POSTED IN Klima, Miljøpolitikk, Olje-Energi

Stein Storlie Bergsmark, fysiker og tidligere seniorforsker:

Elbilpolitikken i Norge — Rådyr feilsatsing helt uten klimaeffekt

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Henta fra politikus.no

Dette innlegget om elbil er henta fra ett av mange essays i heftet Det finnes ingen klimakrise, Hva sier vitenskapen redigert av Stein Storlie Bergsmark og lagt ut på Klimarealistenes hjemmeside. Mellomtitler av Politikus.

Stein Storlie Bergsmark:

Den norske elbilpolitikken er antagelig det største klima- og finanspolitiske feilgrep noensinne. Målet er én million elbiler innen 2025. Forsker Geir Bjertnæs ved Statistisk sentralbyrå har beregnet at den eksisterende elbilpolitikken vil gi et inntektsbortfall på svimlende 280 milliarder kroner. Den globale klimaeffekten er ikke målbar. Vi viser i denne artikkelen at elbilen i realiteten ikke er utslippsfri i noen del av verden, heller ikke i Norge.

Det er imidlertid lurt å starte globalt, og for å få det rette perspektivet, kan vi vise til Dr. Bjørn Lomborg. Han er en av TIME Magazines 100 mest innflytelsesrike personer i verden og en av de 50 personene som skulle kunne redde planeten, i henhold til avisen The Guardian. Lomborg skriver i The Telegraph at elbiler ikke er noen mirakelkur mot klimaendringene, fordi de bare gir marginale utslippsreduksjoner og til svært høye kostnader.

-Even if we managed to get 140 million electric cars by 2030, the IEA estimates this would reduce global emissions by a mere 0.4 %. It’s important we don’t lose sight of the big picture: right now, electric car subsidies are something wealthy countries can afford giving rich elites to show virtue. But we need to find affordable climate solutions for China, India and nations in Africa and Latin America if we really want to make a difference.

Batteriproduksjon: Et betydelig karbonavtrykk
Lomborgs utsagn begrunnes ganske enkelt med at batteriproduksjonen gir elbilen et betydelig karbonavtrykk og at kullkraft i global sammenheng vil være den dominerende energikilden både for batteriproduksjon og lading av elbilbatteriene i mange år framover. Vi kan derfor med en gang fastslå at elbilen de nærmeste ti-år ikke vil ha noen positiv global klimaeffekt.

Vi kan også som en start fastslå at elbilen heller ikke er noen global vinner når det gjelder bruk av primærenergi. Her støtter vi oss til en enkel og interessant analyse fra den prisbelønte klimaforskeren Dr. Roy Spencer. Han har skrevet et innlegg på sin blogg der han sammenlikner energieffektiviteten for en elbil med en konvensjonell bil på det amerikanske markedet. Konklusjonen er overraskende, elbilen har ingen klare fordeler fremfor biler med forbrenningsmotor i USA, og antagelig gjelder dette de fleste andre steder i verden også, utenom Europa.

Kullkraft dominerer i verden
49 prosent av energien i kull blir til framdrift
Elbilen er klart mer effektiv når det gjelder å konvertere den medbragte energien i batteriet til bevegelse på veien. Men dette er bare halve historien. Her ser vi på bruk av primærenergi. Kullkraft er fremdeles dominerende, USA sett under ett. Generering, transmisjon, lading og lagring av elektrisitet på et batteri er svært lite effektiv sammenliknet med raffinering og transport av bensin. Generering av elektrisk kraft fra kull har en virkningsgrad i beste fall på 40 %. Deretter tapes 6,5 % i transmisjon og ytterligere 12 % i lading av batteriet. Dette betyr at bare 49 % av energien i kullet er tilgjengelig for bilens framdrift.

Forbrenningsmotor like energieffektiv
Med en virkningsgrad på 90 % ved raffinering og distribusjon av bensin og den typiske virkningsgraden i en forbrenningsmotor blir den omtrent like energieffektiv som en elbil. Men når nå et par bilprodusenter har annonsert forbrenningsmotorer med en virkningsgrad på 50 %, vil dette gjøre forbrenningsmotoren til vinner. Spencer diskuterer også det enorme miljøproblemet med rovdrift på naturressurser og all forurensning som trengs for å produsere millioner av elbilbatterier.

For den vanlige bilkjøper er det vanskelig å vurdere om elbilen er en global vinner når det gjelder klima og miljø. I de friere mediene kommer det regelmessig meldinger om at elbilene har omtrent like høyt CO– utslipp over levetiden som konvensjonelle biler, men samtidig kommer det studier som viser det motsatte.

Elbilprodusent: Ikke reine elbiler
For første gang har imidlertid en elbilprodusent stått fram og sagt at bilprodusentene må være ærlige om utslippene knyttet til elbilproduksjonen. Toppsjefen i Polestar, Thomas Ingerlath, sier [til TV2] at det er umoralsk å fortelle kundene at elbilene er helt rene. I følge egne analyser forlater en Polestar 2 fabrikken med et karbonavtrykk på 26 tonn CO2. Sammenliknet med en tilsvarende bil, en Volvo XC40 med forbrenningsmotor har elbilen et langt høyere CO-utslipp i produksjonsfasen, på grunn av energikonsum i produksjon av batteriet. En XC40 har et karbonavtrykk på 14 tonn, bare drøyt halvparten av karbonavtrykket til Polestar 2.

