POSTED IN Helse

Skremmende perspektiver.

Forberedes en ny «pandemi» med tilhørende tiltak?

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dr. Markis har gjennomgått en rekke artikler som «forutser» at de vil komme en ny pandemi med foreslåtte tiltak fra myndighetens side. Disse artiklene med foreslåtte tiltak presenterer han under. Mot slutten av denne artikkelen kommer hans egen kommentarer til det disse artiklene presenterer.

For min egen del vil jeg hevde at dette er et skremmende scenario – hvis det iverksettes. Men det gjenstår å se. Likevel er det nødvendig å presentere det som åpenbart nå forberedes av noen og som det skrives om. For å forberede befolkningen, på hva?

Knut Lindtner
Redaktør

Neste pandemi-propaganda: “The Big One”, Nipah, Ebola og Marburg, SARS1, Machupo, “Vampyr-virus”, Disease X

Gjennomgang av 11 artiklar medan CDC utvider overvakinga av internasjonale reisande

av Dr. William Makis

Global Research, 15, november, 2023

Artiklar gjennomgått

 • Nov. 14, 2023 (Washington Post) – Scientists have discovered what may be the first ‘vampire’ virus(Vitskapsfolk har oppdaga det som kan vere det første «vampyrviruset»)
 • Nov. 13, 2023 (Telegraph) – How to break the cycle of panic and neglect surrounding pandemics(Korleis bryte syklusen av panikk og ringeakt rundt pandemiar)
 • Nov. 13, 2023 (GAVI) – To Prevent the Next Pandemic, Follow the Science (For å hindre den neste pandemien, følg vitskapen)
 • Nov. 13, 2023 (Singularity Hub) – How Generative AI Could Help Us Predict the Next Pandemic (Korleis generativ KI kan hjelpe oss å føreseie den neste pandemien)
 • Nov. 10, 2023 (Fortune) – These 4 lethal viruses could fuel the next pandemic, new research says. What they are—and how the world can prepare (Desse 4 dødelege virusa kan sette fart på neste pandemi, seier ny forskning – og korleis verda kan førebu seg)
 • Nov. 6, 2023 (The Hill) – CDC adding flu, RSV surveillance at major US airports (CDC legg til influensa og RSV-overvaking på store flyplassar i USA)
 • Nov. 4, 2023 (Daily Mail) – Next pandemic deemed the ‘Big One’ could be the most contagious and deadliest disease known to humanity, scientists warn (Neste pandemi, antatt å bli «Den store», kan bli den mest smittsame og dødelege sjukdommen mennesket har opplevd nokon gong, åtvarer vitskapsfolk)
 • Okt. 30, 2023 (European Pharmaceutical Review) – Are we globally prepared for the next pandemic? (Er vi globalt førebudde på den neste pandemien?)
 • Okt. 29, 2023 (The Atlantic) – The Viral Threat Almost No One Is Thinking About (Den virale trusselen nesten ingen tenker på)
 • Okt. 17, 2023 (RUDAW) – World not prepared for a new pandemic: Health officials (Verda ikkje førebudd på ein ny pandemi, seier offisielle helsetenestemenn)
 • Sep. 23, 2023 (WION) – ‘Disease X’ likely to prove 20 times deadlier compared to COVID-19, hints expert (’Sjukdom X’ vil truleg vise seg å vere 20 gongar meir dødeleg enn COVID-19, hintar ekspertar om)

Nov. 14, 2023 (Yahoo/Washington Post) – Vitskapsfolk har oppdaga det som kan vere det første «vampyrviruset

