POSTED IN Covid-19, Helse

Tidligere vaksiner: svært få døde.

Nå: svært mange døde etter covid-vaksiner.

25 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Noen tror at de to årene med nedstengninger og restriksjoner ikke kan komme igjen. Vi tror at dette er fullt ut er mulig og vil advare mot at dette kan gjenta seg. Noen liker ikke å bli minnet på hva vi har vært igjennom og at mange faktisk godtok passivt alt de ble pålagt av meningsløse tiltak. Vi mener det motsatte, det er viktig å minne folk om dette for å unngå at det gjentar seg.

Det er derfor vi republiserer slike artikler som denne.

Knut Lindtner
Redaktør

«Vi er menneskelege forsøkskaninar»: Alarmerande dødsfallrater for mRNA-vaksinar krev umiddelbar handling

Av F. William Engdahl. Artikkelen er henta frå Global Research. Fyrste gong publisert 27.mai 2021. Omsett av saksyndig.

Etter kvart som statlege data dukkar opp i Europa og USA om det alarmerande talet dødsfall og permanente lammingar so vel som andre alvorlege biverknader frå dei eksperimentelle mRNA-vaksinane, blir det klart at vi blir spurt om å vere menneskelege forsøkskaninar i eit eksperiment som kan endre den menneskelege genstrukturen og det som verre er. Medan hovudstraumsmedia ignorerer alarmerande data som inkluderer dødsfall blant tallause unge, friske offer, blir politikken til koronavaksinen køyrt fram av Washington og Brüssel saman med WHO og Vaksinekartellet med all medkjensla til eit mafialiknande «tilbod som du ikkje kan avslå».

Den alarmerande EMA-rapporten

European Medicines Agency (EMA), eit byrå tilknytt EU som har ansvar for evaluering og overvaking av medisinske produkt, ved å bruke databasen EudraVigilance som samlar rapportar om mistenkte biverknader av medisinar inkludert vaksiner, publiserte 8.mai [2021] ein rapport som knapt vart nemnt i mesteparten av hovudstraumsmedia.


________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
________________________________________________________________________

Til og med 8.mai 2021 hadde dei samla inn 10 570 dødsfall og 405 259 skader i kjølvatnet av injiseringa av fire eksperimentelle Covid-19-sprøyter: Covid-19-mRNA-vaksinen til Moderna (CX-024414); Covid-19-mRNA-vaksinen til Pfizer-BioNTech; Covid-19-vaksinen til AstraZeneca (Chadoz1 NCov-19); og Johnson & Johnsons Janssen Covid-19-vaksine (AD26.COV2.S).

Ein detaljert analyse av kvar vaksine gjev følgjande:

Den genredigerte mRNA-vaksinen til Pfizer-BioNTech resulterte i størst tal døde: 5368 dødsfall og 170 528 skadar eller nesten 50% av totalen av alle fire.

Modernas mRNA-vaksine kom på andreplass med 2865 dødsfall og 22 985 skadar. Det vil seie, dei to einaste gen-manipulerte eksperimentelle mRNA-vaksinane, Pfizer-BioNTech og Moderna, utgjorde 8233 dødsfall av det totale talet registrerte dødsfall, 10 470. Det er 78% av alle dødsfall frå dei fire vaksinane som no [mai 2021] er i bruk i EU.

En ulv i fåreklær? Som alle store selskaper er profitten hovedmotivet og midlet er helseprodukter.

Og blant dei alvorlege biverknadene eller skadane samla inn av EMA, for dei to mRNA-vaksinane som vi fokuserer på i denne artikkelen, for Pfizers «eksperimentelle» vaksine, inkluderte dei fleste rapporterte skadane sjukdommar i blodet og lymfesystemet inkludert dødsfall; hjartesjukdommar inkludert dødsfall; sjukdommar relatert til muskel, skjelett og bindevev; sjukdommar relatert til andedrett, brystet, brystskiljeveggen og det vaskulære systemet.

For Modernas mRNA-vaksine, inkluderte dei mest alvorlege skadane eller dødsårsakene sjukdommar i blodet og lymfesystemet; hjartesjukdommar, muskel-, skjelett- og bindevevssjukdommar; sjukdommar i sentralnervesystemet. Legg merke til at desse er berre dei mest alvorlege skadane relatert til dei to genetisk manipulerte mRNA-vaksinane. EMA merkar seg òg at ein trur at berre ein liten prosentdel av dei faktiske vaksinedødsfalla eller alvorlege biverknader, kanskje berre 1 % til 10%, blir rapporterte – av ulike årsaker. Offisielt har meir enn 10 000 menneske døydd etter å ha teke koronavirus-vaksine sidan januar 2021 i EU. Det er eit skremmande tal vaksinerelaterte dødsfall, sjølv om det eigentlege talet er langt høgare.

CDC òg

Sjølv amerikanske Centers for Disease Control (CDC), eit notorisk politisk og korrupt byrå med for-profitt-band til vaksineskaparar, viser i sitt offisielle Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eit samla tal 193 000 «biverknader», inkludert 4057 dødsfall, 2475 permanente handikapp, 25 603 besøk på akuttmottak, og 11 572 sjukehusinnleggingar etter Covid-19-injeksjonar mellom 14.desember 2020 og 14.mai 2021. Det inkluderte dei to mRNA-vaksinane, Pfizer og Moderna, og den langt mindre førekomande J&J Janssen-vaksinen. Av dei rapporterte dødsfalla, fann 38% stad blant menneske som vart sjuke innan 48 timar etter dei vart vaksinerte. Det offisielle amerikanske vaksine-relaterte dødstalet er i løpet av berre fem månader høgare enn alle vaksinerelaterte dødsfall frå dei siste tjue åra kombinert. Hovudmedia og den amerikanske regjeringa grev likevel ned dei alarmerande fakta.

Moderna launches human trials for multi-strain mRNA flu vaccine | Daily Sabah
Et annet selskap som skaper fortjenesten på helse.

Rundt 96% av dei dødelege resultata kom frå Pfizer- og Moderna-vaksinane, dei to variantane som vart finansiert og fremja av Gates Foundation og Tony Faucis NIAID med den eksperimentelle mRNA-baserte genetiske teknologien.

Dr. Tony Fauci, Biden-administrasjonen sin vaksine-tsar og hans NIAID Vaccine Research Center co-designa deretter Modernas mRNA-vaksine og gav Moderna og Pfizer seks milliardar dollar kvar til å produsere den. Dette er òg ei graverande interessekonflikt ettersom Fauci og hans NIAID har lov til å dra finansiell nytte av det dei tener på patent frå vaksinen på grunn av ei snodig amerikansk lov. NIAID utvikla koronavirus-piggproteina for utviklinga av SARS-CoV-2-mRNA-vaksinar ved hjelp av skattebetalarane sine pengar. Dei lisensierte den til Moderna og Pfizer.