Med global strømmiks: Elbilen en miljøtaper
Hos Polestar er det gjort beregninger som skal vise hvor langt man må kjøre med Polestar 2 før det totale karbonavtrykket blir mindre enn for en fossilbil. Med en global energimiks er det først etter 112 000 km at Polestars CO2 utslipp blir lavere enn på XC40. Men dette forholdet er avhengig av batterikapasiteten. Professor Linda Ellingsen ved Transportøkonomisk institutt skriver i Aftenposten Innsikt søndag 29. mai 2022 at elbiler med en batterikapasitet på 100 kWh går tapende ut, selv etter 250 000 km, med en global strømmiks.

Det hevdes av en del elbilentusiaster at en dieselbil slipper ut mer CO enn en elbil som lades på 100 % kullkraft. Men dette er galt. Dersom man regner ut mengden CO som må slippes ut for å levere én energienhet til bilens fremdrift, så er det udiskutabelt at strøm fra kullkraftverk vil gi høyere utslipp enn om energien kommer fra en dieselmotor. Husk på kjøretøyets karbonbelastning.

Ingen global klimavinner, men miljøtaper
Det er således ganske klart at elbilen ikke er noen global klimavinner. Men derimot er den i høyeste grad en miljøtaper. For å produsere et typisk bilbatteri må man bearbeide 10 tonn saltlake for å få fram litium, 15 tonn malm for kobolt, 2 tonn malm for nikkel og 12 tonn malm for kopper. Sammenlagt graver man opp 200 tonn fra jordskorpen. Hele 68 % av verdens kobolt utvinnes i Kongo. Gruvene der har ingen forurensningskontroll og menn, kvinner og til og med barn håndterer giftig materiale. Det har blitt gjort forsøk på å stoppe barnearbeid i koboltgruvene, men uten suksess. I Kongo har Tesla og andre bilprodusenter blitt saksøkt, etter at barn har mistet livet eller blitt livstruende skadd i gruvene. Menneskerettigheter og arbeidsmiljø er fraværende.

Elbilens verdikjede en enorm miljøbelastning
Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Nå får norske bedrifter ansvar for at ingen deler av produksjonen bryter menneskerettighetene. Da ble Norge det første landet i verden som krever at bedrifter skal ta ansvar for at hele verdikjeden deres er etisk. Vi forbrukere får da rett til å spørre alle større bedrifter som selger varer og tjenester i Norge om deres underleverandører følger menneskerettighetene og sørger for personsikkerhet og anstendige arbeidasforhold. Da bør vi spørre bilforhandlerne om de etiske retningslinjene følges i alle trinn gjennom produksjonen av en elbil. Ethvert annet produkt på det norske enn en elbil, ville vært uselgelig med en tilsvarende enorm miljøbelastning.

Elbilene er mye tyngre enn konvensjonelle biler, en batteripakke kan veie 500 kg. Dette netyr større slitasje på dekk og veier og mer støv. Elbilene tar plasspå veiene, de benytter den infrastruktur som vanlige bilister betaler. Derfor har nå Statens vegvesen nå argumentert for at elbilistene bør begynne å betale mer. Mens det norske bilavgiftssystemet i 2018 ga 59 milliarder kroner i inntekter til det offentlige, om vi regner med de 8 viktigste avgiftene, slipper elbilistene unna det meste. Dette er svært urettferdig, spesielt når man tar i betraktning at den norske elbilsatsningen ikke har noen som helst betydning for den globale klimasituasjonen.

Elbilene har ikke lokale utslipp og har derfor en fordel i byer der luftforurensning kan være et problem. Men de nyeste dieselmotorene har så god avgassrensning at eksosen faktisk er renere enn luften omkring bilen, når den kjører i byer med normal luftforurensning. Biler med slik motor absorberer svevestøv fra luften og utslippene av NOx er små!

Skattetap og ugunstig handelsbalanse
Elbilen er ikke konkurransedyktig på pris, den er nesten dobbelt så dyr i produksjon som en konvensjonell bil. Derfor kjøpes den bare i land hvor det gis store subsidier eller andre fordeler. Men de ivrigste elbilforkjemperne hevder at elbilene slett ikke subsidieres i Norge, for virkemiddelet som brukes i Norge er jo ikke subsidier, det er «bare» frafall av engangsavgifter og moms. Likevel taper staten og fellessamfunnet enorme beløp, i 2020 utgjorde dette tapte inntekter på 19,2 milliarder kroner. Elbilprisen er også ugunstig for handelsbalansen. Det importeres et stort antall biler som er nesten dobbelt så dyre som vanlige biler.

Reelt brukes mest vannkraftprodusert elekstrisitet i Norge…
Så til Norge og CO2-problematikken. Siden strømproduksjonen i Norge anses som utslippsfri, blir vi fortalt at bruk av elbil er utslippsfritt, og at det er nødvendig å satse sterkt på elbiler for å nå våre utslippsmål og å redde klodens klima. Da hopper man lett bukk over problemet med elbilbatteriets karbonavtrykk, men la oss se på batteriladingen.

…men opprinnelsesgrantiene reduserer 
vannkraft-strøm til 10 prosent i Norge
Siden det ikke er mulig å spore en energikilde direkte ved å følge kraftnettet i Europa, fordeles kraftproduksjon og opprinnelse i det europeiske kraftmarkedet til forbrukere ved bruk av opprinnelsesgarantier, og dette gjenspeiler ikke nødvendigvis den fysiske energiflyten. NVE publiserer hvert år en varedeklarasjon for strøm levert uten opprinnelsesmerking. Det viser at bare 10 % av den strømproduksjonen som ble fordelt til norske forbrukere i 2020 var fra fornybare energikilder. 41 % ble dekket av fossil energi, 49 % av atomkraft og utslipp av COvar 396 g/kWh. På direkte spørsmål sier NVE at dette er realiteten. Derfor bidrar elbilbruken til utslipp her hjemme så lenge Norge selger opprinnelsesgarantier for strøm.

