POSTED IN Globalisering

Soros, Schwab og Bill Gates:

Arkitektene bak vår dystopiske fremtid

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Expose

Navnene George Soros, Klaus Schwab og Bill Gates blitt synonyme med innflytelse og makt. De har markert seg på ulike områder, fra finans og filantropi til global styring og teknologisk innovasjon. Imidlertid har deres fremgang ikke vært uten kontroverser og gransking. Ettersom navnene deres fortsetter å være knyttet til globale hendelser, er det avgjørende å se nærmere på deres bakgrunn, forbindelser og virkningene av deres handlinger. I denne artikkelen utforsker vi de gåtefulle personene Soros, Schwab og Gates, kaster lys over hvordan de påvirker, undersøker forbindelsene deres, og analyserer kritisk deres innvirkning på verden. Vi avdekker et makt-nettverk, kontroverser og potensielle dystopiske konsekvenser som allerede har skjedd og av hva de gjør nå.

George Soros: En kontroversiell figur.

George Soros, en ungarskfødt milliardærinvestor og filantrop, har høstet betydelig kontrovers og oppmerksomhet gjennom hele hans karriere. Hans økonomiske suksess som hedgefondforvalter, spesielt under Black Wednesday-valutakrisen i 1992, satte ham i det internasjonale søkelyset.

Soros er kjent for sine betydelige politiske donasjoner og støtte til liberale formål, noe som har vakt både beundring og kritikk. Soros bruker sin rikdom og innflytelse for å forme politikk og fremme hans personlige agenda. Gjennom aktiviteter som finansiering av politiske kampanjer, NGO-organisasjoner, aktivistgrupper og medier som har hans ideologiske synspunkter. Soros har vært tydelig om sin motstand mot populistiske bevegelser, nasjonalisme og det han oppfatter som trusler mot åpne samfunn. Han er en globalist.

Soros’ Open Society Foundations, som han etablerte på 1980-tallet, har finansiert en rekke prosjekter globalt, inkludert initiativer innen utdanning, helsevesen og reform av strafferett. Imidlertid strekker hans innflytelse langt seg utover filantropi, og makten han har samlet har tillatt ham å blande seg inn i suverene nasjoners innenrikspolitikk.

Soros’ støtte til påståtte liberale saker og hans innsats for å forme politikk har gitt ham mange fiender. Hans finansielle aktiviteter og spekulativ handel har bidratt til økonomisk ustabilitet og devaluering av valuta. På grunn av dette har flere anklager om markedsmanipulasjon og forsøk på å påvirke politiske utfall blitt reist mot ham. George Soros har unektelig spilt en betydelig rolle i politiske og sosiale sfærer, og han har en uberettiget innflytelse og innflytelse på verdensscenen.

Klaus Schwab: Arkitekten bak World Economic Forum agenda og The Great Reset.

Klaus Schwab, grunnlegger og administrerende styreleder for World Economic Forum (WEF), har vært en nøkkelfigur i utformingen av global økonomisk og sosial politikk. Han er kjent for sine dystopiske og globalistiske ideer og fremstøt, som tar sikte på å møte globale utfordringer for den økonomiske eliten, og fremme interessentkapitalisme. Schwabs visjon for «The Great Reset», en ambisiøs, men dystopisk plan for å omforme økonomier og samfunn etter pandemien, har fått ekstremt mye kritikk.

Mens svært mange som tror alt de ser på BBC eller CNN, benekter at The Great Reset-planen eksisterer, til tross for at den har vært åpent diskutert på World Economic Forum de siste årene og er beskrevet på WEFs nettsted. Talsmenn for The Great Reset hevder at det gir en mulighet til å bygge en mer bærekraftig, inkluderende og rettferdig verden.

Kritikere, på den annen side, oppfatter det som en ovenfra-og-ned-tilnærming som samler enorm makt og kontroll i hendene på en ikke-valgt elite. Og de reiser med rette bekymringer om potensiell bortfall av individuelle friheter og nasjonal suverenitet. En av hovedkritikkene mot Schwab og WEF er innflytelsen fra korporasjoner på global styring. WEFs nære bånd til multinasjonale selskaper reiser spørsmål om dets sanne intensjoner og hvilke interesser WEF faktisk tjener. Det er et faktum at agendaen satt frem av Klaus Schwab og WEF stemmer overens med ønskene til store selskaper og den økonomiske eliten, fremfor behovene til verdens befolkning generelt.

WEFs årsmøte i Davos, Sveits, har blitt et symbol på global elitisme og konsentrasjon av rikdom. Arrangementet fungerer som en plattform for verdens økonomiske og politiske elite for å bygge nettverk og gjøre avtaler bak lukkede dører, uten offentlig innsyn. Det er ingen demokratisk legitimitet i avgjørelsene som tas under disse samlingene, og de gjør ingenting for bekymringene til verdens befolkning generelt.

