POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Svær økning av helseplager hos folk i USA-forsvaret etter vaksineringen?

Er det på gang en stor tildekking av vaksineskader i USA?

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne lista over økning i sykdom i det amerikanske forsvaret i fjor, ble presentert tidlig i år av tre varslere fra det amerikanske forsvarsdepartementet:

 • Hypertensjon (høyt blodtrykk) – 2 181 % økning
 • Sykdommer i nervesystemet – 1048 % økning
 • Ondartede neoplasmer (svulster) i spiserøret – 894% økning
 • Multippel sklerose – 680 % økning
 • Ondartede neoplasmer (svulster) i fordøyelsesorganer – 624% økning
 • Guillain-Barre syndrom – 551 % økning
 • Brystkreft – 487 % økning
 • Demyelinisering (Ødeleggelse av den isolerende hylsen som finnes omkring mange nervefibre.) – 487 % økning
 • Ondartede neoplasmer (svulster) i skjoldbruskkjertelen og andre endokrine kjertler – 474 % økning
 • Kvinnelig infertilitet – 472 % økning
 • Lungeemboli (blodpropp i lungene) – 468 % økning
 • Migrene – 452 % økning
 • Dysfunksjon i eggstokkene – 437 % økning
 • Testikkelkreft – 369 % økning
 • Takykardi (rask puls/hjerteflimmer) – 302 % økning

I ettertid er databasen som ble analysert av tre varslere fra det amerikanske forsvarsdepartementet blitt endret.

Faktasjekkere gikk raskt løs lista som viser dramatisk økning i sykdom blant amerikanske militære. Det amerikanske forsvarsdepartementet trakk tilbake databasen tallene er hentet fra, fordi databasen «inneholdt feil». Denne forklaringen fra forsvarsdepartementet er publisert av en rekke «faktasjekkere» og er «beviset» på at lista er usann: 

«Peter Graves, talsperson for Defense Health Agency’s Armed Forces Surveillance Division, fortalte faktasjekkingsorganisasjon PolitiFact at «som svar på bekymringer nevnt i nyhetsrapporter» gjennomgikk divisjonen data i DMED «og fant ut at dataene var feil for årene 2016–2020».

Data fra den første artikkelen som viser en svær økning i ondartet nevroendokrine svulster
Slik ser tabellen ut etter at «feilene» var rettet opp.

Nøyaktig samme artikkel med nøyaktig samme sitat er publisert hos mange faktasjekkere. Bl.a. denne:
https://fullfact.org/health/us-defence-data-covid-robert-malone/

Senator Ron Johnson (republikaner fra Wisconsin) sendte 1. februar brev til forsvarsdepartementet i USA med spørsmål om lista med økninger i sykdomsforekomet stemmer:
https://www.ronjohnson.senate.gov/2022/2/sen-johnson-to-secretary-austin-has-dod-seen-an-increase-in-medical-diagnoses-among-military-personnel

Senatoren skriver i brevet blant annet:
«Basert på data fra Defense Medical Epidemiology Database (DMED), rapporterte Thomas Renz, en advokat som representerer tre varslere fra forsvarsdepartementet (DoD), at disse varslerne fant en betydelig økning i registrerte diagnoser på DMED for spontanaborter, kreft og mange andre medisinske tilstander i 2021 sammenlignet med et femårsgjennomsnitt fra 2016-2020. For eksempel, ved rundebordskonferansen uttalte Renz at registrerte diagnoser for nevrologiske problemer økte 10 ganger fra et femårsgjennomsnitt på 82 000 til 863 000 i 2021.»

Det amerikanske forsvarsdepartementet mener altså at det amerikanske forsvaret i tidsrommet 2016 til 2020 bare greide å registrere 10% av de nevrologiske problemene som ble behandlet blant amerikansk militært personell. Høres ikke det sannsynlig ut?

Senator Johnson sendte i løpet av våren i år tre brev til forsvarsdepartementet med spørsmål om de dramatiske økningene som er registrert i den medisinske databasen, uten å få noe klart svar. Departementet lanserte imidlertid forklaringen som sier at databasen var grovt underrapportert de foregående årene, slik at økningen i antall tilfeller derfor ble feil.