 • Imars 2020 var ein vitskapsperson ved Universitetet i Maryland vitne til at eit virus låste seg til «nakken» på eit anna virus
 • “”Eg kunne sjå bokstaveleg talt hundrevis av dei hadde denne vesle fyren festa på nakken”
 • “Det vesle viruset, kalla MiniFlayer, mista evna til å skape kopiar av seg sjølv inne i celler,  som er måten virus formeirer seg på. Så evolusjonen kom på ein smart, parasittisk løysing. MiniFlayer drar fordel av eit anna virus, kalla MindFlayer, ved å grabbe tak i nakken på det, og når dei saman entrar celler brukar MiniFlayer følgesvennens genetiske maskineri til å spre seg.
 • “samarbeidspartnaren hennar, Ivan Erill,  databiolog (computational biologist, bruker matematikk og dataalgoritmar til å analysere og tolke biologiske data) ved UMBC, samanliknar det med ein vampyr som set tennene sine i offeret sitt
 • “iblant, når dei prøver å finne MindFlayer aleine, finn dei “bitemerke” der slyngtrådane til MiniFlayer var festa.”
 • Virus vil gjere kva som helst. Dei er den mest kreative krafta i naturen,”sa Erill
 • viruskalla “satellittar” har mista evna til å kopiere seg i celler.
 • MiniFlayer er ein satelitt som knyt seg til eit “hjelparvirus” og reiser med hjelparen til dei finn ei celle å infisere.
 • Fagar (phages) er virus som infiserer bakterieceller – forskarar er interesserte i korleis dei kan bruke fagar, dei naturlege bakterie-predatorane, som medisin
 • Studien er publisert her.

Nov. 13, 2023 (Telegraph) – Korleis bryte syklusen av panikk og ringeakt rundt pandemiar

 • overveldande kjensle av Covid-utmatting betyr at verda atter står i overfor utsiktene til ein ny æra av ringeakt og forsøming
 • når “Disease X” og den neste pandemien slår til, kan vi igjen vere dårleg førebudde til å lindre dei kolossale tapa av liv og økonomisk uro som vi erfarte med Covid-19.
 • Non-profitt, globale Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) har også lansert ein djerv strategi kalla ‘Cepi 2.0’ som som svar på framtidige utbrot har til mål å utvikle ein trygg og effektiv vaksine på berre 100 dagar
 • risiko for at virus skal hoppe frå dyr til menneske, med påfølgande menneske-til-menneske-overføring som fyrer opp under ein ny pandemi, er framleis svært realistisk på grunn av den utrøytteleg pågåande innverknaden frå klimaendringar, urbanisering og globalisering.
 • “ingen er trygg før alle er det”
 • Singapore også ofte blitt nemnt som eitt av dei landa som kom godt ut av pandemien – staten brukte ei tilnærming der alle styresmakter og heile helsesektoren samla ihop vitskapsfolk, klinikarar, ekspertar på smittesjukdom og folkehelse, juridiske ekspertar, helsepolitikkmakarar og seniortenestemenn i staten i fleire nøkkelkomitéar for å sikre ein saumlaus “lab to jab (frå laboratoriet til stikket)-prosess for å raskt skaffe til vege vaksinar og masseimmunisering.
 • Regulatorisk årvåkenheit er eit krav for komande pandemi-beredskap, ettersom forsinka handling i ekspederinga av godkjenning av og tilgang til nye vaksinar resulterte i svære tap av liv og sosio-økonomiske samanbrot
 • På globalt nivå kan partnarskap mellom vaksine-sentriske internasjonale organisasjonar som Cepi og regulatoriske byrå styrkast og formaliserast
 • Kollektivt adressere utfordringane:
  • 1. berekraftig finansiering for å støtte vaksine-forskning
  • 2. redusere regelverkmessige byrder
  • 3. kjempe mot vaksinetvil
  • 4. promotere rettferdig tilgang til vaksinar i låg- og middelinntektsland
 • Idenne inter-pandemi-fasen har vi ikkje råd til å rulle tilbake det vi har oppnådd og gløyme eller kaste bort dei personlege offera som mange har gjort