Dette betyr
En Tesla modell 3 bruker 0,112 kWh per km, dette betyr at bilen med norsk varedeklarasjon står for et utslipp på ca 65 g COper km, dersom regner med 10 % effektivitetstap av strøm i nettet og 88 % virkningsgrad ved lading av batteriet. I tillegg kommer en betydelig karbonbelastning fra produksjon av bil og batteri. Om vi regner med at en Tesla har omtrent har samme karbonbelastning som en Polestar 2 og kjører 200 000 km, blir karbonbelastningen 130 g CO2 per km. Da er en Tesla 3 oppe i 195 g COper km.

En Tesla 3 er derfor en klimataper sammenliknet med en ny liten dieselbil som slipper ut rundt 100 g COper km. Polestar 2 er 20 % mindre energieffektiv enn Tesla 3, og vil følgelig ha et utslipp på rundt 80 g CO2 per km og kommer derfor opp i over 200 g CO2 per kjørte kilometer.

Når marginalkraft er kull,
slipper elbilen ut dobbelt så mye CO2
Fysiker fra NTH Per Eidsvig og doktor i kjemi og siv. ing. Rune Lødeng, har sammen med en faggruppe på ti velkvalifiserte medarbeidere skrevet et faglig notat der de beregner forholdet mellom CO2-utslipp fra elektrifiserte og fossile prosesser, basert på energieffektivitet. I en artikkel i DN forklarer de at resultatet avhenger av hvilken type elkraft som er marginalkraft. Ved nyttår 2022 var marginalkraften kullkraft, og da slipper en elbil med samme vekt som en fossilbil cirka dobbelt så mye CO2 som fossilbilen.

ACER: Det finnes ikke dedikert strøm
Vi må også vurdere hvordan de forskjellige kraftformene til enhver tid koples inn og ut av nettet, og veie inn de karbonkutt som er tilgjengelige om vi reduserer produksjonen av den mest emisjonsintensive kraftformen, nemlig kullkraft. Siden det alltid i det nord-europeiske nettsamarbeidet er et kullfyrt kraftverk i drift, vil slike kutt bli svært høye, ofte opp mot 1000 g CO2 per kWh. Dette gjelder også for Norge, siden det er teknisk enkelt å eksportere en del av vårt kraftoverskudd. Sagt på en annen måte, når vi eksporterer strøm, kan tyskere og andre redusere effektuttaket fra sine kullkraftverk. Med lading fra marginalkraft svarer en Tesla Model 3 for et utslipp på rundt 125 g CO2 per km, dersom vi ser bort fra tap i nettet og ved lading av batteriet, samt batteriets karbonbelastning, og dette er en realitet.

Det hevdes av elbiltilhengerne at kullkraft ikke kan være marginalkraft fordi kullkraftverk fortrinnsvis kjøres på jevn last over døgnet, og ikke i takt med de døgnmessige lastendringene. Men man kan forklare det slik at marginalkraften varierer i takt med forbruket fordi all annen kraft er brukt maksimalt. Slik kan man også betrakte marginalkraften som «sistekraft». Innen ACER gjelder dette uansett hvem som bruker kraft hvor – ingen kan påberope seg at man bruker dedikert kraft.

Opprinnelsesgarantier et nullsumspill
Men så hevder elbilentusiastene at elbilene i Norge kjører fossilfritt fordi de har opprinnelsesgarantier. Imidlertid blir dette et nullsumspill. Dette fører bare til at andelen fossil varmekraft øker for de strømkundene som ikke kjøper opprinnelsesgarantier. Men da hevder elbilentusiastene at det er politiske ordninger som fanger opp karbonbelastningen slik at elbilene uansett er utslippsfrie. Man viser til det europeiske kvotesystemet, der utslippene skal bokføres i det landet kraften produseres. Så elbilene i Norge bokføres med null utslipp, man ser til og med bort fra karbonavtrykket til batteriet!!

Med ACER
Vår elektrisitet er basert på kullkraft
Men uansett hvilke insentiver klimakvotene legger på de forskjellige CO2-utslippene, er det de virkelige fysiske prosessene som forteller hva som skjer med CO2-utslippene. Og klimakvotene ‘kan ikke trylle’. Det planlegges en så stor økning i strømforbruket i Europa i årene som kommer at det ikke er fysisk mulig å levere det økende strømforbruket uten at forbruket av kullkraft også vil øke. All utbygging av fornybar kraft må ha konvensjonell balansekraft, så lenge problemet med energilagring ikke er løst. Da blir kullkraft fortsatt ‘sistekraft’. Og vi må ta i betraktning at i alle nett er det større eller mindre innslag av fossil varmekraft, i mange land heller større. Det betyr at elbilen de kommende ti-år ikke blir utslippsfri, fordi den årlige fornybarandelen i elektrisitetsnettene fortsatt vil være lav.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er god for Norge. Våre kraftprodusenter tjener store beløp på dette. Ordningen fører til at Norge må bokføre utslipp, selv om norske forbrukere som ikke har kjøpt opprinnelsesgarantier får ren norsk strøm fra nærmeste produsent i sin stikkontakt, uansett varedeklarasjon. Strømmen i et maskenett går hele tiden der det er minst motstand, korteste vei fra kilde til forbruker. Likevel kan trafikkselskapet i Leipzig med rette skryte av og bokføre at trikkene går på ren norsk strøm.