7. mars i år skrev derfor senator Ron Johnson til selskapet som driver den medisinske databasen for Forsvarsdepartementet og spør hva feilene i databasen egentlig går ut på og hva som kan være årsak til feilene.
https://www.wispolitics.com/2022/u-s-sen-johnson-requests-information-from-company-that-manages-dod-health-database/

Om selskapet har svart senatoren, har vi ikke greid å grave fram noen informasjon om. Etter at Johnson sendte brev til dataselskapet som driver helsedatabasen til det amerikanske forsvaret har det blitt merkelig stille om saken.

Redaksjonen

Her er artikkelen vi har skrevet kommenteren til:

DMED-data avslører utruleg urovekkande kraftig og omfattande auke i vaksineskadar 

av Sarah Westall | SarahWestall.com

Advokaten Tom Renz fekk global medieomtale etter at han avslørte eksplosive data frå det US-amerikanske Forsvarsdepartementet sin DMED-database under Senator Ron Johnsons Second Opinion Hearing. DMED er den offisielle databasen over dei 1,4 millionar som er i aktiv teneste under Forsvarsdepartementet. Dataa, som er skaffa til vege av tre modige varslarar ved Forsvarsdepartementet, frå DMED viser ein sjokkerande auke i medisinske komplikasjonar av mRNA-«vaksinane» etter at militæret kravde injeksjonar for alle sine tilsette:

279% fleire tilfelle av for tidleg fødsel eller ufrivillige abortar

487% fleire tilfelle av brystkreft

1048% fleire tilfelle av nervesystemrelaterte lidingar
155% fleire tilfelle av vanskapte nyfødde
350% fleire tilfelle av infertilitet hos menn
369% fleire tilfelle av testikkelkreft
2181% fleire tilfelle av høgt blodtrykk
664% fleire tilfelle av vondarta neoplasmar
680% fleire tilfelle av Multippel Sklerose
551% fleire tilfelle av Guillain-Barre Syndrome
468% fleire tilfelle av  lungeemboli
302% fleire tilfelle av takykardi
452% fleire tilfelle av migrene
471% fleire tilfelle av infertilitet hos kvinner
437% fleire tilfelle av dysfunksjon i eggstokkane
269% fleire tilfelle av hjarteinfarkt
291% fleire tilfelle av ansiktsparese, Bell’s palsy
467%  fleire tilfelle av  lungeemboli

Sjå presentasjonen til Tom Renz

Etter at den sjokkerande informasjonen vart delt, sende senator Ron Johnson eit brev til Forsvarsminister Lloyd Austin. I brevet, datert 1. februar, 2022, skriv han:

«Den 24. januar, 2022, heldt eg ein rundebordskonferanse der det deltok verdskjende doktorar og medisinske ekspertar som delte sine perspektiv på effektiviteten og tryggleiken til COVID-19-vaksinen og den generelle responsen på pandemien. Ved rundebordet høyrde eg vitnemål frå Tom Renz, ein advokat som representerer tre Forsvarsdepartementsvarslarar (Department of Defense, DoD, whistleblowers) som avslørte urovekkande informasjon om ein dramatisk auke i medisinske diagnosar blant militært personell. Det bekymringsverdige er at denne auken kan vere relatert til COVID-19-vaksinane som våre tenestemenn og -kvinner har blitt pålagde å ta.

Basert på data frå Defense Medical Epidemiology Database (DMED), rapporterte Renz om at desse varslarane fann ein signifikant auke i registrerte diagnosar i DMED for abortering, kreft og mange andre medisinske komplikasjonar i 2021 i forhold til eit fem-års-gjennomsnitt frå 2016 til 2020. Til dømes fortalde Renz at registrerte diagnosar for nevrologiske problem auka 10 gongar, frå eit fem-års-gjennomsnitt på 82 000 til 863 000 i 2021.»

Etter høyringa vart det oppdaga av Tom Renz og andre at DoD har sett i verk ein dekkoperasjon med DMED-dataa. Du kan sjå mitt nylege intervju med Renz om dette:

Ron Johnson sitt brev tok vidare opp den urovekkande oppdaginga av at dataa i DMED hadde blitt endra: 

«Renz informerte meg og om at nokre DMED-data som viste registrerte diagnosar av myokarditt hadde blitt fjerna frå databasen. Etter skuldingane om at det hadde blitt tukla med DMED-dataa, skreiv eg straks til dykk den 24. januar og bad om at de tar vare på alle dokument som refererer til, er relaterte til eller er rapporterte til DMED. Eg har enno ikkje fått svar på om de har etterkome bøna.»

