POSTED IN Norge

Stortingets justiskomite:

Slutt på inngifte

0
Print Friendly, PDF & Email

22. oktober 2020 kan gå over i historia som en merkedag. Da blei det flertall i Stortingets justiskomite for å lovfeste forbud mot søskenbarnekteskap, at fetter og kusine gifter seg. Og at foreldre og trossamfunn blir straffa om de ikke hindrer tvangsekteskap.
Dette er ingen populær sak for venstreorienterte og tilhengere av innvandring og flerkultur. Forslaget blir sikkert kraftig kritisert som et overgrep mot minoriteter og mot det flerkulturelle samfunnet. Men det er uansett et riktig vedtak: Genetisk, helsemessig og som et frigjørende tiltak for å hindre tvangsekteskap og som vil svekke familiers og klaners makt til fordel for individuell frihet.

Innlegget er hentet fra politikus.no

Søskenbarnekteskap har vært omdiskutert i Norge siden det skal ha blitt forbudt første gangen rundt 1100. Forbudet var litt til og fra opp gjennom historia i sammenheng med ulike religiøse påbud. Det er opplyst, uten dokumentasjon, at det ble tillatt igjen fra 1801. Store norske leksikon skriver:

«Inngifte forekommer i dag i alle befolkningsgrupper i Norge, men er mest utbredt hos norske innbyggere med opprinnelse i PakistanTyrkia og andre land i Midtøsten og Nord-Afrika. Blant innvandrere fra Pakistan er det beregnet at omkring 43 prosent av alle foreldrepar er søskenbarn eller nærmere beslektet og ytterligere 11 prosent er beslektet på annen måte. Dette er sammenlignbart med forekomsten av inngifte i Pakistan. Til sammenligning var omkring 0,1 prosent av alle foreldrepar i den innfødte norske gruppen søskenbarn eller nærmere beslektet.»

Muligheten til søskenbarnekteskap er svært viktig for innvandrere fra Midtøsten for å kunne hente nye innvandrere fra familien i sitt opprinnelige hjemland. Muligheten til søskenbarnekteskap er også viktig for å sørge for inngifte som hindrer integrering i Norge og giftemål mellom innvandrere og opprinnelig befolkning.

Justiskomiteens vedtak:

«Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, fremmer følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen legge frem et lovforslag om å forby søskenbarnekteskap.»

Flertallet oppstod fordi Senterpartiet endra standpunkt. Senterpartiets to medlemmer i justiskomiteen er Jenny Klinge — og Jan Bøhler! De skriver i  merknaden sin:

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet mener at denne tematikken fortjener en grundig gjennomgang og vurdering, og ønsker at regjeringen skal legge fram en gjennomarbeidet sak for Stortinget som utgangspunkt for en endelig behandling.

I VG.no 22.10.2020 skreiv Sylo Taraku, rådgiver i sentrum-venstre-tankesmia Agenda, tidligere SV og nå Ap, oppsummerer: «Når søskenbarnekteskap forbys, så blir det lettere ikke bare for jentene, men også for familiene i Norge å stå imot presset fra slektninger i opprinnelseslandet.» Et forbud vil «også være viktig for å forebygge tvangsekteskap».  

Taraku viser til medisinsk dokumentasjon fra Folkehelseinstuttet om alle helsefarene ved søskenbarnekteskap, særlig når det gjentas i flere ledd. Som blodsjukdommer, og nyre- og leversjukdommer. Det ser mange på som en sjølstendig grunn til å forby søskenbarnekteskap. Grunnen til at det er så vanskelig å få enighet om å forby det, er at dette vil bidra sterkt til å hindre henteekteskap og redusere innvandringa fra Midtøsten. Derfor ser venstreorienterte og andre innvandringsentusiaster på et forbud mot søskenbarnekteskap som et innvandringsbegrensende tiltak som samtidig er diskriminerende av en bevaringsverdig kultur. SVs Petter Eide i justiskomiteen stemte ikke for dette forslaget. Rødt er ikke representert i justiskomiteen og har ingenting på sine nettsider om søskenbarnekteskap, men det er lite tenkelig at det er mulig for Rødt av hensyn til sine medlemmer og velgere å stemme for et sånt forbud. Rødts tidligere bystyremedlem i Oslo, Athar Ali, nå leder i Norsk Innvandringsforum, uttaler til NRK i juni i år: «Jeg synes ikke det er riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn».

Taraku viser til at

«Praksisen er gammel og er motivert ut fra ønsket om å styrke familiebåndene og holde økonomiske ressurser innenfor slektsgruppen. Når ekteskap inngås på tvers av landegrenser kan et migrasjonsmotiv være sentralt. Unge kan utsettes for ulike former for press om å gifte seg med slektninger i foreldrenes hjemland og slik skaffe dem opphold i Norge. En eventuell skilsmisse blir vanskeligere, da dette blir en sak for hele slekten.»

«I de fleste tvangsekteskapssakene som blir avdekket i utlendingsforvaltningen er partene søskenbarn. I Danmark har de et presumsjonsprinsipp i familieinnvnadringssaker slik at ekteskap mellom søskenbarn i utgangspunktet ikke anses for å være frivillig og som hovedregel ikke blir innvilget. Det er kanskje først og fremst i forbindelse med utlendingssaker at håndhevelsen av dette forbudet vil finne sted.»