«aldri sett i naturen…»

På ein tragisk måte er det fyrst no ein byrjar å erfare reaksjonar på dei to historisk unike eksperimentelle mRNA-vaksinane sidan utrullinga byrja i hittil usett «warp speed» som den amerikanske regjeringa kalla det – i ekte forsøk med menneskelege forsøkskaninar. Få er klar over at dei to mRNA-vaksinane bruker genetiske manipulasjonar som aldri før har blitt brukt på menneske. Og under dekket av «naudtilstand», har amerikanske og europeiske helsestyresmakter sett til side vanlege dyreforsøk, og godkjende ikkje eingong tryggleiken, kan gav ei «naudgodkjenning». Vidare vart vaksineskaparane 100% unntatt frå strafferettsleg ansvar i fall skade.

Folk flest vart gjevne lovnader om vaksinetryggleik då Pfizer og Moderna publiserte rapportar om 94% og 95% «effektivitet» til desse vaksinane. NIADs Fauci var snar med å kalle det «ekstraordinært» i november 2020, og Warp Speed gjekk til himmels i likskap med prisen på aksjeandelar i Pfizer og Moderna.

boy singing on microphone with pop filter
Selskapene skrøt for et år siden om hvor effektive»vaksinene» deres var. De fleste var nesten 100% effektive. Hvorfor må en da ta oppfriskningsdose?

Peter Doshi, assisterande redaktør i British Medical Journal viste til ein stor feil i 90+%-rapportane for effektiviteten til Moderna- og Pfizer-vaksinane. Han merkte seg at prosentdelane er relative, i forhold til den utvalde, vesle testgruppa av unge, friske menneske, og ikkje absolutt som i det verkelege liv. I det verkelege liv ønskjer vi å vete kor effektiv vaksinen er blant den større generelle befolkninga.

Doshi peiker på det faktum at Pfizer ekskluderte meir enn 3400 «mistenkte Covid-19-tilfelle» som ikkje var inkludert i den mellombelse analysen. Individ «i både Moderna- og Pfizer-forsøka vart vurdert å vere SARS-CoV-1-positive i kontrollgruppa, trass i at tidlegare infeksjon var grunnlag for ekskludering,» noterte Doshi seg. [SARS-CoV-1 var det asiatiske SARS-viruset frå 2003]. Begge selskapa nekta å gje ut rådataane sine.

Pfizers interne vitskapsfolk gjorde testane sine. Kort forklart er 95% det Pfizer eller Moderna påstår. Vi blir fortalt, «stol på oss.» Eit meir realistisk anslag av den verkelege effektiviteten til dei to vaksinane for den generelle befolkninga, ved hjelp av data gjevne frå vaksineskaparane til FDA, viser at Moderna-vaksinen på tidspunktet for den mellombelse analysen, viste ein absolutt risikoreduksjon på 1,1%, medan Pfizer-vaksinen sin absolutte risikoreduksjon var 0,7%. Det er svært dårleg.

Peter Hotez: COVID rates are declining, just like October 2020. Is a winter wave ahead?
Peter Hotez påpekte det vaksineprodusentene nå innrømmer: De holder ikke det de lovet.

Peter Hotez, dekan ved National School of Tropical Medicine ved Baylor College of Medicine i Houston, seier, «ideelt ønskjer du at ei anti-virus-vaksine skal gjere to ting… Fyrst, redusere sannsynet for at du vil bli alvorleg sjuk og ende opp på sjukehus, og to, hindre infeksjon og difor avbryte sjukdomsoverføring.» Som Doshi merkjer seg, var ingen av forsøka «designa for å oppdage ein reduksjon i noko alvorleg utfall slik som sjukehusinnlegging, bruk av akuttbehandling, eller dødsfall. Ei heller blir vaksinane studerte for å avgjere om dei kan avbryte overføring av viruset.» Modernas øvste medisinske leiar innrømte til og med at «forsøket vårt vil ikkje demonstrere hindring av overføring».

Moglege effektar av mRNA-vaksinane

I ein større ny studie som nettopp er publisert i International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research, analyserer dr. Stephanie Seneff, leiande vitskapskvinne ved MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, og dr. Greg Nigh, naturopatisk kreftspesialist, i detalj dei moglege måtane som dei eksperimentelle mRNA-vaksinane til Pfizer og Moderna kan forårsake slike biverknader blant vaksinerte. Fyrst påpeiker dei at både Pfizer og Moderna sine gen-redigerte vaksinar er høgst ustabile: «Begge blir levert via muskelinjeksjon, og begge krev oppbevaring i djupfrysar for å stoppe RNA-et frå å bryte ned. Dette er fordi, i motsetnad til dobbeltstrenga-DNA som er svært stabilt, blir produkt med enkeltstrenga-RNA lett skadd eller verknadslause ved varme temperaturar og må bli oppbevart ekstremt kaldt for å halde på deira potensielle effektivitet». Pfizer tilrår -70 grader Celsius.

Forfattaren påpeiker at for å stoppe mRNA frå å bryte ned før det kan produsere protein, bruker begge vaksineskaparane som erstatning metyl-pseudouridin for å stabilisere RNA mot degradering, noko som gjer det i stand til å overleve lenge nok til å produsere adekvate mengder protein-antigen. Problemet som dei påpeiker er, «dette forma for mRNA levert i vaksinen har aldri blitt sett i naturen, og har difor potensial for ukjende konsekvensar… manipulering av livskoden kan føre til fullstendig uføresette negative effektar, potensielt langtids eller til og med permanent.»

PEG-adjuvantar og anafylaktisk sjokk

For å unngå, av ulike grunnar, å bruke aluminium-adjuvantar for å forsterke antistoff-responsen, bruker begge mRNA-vaksinane glykol, eller PEG som ein adjuvant. Dette har konsekvensar. Forfattarane påpeiker, «… begge mRNA-vaksinane som no er i bruk mot Covid-19 gjer nytte av lipid-baserte nanopartiklar som leveringsfartøy. mRNA-lasta er plassert inni eit skal bygt opp av syntetiske lipidar og kolesterol, saman med PEG for å stabilisere mRNA-molekylet mot degradering.»