Om utslippsfrie elbiler:
Redusert temperatur i 2050 med 0,00003 grader
Dersom man lukker øynene for de CO2-utslipp vi faktisk burde bokføre på grunn av opprinnelsesgarantiene, hvordan er situasjonen da? Ved hjelp av data fra IPCC76 kan vi beregne effekten på det globale klimaet av Norges elbilpolitikk. Hvis vi feilaktig antar at 1 million elbiler sparer inn 3 megatonn CO2 per år, hva de naturligvis ikke gjør, vil det føre til en redusert temperaturøkning i år 2050 på mindre enn 0,00003 grader. Men som vi har vist, er elbilene ikke utslippsfrie, så dersom vi skal snakke om en klimagevinst så er den faktisk negativ.

Dersom vi fortsatt regner elbilen som utslippsfri i Norge, og at bilen reduserer utslipp fra norsk territorium, må vi ha opp mot 10 millioner elbiler på norske veier dersom vi skal spare inn like mye CO2 som utslippet fra ett enkelt av de store kullfyrte kraftverkene i Asia eller USA.

Vi kan fastslå med 100 % sikkerhet at elbilen ikke er utslippsfri. Vi kan fastslå med 100 % sikkerhet at den norske elbilpolitikken ikke har noen betydning på den globale temperatur- eller klimautviklingen. Og forskeren Geir Bjertnæs ved Statistisk sentralbyrå har beregnet at den eksisterende elbilpolitikken vil gi et inntektsbortfall på svimlende 280 milliarder kroner dersom den videreføres fram til 2025. Da bør vi spørre våre politikere hvorfor Norge, som står for 0,15 % av verdens CO2-utslipp, skal bruke 280 milliarder kroner på å redusere verdens årlige utslipp med 0,01 %. Alle, absolutt alle, med normalt gangsyn forstår at dette ikke er verken rasjonelt eller forholdsmessig. Våre ledende politikere forstår det imidlertid ikke.

Framheva bilde: Foto: OBB/politikus.no

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • «Den norske elbilpolitikken er antagelig det største klima- og finanspolitiske feilgrep noensinne. Målet er én million elbiler innen 2025. Forsker Geir Bjertnæs ved Statistisk sentralbyrå har beregnet at den eksisterende elbilpolitikken vil gi et inntektsbortfall på svimlende 280 milliarder kroner. «

  Største feilgrep, – i forhold til hva?
  ( Det kan ikke være i forhold til Norges bombing av Libya? – Som var et klimatisk, økonomisk og politisk feilgrep, & stats-terror, mot verden og spesielt Afrika,- som aldri noensinne i norsk historie. Støttet av miljø-partiene.)

  Bilindustrien, bilbruken, ble for noen år siden satt av noen miljø-fantaserende som den STORE årsaken til at verden ville å til helvete.
  Godt hjulpet av media så klart. – Som vi tror har interesse av å informere oss. 😉

  Men det var SMOG fra forbrenningsmotorene som ødela luftkvaliteten i våre byer og tettsteder i Norge og w.w., som var problemet.
  Et reelt problem, ihvertfall i Bergen og Oslo i Norge som lå slik til at SMOGEN samlet seg som et lokk; – som også i en del andre byer i verden.
  Bilbruken, ‘ville kvele oss’.
  Det var vel ingen edruelige som trodde at CO2 fra forbrenningsmotorene ville være noen utløsende faktor for ødeleggelse av klimaet på jorda.
  Kanskje bortsett fra noen politikere som ville gjøre dette til et levebrød. – For å skremme folk til å velge ‘vårt parti’.

  Transport er selvfølgelig VIKTIG i vår verden. Og har vært det siden hjulet ble ‘oppfunnet’.
  Nå er heste/okse-transport , med deres bærsje -problem løst. ( Noen ‘forskere’, og media spesielt, mente på 1800-tallet at hestemøkk ville ligge som et 2-meters lag i f.eks. London i løpet av få år. )
  Så er vi i ferd med å løse forurensningsproblemet/SMOG-problemet. Ikke av politikerne! – Som bør holde sine klamme hender unna.
  – Men av innbyggerne og innovatørene/oppfinnerene/ produsentene som vil bli økonomisk rike og uavhengig/fri.
  Og i samme utvikling får vi altså en transportmulighet som er MER energi- effektiv enn både hester/okser og forbrenningsmotorer.

  Jubler vi ?
  Nei. 😉
  Nytt problem skal bringes til torgs før vi rekker å glede oss over et problem som er løst.
  Det er jo slik ‘politikk’ som ødelegger folks livsglede, framtidstro og håp om at noe nytter :
  – Lag et problem, – og så ufarliggjør problemet & skift fokus når det nærmer seg målet. Et forvirre/oppgitt folk er lettere å styre?

  CO2 er noe som vi enda ikke VET er årsaken til en klimaforandringene som har foregått i millioner av år. Det har tydeligvis blitt en religion, og da nytter det som kjent ikke med fornuft.
  Ja, ja. De religiøse får holde på med sin hobby. Gruppen som gjennom hundrede år har gått ut på gater og steder og forkynt verdens undergang.
  Først fordi det ene, så det andre. Eller ‘fordi gudene vil.’

  Men nå er vi altså i ferd med å løse et SMOG-problem, og REDUSERE energi-behovet pr. km.
  Samtidig som mange nasjoner, og også enkeltinnbyggere, kan produsere energi, elektrisitet og/eller hydrogen ( som kan fylles like raskt som bensin/diesel) fra sol, vind og vann, til transport uten å være (så) avhengig av oljekartellene, og/eller land som sitter med alt for stor energi- makt.
  Hurra! HURRA! Huff?
  Kobolt & barnearbeid vil løses. Som barnearbeidet i fyrstikk og bomulls-industrien helt naturlig ble utviklet bort. Kanskje gjennom politisk kamp og oppvåkning. – Kanskje gjennom videre industri-utvikling og innovatører.

