POSTED IN Endring av politikken, Helse

Tre eksperter diskuterer covid-tiltak:

Skal vi vaksinere folk som ikke blir alvorlig syke?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tvangsvaksinering og terapeutisk nihilisme

Ei webinaroppsummering av Monica Sortland

26. mars, 2021

Stadig fleire ekspertar innan medisin tar no til orde mot den måten som styresmaktene taklar koronaviruset på. Karantene, isolasjon, permitteringar og stenging av verksemder og skular i vente på at alle skal bli vaksinerte, får djuptgripande konsekvensar på mange område av livet.

[https://youtu.be/JGTw5xnQ8Sc]

I dette webinaret, gjennomført den 15. mars, er fokuset på behandlingsformer for dei som får symptom på sjukdommen Covid-19 – og spesielt mangelen på behandling, som er eit omfattande problem.

Presentasjonen og innleiinga blir gjort av Jean-Pierre Kiekens, som er grunnleggar og redaktør av nettstaden CovExit.com. Dei to andre deltakarane er Geert Vanden Bossche, doktor innan både veterinærvitskap og vaksinologi, og Peter McCullough, professor i medisin. Det blir presisert at alle dei tre er uavhengige og tilhengarar av trygge og velfungerande vaksinar.

Spørsmålet dei stiller er om ein i det heile tatt treng ein vaksine mot eit virus som

 • det finst kur mot,
 • har svært låg dødeligheit,
 • dukkar opp i stadig nye variantar som vaksinen ikkje er verksam mot, og som
 • dei fleste blir immune mot etter førstegongsinfeksjon.

Kiekens viser til studiar som provar at ein både kan førebygge, lindre og kurere Covid-19 dersom dei rette medisinane blir sette inn på eit tidleg stadium av sjukdommen, før den bryt ut i cytokinstorm. Ulike medisinar har blitt testa i mange andre land, og med stort hell:

 • Munnskyllevatnet Povidone Iodine har gitt ein reduksjon på 86% i talet på sjukehusinnleggingar og 88% færre døde.
 • Glukokortikoiden Budesonide, inhalert, hindrar forverring av symptoma i over 90% av tilfella. Det er same effekt som vaksinen har, og betre enn effekten av sjukehusbehandling.
 • Som førebygging har det vist seg svært vellykka med ei blanding av D- og C-vitamin, sink og bioflavonoidkomplekset Quercetin. Desse boostar kroppen sitt naturlege immunforsvar, slik at den raskt og lett kan reise forsvarsverka mot alskens patogenar.
 • I fleire land (India, Brasil, Guatemala, …) tilrår helsestyresmaktene at folk kjøper «førstehjelpssett» mot Covid, medkits til nokre få dollar pakken, t.d. Ziverdo-pakken, som inneheld Ivermectin, sink og doksysyklin (som elles blir brukt mot malaria). 

I India, eit av dei folkerikaste landa i verda, hadde dei på denne tida i fjor så høge smittetal at dei frykta for å miste kontrollen. Reproduksjons-talet, r-verdien, låg på over 1,8. Så gjekk styresmaktene ut med ei tilråding om bruk av hydroksyklorokin (eng. hydroxychloroquine, HCQ) som botemiddel mot sjukdommen. Eit halvt år seinare var r-talet kome under 1,0. Fleire faktorar har spelt inn, men det er estimert (utifrå kor stort salet av HCQ har vore) at over 30 millionar indarar har brukt enten denne medisinen eller Ivermectin i perioden mars til desember 2020, tre gongar så mange som dei som testar positivt på PCR-testane. Ein trur no at landet kan vere på veg mot flokkimmunitet.

Den rådande tilnærminga i dei fleste industrilanda i dag er ei eller anna form for «terapeutisk nihilisme», ei haldning om at medisinar gjer meir skade enn gagn. Både i Europa og USA har alt fokuset lege på å snøggast råd få sett i verk massevaksinasjon. Forslag om medisinar og kosthaldstilskot, har fått munnkorg og blitt underminerte. Ein strekk seg kanskje så langt som til «ta ein Paracet ved ubehag».

