POSTED IN Media, Midt-Østen

Stol ikke på Aftenposten

Tidligere propagandist for Hitlers Tyskland og nå for sionist-jøders «Israel»

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Aftenposten 17. juli 1935:

Støtte til nazismen i Tyskland. En utsendt medarbeider fra avisa roser Hitler som «vil ha fred». «Med spaden og sverdet skal den tyske ungdom oppdras», forteller avisa.

Aftenposten 16. desember 2023:

«Hvordan kunne den mektige israelske hæren kollapse?» Det er hovedoppslag for en artikkel i Aftenposten. Og innholdet er dette: «Israelske soldater» som de omtales i avisa – i virkeligheten israelske okkupanter på palestinsk jord; ord Aftenposten ikke vil bruke – «forsvarer» seg» og «10 israelske militærbaser»», som avisa skriver; i virkeligheten illegale israelske militærbaser i okkupert palestinsk land. «Forsvarer» – spør vi; mot hvem? Aftenposten gir svar: Mot «Hamas-terrorister», skriver de. Så vet vi det.

De respekterte israelske (okkupasjons-) soldater i Aftenposten, under «Israels» statsminister Netanjahu – kriger kanskje for fred, vil Aftenposten si? Slik Aftenposten sa om Hitler. Nå: – Med bomber og «sverdet»? Mot de som er okkupert og daglig blir undertrykket: I Aftenposten omtalt som «terrorister». Det er hva vi lærer av Aftenposten.

Vit, forresten, at avisa eies av et internasjonalt konsern av en mindre gruppe styrtrike kapitalister; Israel- og sionist-vennlige jøder. Slik er det bare, vi kommer tilbake til det. Om veier for fred.

Det er bare Aftenpostens «israelske soldater» som kjemper for «fred» i Gaza.

Sivile lider i krigen, uansett hvor krigen er. Norge støtter Ukraina og sivile er en del av forklaringen for støtten. Hva med å støtte Palestina for å hjelpe sivilbefolkningen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Gunnar Saunes
  20 desember 2023 14:34

  TAL har lite til overs for den folkeretten som kom til etter 1.Verdskrigen med først fredsforhandlingar i Paris i 1919, deretter vedtaka i San Remo i 1920 og til slutt Folkeforbundet si godkjenning i 1922. Det som er heilt klårt er at Mandatat for Palestina , som britane fekk ansvaret for, stod i ei særstilling: det hadde eitt hovudmål: å reetablere ein nasjon for det jødiske folket. Det er i ettertid vorte hevda at ut frå artikkel 22 i Versailles-traktaten, så skulle også arabarane få sjølvråderett her. Dette vert tilbakevist av m.a. folkerettsekspert Jacques Gauthier fordi vedtaka i San Remo og Folkeforbundet si stadfesting 24.7.22, eintydig viser at det jødiske folket skulle ha nasjonale rettar, arabarane som budde der skulle ha sivile rettar. Ei anna sak er at Churcill si kvitbok frå 1922 freista undergrave føremålet med mandatet: ein sjølvstendig jødisk stat. Boka samt Kairokonferansen i 1921 førte så til at (trans)Jordan vart skilt ut frå det som opphavleg skulle bli den nye nasjonale heimen til jødane. Å gje bort 78% av området var ei ulovleg handling av britane idet artikkel 5 i mandatet forbyr dette. Kor som er: med dette ulovlege vedtaket har palestinaarabarane alt fått sin stat (Jordan).
  Delingsplanen, Resolusjon 181 i GF 29.11.47 (ikkje bindande) gjekk som kjent ut på å dele restpalestina (1/4-part av det opprinnelege området som var tiltenkt jødane) i ein jødisk og ein arabisk stat. Dette vart under tvil godteke av jødane , ikkje av arabarane(statane). Dei gjekk i staden til åtak då jødane erklærte sin eigen , jødiske stat i 1948. Toget for dette vedtaket har mao gått. Eit anna poeng er at Artikkel 80 i FN-pakta gjorde resolusjon 181 ulovleg.
  Når det gjeld «den okkuperte Vestbreidda og dei ulovlege busetnadane der». Først: dette området vart okkupert ulovleg av Jordan under krigen i 1948, fram til 1967. For det andre: kva seier Stephen Schwebel , tidl. leiar for Den internasjonale domstolen i Haag og jusprofessor ved Harvard, mao ein folkerettsekspert, om dette?
  Han skil mellom å ta område som angripar og når det vert gjort i forsvar.
  1.Ein stat som vert angripen, kan erobre og okkupere lovleg område når det er naudsynt for eige forsvar.
  2. Før ei evt. tilbaketrekking har den angrepne part krav på sikringsgarantiar for at området ikkje enno ein gong vert brukt som utgangspunkt for nye åtak.
  3. Når den tidlegare/tapande part(her Jordan) har teke området (Judea/Samaria(vestbreidda) ulovleg, vil den staten (Israel) som deretter tilegnar seg området ved lovleg sjølvforsvar, ha større rett på området (enn angriparen,Jordan) .
  Sidan 1967 har så Israel administrert Judea og Samaria i påvente av fredsforhandlingar med Jordan som no har fråskreve seg retten til området.(1988)
  Ikkje berre Schwebel, men andre leiande folkerettsjuristar meiner at Israel var i si fulle rett til å ta kontroll over Judea, Samaria og Gaza – og at områda ikkje vart okkuperte i Genevkonvensjonen si betydning -(altså at Judea og Samaria var godkjent av verdssamfunnet til å vere ein del av Jordan – det var områda ikkje) -og som derfor ikkje kan gjerast gjeldande her. Dette fordi bestemmelsane der har som formål å sikre reetablering av retten til den tidlegare suverene part – som i dette tilfelle ikkje eksisterte.(dvs der var ingen sjølvstendig stat i Judea/Samaria/Gaza).
  Sjølv om Israel hadde vore ein okkupant ,ville framleis jødiske busettingar der vere lovleg etter folkeretten.
  Artikkel 49 § 6 i den Fjerde Genevkonvensjon forbyr ei okkupasjonsmakt å deportere eller overføre delar av si sivilbefolkning til dei okkuperte territoriar. Han forbyr ikkje sivile å handle på eiga hand, kjøpe seg land i okkuperte område og busette seg mellom den eksisterande befolkninga der. I tillegg kan okkupanten aktivt etablere sivile busettingar for sine innbyggjarar i dei okkuperte territoriane dersom slike busettingar er grunna i okkupanten sitt tryggingsbehov.
  Mao: med heimel i folkeretten kan Israel fremme og oppmuntre til busetting av heile landet-Judea/Samaria/Gaza inkludert og dermed sette ut i livet dei prinsipp som vart utforma av Folkeforbundet i det opphavlege Mandatdokumentet.
  Kort sagt: Det er jødane som har retten til landet mellom Jordanelva og havet.

  Svar
 • Trond Ali Linstad har sine indre motiver for å komme med dette. Ellers er det slik at Aftenposten var nazi-Tysklands hovedorgan i Norge 1933 – 1945. Helt frivillig trykket den Deutsche Zeitung in Norwegen for tyskerne under krigen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skylder Putin på oss?

«Mest sannsynlig at USA sprengte rørgassledningen».

Forrige innlegg

Det spisser seg til i Rødehavet.

USA vil beskytte Israel ved å beskytte skipstrafikken til landet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.