  Svar
  • «Inntektsbortfallet» er ikke annet enn det som ligger i begrepet. Dvs. avgifts-fall til den politiske administrasjonen som liker å styre oss og stadig finner på nye avgifter så vi aldri blir fri. Og så kaller det stats-‘inntekter’. 😉 ( ‘Inntekter’ til å bombe andre nasjoner?)
   Innbyggerne får større frihet og lavere utgifter ved muligheter for elektrisk transport. Hvis parti-politikerne holde sine klamme hender unna.
   Avgiftsfall på bensin/diesel er vel det som bekymrer politikerne mest. (?) Hva innbyggerne skal betale , eller få igjen, for denne avgiften er litt usikkert. Men nye avgifter/skatter kommer nok sikkert .
   ( Nå er det politisk forslag om at innbyggerne skal skatte av leien de KUNNE ha fått ved å leie ut egen bolig. – Så avgifts-fantasien er stor, og selvfølgelig velferds-ødeleggende, – fra de som har dette som ‘arbeids’- aktivitet. )
   Utgifter til veibygging og vedlikehold dekkes stort sett av års/vei-avgift som alle jo bør betale.
   At elektriske biler ble fritatt dette er/var jo bare parti-politsk lokke-middel for å hente velgere . Fra disse som har valgt denne underlige parti-hobbyen som levevei. Denne unødvendige politiske utgiften bør vi snart fjerne. Disse får finne seg en annen hobby.
   Like så den overvåkende og lite hensiktsmessige veibom- avgiften. En unødvendig kostbar innkrevingsmåte, hvis det var behov for mer deling av veibyggutgifter, som kunne gjøres på mange andre arbeidsbesparende måter. Og altså uten politisk overvåking.

   HVIS vi hadde hatt en batteri-elektrisk eller en hydrogen-elektrisk transport i Norge og verden til nå…..
   – Er det noen som i våken tilstand og helt edruelig ville si at det hadde vært bedre med millioner av små forbrenningsmotorer rundt på veiene?

   Svar
   • «Innbyggerne får større frihet og lavere utgifter ved muligheter for elektrisk transport. Hvis parti-politikerne holde sine klamme hender unna»

    En bilpark må byttes ut ved jevne mellomrom, ca. 10 år.
    Uten politikerinnblanding ville vi antagelig ha skiftet ut mesteparten av bilparken til mere elektrisitet nå. Skjønt siste årenes politiker ( ikke produksjon)-styrt galematias vannkraft -avgift på elektrisitet ville nok forsinket denne utviklingen. Igjen. – Som deres kunnskapsløse diesel- avgiftstrekk for noen år siden forsinket denne utviklingen. )
    En nasjon trenger altså ikke ukyndige fordyrende, miljøfiendelige politikere og ders styre-lyst.
    Det trenger viten og fornuft.

 • Northern Light.
  22 april 2023 13:23

  Når et elektrisk kjøretøy utsettes selv en mindre kollisjon, avskriver forsikringsselskapene ofte hele bilen fordi batteriet må skrotes.

  Av Ethan Huff.
  Hovedstrømpresse og media er endelig i ferd med å akseptere sannheten om elbil-revolusjonen, som ikke engang er i nærheten av å være så miljøvennlig som dens tilhengere hevder.

  Reuters publiserte en artikkel denne uken som avslører at selv de minste EV-ulykkene, nesten alltid resulterer i at forsikringsselskaper må avskrive hele bilen. Grunnen til dette er elbil-batteriene, som er så dyre å bytte ut at det er mer fornuftig å bare bytte ut hele bilen.

  «Vi kjøper elektriske biler av bærekraftige årsaker,» sa Matthew Avery, forskningsdirektør ved bilrisiko-vurdering selskapet Thatcham Research. «Men en elbil er ikke særlig bærekraftig hvis du må kassere batteriet selv etter en mindre kollisjon».

  Batteripakken i din gjennomsnittlige Tesla koster for eksempel over hundretusen kr å erstatte. Batteripakken alene representerer en betydelig del av kjøretøyets samlede prislapp. Tesla og mange andre elbilprodusenter har gjort batteripakker til en strukturell komponent i bilene sine for å redusere kostnadene for sluttforbrukerne – men til hvilken pris for miljøet? Med mindre EV-produsenter endrer måten de integrerer batteripakker i bilene sine på, vil alt dette unødvendige avfallet fortsette å hope seg opp.

  «Antallet tilfeller kommer til å øke, så håndteringen av batterier er et avgjørende punkt,» sa Christoph Lauterwasser, administrerende direktør for Allianz Center for Technology, et forskningsinstitutt eid av Allianz. Relatert: Det vil aldri være mulig for det elektriske nettet som det eksisterer for øyeblikket, å lade alle elbilene når bensin- og dieseldrevne kjøretøy er borte.

  Når det gjelder Tesla Model Y, sier Sandy Munro, leder av Michigan-baserte Munro & Associates, at denne spesielle modellen har «null reparerbarhet». «En Tesla strukturell batteripakke går rett til skroting,» sa Munro, som analyserer kjøretøy og gir råd til bilprodusenter om hvordan de kan forbedre funksjonaliteten og reparerbarheten.