Anafylaksi – Wikipedia
Anafylaktisk sjokk er ein livstruande, generalisert sterk allergisk reaksjon som fører med seg blodtrykksfall og svikt i hjartet sin pumpefunksjon. (Fra Store Medisinske Leksikon)

PEG har vist seg å produsere anafylaktisk sjokk eller alvorlege allergiske reaksjonar. I studiar av tidlegare ikkje-mRNA-vaksinar, fann anafylaktisk sjokk-reaksjonar stad i to tilfelle per ein million vaksinar. Med mRNA-vaksinane avdekte den fyrste overvakinga at «anafylaksis fann stad i ein rate av 247 per million vaksinar. Dette er meir enn 21 gonger so mange som dei som fyrst vart rapportert av CDC. Den andre injeksjonseksponeringa vil sannsynlegvis forårsake endå større tal av anafylaktiske reaksjonar.» Ein studie merkte seg, «PEG er ein høg-risiko ‘skjult’ allergen, vanlegvis ikkje mistenkt, og kan ofte forårsake allergiske reaksjonar på grunn av utilsikta gjen-eksponering.» Blant slike reaksjonar finn ein livstrugande kardiovaskulær kollaps.

Dette er langt frå alle dei uerklærte risikoane til mRNA-koronavirusvaksinar.

Antistoff-avhengig forsterkning

Antistoff-avhengig forsterkning [engelsk antibody-dependent enhancement, forkorta ADE] er eit immunologisk fenomen. Seneff og Nigh merkjer seg at «ADE er eit spesielt tilfelle av kva som kan skje når låge, ikkje-nøytraliserande nivå av… antistoff mot eit virus er til stade på infeksjonstidspunktet. Desse antistoffa kan vere til stade på grunn av… tidlegare vaksinering mot viruset…» Forfattarane føreslår at i tilfellet med både Pfizer og Moderna sine mRNA-vaksinar, «dannar ikkje-nøytraliserande antistoff immunkompleks med virale antigenar for å framprovosere overdriven sekresjon av betennelsesfremjande cytokinar, og, i ekstreme tilfelle, ein cytokin-storm som forårsakar vidspreidd skade på lokalt vev.»

For å gjere det klart, er cytokinar under normale omstende ein del av kroppens immunrespons mot infeksjon. Men deira plutselege utslepp i stort tal, ein cytokin-storm, kan forårsake multiorgansvikt og død. Vårt ibuande immunforsvar undergår eit ukontrollert og overdrive utslepp av betennelsesfremjande signalmolekyl kalla cytokinar.

Forfattarane legg til at før-eksisterande «antistoff, indusert av tidlegare vaksinering, bidreg til alvorleg lungeskade frå SARS-CoV i makakaper…» Ein annan sitert studie viser at den mykje meir varierte rekkjevidda av tidlegare eksponering for koronavirus slik som sesonginfluensa erfart av eldre kan gjere dei mottakelege for ADE ved eksponering for SARS-CoV-2.» Dette er ei mogleg forklaring på den høge førekomsten av dødsfall etter mRNA-vaksine blant eldre.

grayscale photography of man
Vaksineselskapene sier: Selv om du blir syk eller dør kort tid etter vaksinering kan en aldri være sikker på at et er vaksinene som er årsaken

Vaksineskaparane har ein lur måte å nekte for at mRNA-vaksinane deira er giftige. Som Seneff og Nigh slår fast, «det er ikkje mogleg å skilje ein ADE-manifestasjon av sjukdom frå ein verkeleg, ikkje-ADE-infeksjon.» Men dei kjem med punktet som seier mykje, «i lys av dette er det viktig å gjenkjenne at, når sjukdommar og dødsfall opptrer kort tid etter vaksinering med ein mRNA-vaksine, kan det aldri bli definitivt avgjort, sjølv med ei full etterforsking, at vaksinereaksjonen ikkje var ein nærliggjande årsak.»

Forfattarane kjem med andre alarmerande punkt, inkludert at der dukkar opp autoimmune sjukdommar slik som cøliaki, ein sjukdom i fordøyingssystemet som skader tynntarmen og forstyrrar næringsopptaket frå mat. Òg Guillain-Barré-syndrom (GBS) som forårsakar forverrande muskelsvakheit og lamming. I tillegg kan immun trombocytopeni (ITP), der ein person har uvanleg låge nivå av blodplater – cellene som hjelper blod å koagulere – oppstå etter vaksinering «gjennom vandringa av immunceller som ber ei last med mRNA-nanopartiklar via lymfesystemet inn i milten… ITP viser seg fyrst som petekkiar [blødingar i huda, oms.an.] og/eller bløding frå overflata av slimhinnene. Det har høg dødsrisiko gjennom blødning og slag.

Desse døma er indikative på det faktum at vi bokstavleg tala utset menneskeætta – via utesta eksperimentelle gen-redigerte mRNA-vaksinar – for tallause farar som til slutt langt kan overstige kva som helst potensiell risiko for skade frå noko som har blitt kalla SARS-CoV-2. Langt frå å vere den lovpriste mirakelsubstansen hevda av WHO, Gates, Fauci og andre, har Pfizer, Moderna og andre moglege mRNA-vaksinar heilt klart potensielt tragiske og sjølv katastrofale uføresette konsekvensar. Då er det ikkje rart at enkelte kritikarar trur at den er eit forkledd verktøy for menneskeleg eugenikk.

Forsidebilde: Nick Page

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

25 kommentarer. Leave new

 • Israel opplever en eksplosjon av vaksinerte mennesker som er syke av Covid.

  Pressesekretæren for Israels statsminister sier at det er en betydelig økning av vaksinerte personer som blir innlagt på sykehus og som dør av covid.

  Israel ser ut til å være i alvorlige problemer. Merkelig nok så er det tydeligvis åpen diskusjon om dette på TV.

  Professoren blir spurt om han har en klar posisjon på boosters. Han sier at det ikke er noen god vitenskapelig begrunnelse for en 3. dose eller for massevaksinasjon av befolkningen.

  Israel er et lite land som raskt fikk sin befolkning «beskyttet» med Covid «vaksine.» Resultatet? En ny bølge av Covid-infeksjon.

  «Vaksinen” har ingen effekt. Det som skjer er hva sensurerte eksperter sa ville skje. «Vaksinen» forårsaker bivirkninger og «vaksinen» ødelegger menneskets immunsystem, noe som gjør den vaksinerte personen mer utsatt for virus og sykdommer. Følgelig øker dødsfall og sykdom med vaksinasjon. Du er mer sannsynlig for å få Covid hvis du er vaksinert, enn hvis du ikke er det.

  https://www.brighteon.com/474635ae-9e29-4696-8d29-20f0fefd9a08

  Svar
 • Patolog-konferanse i Berlin undersøker sammenhengen mellom corona-vaksine og skader.