Vidare er det slik at svært, svært få under 45 år døyr av Covid-19. Rundt 90% av koronarelaterte dødsfall i USA frå januar i fjor og til dags dato fanst i aldersgruppene 55 år og eldre. I Canada, t.d. er over 80% av dei som døyr sjukeheimspasientar. Sjukdommen er altså normalt ufarleg for yngre. Skal ein då vaksinere born og ungdom?

Kiekens tar og opp spørsmålet om ein treng vaksinere folk som allereie har vore smitta av SARS CoV-2 og fått sjukdommen Covid-19. I heile verda er det 1,5 millionar som har blitt friske etter å ha hatt sjukdommen. Berre 61 av desse har fått den på nytt (5 av desse døydde eller kom på intensivbehandling). Med andre ord er sjansen for reinfeksjon bortimot null (61/1500000=0,00004 eller 0,004%).

Til dette kjem at det stadig poppar opp nye variantar av viruset, mutantar, som vaksinane ikkje virkar mot. [Skal ein då i uoverskodeleg framtid pøse ut 4-5 nye vaksinar i året? – Ingen av dei er testa ut for langsiktige bivirkningar! Og samtlege med påviste «raske» bivirkningar.] Dei veit at desse variantane finst, men likevel pushar dei på for vaksinering med same vaksinen som berre virkar på den første varianten.

Styresmaktene diskuterer også innførsel av «Grøne pass» for alle som er vaksinerte to gongar og kan legge fram negativ virustest. Mange unge som veit dei ikkje treng vaksinen vil kjenne seg pressa til å ta den likevel, fordi fleire og fleire verksemder, konsertarrangørar, flyplassar m.m vil kreve framvising av grønt pass. Israel har allereie innført det. EU-kommisjonen la fram forslag om det i førre veke. [Då kjem vel Noreg snart etter.] Til dette viser Kiekens til webinaret han hadde med professor Paul Marik i desember, der professoren kan opplyse om at tablettar med Ivermectin kan brukast preventivt mot Covid-19 når ein skal ut å fly. Så, viss ein skal reise med fly, er dette sannsynlegvis det tryggaste alternativet.

Til sist tar Kiekens eit tilbakeblikk på eit intervju med immunolog og professor Robert Clancy. På spørsmålet om kva han synst om krav om å vaksinere folk som allereie har hatt Covid-19, svarer immunologen «Skremmande og dumt. Særleg mRNA-vaksinar. Det er å be om trøbbel!» Det kan faktisk vere årsaka til dei mange inflammatoriske bivirkningane ein ser i land med høge smittetal.

Denne videoen, som eg har prøvd å kort samanfatte, er henta frå nettstaden the Duran, og viser berre første del av webinaret. Resten kan finnast på nettstaden CovExit.com.

Forsidebilde: Tim Mossholder

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  28 mars 2021 11:42

  Det er ikke vaksinering mot sykdom, men gjennomføringen av global fascisme som pågår under dekke av tiltak mot en sykdom som ikke er vitenskapelig bevist å eksistere som en selvstendig sykdom (Kochs postulat). Derfor kan ikke den spesifikke Sars-CoV-2 sykdommen være vitenskapelig påvist å smitte. Den kan heller ikke påvises med en test (PCR) som dessuten ikke er laget for å diagnostisere virussmitte. Er så vitenskap ubrukelig eller Sars-CoV-2 umulig?

  Etter Benito Mussolinis definisjon er fascismens kjerneidé sammensmelting av stat og konsern, noe som i dagens situasjon er umulig å benekte at pågår. For året som gikk ser man (USA) at summen av mindre bedrifters tap grunnet smitteverntiltakene tilsvarer summen av konsernenes gevinst. Dessuten og som Bernie Sanders hevdet (se foredrag på George Washington University, juni 2019), så er konsernene de store vinnerne i hva Sanders benevner som «we are all socialists now».

  Dagens sosialisme er en sosialisme for de rikeste av de rike fordi staten hjelper dem i å privatisere profitt og sosialisere falitt. Videre så gjør staten det til sitt ansvar å kontrollere befolkningen på vegne av konsern og alltid under humanitære påskudd. De to resultatene konsernprofitt og samfunnskontroll er per definisjon nøyaktig Mussolinis fascisme med den selvfølgelige forskjellen at Mussolinis fascisme var nasjonal. Ingen av dagens konsern har nasjonale vinklinger og formål, så nasjonalt basert fascisme må være en ren umulighet.