  Så er det de sosiale kostnadene ved å utvinne alle metallene som trengs for å lage disse for enkelt engangsbatteriene. Barn i Afrika blir tvunget til å arbeide som slaver for en krone om dagen for å samle alt materialet som trengs for å lage disse «grønne» kjøretøyene. «Så mye for EV-revolusjonen og den grønne ‘sirkulære økonomien’ fremhevet av bilprodusenter, politikere, frivillige organisasjoner og klimaaktivister,» rapporterte Zero Hedge om saken. «Disse elbilene ser mye verre ut for miljøet sammenlignet med tradisjonelle bensindrevne kjøretøy».

  I kommentarene understreket noen det faktum at moderne elektrisk kjøretøy-avfall er verre for miljøet enn 150 år gammel forbrenningsmotorteknologi – tenk deg det. En annen påpekte at alle bilforsikringspremier nå gjenspeiler dette EV-bedraget. «Du betaler for å skrote disse nye elbilene», «Hvis forsikringspremiene for en elbil skal speile dette, vil føre til ytterligere nøling blant de som tenker på å kjøpe elbil».

  Fra Natural News, publisert 23 mars 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: When an electric vehicle crashes, even in a minor accident, insurance companies junk the entire car because its battery has to be tossed.

  Svar
  • N L.:

   «Det vil aldri være mulig for det elektriske nettet som det eksisterer for øyeblikket, å lade alle elbilene når bensin- og dieseldrevne kjøretøy er borte.»

   Istedet for millioner av forbrenningsmotorer på veiene kunne vi hatt et par/tre større forbrenningsmotorer, som kunne gå på ideelt turtall, når det ble behov. Der avgassene kunne renses bedre, og varmen fra forbrenningen kunne bli utnyttet til mer elektrisitet gjennom termisk utnytting, for el eller hydrogen-produksjon.
   Hvis dagens bensin/diesel som ville bli spart ble brukt til dette ville vi få et STORT overskudd av energi.
   Og altså med mindre forurensning i byer, tettsteder og langs veiene. Vinn/vinn.

   Svar
 • deafdumbblind
  22 april 2023 15:47

  Dette diskuterte vi på 70 tallet, framtida med utslippsfrie biler, hvor spennende, ja , ble det så spennende tro……jeg skal ikke kjøpe batteribil.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  23 april 2023 10:28

  Flott artikkel, Derimot.no ! Det er på tide å få en saklig debatt rundt miljø-avtrykket til nye elbiler vs. fossilbiler, og hvilken forurensning de respektive står for avhengig av hvor kraften kommer fra. Norge har ensidig satset på å premiere dem som kjøper ny elbil, og resultatet et at «vanlige folk» som ikke har råd til ny elbil får regningen. Samtidig ser vi at bilene blir større og tyngre, noe som er å bevege seg i feil retning.

  Dersom du kjører lite, er en fossilbil det mest miljøvennlige alternativet. Og dersom du lar din gamle bilen din leve et år til, er dette den aller beste bruken av ressurser som gir minst miljøavtrykk. Dette er ikke politikerne i stand til å innse og ta konsekvensen av, de er ikke istand til å premiere dem som forurenser minst. Det betyr at politikerne ikke er kompetente til å gjøre jobben sin – hvor mye de enn skryter av seg selv og «elektrifiseringens vidunder».

  Dessverre er ikke dette eneste problematikken der politikerne er gjort oppmerksomme på at de velger feil vei. Elektrifisering av sokkelen er et eksempel, og uviljen mot å innføre krav om forhåndsamtykke for å motta uadressert er et annet. Sistnevnte førte i 2015 til distribusjon av 200.000 tonn uadressert reklame, hvorav halvparten ville blitt spart ved forhåndsamtykke. Det mangler altså politisk evne og vilje til å ta fornuftige grep over hele fjøla.

  Svar
  • R.K.:
   «Norge har ensidig satset på å premiere dem som kjøper ny elbil, og resultatet et at «vanlige folk» som ikke har råd til ny elbil får regningen»

   Hvordan får «vanlige folk» , -du mener de som kjøper bil med forbrenningsmotor(?) regningen?
   Elektrisk drevne biler ble jo en periode fratatt fra veiavgiftog bomavgift. Dette var vel, utover velger-politisk lokkemiddel, en måte å få i gang salg av ny teknologi.
   Men antagelig helt unødvendig. ( Og det var altså snakk om lavere avgifter, ikke økonomisk støtte).
   Når folk så oppdaget at elektriske biler gav mer frihet, og kunne fylles hjemme – ihverfall for småkjøring, så er det jo rart om de ikke skulle velge dette alternativet.
   Men ny teknologi er jo vanskelig å innføre noen ganger. Både fordi kunnskapen om den nye teknologien er er lav, og fordi mindre produksjonserier gav høyere priser.
   Og også fordi utviklingen ikke hadde kommet langt nok, med tilstrekkelig rekkeviddelengde på el-bilene.
   Personlig hadde/har jeg mer tro på hydrogen-elektriske biler. – Som kunne fylles på samme måte som en forbrenningsbil; – altså uten rekkeviddeangst.
   Hydrogen-elektriske biler er mindre energ-effektive en rene batteri-elektriske. – Men allikvel 2-3 ganger så effektive som forbrenningsmotorbiler. Og med 1/10 av batteriet som rene batteri-elbiler trenger. Og utbyggingen av hydrogen-fyllestasjoner vil koste mindre enn ladestasjoner og over-utbygging av el-nettet.