  Noen resultater fra konferansen:

  Sannsynlighet for skader:
  Kortsiktige skader: 10-60 ganger høyere enn ved konvensjonelle vaksineringer.

  Skader på middels sikt: For 10-59 år: 15 ganger høyere dødsrisiko ved vaksine sammenlignet med infeksjon med corona-virus.

  Vaksinerte over 30 tester oftere positivt enn uvaksinerte (har høyere risiko for å bli smittet).

  Vaksinerte som er smittet har minst like høy risiko for å smitte videre som uvaksinerte.

  https://twitter.com/wodarg/status/1467207818717634572

  Svar
 • Slovensk sykepleier sier at politikere og andre høyt profilerte mennesker får saltvann i stedet for vaksine.

  Ampullene er merket med 01, 02, eller 03. 01 er saltvann, 02 er mRNA-vaksine og 03 betyr at vaksinen er tilsatt kreftfremkallende stoffer slik at de som tar denne vaksinen, utvikler kreft i løpet av to år.

  Politikere og andre høyt profilerte personer får vaksine merket 01. Det virker som de har glemt å gi fotballspillere vaksine merket 01.

  https://www.globalresearch.ca/slovenia-whistleblower-nurse-says-politicians-receive-saline-instead-mrna-jab/5762740

  https://www.globalresearch.ca/disturbing-details-emerge-inside-australian-quarantine-camps/5762746

  Svar
 • Vaksinerte engelske voksne under 60 år dør dobbelt så ofte som uvaksinerte personer på samme alder.

  Og har gjort det i seks måneder. Dette diagrammet kan virke utrolig eller umulig, men det er riktig, basert på ukentlige data fra den britiske regjeringen.

  https://alexberenson.substack.com/p/vaccinated-english-adults-under-60

  Svar
 • Vaksinedødsfall Fortsetter

  I STORBRITANNIA har nesten 1800 mennesker dødd etter Pfizer-og Astra Zeneca-vaksinasjonene, og det er rapportert mer enn 1,2 millioner bivirkninger. Noen setter dødsfallene til 35.000 på grunn av kronisk under rapportering. Nesten ingen av disse dødsfallene (mellom 6 og 120 per dag siden vaksinasjonen begynte) rapporteres av mainstream media – som likevel er ivrige etter å rapportere hysterisk alle som er uvaksinerte og som dør av COVID. Denne manipulasjonen hjelper til å stoppe «informert samtykke» blant befolkningen før de blir vaksinert.

  https://www.globalresearch.ca/dangerous-useless-vaccines-continue-kill-vaccinated-spread-virus-most-vaccinated-areas-most-cases/5762669

  Svar
 • Den europeiske databasen EudraVigilance rapporterer 31,014 dødsfall og 2,890,600 skader etter covid-vaksinering. Omtrent halvparten av skadene er klassifisert som alvorlige.

  https://healthimpactnews.com/2021/31014-deaths-2890600-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-die/

  Svar
 • «Helsemyndighetene» og Staten`s agenda er å presse vaksinen på oss – IKKE for å kurere Covid – Staten og Mediaene står klare til å sensurere, demonisere og til å med utestenge deg fra din praksis hvis du forteller sannheten om både Covid og Vaksinen – Din lisens kan til og med bli inndratt !
  Sannheten er at vaksinen etter all sansynlighet vil ta livet av 2 personer for hver peron som » reddes» og da er alvorlige bivirkninger (Kommende dødelige konsekvenser – for de kommer ! ) av vaksinen ikke medtatt !¨¨

  Dette er helt uakseptabelt i et «sivilisert» samfunn og enestående i moderne tid ! – Med tanke på at en tidlig behandling av viruset vil fungere med over 99% helbredelsesrate er dette Alarmerende !

  Bryr meg egentlig ikke om «spill» med Døds-tall og skadevirkninger av vaksinen lenger – De er kun en påminnelse om det «vi» har visst hele tiden ; – Covid – Vaksiner er ingen vaksine og bryter med all vitenskapelig Biologisk kunnskap !!! – God Søndag

  Svar
 • Northern Light.
  5 desember 2021 18:46

  Det trengs ingen vaksine for Covid, overlevelsesprosenten i følge CDC er for alle aldersgrupper 99,85%, for de under 19 år 99,997%, de mellom 20-49 år 99,8%, de mellom 50-69 år 99,5%, og for de over 70 år 99,5%. Det vil si at det ikke er stort farligere enn et alminnelig sesong influensavirus. Det hadde vært en fordel at så mange som mulig fikk viruset og det så tidlig som mulig for flokkimmunitet.

  Risikogruppen er den samme som for influensavirus, folk i høy alder og med underliggende sykdommer, og de med nedsatt immunforsvar. Gjennomsnittsalder for død av Covid er lik eller høyere enn for landenes forventede levealder, for eksempel Sveits med 83 år. Landenes tall for død uansett årsak er heller ikke blitt høyere i 2020 og 2021, i Sverige er tallet lavere.

  mRNA-injeksjonene kalt vaksiner er ikke vaksiner. De som har tatt, fått eller blitt presset til å ta injeksjonen, smittes av Covid, viruset som vaksinen skulle beskytte mot. De smittes lettere etter injeksjonen av Covid, og andre koronavirus som influensa og forkjølelse, som viser at injeksjonen svekker immunforsvaret.

  Innrapporteringssystemet for EU som registrerer død og skader etter mRNA-injeksjonene kalt vaksiner, melder om over 30 000 døde og over 2,9 millioner skadede, av disse over 50% alvorlig, og det av en befolkning på 450 millioner. Observatører mener at dette er bare 1-10% av de faktiske tilfellene, som i det amerikanske VAERS systemet.

  Det våre myndigheter gjør, er å ha lurt og presset over 4,3 millioner nordmenn til å ta injeksjonen, med mål om at alle skal få den. Det til tross for at dataene fra EUs og USAs innrapporteringssystemer har vært tilgjengelig for dem hele tiden. Og etter å ha underskrevet en avtale med selskapene som fremstiller injeksjonene som gjør at selskapene kan fraskrive seg ethvert ansvar for bivirkninger folk får av injeksjonene, være seg kort og langtids-bivirkninger, og ukjente bivirkninger, en avtale som også sikrer selskapene mot søksmål. Folk her i landet må eventuelt få erstatning fra Pasientskadeerstatningen, som er finansiert av folket selv.