Brevet åtvara også mot gjengjeldsaksjonar mot varslarane, og etterspurde spesifikk informasjon frå ministeren:

«Under rundebordskonferansen avslørte Renz namna på dei modige varslarane som avdekka denne informasjonen i DMED: Doktorane Samuel Sigoloff, Peter Chambers og Theresa Long. Hemnaksjonar mot desse personane vil ikkje bli tolererte, og dei vil straks bli etterforska.

For å betre forstå kva, om noko, DoD visste om COVID-19-vaksineskadar på tilsette i militærtenestene, ber eg dykk legge fram følgande informasjon:

 1. Kjenner DoD til nokon auke i registrerte diagnosar på abort, kreft eller andre medisinske forhold i DMED i 2021, samanlikna med gjennomsnittet for dei fem åra frå 2016 til 2020? Om så, ver så venleg å forklare kva slags tiltak DoD har iverksett for å granske årsaka til auken i desse diagnosane.
 2. Har registrerte diagnosar av myokarditt i DMED blitt fjerna frå databasen frå januar 2021 til desember 2021? I så fall, ver så venleg å forklare kvifor og kva tid denne informasjonen vart fjerna, og identifiser kven som fjerna den.

Ver snill og lever denne informasjonen så raskt som mogleg, men ikkje seinare enn 15. februar, 2022. Takk for merksemda di om denne saka.»

Du kan sjå heile brevet til senator Ron Johnson under her.

Steve Kirsch sin nettstad Substack tar også for seg denne situasjonen med DoD og DMED. I sin siste post intervjuar han ein militærlege:

«Eg snakka med ein doktor i militæret som stadfesta den høge førekomsten av vaksine-forårsaka hendingar i legepraksisen sin.

Denne doktoren estimerer at 85% av militæret har blitt vaksinert, sjølv om militærets offisielle tal er 93%. Doktoren har ansvaret for tusentals medlemmar av tenestene og har fleire dusin med signifikante vaksineskadar som er VAERS-rapporterbare (men som for det meste ikkje har blitt innrapporterte dit). Dette er ein biverknadsrate på over 0,75%, dvs. nesten 1 av 100 soldatar er vaksineskadde, nokre av dei svært alvorleg. Det er viktig å hugse på at soldatane er tøffe og ikkje vil ha noko i legejournalane sine som kan sette grenser for pliktene dei har. Difor er det mange som ikkje ein gong rapporterer om alvorlege symptom. Så vår vaksineskaderate på 0,75% er mest sannsynleg eit altfor lågt estimat. Og hugs, dette er ei svært ung folkegruppe.

Denne doktoren har hatt null rapporterbare skadar til VAERS gjennom nær to tiår. Så dette indikerer at den auka raten på rapporterbare skadelege biverknadar av desse vaksinane er langt meir enn 500 gongar større. Men andre legar eg kjenner, som har større praksisar, rapporterer om høgare ratar på alt frå 600 til over 20 000 av desse skota dette året. Kort sagt er talet på rapportar om skadelege biverknadar av desse vaksinane skyhøge i forhold til andre vaksinar. Det indikerer at auken på 30 gongar i raten av rapportar til VAERS om skadelege biverknadshendingar er fordi vaksinen er farleg, ikkje fordi det er feil i rapporteringa. Det er også eit teikn på at VAERS er kraftig underrapportert dette året i forhold til andre år, med minst ein faktor på 10. FDA har gått utifrå at VAERS er over-rapportert samanlikna med tidlegare år, med ein faktor på 30, vårt estimat er at VAERS er under-rapportert samanlikna med tidlegare år, med ein faktor på 30. Merk at dette estimatet (samanlikninga av hangen til å rapportere under ulike år) ikkje endrar vår estimerte underrapporteringsfaktor på minimum 41 for hendingar dette året.

