POSTED IN Globalisering

The Great Taking:

Det store ranet!

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Terje Voilaas

Rotter i bur

På 60 og 70-tallet, og sannsynligvis lenge før, pågikk det en lang rekke eksperimenter på dyr og mennesker. Det begynte med rotter i bur.

Et av forsøkene var å utstyre buret med en metallplate i bunnen som kunne tilføres strøm, som jo var interessant for laboranten, men smertefullt for rotten som desperat forsøkte å finne et sted i buret med mindre smerte, men fant ingen annen løsning enn lidelse.

Når en ny rotte ble sluppet inn i buret, en rotte den første rotten ikke var sosialisert med, så ga rottene hverandre skylden for smerten og gikk fysisk løs på hverandre. Om rottene var sosialisert, f.eks. kom fra samme gruppe, så gikk det lengre tid før smerten resulterte i vold.

I et mer utspekulert eksperiment ble strøm koblet til automatene for vann og mat. Rottene fikk valget mellom å sulte eller å tilfredsstille eksistensielle behov under stor smerte.

En rotte skjønner naturlig nok ikke at det ikke er den andre rotten som forårsaker smerten, men en tredje deltaker. Senere og tilsvarende forsøk på hunder, aper og mennesker har vist at heller ikke disse artene klarter å koble lidelsen til den skyldige tredjepart. Alle arter reagerer med vold mot de andre deltakerne i eksperimentet.

Det er avgjørende viktig å skjønne dette, for hele menneskeheten står nå på terskelen til en omgang grisepryl det knapt er mulig å forestille seg. Dette vil bli konsekvensene av historiens største og mest omfattende monetære kollaps. Monetære kollapser skjer med jevne mellomrom, men aldri før har et monetært system vært globalt og heller ikke at finansindustrien, det monetære systemets parasitter, nå er 30-40 ganger større enn den totale globale produktive økonomien.

En nasjon og en verden ranet til skinnet

Ingenting av dette er tilfeldig, alt har vært nøye planlagt og forberedt siden dagens monetære system ble tatt i bruk. Det som er spesielt denne gang er at kollapsen vil bli forsøkt brukt til total global kontroll, omfattende reduksjon av menneskeheten og ikke minst til beslagslegging av alle eksisterende verdier.

Jeg har lenge hatt mistanke om at Norge som folk og nasjon allerede er ranet til skinnet, jeg har nevnt pantsetting som en mulighet, men jeg har ikke skjønt hvordan dette praktisk og juridisk har eller kan skje. Nå mener jeg å skjønne mer, takket være David Rogers Webb.

The Great Taking

21 Juni 2023 publiserte David Rogers Webb boken «The Great Taking», hvor Webb forklarer og dokumenterer hva som har skjedd siden 1944, og hvordan vi alle i realiteten allerede har blitt ranet. Det eneste som gjen-står er for tyvene å hente ransutbyttet. Først da, når det er altfor sent, vil folk flest skjønne hva Schwab mente med «You will own nothing, and (hopefully) be happy.»

Jeg har lest boken, sjekket referanser, sjekket forfatteren og lyttet til alle intervjuer, diskusjoner og kommentarer jeg har funnet på nettet. Det samme bør alle andre gjøre som ønsker å forstå hva som har skjedd og kanskje vil skje, spesielt Norges antatt rikeste, for ingen av dem vil på ingen måte bli spart.

La oss ta utgangspunkt i to verdener; en fysisk verden med fysiske verdier, eiendeler, råvarer, produksjon og produkter, og en finansiell verden som også består av verdier og eiendeler, ofte med en forbindelse til den fysiske verden.

I den fysiske verden består verdiene av fysiske objekter vi kjenner som hus, biler, hytter, råvarer etc.

I den finansielle verden kalles verdiene «Securities», og består av aksjer, obligasjoner (kreditt og lån til privat og offentlig sektor), bankinnskudd, mutual funds (som f.eks. pensjonsfond, oljefondet etc.), ETFs, derivater (futures, morgage backed securities etc.) og Hedge Funds.

Alt dette er finansielle instrumenter, produkter og verdier som kan kjøpes, selges og brukes som sikkerhet for gjeld, akkurat som hus, hytter, fabrikker, selskaper, patenter etc. er det i den fysiske verden.