  Demokratiet er dysfunksjonelt under (des)informasjonspress fordi man innser ikke verden som den er. Man ser verden som en selv er og kommer seg ikke ut av sin egen forestillingsverden. I 1976 sa kongressrepresentanten Larry McDonald følgende: «The drive of the Rockefellers is to create a one-world government, combining super-capitalism and Communism under the same tent, all under their control. Do I mean conspiracy? Yes I do. International in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.» I 1983 ble McDonald på en fantastisk måte likvidert etter å ha annonsert seg som kandidat for neste presidentvalg. USA kunne ha fått en annen president enn George Herbert Walker Bush, sønnesønn av Prescott Bush som var en av de fra Wall Street som hjalp Hitler til makten.
  https://www.reddit.com/r/conspiracy/comments/34833l/the_drive_of_the_rockefellers_is_to_create_a/

  Hva skjer med verdensfascismens opposisjonelle bare de er viktige nok og ikke på annen måte kan stilnes? Tanzanias president John Pombe Magufuli gikk i fjor ut og laget oppstyr ved å få påvist at geit, papaya og motorolje var Covid-19 positive. Den 17. mars i år annonserte Tanzanias visepresident at Magufuli var død av hjertefeil. Da hadde president Magufuli vært forsvunnet i 14 dager.

  Svar
 • Northern Light.
  28 mars 2021 18:56

  Friske mennesker skal ikke ha en vaksine mot et virus som har en overlevelsesprosent på over 99,5%, da er det bare en fordel at så mange som mulig utenfor risikogruppen blir bærere av viruset, for å hurtig som mulig oppnå flokkimmunitet.

  De eksperimentelle mRNA injeksjonene skiller seg fra tradisjonelle vaksiner som har et stort antall avdøde patogener. Det er GMO mRNA injeksjoner med nanoteknologi og ukjente stoffer som ikke har dokumenterte langtidsvirkninger, ikke engang for bare tre måneder, og er hastegodkjent nesten uprøvd på mennesker. Dette er nærmest å spille russisk rulett med store deler av menneskeheten.

  Denne injeksjonen skal altså settes på alle mennesker i yrkesaktiv alder og barn og unge for å redde de i risikogruppen, en svært liten prosentandel, de aller fleste i høy alder med underliggende sykdommer på pleiehjem, altså døende eller svært nær livets slutt allikevel.

  At ikke dette utløser store folkelig protester verden over kommer av at verdens presse og media som eies av de samme som eier den farmasøytiske industrien, har klart å hensette befolkningene i en tilstand av panikk så de ikke kan tenke klart, de stoler på at pressen har kritisk gått igjennom WHO og Big Pharmas uttalelser om «pandemien».

  Pfizer regner med å få inn 130 milliarder dollar for sin injeksjon kalt vaksine, og Pfizers CEO uttalte til investorene at de som tar vaksinen, må ha en oppfølgingsvaksine hvert år for resten av livet, noe som vil bety astronomisk gevinst for vaksineselskapene i alle år fremover.

  Covid-19 testene koster flere hundre dollar per stykk, og når politikerne beslutter tvangs-massetesting på de fleste av planetens innbyggere, sier det seg selv at den farmasøytiske industrien vil få en eventyrlig profitt hvert år de bedraget om en helsekrise opprettholdes.

  Dette er et globalt kupp utført av den globale storkapitalen kamuflert som en helsekrise. Nedstengningene er finansiert med gigantiske lån fra Verdensbanken og IMF, noe som storkapitalens MSM unnlater å omtale. Vestlige land blir like håpløst forgjeldet av VB og IMF som u-land er blitt, og bankkartellene som eier det kolossale gjeldsberget på nå over 277 000 milliarder dollar, eier med det de flate vestlige land, og kan omforme verdensøkonomien som de vil, en av de sentrale strategiene med den konstruerte koronakrisen. Et kjempesteg nærmere New World Order bare på er år.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skolen enda en gang i støpeskjeen.

Hva blir resultatet?

Forrige innlegg

Høyesterett:

Deler en opp EU-tilpassingen i små skritt gjelder ikke grunnloven.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.