Denne doktoren var ikkje i tvil i det heile om at vaksinen forårsakar desse skadane. Om og om igjen, alvorlege reaksjonar (nokre som aldri før har blitt sett) starta å skje kort tid etter at soldaten var vaksinert.»

Sjå meir i hans siste Substack-post: Desse medisinske dataa frå US DoD er eksplosive. Mainstream-media har fått ordre om å ignorere dei.

Advokat Tom Renz si nettside legg ut dekkoperasjonssituasjonen med nyheutsartiklar før og etter dekkoperasjonen til DoD. Nettstaden postar også grafar frå før og etter at DMED vart endra. Eg har inkludert noko av der under her. Du finn meir på Renz-Law.com

Sidan Renz-avsløringane under senator Johnsons panel, har mange nyheitskanalar rapportert om desse fellande dataa.


Ei veke seinare, straks den fellande sanninga var avslørt, bestemte DoD og Trusted News Initiative, og også Faktasjekk-organisasjonar, seg for å prøve å manipulere tala for å dekke over sanninga; vaksinane er dødelege og forårsakar alvorleg skade i alarmerande mengder. Advokat Renz seier: «For å tru på desse flunkande nye DoD-tala, må ein tru at DoD under-rapporterte alle tilfelle i denne militære databasen med rundt 20 millionar per år, i 5 år. Dei, altså DoD, hevdar no at dei har under-rapportert tilfelle med 1000% i 5 år.»


Renztilføyer: «Ja, mine vener, sånn er det ein dekkoperasjon ser ut.»

Dekkoperasjonshistoriene frå Fakta-sjekkarane

Under her vil du finne ei samanlikning, side-om side, av tala som varslarane våre gav advokat Tom Renz, og dei nye, oppdaterte tala som DoD skapte.

Diagrammet datert 1/19/2022, som viser svære toppar i skadar i 2021, er dei opprinnelege, autentiske varslar-dataa. 
Diagrammet datert 1/31/2022 er dei nye, kreative tala til DoD, som endra på 5 år med data for å skjule sanninga.

Til dømes:

SPike-300x163 DMED DATA Reveals Incredibly Disturbing Spikes in Vaccine Injuries Across the Board
Faktiske data.
Edited-Spike-300x164 DMED DATA Reveals Incredibly Disturbing Spikes in Vaccine Injuries Across the Board
Etter DODs cover-up

Sjå fleire grafar som viser DOD COVERUP

Download Renz Law DMED Data (Excelrekneark). Note: tala i radene som er merka med lilla, er dei «korrigerte» dataa som vart sleppte etter at «glippen» vart oppdaga. ’Hospitalized’ betyr at pasienten var på sjukehus. ’Ambulatory’ (oppegåande) gjeld poliklinikk-pasientar. Merk også at prosentutrekningane er feil: dei burde ha trekt ifrå 1, sidan ein «auke på 2 gongar» er det same som ein «100% auke».

 Senator Ron Johnson brev til forsvarsministeren kan lastes ned her:

2022-02-01 RHJ Letter to Do… 

Omsett av Monica Sortland
https://sarahwestall.com/dmed-data-reveals-incredibly-disturbing-spikes-in-vaccine-injuries-across-the-board/

Forsidebilde: israel palacio

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • «Problemet vårt» er at sauene aldri vil få med seg dette, da alle avsløringer kommer på det som de indoktrinerte har lært at er «høyre-ekstreme media», og derfor aldri vil bli lest.
  Dessuten er det jo «fakta-sjekket», og «feilene» er rettet opp i, «ikke noe å se her, gå videre».
  «Mitt problem» er at jeg begynner å tro at menneskeheten er ferdig, innen 10 år har de fleste «vaksinerte» forlatt planeten, og hva blir igjen? Khazarer/Zionister/Globalister som enten er u-«vaksinerte», eller «vaksinert» med saltvann «for syns skyld» (Fjerna Global på TV osv.) og de få selvtenkende oppegående mennesker som har holdt seg langt unna «vaksinene». Spørsmålet er om vi er mange nok til å fjerne disse «elite» krapylene fra planeten?
  Hadde vi fått det «vaksinerte sammensuriet» til å forstå at deres liv er over, det er bare snakk om et tidsaspekt mellom 0-10 år, kunne de ha blitt sluppet løs på «eliten», med et «øye for øye, «et liv for et liv» aspekt, da hadde jeg hatt større tiltro til at det ville blitt «ryddet opp» i galskapen.