  Regjeringenes medlemmer med sin rådgiverstab, folkehelseinstituttet, legemiddelverket og hovedstrømsmedia må ha visst detter hele tiden, for de har samme tilgang til informasjon som alternativpressen bruker offisielle kilder som grunnlag for sine artikler.

  Ingen regjering som representerer sitt folk og lands interesser vil gå til massevaksinering av befolkningen med en eksperimentell injeksjon som gir så mange alvorlige bivirkninger for så mange etter så kort tid. Dette er et oppdrag de gjennomfører som har en global agenda. Likevel så har de fleste lands regimer gjort det, forklaringen kan bare være at de er korrupte eller blitt lurt av WHO og legemiddelgigantene og vestlig presse og media, som har samme eiere som legemiddelgigantene.

  Unntaket er Japan, som når helsemyndighetene oppdaget grafen og andre giftige stoffer i vaksinene, umiddelbart stanset vaksineringen, og beordret alle leger i landet å behandle sine Covid pasienter med Ivermetcin, som er et effektivt, velprøvd og vel testet legemiddel uten mRNA-injeksjonenes alvorlige bivirkninger som blant annet blodpropp og hjertepose-betennelse, og Japan bekjempet Covid på en måned, fullstendig underslått av vestlig presse og media.

  Den slovenske sykepleieren som fant ut at noen får ufarlige saltoppløsninger som er levert i samme hetteglass som mRNA-injeksjonene, den eneste forskjellen på glass og etiketter er serienummer, stadfester mistanken om at injeksjonene gis differensiert. Det er forholdvis langt færre dødsfall etter injeksjon i overklassen enn for lavere samfunnsklasser virker det som, selv om statistikk på dette ikke er tilgjengelig ennå.

  Dette er et biovåpen for selektiv befolkningsreduksjon, som også de mest kvalifiserte kritikerne har hevdet, som Dr. Mike Yeadon, tidligere forskningssjef hos Pfizer og VP for selskapet, og Dr. Luc Montagnier, Nobelprisvinnende virolog, vår egen Astrid Stuckelberger med flere andre modige fremstående forskere.

  mRNA-injeksjonen er dermed beviselig så farlig, at det må betegnes som drapsforsøk å gi noen injeksjonen, eller «tilby» den som vårt regime kaller det. Det er det solid grunnlag for å hevde, når selv de offisielle tallene feks fra EU om død er skader er alt for høye, de kan utgjøre bare 1-10% av de faktiske tilfellene. Blir det tale om tvangsvaksinering her i Norge, må en med utgangspunkt i dette kunne stille spørsmål om det er legitimt å hevde nødvergerett hvis representanter for regimet står på døren med injeksjonen.

  Svar
  • Northern Light.
   5 desember 2021 21:09

   Rettelse:
   For de over 70 år er overlevelsesprosenten 95% ifølge Center for Disease Control (CDC).

   Svar
  • Hvis det kommer så langt at Statsautoriserte Klovner vil foreta tvangsvaksinering av deg kan man faktisk påberope seg Nødvergeretten (- En ellers straffbar handling som foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep) – men jeg tror faktisk ikke det kommer til dette, – hvis så skulle bli tilfelle er det bare å armere seg !
   Problemet med denne pandemien er flerfoldig og jeg har nesten vanskelig med å bestemme meg for hva jeg synes er verst. – Mest bekymret er jeg faktisk for alle disse klovnene i «helsevesenet» som påtvinger oss en falsk vaksine uten å forstå konsekvensene av handlingene deres – Deretter erfarer jeg med Grøss og Gru at flertallet av den Norske befolkningen ganske så velvillig lar seg injisere med ei «Dødssprøyte» de ikke aner konsekvensene av ! ( De virkelige Ringvirkningene av vaksinene vil inntre på et senere stadie i vaksineringen og da vil det dessverre være for sent – Kanskje blir det deg kanskje blir meg – Kanskje blir det tra ..la.. la) – Spøk til side – Hvorfor unnlater Helsemyndighetene å opplyse om skadevirkningene av vaksinen ? – Dette handler om Biologi og om hvordan kroppen vår vil reagere på kunstige substanser – ikke om hva «leger» og «medisinere» vil overbevise deg om !
   Jeg kan fortsette i det uendelige å predikere om skadevirkningene av vaksinen men jeg tror dere har hørt nok nå ! – Jeg ønsker bare å fortelle historien om den tyske kjemikeren og en av Europas fremste grafeneksperter – Dr Andreas Noack ! – Han ble arrestert av en væpnet politienhet midt i en live- stream på YouTube den 26 November 2021 og bare timer etter å ha publisert sin siste video om grafenoksid og grafenhydroksid døde han plutselig !
   Hva ville han fortelle ? Det skal jeg fortelle deg … I videoen avslører han at Dr. Pablo Campra Madrid fra Universitetet i Almeria nylig hadde gjort en Micro-Raman spektroskopistudie av Covid – Vaksinen og oppdaget at grafenet som ble oppdaget i vaksinen ikke var grafenoksid (GO), – men grafenhydroksid (GHO), – Dette er til opplysning et ekstremt stabilt molekyl som IKKE er biologisk nedbrytbart – så det forblir i systemet ditt for alltid ! – Og hva så ? – Grafenhydroksid-molekylene i Corona vaksinen oppfører seg som Nano-Barberhøvler som vil kutte opp epitelslimhinnen i mottakerens årer !
   Dette kan nok være årsaken til blodpropp og de plutselige dødsfallene som er observert hos så mange toppidrettsutøvere i det siste ! – Lykke til med vaksineringen FHI !

   Svar
 • Jeg hadde et ønske om at verden ville våkne opp etter arrestasjonen og det påfølgende dødsfallet (mordet) av Dr Andreas Noack men det virker ikke slik !

  Tar også med uttalelsen fra Brandy Vaughan i slutten av 2019 :
  «Hvis noe skulle skje med meg, er det stygt spill og du vet nøyaktig hvem og hvorfor.»
  Den 7. desember 2020 ble 44 år gamle Brandy Vaughan, funnet død på badet i sin bolig.

  Brandy Vaughan, var en tidligere salgssjef for Big Pharma-selskapet Merck som sluttet i bransjen for å bygge et nettsted dedikert til å utdanne folk om risikoen forbundet med vaksiner !

  Dødsårsaken hennes ble fastslått til «naturlig» å være forårsaket av bilateral lungetromboembolus.
  Hvis dette var dødsårsaken skulle hun vært på sykehus og ikke på badet i sitt eget hjem !