Et annet problem er WEFs engasjement i utformingen av global styring og politikk. Mens Schwab og WEF tar til orde for offentlig-privat partnerskap og samarbeid mellom myndigheter og selskaper, hevder kritikere at dette vil undergrave demokratiske prosesser og ansvarlighet. Mange spørsmål reises om den utilbørlige innflytelsen fra teknokrater, og ikke-valgte tjenestemenn i utformingen av global politikk som påvirker livet til millioner.

Klaus Schwab og World Economic Forum har unektelig spilt en betydelig rolle i globale initiativer, og deres agenda stemmer ikke overens med verdens befolknings beste, men opprettholder i stedet stor ulikhet og konsentrerer makten til noen få.

Bill Gates: En teknologi-mogul som ble filantrop.

Bill Gates, en av grunnleggerne av Microsoft og en av verdens rikeste, har gått over fra en teknologi-mogul til en fremtredende skikkelse innen global filantropi. Gjennom Bill og Melinda Gates Foundation har Gates gitt betydelige ressurser til å takle globale helsespørsmål, men kun med sikte på stor fortjeneste. Mens han blant befolkningen er allment anerkjent for sin veldedige innsats, har Gates også med rette møtt kritikk og skepsis for omfanget av hans innflytelse og hans egentlige intensjoner.

Gates’ filantropiske virke, spesielt innen global helse, har vært omfattende. Hans stiftelse har spilt en sentral rolle i å finansiere og støtte initiativer som utvikling av vaksiner, kampanjer for utryddelse av sykdom og forbedring av helsevesenets infrastruktur i u-land. Imidlertid er den enorme innflytelsen som Gates har over globale helsepolitikk, enormt bekymrende med tanke på at han verken er lege eller vitenskapsmann.

Hans betydelige finansieringer gir ham unødig innflytelse til å forme prioriteringer og agendaer til internasjonale organisasjoner og regjeringer. Potensialet for interessekonflikter og konsentrasjonen av makt i hendene på noen få filantropiske organisasjoner, er en kilde til bekymring for de som stiller spørsmål ved den demokratiske ansvarligheten.

Et annet område av kontrovers rundt Gates er hans investeringer i teknologier som genmodifiserte organismer (GMO) og vaksiner. Hans engasjement i disse områdene reflekterer en profittdrevet agenda og et ønske om å kontrollere verden matforsyning og folkehelse. Det er stor bekymring rundt de langsiktige konsekvensene av GMO-mat, og sikkerheten og effekten av vaksiner utviklet av farmasøytiske selskaper, der Gates har økonomiske interesser. Videre har Gates’ syn på befolkningskontroll, og hans tiltak innen familieplanlegging og reproduktive helsetjenester fått kritikk fra flere hold.

Kritikere hevder at han reflekterer en ovenfra-og-ned-tilnærming som krenker individuelle friheter, og reiser etiske spørsmål om rike og mektiges rolle i å bestemme global befolknin

Det er mange bemerkelsesverdige forbindelser mellom Soros, Schwab og Gates:
Filantropisk samarbeid: Alle tre individene har vært involvert i filantropisk virksomhet, ofte overlappende på områder som global helse, utdanning og sosial rettferdighet. Deres stiftelser har samarbeidet om ulike initiativer og samlet ressurser for å nå felles mål. Men det har alltid handlet om hvor mye profitt de kan få på det de investerer.

Global innflytelse: Soros, Schwab og Gates har fått innflytelse på den globale scenen gjennom sitt engasjement i internasjonale organisasjoner, tenketanker og påvirkningsgrupper. De har brukt innflytelsen sin til å fremme sine versjon av en ny verdensorden.

Delt interesse for globale utfordringer: Soros, Schwab og Gates deler interessen for globale utfordringer som den tvilsomme klimaagendaen, helsetjenester og ulikhet. Initiativene deres fokuserer på å finne lønnsomme løsninger for dem selv, og oppmuntre til samarbeid mellom interessenter de kan påvirke.

Konklusjon.

Avslutningsvis er det viktig se på forbindelsene og innflytelsen til George Soros, Klaus Schwab og Bill Gates med et kritisk blikk. Individer med betydelig rikdom og innflytelse, som Soros, Schwab og Gates, former global diskurs og påvirker ulike sektorer, og det er nettopp dette de har gjort i flere tiår. Det har vært mange tilfeller der deres veier har krysset på grunn av deres felles interesser i globalisering og avfolking.

Konsentrasjonen av makt i hendene på noen få individer eller organisasjoner vekker alvorlige bekymringer om den demokratiske prosessen, og om rettferdig fordeling av ressursene. Videre har påvirkningen fra dem hatt mange negative konsekvenser og vil dessverre fortsette å ha negative konsekvenser. Selv om de har vært involvert i filantropiske innsatser og initiativer som kan virke som at de vil forbedre verden, er det avgjørende å kritisk vurdere virkningene og de egentlige grunnene til deres agenda.