  Svar
  • Alle de som bruker munnbind frivillig er levende bevis på at den globale psy-op’en funket. 20% har skjønt det meste for lenge siden, 20% skjønner ingenting, så det står på de resterende 60%, som nå bør ha fått med seg dette er et uansvarlig eksperiment, testen er bløff, barn får hjertefeil, etc., selv de mest autoritetstro vil få forklaringsproblemer. Idrettsutøveres drøm er knust. Foreldres hjerter er knust. Noen føler det på egen kropp, må amputere, menstruerer etter klimakteriet, blir funnet død på badegulvet. En emosjonell motreaksjon er i full sving i de tusen hjem allerede; mange har det ikke godt med seg selv. Tror jeg. Og hvis ikke et juridisk oppgjør skjer kan det komme til å bli bråk.

   Svar
   • La oss inderlig håpe at slike fagfolk som Vanden Bossche tar feil. Jeg har bange anelser, og gruer meg allerede til høsten. Skal ta en solid ferie og kople helt fra. Det er det eneste som hjelper.

 • 1. Rapporten er usann og manipulert selv om tallene er riktig. Dette viser at slike rapporter generelt lett kan manipuleres, – og bør aldri mer bli tatt hensyn til.
  2. Rapporten er sann, og burde føre til stor forskrekkelse, videre undersøkelser, og et oppgjør.

  Svar
  • Nei, rapporten er ikke riktig. Det er mye verre enn som så. Det er antagelig ikke mer enn 10% av vaksineskadene som er registrert i databasen, antagelig betydelig mindre.

   Svar
  • De mener det er gjort store feilrapporteringer i alle disse sykdomsgruppene, fram til man begynte vaksineringen. Men etter vaksineringen så er plutselig alt på stell, sånn helt av seg selv…..hehe….ja, hvem tror på slikt.

   Svar
 • Man kan enkelt dra dette videre. Hva med den pågående konflikten og styrkeforholdet mellom øst og vest. Hvorfor velger man skjule fakta og tall som forteller oss om kamp beredskap.
  Om en stor andel av våre stående styrker ikke er helsemessig rede for konflikt. Da må man vite det.
  Ledere som tilslører sannheten må fjernes og tiltales, for ringvirkningene blir enorme om vi har feil data.

  Svar
  • Det der har jeg også lurt på. Den militære supermakten Russland slåss så busta fyker for å erobre et område i Ukraina på størrelse med gamle Oppland fylke. Tilsynelatende uten å komme av flekken.
   Supermakt my ass! Hvordan i all verden kan den gjengen der utgjøre en reell trussel mot Nato?
   Er Russland bare et oppblåst fiendebilde som brukes for å skremme oss til å bruke uhorvelige summer for å sponse våpenindustrien?

   Svar
   • «Tilsynelatende uten å komme av flekken.»

    Pga. at det ikke invaderer med samme metode som feks. USA/ Israel/Norge gjorde i Libya, eller USA gjorde i Irak; med bombing fra stor høyde av bygninger, befolkning og infrastruktur?

   • Løst sitert fra Scott Ritter og Douglas Macgregor: Russland har for halv maskin tørket gulvet med den største og best trente hæren i Europa, og som bonus får de gleden av å se vesten begå økonomisk og sosialt selvmord. Man skal være rimelig nedsnødd dersom man fortsatt tror på eventyret om at Ukraina vinner.

    Men selvsagt, jeg kan ta feil… tiden får vise.

 • «Departementet lanserte imidlertid forklaringen som sier at databasen var grovt underrapportert de foregående årene, slik at økningen i antall tilfeller derfor ble feil». Og hva tyder på at de nye tallene gir et korrekt bilde av status? Hvis tallene for 2021 og ikke minst 2022 er like underrapporterte tegner det et bilde av et amerikansk forsvar på «sotteseng», både på den ene og andre måten..

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De prøver nå med alle midler å trekke USA/Nato direkte inn i krigen:

Ukrainas militære situasjon er desperat.

Forrige innlegg

Hvor ligger Ukraina, hva har vi med de å gjøre?

Støtten til mer krig er synkende i USA.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.