  Svar
  • «big pharma er så nådeløse at krigsindustrien blir seende ut som rødmende skolepiker,,,,» Vernon Coleman

   Svar
 • Northern Light.
  11 juni 2022 13:07

  NY DOKUMENTAR AVSLØRER ET WHO-VAKSINEPROGRAM SOM STERILISERTE AFRIKANSKE KVINNER UTEN DERES SAMTYKKE.

  En ny CHD Films-dokumentar, «Infertility: A Diabolical Agenda», avslører et vaksineprogram fra Verdens Helseorganisasjon som medførte sterilisering av afrikanske kvinner uten deres viten eller samtykke.

  Fra den prisbelønte filmskaperen Dr. Andy Wakefield, i samarbeid med produsent Robert F. Kennedy, Jr., styreleder for Children’s Health Defense (CHD), og CHD Films, kommer dokumentaren «Infertility: A Diabolical Agenda». Filmen avslører et befolkningskontroll-eksperiment fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) utført under dekke av et vaksinasjonsprogram, som resulterte i sterilisering av kvinner i Afrika uten deres viten eller samtykke.

  Filmen har premiere i morgen fredag 10. juni klokken 14.00. ET på CHD.TV. Umiddelbart etter den 30-minutters filmen vil en spesialutgave av CHD.TVs «Friday Roundtable» inneholde Wakefield, Dr. Christiane Northrup, Dr. Jim Thorp, Brian Hooker, Ph.D. og Dr. Liz Mumper for å diskutere den dramatiske økningen i infertilitetsproblemer over hele verden.

  «Det er betimelig ironi at Verdens helseorganisasjon avslører sitt sanne vesen når den forsøker å ta kontrollen over global helse,» sa Wakefield, som regisserte filmen. «Denne historien er en sann «WHO historie». «Infertility: A Diabolical Agenda» avslører sannheten bak WHOs uhyggelige samarbeid med den kenyanske regjeringen med en eksperimentell stivkrampevaksinasjon, som senere ble funnet å inneholde graviditetshormonet βhCG (choriongonadotropin), ble gitt til millioner av ukjente afrikanske kvinner i fertil alder på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet. Dermed ble deres rett til å føde barn tatt fra dem.

  Wakefield forteller om denne tragiske historien og bringer sjokkerende nye bevis frem i lyset. Som avdøde Dr. Stephen Karanja advarer om i filmen: «Når de er ferdige med Afrika, kommer de etter deg». «Sannhetene avslørt i denne filmen kaster en lang skygge fra en stivkrampeprøve i Afrika til symptomene på infertilitet som skjer over hele verden, inkludert rapporter etter Gardasil-vaksinen og COVID-19-vaksinene,” sa CHD Chief Science Director Dr. Brian Hooker.

  Mary Holland, CHD-president, rådgiver og forfatter av «The HPV Vaccine on Trial: Seeking Justice for a Generation Betrayed», hadde dette å si om filmen:
  «Denne filmen dokumenterer og styrker bevis at WHO gjennomførte et eksperiment på kvinner i fertil alder for å gjøre dem sterile uten informert samtykke. «Roma-statutten for Den internasjonale straffedomstolen, signert av de fleste land i verden, er tydelig på at tvungen sterilisering er en krigsforbrytelse. Denne filmen fremhever at det å gjøre mennesker ufruktbare uten deres samtykke, slik det ble gjort mot de mest sårbare menneskene under eugenikk-tiden i USA, er virkelig djevelsk.

  «Filmen stiller spørsmålet om det globale samfunnet skal tillate at WHO skal regulere og håndheve global helsepolitikk.» CHD TV vil sende filmen med et spesielt program, med ledende eksperter som diskuterer bekymringene deres om økningen i infertilitetstall og hvordan andre vaksiner, inkludert COVID-19-vaksinen, er knyttet til infertilitet.

  Konferansen har følgende høydepunkter:
  Fredag 10. Juni kl 14.30. ET: «Friday Roundtable» med Dr. Andy Wakefield, Dr. Christiane Northrup, Dr. Jim Thorp, Brian Hooker, Ph.D. og Dr. Liz Mumper.
  Mandag 13. Juni kl. 12.00 ET: «Tea Time» med kvinnehelseekspert Dr. Christiane Northrup som vil svare på spørsmål fra publikum angående infertilitet.
  Tirsdag 14. Juni til fredag 17. juni kl. 10.00 ET: «Good Morning CHD» vil inneholde Dr. Patrick Flynn, Dr. Lawrence Palevsky og en representant fra CHD Africa.
  Torsdag 16. Juni kl 13.30. ET: «Doctors and Scientists» med Brian Hooker, Ph.D. vil få selskap av fødselslege og gynekolog Dr. Jim Thorp.
  Onsdag 22. Juni kl 13.30. ET: «Against the Wind» med Dr. Paul Thomas vil få selskap av Dr. Andy Wakefield.

  Se «The Solution» med Dr. Tony O’Donnell som intervjuer Dr. Andy Wakefield.
  «Et varig prinsipp for etisk medisinsk praksis er at hver pasient har rett til et fullt ut informert og frivillig samtykke,» sa Kennedy. «Vi avslører WHOs grove brudd på dette prinsippet i sin skjulte kampanje for å abortere og forhindre graviditeter hos millioner av intetanende afrikanske kvinner. WHO fikk disse kvinnene til å tro at de var en del av et folkehelseprogram for å beskytte sine nyfødte babyer. Dette er en kraftig advarsel om at WHO ikke er skikket på noe nivå til å diktere global helsepolitikk».

  Fra Global Research, publisert 10 Juni 2022, skrevet av Children’s Health Defense.
  Oversatt fra engelsk, noe redigert, linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: New Documentary Exposes WHO Program Resulting in Sterilization of African Women Without Their Consent.

  Svar
 • Northern Light.
  11 juni 2022 15:35

  SJOKKERENDE: Minst 77 000 døde og 7,3 millioner skadet på grunn av COVID-vaksinasjoner i USA, Europa, UK og Australia.

  Rapportene viser at det har vært minst 7,3 millioner bivirkninger fra Covid-19-injeksjonene frem til Juni 2022, inkludert 77 068 dødsfall. Disse forferdelige tallene viser imidlertid ikke alle konsekvensene av Covid-19-injeksjonene, fordi det er anslått at bare 1 til 10 % av bivirkninger rapporteres. Andre studier viser at det er alvorligere, for tall fra USA viser at Covid-19-vaksiner er minst 49 ganger dødeligere enn influensa-vaksiner per antall gitte doser.