   «Det mangler altså politisk evne og vilje til å ta fornuftige grep over hele fjøla.»
   Så får vi heller håpe at politikere holder hendene sine unna en utvikling, og forstyrre et marked som nok klarer å regulere seg sjøl.
   Trenger vi transport ( f.eks. i Norge) Ja. Både privat og offentlig. (Og den private betaler veibyggingen som offentlig transport også bruker.)
   Da burde samfunner frittatt innbyggerne for avgifter på dette nødvendighets-gode, helt. Så betaler innbyggerne for kjøp/bruk/vedlikehold sjøl, uten kostnader for resten av samfunnet. Uten politisk/statsadministrativ fordyrende kontroll.
   Forbrenningsmotorer burde muligens fortsatt ha en avgift, utfra ‘forurenser betaler.’
   Men vi trenger altså transport.
   Så bure vi legge til rette for dette så mye som mulig i samfunnet.

   Svar
   • Reidar Kaarbø
    23 april 2023 18:38

    Hvordan får «vanlige folk» , -du mener de som kjøper bil med forbrenningsmotor(?) regningen?
    Ved å betale drivstoffavgifter, moms, parkering og bompenger for å nevne noe. De får heller ikke bruke bussfelt. Mye av dette er nå i ferd med å bli reversert, men det er fortsatt grunn til å si at elbiler premieres – også der de forurenser mer enn fossilbiler.

   • R.K.

    » Hvordan får «vanlige folk» , -du mener de som kjøper bil med forbrenningsmotor(?) regningen?
    Ved å betale drivstoffavgifter, moms, parkering og bompenger for å nevne noe. De får heller ikke bruke bussfelt. »

    Nå ville det vel være, til avgiftspolitikeres store sorg, ikke være mulig å ta inn drivstoffavgifter på bensin/diesel fra bilister som ikke bruker slikt.
    Moms er en avgift /tyveri fra befolkningen, når avgiften ikke blir dedikert eller blir fortalt hva den brukes til. ( Antagelig bomber til Ukraina eller ny stortingsgarasje?)
    Alle som bruker veiene bør jo betale veibygging og vedlikehold, ja. Også e-biler. Noe vi gjør for det meste gjennom års/vei-avgift. Og moms på verkstedsregninger m.m.
    Så får vi ta inn dette beløpet på mest hensiktsmessige/minst arbeidskrevende og mest rettferdig måte; – uten fordyrende veibommer/kontroll eller annen overvåking.
    Uten politikeres ukyndige, fordyrende partipolitiske tullball..

    Bussfeltbruk koster vel ingen noe ekstra. Det var et tiltak for å få trafikkflyt, siden vi skal skamme oss over å bruke privat transport og at veibygging skal være skambelagt. Myndighetene vil nok styre all transport, – som annet i vårt liv.
    ‘ Mer enn to i bilen’ var et annet tiltak. Og like tullete og kontrollkrevende.

    Nasjonen trenger transportmuligheter.
    Folk trenger, og ønsker transport. Og betaler gjerne det det koster sjøl. For å ikke belaste det offentlige, og for å få en opplevelse av frihet. Og underlige politiske avgifter møter heldigvis motstand.

    Litt off topic :

    Nå er det oppe et forslag om at boligeiere, som har bygd bolig sjøl med penger de har betalt skatt av. – og bedriver vedlikehold på fritida uten å belemre det offentlige.
    – Skal måtte betale leie/skatt for å bo i eget hus. Siden de i motsetning til offentlige leietakere som er avhengig av stat/kommune eller andre KAN POTENSIELT leie ut boligen og tjene på dette.
    Når jeg leste dette trodde jeg det var en 1. april- spøk.
    Nei, dessverre.
    Våre politikere og vårt kostbare politiske byråkrati må jo ha inn penger nok slik at de får sin millionlønn, reprensentasjon og stortingsleiligheter.
    Tidligere , når vi hadde en godseier, kunne vi protestere fysisk med høygafler. Vi visste hvem som stod for overgrepene.
    Nå er det et mangehodet statlig troll . – Som i tillegg har makt til å gå rett på vår arbeidsgiver og lønn og slå oss konkurs og ufrie. – Slik at vi blir avhengig av ‘støtte’ fra det samme trollet.

 • wasan Totland
  24 april 2023 0:07

  ER tallene riktige? fra 90% og opp til 50%

  Svar
 • Den eneste grunnen til å kjøpe en billig el-bil er for st det lønner seg å pendle med den fra sarpsborg tiil oslo. Ingen bom svg. gratis lading på jobben. Osv
  Osv. Jeg så en Tesla som hadde kjøpt seg slikt bilskilt du vet til 10 tusen-hvor du kan velge hva som skal stå på skiltet. Der sto det : SNYLTER.

  Svar
 • Tenk om denne saken egentlig ikke dreier seg om CO2, men om at verden beveger oss mot en framtid hvor det vil bli mangel på fossilt drivstoff (drivstoff som er laget av billig olje)?

  Ser ut som mange tror at det finnes ubegrenset med relativt billig olje som vil være tilgjengelig i all evighet her i verden. Eller at hvis det skulle mangle olje så er det bare snakk om en liten «quick fix» for å skaffe til veie store mengder med billig syntetisk drivstoff produsert vhja strøm fra kullkraft eller atomkraft.
  (Eller endog mener man kanskje såkalt at det finnes abiotic olje som produseres av jordens kjerne – men er det ikke snart på tide å få bekreftet dette fenomen etter 100+ år med oljeutvinning?)

