POSTED IN EU

Sveits:

Landet som klarer seg godt uten EØS.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Sveits, EØS og Schengen

Drammen Nei til EU

Sveits er Europas utenforland. Ikke vil de inn i EU, ikke vil de inn i EØS, og ikke vil de være med i Schengen.


Sveits, med sine nærmere 9 millioner innbyggere, har i stedet mange bilaterale, dvs tosidige, handelsavtaler med EU. Dette sikrer Sveits sin selvstendighet: Landet har fortsatt kontroll både med eget lovverk og med arbeidsinnvandring fra EU-landene. Landet har fortsatt passkontroll.
I Norge ble EØS-avtalen innført 1994. Med knappest mulig flertall i Stortinget, og nærmest i «det stille». Håpet var at EØS skulle erstattes av fullt EU-medlemskap noen måneder seinere, men sånt gikk det ikke.
JA-sida tapte folkeavstemningen for andre gang. Til tross for dette: EØS-avtalen flytter stadig mer makt til Brussel. Den norske grunnloven undermineres.

I Sveits er det sveitserne som bestemmer – ikke EU


I Sveits ble det annerledes. De var også med på å forhandle fram en EØS-avtalen sammen med Norge, Island og Liechtenstein, men valgte – i motsetning til de andre landene – å legge avtalen ut til folkeavstemning.
Tilhengerne tapte: Sveits holder seg fortsatt utafor.


Hvordan få sagt opp EØS-avtalen? Her kan vi lære mye av Sveits.

Mange krever full utredning av EØS-avtalen. Sist ute var Fellesforbundets landsmøte i fjor. Sveits har forlengst hatt full utredning av sitt forhold til EU/EØS og konkluderte – for 10 år siden – med at de var best tjent med å holde seg utafor, ifølge ABCnyheter.

Artikkelen under er fra 18.9.10, og fortsatt like aktuell.

Vi har gjort noen mindre omarbeidinger.

Mer velstand og selvstendighet utafor!

Velstanden og selvstendigheten i Sveits er best tjent med å holde landet utenfor både EU og EØS.


Det går fram av en utredning om Sveits sitt forhold til EU som den sveitsiske regjeringen, føderalrådet, har offentliggjort. Ifølge utredningen er EØS-avtalen selvmotsigende, mens EU-medlemskap vil ødelegge for mye av nasjonal selvstendighet og det direkte demokratiet i Sveits. De tosidige (bilaterale) avtalene Sveits har med EU på ulike sektorer, er best.

Mangefull norsk utredning

Den sveitsiske utredningen kom den gang som en aldri så liten bombe i norsk EU-debatt. Stortingsflertallet i Norge hevder at Norge kun har to alternative tilknytningsformer til EU:


1) EU-medlemskap eller


2) EØS-avtale


Vår EØS-avtale gir oss adgang til EUs indre marked, mot at vi automatisk innfører alle nye lover og regler i EU. Den sveitsiske utredningen skulle derimot åpent vurdere alle mulige tilknytningsformer som kunne sikre handelen med EU.

Klar konklusjon: Utafor

Det sveitsiske forbundsrådet har allerede konkludert i spørsmålet, og ønsker ikke noen EØS- eller EU-løsning. De fortsetter med sektoravtalene som de stort sett har vært fornøyd med til nå, men som EU misliker mer. Nå er altså bakgrunnen for konklusjonen, rapporten om EU-politikken, lagt fram. Dermed fastholder Sveits at det er mulig å gjøre noe det norske stortingsflertallet mener er umulig eller dårlig. EØS-avtalen prøver å forene to selvmotsigende prinsipper, fastslår den sveitsiske rapporten: Det er ikke mulig å ha nasjonal selvstendighet i lovgivningen, samtidig som EUs lovverk automatisk blir innført.

Takk, men nei takk!
Fjerning og økning av handelshindre

Rapporten gjennomgår hvordan et EU-medlemskap ville fjerne alle handelshindre med EU, men kanskje øke handelshindrene mot andre land. Samtidig ville EU-medlemskapet fjerne sveitserfrancen, nasjonalbankens rolle, muligheten til å drive egen pengepolitikk og politikk på mange samfunnsområder. Riktignok ville Sveits fått medbestemmelsesrett i EUs beslutninger. Men som et middelsstort land vil ikke Sveits alltid få gjennomslag for løsninger som tjener dem.

Slik har Sveits utredet:
Føderalrådet satte tre betingelser for hva som skal styre sveitsernes EU-politikk:

  1. Sveits skal ha en rimelig medbestemmelsesrett i de tosidige avtalene med EU og beholde manøvreringsrom for egen politikk.
  2. EU må være innstilt på å bidra til å finne løsninger på ulike sektorer i samarbeidet.
  3. Økonomi- og pengepolitiske rammer skal ikke endres til ugunst for Sveits.
EU vil ha endringer, Sveits nekter

Ut fra disse sveitsiske ønskene, konkluderer utvalget med at den seinere tids utvikling innskrenker spillerommet Sveits har i forhold til EU. EU presser stadig sterkere på for å få Sveits til å akseptere EUs nåværende og framtidige lovgivning fullt ut. Det siste er sterkt i motstrid til grunnlaget for Sveits sine tosidige, bilaterale, avtaler med EU. Der forplikter ikke Sveits seg til automatisk å overta EUs nye lover og regler.

Rapporten oppsummerer at det også oppstår problemer med de rettslige spørsmålene om overvåking av at avtalene overholdes, og hvordan man forholder seg når regelverket i Sveits og EU blir forskjellig på områdene som de bilaterale avtalene dekker.


Fram til nå har Sveits nektet å godta noe som kan grense til et overnasjonalt organ, i motsetning til Norge som har underlagt seg EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel.


Dette må likvel ikke forhindre inngåelse av bilaterale avtaler. Vi må anta at begge sider har interesse av konstruktive løsninger, fastholder imidlertid rapporten.

Artikkelen er hentet fra Drammen Nei til EU

Noen bilder m/tekst er lagt til av Knut Lindtner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ikke alle er like konsekvente i Italia:

Nærkontakt med kinesere fra Wuhan midt under krisen.

Forrige innlegg

Nominasjonen i USA:

Løpet er kjørt, Sanders! Støtter du Biden er det fullbrakt!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.