De dystopiske virkningene er total kontroll over global politikk, styring av befolkningene med teknologi som krenker personvernet og individuell frihet, og manipulering av offisielle narrativ. Som kritiske tenkere og informerte individer er det vårt ansvar å granske handlingene og innflytelsen til mektige personer som Soros, Schwab og Gates.

Vi må aktivt delta i dialoger, ha ulike perspektiver og holde de som har makten ansvarlige. Ved å gjøre det kan vi bidra til et mer balansert og rettferdig globalt samfunn, der beslutninger tas til beste for menneskeheten som helhet. Men vi har snart ikke mer tid igjen.


Fra The Expose, publisert 19 mai 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker og kilder i originalartikkelen.
Originalartikkel: The Unholy Trinity: Soros, Schwab, and Bill Gates – The Architects of our Dystopian Past, Present & Future.3 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 980 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Hans (Soros) finansielle aktiviteter og spekulativ handel har bidratt til økonomisk ustabilitet og devaluering av valuta. »

  For de nasjonene (politikerne) som ikke følger bakmennenes krav om øking/nedsettelse av rentene vil disse nasjonenes valuta bli destabilisert gjennom store kjøp eller salg.

  ‘De som styrer det økonomiske systemet w.w. styrer politikken, lokalt og globalt.’

  Vi kan se det i Tyrkia nå, – når Erdogan ikke vil øke rentene for å få ned prisstigningen.
  Enhver idiot ( politiker) og papegøye-økonom må da skjønne at prisene ( og ‘inflasjonen’) går ned når rentene blir satt opp? 😉
  Så angripes de ulydige nasjoners Valuta.
  Bakmennene vil ha sin fortjeneste på sine lån ( til hva?) som ble påført nasjon etter nasjon, gjennom IMF/FED.

  ‘Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd.
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på … prosent før vi skriver 2023 i kalenderen.
  Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne … – men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  ‘Bakteppet for forslaget er at høye renter i USA og en sterk dollar har skapt utfordringer problemer i fremvoksende økonomier, blant annet ved å gjøre gjelden deres dyrere. Mange land og selskaper har tatt opp gjeld i dollar, og sliter når den styrkes. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/renter/vil-utfordre-dollarens-dominans-med-ny-valuta-det-vil-ikke-bli-lett/24683730

  ‘ Alt som disse statene tjener på bomull, peanøtter, osv, brukes umiddelbart som rentebetalinger til bankene i New York, London, Frankfurt og Zürich. Denne gjelden er som et kvelertak rundt halsen på disse statene. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2017/09/16/vi-lever-i-et-diktatur-under-oligarkiene-til-den-globaliserte-finanskapitalen/

  Svar
 • Hvorfor ikke la byttemidlene/måleverktøyet ha en rente lik riktig lønns og prisindeks i nasjonen, ALLTID ? ( Pluss bankomkostninger som er 0,4 % , ved utlån.)
  Dette ville gitt forutsigbarhet for innbyggere, hindret noen i å leve av rentene (tyveri ), og stoppet makten til bakmennene som styrer verdensvalutaen og rentene. Det er nasjonens ARBEID som skaper velstand. Ikke penge-triksing.
  e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-amerikanske-sentralbank-fed/fed-sjefens-forvandlinger-fra-hauk-til-due-andre-gangen-han-snur-180-grader/24542461

  Selvfølgelig måtte Trump bort, som la seg borti FED og penge-trikserene sin makt.
  ( Kennedy ble myrdet for mye av det samme.)

  ‘ Powells endrede signaler har kommet samtidig som han har vært under massivt press fra president Donald Trump. Trump har gjentatte ganger sagt han er «skuffet» over Powells renteøkninger. ‘
  e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-amerikanske-sentralbank-fed/fed-sjefens-forvandlinger-fra-hauk-til-due-andre-gangen-han-snur-180-grader/24542461

  Svar
 • FRIHET !!!
  27 mai 2023 14:55

  WEF / FN og resten av de hyper rike narsisistiske maktsyke psykopatiske maktsyke tullingene i «eliten» er den største trusselen mot menneskehetens frihet i VERDENSHISTORIEN !!! Hvis de ikke stoppes NÅ så vil generasjoner fremmover leve som slaver i den teknokratiske dystopiske ny feudalistiske NWO som de ønsker å skape over hele verden. Les boken til WEF kult grunnleggeren Klaus Schwab kalt «covid 19 the great reset», der står alle planene forklart i detalj hva disse megalomane narsisistene har planlagt…

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Kinzhal smadrer Patriot.

Plutselig forstod noen i vest at maktbalansen var endret.

Previous Post

Konflikten i Frankrike er klassisk:

Det er en konflikt mellom lønnsarbeidere og kapitalister.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.