For 100 år siden var verdiene i den fysiske verden mye større enn verdiene i den finansielle. Nå er som nevnt den finansielle verden 30-40 ganger større enn den fysiske, og det har blitt stadig vanskeligere å si hvem som er den virkelige eieren av en gitt verdi, og det gjelder i begge verdener. La meg nevne noen eksempler:

Eksempel 1; Opp til rundt 1997 var aksjebrev (og tilsvarende f.eks. for statsobligasjoner) bevis for at du var den juridiske eieren av dine aksjer og obligasjoner. Alle slike eierbevis mistet sin juridiske kraft i Norge fra og med år 2000, og ble erstattet med «Security entitlements», altså en juridisk rettighet, ikke eierskap. Med andre ord, det du tror er dine aksjer og obligasjoner i dag, er kun en rettighet. Du eier dem ikke. Dine, Oljefondets og alle andres investeringer i disse «securities» er retten til å kjøpe, selge og til aksjeutbytte, men alle aksjer eies nå av Depository Trust and Clearing Company (DTCC) i New York. Hvis Nordnet, Formue, DNB eller hvilken som helst annen «custodian» av dine finansielle investeringer i aksjer og obligasjoner går konkurs, så vil det eneste du sitter igjen med være gjelden du finansierte investeringene med.

Eksempel 2; Det juridiske begrepet «bankinnskudd» eksisterer ikke lenger, selv om det fremdeles brukes av folk flest i den tro at pengene de har i banken er deres, noe de juridisk sett ikke lenger er. Dine bankinnskudd er i dag et lån til banken. Du er ikke lenger en beskyttet eier, men en uprioritert kreditor.

Eksempel 3; Du kjøper en ny bil og betaler kontant. Du tror bilen er din, men tenker ikke på at bilselgeren har tatt opp store lån med sikkerhet i varelageret sitt, som på det tidspunktet inkluderte bilen du kjøpte. Selskapet som produserte bilen kan ha gjort det samme. Disse lånene (Securities) vil så bli pakket sammen med andre lån og solgt oppover i finans-systemet og inn i det astronomiske derivat-markedet. Hvem er den virkelige juridiske eier av bilen du nettopp kjøpte og betalte kontant? Eller huset, gården, hytten eller båten du har nedbetalt all gjelden på? Er det du som har kjøpt og betalt kontant, eller er det eieren av en finansiell «Security» som viser at bilen, gården eller huset fremdeles er pantsatt, bare ikke av deg?

I de to første eksemplene er lovverket klart, og det er det nå også i det tredje eksempelet hvor «harmonisert» lovgivning gir eieren av en «Security» prioritet over eieren av det fysiske objektet. Dette er våpenet som vil bli brukt i historiens største ran.

Hva Webb avslører er at det i all stillhet, over mange år, i over 130 land, har kommet på plass lovverk som sikrer at juridiske personer tilhørende «The Protected Class», ender opp med absolutt alle verdier når hele eller deler av det monetære systemet kollapser. Dette ble juridisk testet og bekreftet etter finanskrisen i 2007/08.

15 September 2008 gikk storbanken Lehman Brothers (LB) konkurs. LB satt på det tidspunktet på 639 milliarder dollar i eiendeler, og på 613 milliarder dollar i gjeld og forpliktelser. En god del av LBs eiendeler, det meste «Securities», ble forvaltet av J. P. Morgan Chase (JPMC), som påfølgende natt beslagla alt de hadde av LBs eiendeler, etterfulgt av store protester fra LBs kreditorer.

Tvisten endte til slutt som Case No. 08-13555 i US Bankruptcy Court, Southern District New York, hvor retten ga JPMC medhold med følgende kommentar:

«And so, only «a member of the protected class» is empowered to take customers assets in this way. Smaller secured creditors are not similarly privileged.”

Den juridiske infrastrukturen ble altså testet for 15 år siden, men det skulle likevel gå flere år å få viktige nasjoner inn under den samme infrastrukturen. I 2014 ble Sverige det siste vestlige landet som «harmoniserte» lovverket, men mye annet må i tillegg på plass før kollapsen kan skje noenlunde kontrollert; CBDC, et globalt digitalt ID-system, AI-løsninger, WHOs globale helse-diktatur, kontroll av internettet, all informasjon og kommunikasjon, våpen-kontroll, 15-minutters soner, personlige karbon-kvoter og mer.

Webb poengterer at nevnte juridiske infrastrukturen er global og udiskutabel. Juridisk testing vil kort og godt bli avslått. Det blir neppe heller nødvendig, for under det forrige sentralbank-regiserte ranet, i USA på 1930-tallet, fallt f.eks. eiendomsprisene til verdiene de hadde 60 år tidligere. Skjer dette også denne gang så vil en 50m² leilighet i Oslo falle fra dagens 3,5 millioner kroner til 50,000 kroner, som var prisen den kostet for 60 år siden. Da har man neppe mye å fare med når pantet fremdeles lyder på 2,5 millioner kroner.