  Verden er avhengig av billig drivstoff. En oljepris i dag på 120 dollar fatet vil trolig føre til stagnasjon i verdensøkonomien. Transport og olje er involvert over alt i økonomien. En oljepris på 150 dollar kan føre til økonomisk kollaps i verdensøkonomien.
  Elektriske biler og biodrivstoff reduserer etterspørselen etter olje.
  Oljeutvinning i USA vhja fracking og i Canada vhja oljegrus antyder at man febrilsk leter etter andre kilder til (fossilt) drivstoff enn bare å satse på konvensjonell oljeutvinning (hvor siste store økning i utvinning at konvensjonell olje var i Irak rundt ca 2011 etter USAs okkupasjon av Irak) .

  Svar
 • Fra innholdet: «Generering av elektrisk kraft fra kull har en virkningsgrad i beste fall på 40 %. Deretter tapes 6,5 % i transmisjon og ytterligere 12 % i lading av batteriet. Dette betyr at bare 49 % av energien i kullet er tilgjengelig for bilens framdrift.»

  Kommentar: Når man har virkningsgrad på 40% (0,4), deretter mister 6,5%, og deretter mister 12%, ja da er man nede i en «totalvirkningsgrad» på under 33% (0,33).

  Putt 1000w med kull i kraftverket, så får du 330watt på batteriet…

  Svar
  • Kaj:

   » Putt 1000w med kull i kraftverket, så får du 330watt på batteriet…»

   Ja, er det ikke bedre å produsere biler som går på kull, da? 😉

   I moderne store kullkraftverk kan man rense det aller meste av utslipp fra forbrenningen. Som man kan rense det aller meste av forbrenningen og SMOG fra store kraftverk drevet av olje.
   -I motsetning til hva som kan greies i millioner av små forbrenningsmotorer , med dårligere virkningsgrad, rundt om på veiene.
   ‘Small is beautiful’ , – kanskje.
   – Men ikke altid.

   Bør vi spare på vannet i Norge, fordi det er tørke i Calefornia?
   Bør vi blande inn kullkraftverk som driver av elektrisk transport i Norge , når det er egenprodusert forurensningsfri, fornybar, vannkraft vi (kan) benytte(r) i Norge ?

   Land lengre syd har sine muligheter for frigjøring fra olje-kartellene . Enten det er vind til havs, sol, bølge eller tidevann. Hver nasjon sin mulighet.
   Det er ingen fornuftig grunn til at ( fornybar?) energi skal ha samme pris fra nasjon til nasjon.
   – Bortsett fra for globalistene.

   Hva er agendaen her?
   Politikk eller fornuft?

   Svar
 • Nå kommer det fram at Rockefeller lurte «en hel verden» med historien o dinosaurene og fossilt brennstoff som var begrenset. Skap knapphet og prisen går til værs! Oljen er jordas blod. Den er fornybar. Slik som fisken i havet-kornet på åkrene osv. osv. Markedskreftene/Globalistene/Satanistene/Grådigkrafserne/Makteliten skaper/bestemmer at slik må det være «for vårt eget beste»! Korn må destrueres for å ikke ødelegge «markedet». Fisk må dumpes fordi det ikke «lønner» seg å gå til land og levere makrell med så dårlig pris? Smørberg må destrueres fordi…. Buskap må slaktes ned fordi….. Bonden må pløye ned kålrabiåkeren fordi «markedet er metta»???
  Dette er forbrytelse mot menneskeheten! Det er alltid noen som trenger noe, fra de som er heldig med «høstingen». Det er nok av alt, men det er noen som aldri vil dele!! De har karret til seg det meste!! De «eier» 99% av jordens verdier-de utgjør mindre enn 1% av jordens befolkning! Så derfor kjører jeg fortsatt min gamle bil. Uten strøm-da jeg spurte hvorfor det var blitt så dyrt med fergen over oslofjorden, var svaret fra styrmannen: «Vi er pålagt av STATEN og først slippe el-biler gratis over-så ta halv pris for dem-uten støtte- vi er et privat selskap som må overleve-så derfor får du regningen!» Tusen takk, svarte jeg og kjørte stolt videre mot Svinesund. Jeg er sponsor for elbilene.

  Svar
  • Olav B:

   » Korn må destrueres for å ikke ødelegge «markedet». Fisk må dumpes fordi det ikke «lønner» seg å gå til land og levere makrell med så dårlig pris? Smørberg må destrueres fordi…. Buskap må slaktes ned fordi….. »

   ‘Den franske regjeringen vil med hjelp fra EU bruke i alt 200 millioner euro, eller 2,3 milliarder kroner, på å destruere overskuddsvin. Tiltaket er ment å drive prisene i været. ‘
   nrk.no/nyheter/frankrike-1.14612682

   ‘ Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge realverdiene (= de virkelige verdiene) for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet Sosialøkonomene på universitetet forsikret oss i krigsårene at «den norske krone» «steg» og «sank», pustet seg opp og krøp sammen igjen som om den var et levende vesen. Folk reagerer kanskje litt av og til, og den ene overgår kanskje den andre i å si at vi «lever da ikke av penger» — for å vise hvor klok og «våken» man er.
   Men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal vi leve av da, hvis vi ikke har penger? ‘ 😉
   samfunnsliv.no/kunst-17.html

   Vår mentalitet er vår skjebne.

   Svar
 • «Det norske rederiet Havila Kystruten vil ikke tillate el-biler om bord på skipene sine ifølge norsk TV NRK.»

  El-biler som tar fyr og eksploderer om bord brenner så ukontrollerbart at skip har sunket;
  google: «Felicity Ace sinking.»

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hysj, hysj, det er for pinlig:

Da Stortinget avsatte konge og regjering.

Forrige innlegg

De undergraver norsk selvstendighet og grunnloven vår:

I Norge er det mange politiske klatremus.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.