Blir det nå en lov mot søskenbarnekteskap?
Vanligvis er vedtak i komiteen bindende for hva hele stortingsgruppa til et parti vil stemme for i Stortinget. Vil virkelig hele det konservative og sterkt religiøse partiet Senterpartiet følge opp standpunktet til sine medlemmer Klinge og Bøhler i justiskomiteen? Tida vil vise det. Høyre som er imot søskenbarnekteskap, stemte nei til sin egen mening. Åpenbart av hensyn til KrF og V som vil tillate søskenbarnekteskap, sikkert for å sørge for tilstrekkelig innvandring med henteekteskap. Så det er langt fram til et lovvedtak om dette. Neppe før valget, og da blir det kanskje ikke noe av?
Det vil bli litt av et offentlig rabalder når vedtaket går opp for den intellektuelle eliten, sikkert med Antirastisk Senter og Islamsk Råd i spissen som ivrige motstandere. Kanskje også motstand fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

I tillegg har samtidig et flertall i justiskomiteen, Ap, Sp og SV,  presisert at foreldre kan gjøres strafferettslig ansvarlig med en strafferamme på seks års fengsel for

«ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press, herunder vedvarende psykisk eller sosialt press, tvinger noen a) til å inngå ekteskap b) inn i en ekteskapslignende forbindelse. I vurderingen av om det foreligger en ekteskapslignende forbindelse skal det legges vekt på om forbindelsen er varig, oppleves som bindende og etablerer rettigheter og plikter mellom partene av rettslig, religiøs, sosial eller kulturell karakter.»

SV stemte for denne straffepresiseringa!

Det var altså Ap, Frp og Sp som stemte for forslaget om å fremme en lov som forbyr søskenbarnekteskap. Ap begrunna ikke forslaget sitt denne gang, men viste til tidligere begrunnelse og enighet om dette. Senterpartiets korte kommentar er sitert foran. Den lengste begrunnelsen i komiteinnstillinga er fra Fremskrittspartiet, og mesteparten av den gjengis her:

Disse medlemmer viser til at søskenbarnekteskap er en ukultur som ikke hører hjemme i Norge, og Fremskrittspartiet programfestet allerede tidlig på 2000-tallet at et forbud mot dette burde komme på plass. Dessverre har Fremskrittspartiet inntil nylig stått alene i kampen for å bekjempe søskenbarnekteskap. Disse medlemmer merker seg at flere medier den 16. juni 2020 kunne melde om at Oslo-politiet nå går inn for å forby søskenbarnekteskap, som et ledd i å bekjempe æreskriminalitet og sosial kontroll. Dette fremgår av et dokument som Oslo politidistrikt har sendt til statsadvokaten. Politiet viser til at et slikt forbud mot søskenbarnekteskap vil få stor betydning for familier og være et effektivt virkemiddel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner. Disse medlemmer merker seg også at politiet mener at tradisjonen med arrangerte ekteskap med ektefelle som hentes fra opprinnelseslandet, er ganske utbredt i Norge, og at flere av disse ekteskapene også er inngått mellom søskenbarn. Disse medlemmer viser til at denne praksisen er gammel, og motivert ut fra ønsket om å styrke familiebåndene og holde økonomiske ressurser innenfor slektsgruppen. I dokumentet som politiet har oversendt statsadvokaten, vises det også til at når ekteskap inngås på tvers av landegrenser, kan et migrasjonsmotiv være sentralt, og politiet viser til at med tanke på utbredelsen av denne praksisen er det nærliggende å tro at det foreligger en sterk forventning om å gifte seg innenfor familien.

Disse medlemmer viser til at på denne bakgrunn er et forbud mot søskenbarnekteskap et høyst relevant tiltak i kampen mot negativ sosial kontroll, da slike ekteskap innebærer at unge mennesker utsettes for ulike former for press om å gifte seg med slektninger i foreldrenes hjemland, for på den måten å skaffe dem opphold i Norge. Disse medlemmer merker seg at politiet viser til at helsemyndighetene har varslet om at dersom fetter og kusine får barn, kan dette medføre store helseutfordringer for barnet. I tillegg understreker de at praksisen med søskenbarnekteskap fører til økt kriminalitet i form av blant annet negativ sosial kontroll, press, trusler og sterke forventninger om å inngå ekteskap som ikke er basert på frivillighet. Politiet erfarer også at problematikken knyttet til søskenbarnekteskap er sentral i mange straffesaker om mishandling i nære relasjoner, æresrelatert vold og æresdrap. Disse medlemmer mener at det faktum at mange unge mennesker på denne måten blir presset inn i ufrivillige ekteskap, og de følger dette har, er uakseptabelt, og viser tydelig at det er behov for å få på plass et forbud mot søskenbarnekteskap snarest. Disse medlemmer mener det haster med å få på plass et forbud mot søskenbarnekteskap, og fremmer derfor forslag om å innføre dette i tråd med representantforslaget Fremskrittspartiet la frem for Stortinget i juni 2020.

Artikkelen er av Ove Bengt Berg

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norske medier sannhetssøkere?

Tvert imot, de tildekker så godt de kan.

Forrige innlegg

Terror

Islam- og innvandringskritikerne har skylda for all terror!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.