Silent Weapons for Quiet Wars

David Rogers Webb innleder «The Great Taking» med følgende ord:

“We are now living within a hybrid war conducted almost entirely by deception, and thus designed to achieve war aims with little energy input. It is a war of conquest directed not against other nation states but against all of humanity”

Webb fortsetter:

“These very few people are the prime movers. Their plans are executed over decades. Their control is opaque. When George Soros said to me, “You don’t know what they can do,” it was these people to whom he referred. Now, to be absolutely clear, it is these very few people, who are hidden from you, who are behind this war against humanity. You may never know who they are. The people you are allowed to see are hired “face men” and “face women.” They are expendable.”

Forberedelsene til WW3 har altså vært i gang fra like etter WW2, og det kan se ut til at laborantene, de få beskyttede og usynlige som får rottene til å gå løs på hverandre, vil unngå en alt-utslettende atomkrig, men prøver i stedet å nå sine mål ved å følge rådene til Sun Tzu. Det er ikke tilfeldig at Warren Buffet skal ha sagt at det enorme derivat-markedet (700 og 4,000 trillioner USD) er et «finansielt masseødeleggelsesvåpen».

Webb sier ikke noe om når kollapsen vil inntreffe og heller ikke hvordan dette vil oppleves, men gjennom boken gir han mer enn nok mat til fantasien. La meg derfor for egen regning skissere et mulig scenario.

Case, case, cluster, cluster, BOOOM!

EU har nylig vedtatt at alle EU-borgere skal utstyrtes med digital ID og digital CBDC-lommebok innen utgangen av 2025. Dette vedtaket kan gi visse indikasjoner om det planlagte tidsbildet, men det kommer neppe med garantier. Det er ikke EU som kontrollerer kollaps-knappen. EU gjør som de får beskjed om av «de beskyttede», de ytterst få i aller øverste etasje, over «The Expendables» (Musk, Schwab, Gates, Soros, Fredriksen, Reitan etc.), og over alle oss andre. Selv disse få allmektige kan miste kontrollen.

Jeg håper vi har litt mer tid på oss, noen måneder, kanskje ett år, kanskje to, men når vi studerer pengenes velositet gjennom de siste 120 årene, en graf Webb bruker som indikator på hvor vi er i det store tidsbildet, så er det klart at det monetære systemet allerede henger i et hårstrå.

Vi har for lengst passert det punktet hvor pengetrykking vil resultere i ny vekst, spesielt i Vest, så det er ikke tilfeldig at 44% av norske hushold nå har under 3 månedslønninger i spare-penger. Hele 14%, rundt 750,000 mennesker, har ingen oppsparte midler. Gjeld derimot, har vi i sum til mange meter over vår felles pipe.

Så, hvordan vil kollapsen oppleves?

Jeg vet ikke, ingen vet, men jeg tror det vil bli verre og verre frem mot det punktet vi samlet forlater kanten av stupet. Dette vil kanskje skje en Fredags kveld etter stengetid, og kanskje i form av et enormt globalt data-angrep som setter store deler av det finansielle systemet ut av spill. Ingen banker kan åpne påfølgende Mandag, websidene vil være nede og minibankene tomme, og dette vil vare ved i dager og uker.

Dette kalles «Bank Holiday», og hele samfunnet vil bråstoppe da kun økonomiske transaksjoner med kontanter (som ingen har), kan finne sted. Ingen penger inn, ingen penger ut, alt har forsvunnet i det digitale kaoset, inkludert finansielle «Securities» som f.eks. bankinnskudd og pensjonsfond sammen med aksjene og obligasjonene du trodde du eide. Alt digitalt vil umiddelbart bli slukt av «de beskyttede», som senere også vil dukke opp for å realisere sin juridisk udiskutable sikkerhet for gjeldsfjellet ingen lenger kan betjene. Dette vil i beste fall omfatte det meste av fysiske verdier i Norge, i verste fall alt.

Hva som ellers vil skje når alt er tomt og stengt, når ingenting fungerer, når dagens NAV er historie, når soldater og politi patruljerer gatene og når kjøkkenhyllene gliser mot oss som tannløse gomer, ja det overlater jeg til den enkelte å reflektere over.

Vi må bare aldri glemme at vi alle er «rotter» i det samme buret, og at det ikke er noen av oss som har satt på strømmen. Det vil bli vår egen oppførsel, vår egen tøffhet og mentale styrke og vår egen evne til omsorg og tett lokalt samarbeid som til syvende og sist vil avgjøre hvordan denne delen av historien vil bli husket.

