ligner et stort selskap, konstituert av Confederation of Labour. Den kan bare utvikle seg godt gjennom en nøye balansert utvikling av alle vitale deler av jordbruk, handel og industri, og dessuten deres effektive sammenkobling gjennom toppmoderne institusjoner, standarder, kommunikasjon og etablering av byer. Ifølge List utgjør dette Arbeidsforbundet nasjonen som et marked og som et nasjonalt system for innovasjon og produksjon, som når sitt lengste potensial i en urban-industriell sivilisasjon eller som List kalte det: Industrisystemet. List hevder at fordi immateriell kapital i stor grad ble ignorert av den engelske klassiske skolen, fokuserte den derfor på økt arbeidsdeling gjennom frihandel; om økt akkumulering av materiell kapital gjennom innstramninger og sparing; og redusere befolkningsveksten. I følge List førte Adam Smiths materialisme ham til grove og fatale generaliseringer og til å misforstå kapitalens natur. Han ignorerte immaterielle faktorer og derfor stabilitetens roller; – sosial samhørighet; -samarbeid; -sivile samfunn; – institusjoner; (som nasjonen); og – økonomisk regulering. Ironisk nok var England nasjonen som mer enn noen hadde brukt alle triks i boken om statlig intervensjon for å fremme industrialisering, og deretter hindre andre nasjoner fra å gjøre det samme.»

   Svar
 • Herlig broderlig manøver Wasan. Man behøver ikke å gå på BI for å skjønne at hvis du «kjøper» billig og selger dyrt. Vips så blir noen få «rik»! Hele det forbannede pengesystemet er et eneste stort pyramidespill. Vi har overskudd av alt. Men de såkalte «markedskreftene» innbiller oss det motsatte og vil ikke dele! Inflasjon meg i arselet!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvorfor vet vi at krigen i Ukraina går mot slutten?

Nå innkalles funksjonshemmete til krigen.

Forrige innlegg

Skremmer en tilstrekkelig får en folk til å gjøre hva som helst.

Det var frykten som skulle gjøre susen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.