  Storbritannias legemiddeltilsyn er Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA), og siden tidlig i 2021 har de publisert ukentlige oppdateringer om uønskede virkninger av Covid-19-injeksjonene. De siste rapportene finnes i «Annex 1 Vaccine Analysis Print». Deres siste rapporter dekker uønskede virkninger mottatt frem til 25 Mai 2022.

  I følge MHRA er det rapportert 492657 skader i UK på grunn av Pfizer-injeksjonen, av disse 778 dødsfall. 869 324 skader er rapportert som bivirkninger av AstraZeneca-injeksjonen, av disse 1 277 dødsfall. 129 406 skader er rapportert på grunn av Moderna-injeksjonen, av disse 59 dødsfall. Til slutt er det rapportert 5 295 skader der vaksinemerket ikke er spesifisert, av disse 47 dødsfall. Dette betyr at per 25 Mai 2022 har MHRA mottatt 1 496 742 skaderapporter på grunn av Covid-19-injeksjoner, og av disse 2 161 dødsfall.

  Deretter tall fra USA av Centers for Disease Control (CDC). CDC har et Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) som oppdateres ukentlig. De siste tallene inneholder VAERS-rapporter behandlet per 3 Juni 2022. I følge CDC er det rapportert 1 285 329 skader på grunn av Covid-19-vaksinasjoner. Av disse 28 714 dødsfall.

  Australias legemiddeltilsyn er Therapeutic Goods Administration (TGA). TGA har en online ‘Database of Adverse Event Notifications’. De siste tallene er frem til 27 Mai 2022, og de viser at TGA har fått 129923 rapporter om bivirkninger av injeksjonene, og TGA anser 127282 av disse har Covid-19-vaksinasjoner som årsak. TGA også fått 877 rapporter om dødsfall grunnet vaksinasjonene.

  EUs legemiddeltilsyn er kjent som European Medicines Agency (EMA). De har en database over bivirkninger av injeksjonene kjent som Eudravigilance. Det er sannsynligvis det vanskeligste systemet å navigere i, så det er tidkrevende å finne det totale antallet bivirkninger og dødsfall. Men takket være ‘Health Impact News’, kan vi avsløre at EMA har mottatt rapporter om 4 416 778 skader på grunn av Covid-19-vaksinasjon per 4. juni 2022, av disse 45 316 dødsfall.

  Dette betyr at i hele Europa, USA, Storbritannia og Australia har legemiddeltilsynene fått rapporter om 7 338 772 skader og 77 068 dødsfall på grunn av Covid-19-vaksinasjoner. Mange tror kanskje at dette er på grunn av at så mange er vaksinert, men vi bevise det at det er ikke årsaken. Fordi en studie av offisielle tall fra amerikanske myndigheter som sammenligner antall gitte doser med antall uønskede virkninger som offisielt er rapportert, viser at Covid-19-injeksjonene er minst 49x /4800 % dødeligere enn influensavaksiner.

  Mellom influensasesongen 08/09 og 19/20 var det gitt totalt 1,7204 milliarder doser influensavaksiner i USA. Mens fra starten av Covid-19-vaksineringen frem til 28 Januar 22 ble det gitt totalt 549,9 millioner Covid-19-vaksinener i USA. Tallene viser at det i løpet av 14 måneder var det 15,7 ganger så mange rapporter om Covid-19-vaksiner som resulterte i død enn det som ble gjort av influensavaksiner på 13 år.

  Men når vi regner ut antallet dødsfall per antall gitte vaksiner, finner vi at Covid-19-vaksinene viser seg å være enda dødeligere enn antatt. Mellom 2008 og 2020 tilsvarer antallet rapporter om døde av influensavaksinen, 1 dødsfall per 2 594 871,79 vaksiner. Men antallet rapporter om døde av Covid-19-vaksinene, tilsvarer 1 dødsfall per 52 759,79 vaksiner.

  Covid-19-injeksjonene viser seg å være minst 49,18 ganger dødeligere enn influensavaksiner, og det er uten å ta hensyn til det faktum at influensa-injeksjonene hovedsakelig gis til eldre som har større sannsynlighet for å dø, mens Covid-19 injeksjoner er gitt til alle aldersgrupper.

  Fra The Expose, publisert 11 Juni 2022. Skrevet av The Expose.
  Oversatt fra engelsk, redigerte og forkortede utdrag fra en lengre artikkel med diagrammer, oversikter og linker, det anbefales å lese hele artikkelen.
  Orginalartikkel: SHOCKING – At least 77K Dead & 7.3 Million injured due to COVID Vaccination across USA, Europe, UK & Australia.

  Svar
 • Jassågitt.
  Vi får dette nå, Høie, FHI. Istedet for hysteriet og injeksjonene, og truslene 😉

  Positive forskningsresultater, med mye høyere D-vitaminnivå også enn 1-20 microgram, har eksistert lenge nå, Jfr . enebak.no

  ‘ Infeksjonslegen sier han vil bli overrasket om ikke studien i Spania vil gjøre D-vitaminbehandling standard for norske covid-pasienter.
  Det kan godt være at dette kan være det som gjør at man begynner å gi D-vitamin til alle som kommer på norske sykehus med covid. Den er jo ikke fagfellevurdert ennå, så man trenger nok litt tid for å gå igjennom den. Men jeg vil tippe at infeksjonsavdelingene rundt omkring leser den med stor interesse allerede nå.’
  https://www.nrk.no/norge/ny-studie_-d-vitamin-oker-sjansen-for-a-overleve-kreft-1.14680538

  Svar
 • Margarin? Altså f.eks. Herdet fett tilsatt D-vitamin. Istedet for naturlig D-vitamin i melk, fett og kjøtt fra utegående gressspisende kuer; – som har like mye gunstig fett og D-vitamin som laks?

  ‘ Fiskefett, egg og margarin er viktige kilder til vitamin D i maten vi spiser. ‘
  nrk.no/trondelag/ny-forskning_-fant-igjen-sammenheng-mellom-vitamin-d-og-covid-19-1.15854838

  Svar
 • 1 år har gått siden denne artikkelen fra Derimot ble publisert og hva har vi lært i mellomtiden ? – Svært lite er jeg redd for !

  Jeg må si meg enig i Dr. David Martin sine uttalelser om at helsemyndigheter verden over faktisk har forvandlet om lag 4 milliarder mennesker til «biovåpenfabrikker».
  «Juridisk, når du faktisk lager en «mix» som produserer en kjent patogen er det faktisk produksjon av biologisk våpen, – og det faktum at kroppen din gjør det betyr at du er en biovåpenfabrikk.»