Dette sagt, ingen vet om det store ranet, The Great Taking, vil bli gjennomført, eller om et forsøk vil lykkes eller mislykkes. Det vi vet er at planene eksisterer, at fellen er satt, at den juridiske infrastrukturen er på plass, og at dagens globale monetære system tikker nærmere og nærmere kanten for hvert minutt som går.

Mer enn dette vet ikke jeg, men kanskje David Rogers Webb vet mer? Uansett en fenomenal bok som mer enn bekreftet mine verste mistanker.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Ranet er gjennomført, berre innkrevinga står igjen.

  Eigedomsretten er tapt, det fysiske beslaget står på vent.

  Den moderne vestlege kultur er grunnlagt på løgn og bedrag.

  Men det trur vi ikkje på…

  Svar
 • » Monetære kollapser skjer med jevne mellomrom,..»

  Nei, dette SKJER ikke.
  Det blir SATT I GANG . Ved hjelp av valuta-triksing ( store kjøp/salg) og konstruerte prisøkninger.

  Bakmennene som styrer det økonomiske systemet skal med jevne mellomrom hente hjem åger.

  Svar
 • «Hele 14%, rundt 750,000 mennesker, har ingen oppsparte midler. Gjeld derimot, har vi i sum til mange meter over vår felles pipe.»

  Hvis folk ikke har gjeld, men er frie, så kan det vanskeliggjøre utøves kontroll og grep om befolkningen.
  Ingen konstruerte renteøkninger kan lengre stjele innbyggernes arbeid med jevne mellomrom i ‘økonomiske kriser’.
  Reel/virkelig velstand i forutsigbarhet og stolthet.

  Så skulle man tro at det var en nasjons administrasjons og våre politikernes viktigste oppgave å gjøre innbyggerne fri; slik at de kan greie seg mest mulig sjøl, – i stolthet? ( Ikke f.eks. pålagt skatt for å bo i egen bolig. )

  Men da må vi ha en administrasjon som ikke FORVEKSLER penger og virkelige verdier ( Stener for brød. )
  Da må vi ha politikere som ikke er i lomma på de som styrer dette penge-økonomiske spillet. Og danser med i deres behov for
  ‘ inflasjon’ ( dvs. prisøkning f-eks. gjennom avgifter på egenprodusert energi ) for å kunne sette opp rentene.
  ( Eller ‘svak’ eller ‘sterk’ krone manipulert gjennom kjøp/sagl av nasjonens valuta. )

  Og da må vi ha en befolkning som gjennomskuer dette spillet, og ser forskjell.
  – Som vet at det er deres arbeid og innovasjon som skaper velstand i en nasjon. ‘Arbeid skaper frihet’.
  Ikke penger. Ikke skatter til administrasjonen. Ikke ‘støtte’ , men stolthet .
  Ikke renteøkninger og tyveri.
  Da mister både politikerne og bakmennene w.w. sin makt.
  Når vi gjennomskuer dette penge- økonomiske spillet kan vi begynne å bygge langsiktig, i forutsigbarhet.
  Bakmennene w.w. har dermed mistet sitt viktigste våpen. Til utsuging og krig og periodevis ‘dårlige tider’.

  Svar
 • God dag mann økseskaft!
  Her må det handling til og husk at makta ligger i våres hender og ikke i de foldedes… Makta er ikke orda som blir skrevet av oss på nett men det ligger faktisk i våres handling av de ordene som er sagt! Når demokratiet og rettsstaten ikke virker, hva er vi nødt til å gjøre da? Er på tide å rydde opp i rotet og bruke den makta vi har. Vi trenger ikke gatevold og bråkete demonstrasjoner, vi trenger samhold i alle ledd i samfunnet, legg ned hatet til hverandre og åpne opp hjertet og gi kjærlighet.

  Svar
 • God dag mann økseskaft 2!
  Når vi alle klarer å legge ned hat åpne opp hjertene våre klarer vi først å stå sammen mot det som kommer over oss i fremtiden. Hvis ikke går vi løs på hverandre. Det er utprøvd som vi leser her denne artikkelen. Verdien av pengene som er stjelt er ikke verdien av sjelene våre, den får de ikke stjelt men de kan knekke den og derfor er det viktig at vi passer på hverandre og ikke verdiløse oppblåsbare sedler og døde ting.
  Fred, kjærlighet og forståelse!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

På villspor i forståelsen av Gaza-konflikten.

Hoveproblemet er jødisk ekstremisme.

Forrige innlegg

Skremmende perspektiver.

Forberedes en ny «pandemi» med tilhørende tiltak?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.