  Jeg har ingen problemer med denne betraktningen fordi i en biologisk forstand har han så absolutt rett !
  Han påpeker videre at denne «svindelen» som banet vei for milliarder mennesker til å underkaste seg dette «eksperimentelle» vaksinemandatet, vil forårsake et grunnleggende eksistensielt problem for menneskeheten. Han hevder videre vi har skapt mRNA og DNA-modifikasjoner som ikke bare vil påvirke denne generasjonen, men vil også påvirke generasjoner som kommer !

  Det er også riktig ! Når vi griper inn i prosesser som overstyrer hvordan vårt DNA og mRNA fungerer vi det alltid være et problem med dette da vi overhodet ikke har kunnskap hvordan en slik prosess vil påvirke vår genetiske stabilitet. – Dette både kan og vil føre til ustabilitet og føre til en høy frekvens av mutasjoner i genomet til cellulær avstamning !

  David Martin har mer på hjertet og det er verdt å lytte til ! Handler ikke kun om vaksiner men hvordan vi mennesker forurenser oss selv, Økonomi, politikk, osv. ! – Man kan egentlig ikke være uenig !

  https://rumble.com/v1wr1hc-3.5-billion-could-be-injured-or-killed-by-the-jab.-are-you-ready-dr.-david-.html

  Svar
  • Sant du. Masker? Jeg har aldri brukt dem. Hvorfor? Fordi jeg slapp e fjert.( jeg var alene)Og sannelig. Duften var ubehagelig selv med maske. Altså fungerer den ikke mot små virus! De maskene jeg brukte mot støv i snekkerverkstedet, kom med en advarsel: Masken måtte ikke brukes for lenge av gangen! Fordi den berøver deg for oksygen og du puster inn co2. I værste fall kan man pådra seg uønsket lungebesvær! De eneste jeg opplever er redd for smitte er de vaksinerte! Men dere er jo vaksinert mot sykdommen! Dette virker totalt ulogisk! Du tar en vaksine mot covid og samtlige som gjør det får covid? Jeg skjønner at jeg ikke skjønner noen ting? Jeg skjønner at det handler om kontroll. Adlyd eller dø!

   Svar
   • Legger ved et sitat fra en som så noe komme:
    «Det vil være, i neste generasjon eller så, en farmakologisk metode for å få folk til å elske sitt slaveri, og produsere diktatur uten tårer, så å si, produsere en slags smertefri konsentrasjonsleir for hele samfunn, slik at folk faktisk vil ha deres friheter tatt fra dem, men vil heller nyte det, fordi de vil bli distrahert fra ethvert ønske om å gjøre opprør ved propaganda eller hjernevasking, eller hjernevask forsterket av farmakologiske metoder. Og dette ser ut til å være den endelige revolusjonen» – Aldous Huxley

  • Hvorfor er sprøyter med kunstig mRNA så farlig ? –
   En ganske enkel og «sannferdig» konklusjon !

   De er farlige fordi de inneholder det man overhodet ikke kan kalle ekte mRNA. – Da denne formen for mRNA aldri tidligere har eksistert i naturen vil disse av den grunn ha potensiale til å kunne fremprovosere totalt ukjente konsekvenser i enhver levende organisme.

   Den følgende produksjonen av disse kunstige Spike-proteinene vil av nevnte grunn kunne skape Bio-Aktivte cytotoksiner. – Et Cytotoksin er ethvert stoff som vil ha en giftig innvirkning på alle cellene våre med alle disse kjente og ukjente bivirkningene vi nå erfarer ! – Ingen vil i prinsippet unnslippe og da mener jeg INGEN vil unngå en eller annen form for skadevirkning på grunn av denne eksperimentelle «vaksinen! (For enkelte vil nok skadevirkningene oppstå på et senere tidspunkt)

   (Innholdet i disse mRNA «vaksinene» er egentlig ikke mRNA, men et syntetisk enkeltstrengs polynukleotid)

   Dette er ganske enkelt Frankensteinteknologi og det er all grunn til å være bekymret for menneskeheten! «Vi» burde visst bedre ! – Sukk !

   Alle virus – og da mener jeg Alle disse vil vanligvis spre seg i et visst omfang før disse muterer til å bli mindre patogene. Når disse blir stresset vil de bli forvirret og anta nye former utenfor kontroll av kjent biologi ! Det er dette vi erfarer nå !

   Så får enhver gjøre opp sin egen mening om hvorvidt dette var en planlagt katastrofe eller om det var grunnet uforstand ! Tror helst det første !

   Ha en God Dag
   Synn

   Svar
  • Sist jeg lyttet til interessante David Martin snakket han om det jeg har gjort meg tanker om:
   når får vi en reaksjon fra sinkene, og hvilken? Sinne? Sorg? Selvmord? Fødes mange nok misfoster må vel voksne våkne, til slutt, mens vi som har sett ondskapen i øyene i måneder og år allerede, vi er ikke uforberedt, sånn som de som har viet all sin fritid til netflix og games. Den dagen de trekker strutsehodet opp av sanden vil de få det tøft. Dessverre er det for sent, siden ingenting tyder på at genskaden er reversibel, kun at den kan bremses litt ved et ellers sunt liv.

   Svar
   • Det er sant det du skriver. – Den eneste måten å redusere skadevirkningene av denne «vaksinen» er å endre på mye av hvordan vi lever for å kunne redusere det vi kan karakterisere som skadelige Livsstilssykdommer ! – Bedre Kosthold , vitaminer, mineraler, hormoner osv. (mindre prosessert mat)
    Dette ville i utgangspunktet i stor grad også kunne ha hindret faren for å bli alvorlig syk av dette viruset og mange andre i så måte! –

    Grunnlaget for enhver sykdom er i utgangspunktet enten genetisk eller det skyldes underskudd på livsviktige mineraler og vitaminer (Fakta) . – Vaksiner er i utgangspunktet ingen helbredelse og er etter min mening et misbrukt begrep fordi mennesker tror vi blir friske av disse alene, men det er så absolutt ikke tilfelle!

    Synn

   • Etter min mening : «I prinsippet har Pharmacia «tatt» deler av viruset, – syntetisert dette og skapt det mer dødelig og patogent»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bak kamera er historien fra Ukraina en annen enn foran: Vi taper krigen!

Våre medier og politikere har slukt de ukrainske løgnene rått og servert de til oss som sannhet.

Forrige innlegg

Jemen truer ikke bare skipsfarten i Rødehavet.

De avkler også USA for sin militære troverdighet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.