Nov. 13, 2023 (GAVI) – For å hindre den neste pandemien, følg vitskapen

 • Tillit til vitskap og ekspertise har vore, og er framleis, avgjerande viktig for implementeringa av effektivekontrolltiltak”
 • politikkmakarar må fostre internasjonalt samarbeid i førebuingane til komande pandemiar medan ein opprettheld folks tillit til vitskap og ekspertar gjennom klar kommunikasjon
 • “Promotering av open tilgang til publikasjonar og pleie av datadeling mellom forskarar er ikkje lenger nok; vi lyt omsette data til forståeleg innsikt det kan reisast sak om.”
 • 7 hovudprioritetar:
  • 1. promoter bevis-basert kultur, oppmod politikkmakarar til å konsultere vitskapelege ekspertar og vurdere råda deira
  • 2.for å få & halde på folkeleg støtte, må vitskapsfolk bygge bruer mellom politikkmakarar , samfunnet og vitskapssamfunnet
  • 3.regelmessige debrifingar og møte der vitskapsfolk kan oppdatere politikkmakarar
  • 4. fokus påå betre det vitskapelege skjønet til politikkmakarane
  • 5. modellering og scenario-planlegging for å hjelpepolitikkmakarar med avgjerder
  • 6.regelmessig risiko-vurdering for å identifisere potensielle pandemiske truslar
  • 7.politikkmakarar må fattekompleksiteten til dagens truslar – folkehelserisiko er samanvove med klima-, miljø- og sosiale kriser – treng multidisiplinær og multisektor-tilnærming til å takle kriser som heng saman med kvarandre
 • GAVI oppmodar politikkmakarar til å etablere interdisiplinære Éi helse-komitéar (One Health committees) for å bringe saman politikkmakarar, ekspertar, vitskapsfolk frå ulike disiplinar som kan analysere vitskapelege bevis, føreslå strategiar og gi avgjerdstakarane rettleiing
 • GAVIer for utvikling av mekanismar på landsnivå som kan forenkle diskusjonane mellom vitskapsfolk, avgjerdstakarar og folket.
 • Aktive relasjonar til folket og media vil vere avgjerande viktig for å nære ei forståing av vitskapen bak folkehelsetiltak, og sikre at dene rette bodskapen blir kommunisert klart og effektivt.

Nov. 13, 2023 (Singularity Hub) – Korleis generativ KI kan hjelpe oss å føreseie den neste pandemien

 • EiKI (Kunstig Intelligens) utvikla av Harvard University snu situasjonen ved å la oss føreseie nye variantar før dei kjem. EVEscape, som dei kallar den, er eit slags “maskin-orakel” for viral evolusjon.
 • Algoritmen greidde å reseie frekvente mutasjonar og problematiske variantar for Covid-19 oggenererte ei liste over komande variantar
 • Verktyet vart ikkje bygd berre for Covid-19: det føreseier også presist variantar av influensa & HIV
 • bruker evolusjonær genomikk for å kike inn i eit virus sin herkomst, slik at ein kan sjå lenger inn i framtida og, potensielt, vinne nok tid til å planlegge framover og kjempe tilbake.
 • KI’en føresa at piggproteinet ville vere virusets fleksible komponent, som hadde høgst sannsyn for å utvikle seg.
 • EVEscape sitt supertalent er at den kan brukast mot andre virus
  • virusa Lassa og Nipah, sporadiske utbrot i vest-afrikanske og sørvest-asiatiske land, og har pandemisk potensial. Virusa kan behandlast med anti-stoff, men dei muterer raskt.
 • EVEscape harevna til å føreseie framtidige variantar av virus—sjølv dei som enno er ukjende. Den vil kanskje kunne estimere risikoen for ein pandemi og potensielt halde oss eitt steg framfor neste utbrot.
 • Teamet bruker no verktyet til å føreseie den neste SARS-CoV-2-varianten.
 • Den nye KI-vertykassa kan hjelpe til med å forpurre den neste pandemien

Nov. 10, 2023 (Fortune) – Desse 4 dødelege virusa kan sette fart på neste pandemi, seier ny forskning – og korleis verda kan førebu seg

 • “Det er forventa ein auke på 12 gongar fleire dødsfall av ei handfull virus som blir overførte frå dyr til menneske innan 2050 på grunn av klimaendringar”
 • Ein ny studie publisert i British Medical Journal: “Historiske trendar demonstrerer eit mønster med stadig hyppigare og meir alvorleg smitteoverføring av zoonotiske virus med store konsekvensar
 • Forskarar ved det Boston-baserte bioteknologiske firmaet Ginkgo Bioworks retta merksemda mot firevirus som truleg kan vere ein betydeleg folkehelserisiko og sette den økonomiske og politiske stabiliteten i fare. Kalla zoonotiske virus, dei smittar frå dyr til menneske
 • Dei 4 virusa er:
 • 1. Ebola & Marburg –forårsakar hemoragisk feber med blødning frå kroppsopningar og indre organ.
  • Ebola & Marburg drep i snitt 50% av dei infisert,  med ein dødsrate på mellom 25 og 90%
  • Det finst ein vaksine for dødelegaste Ebola-varianten, men berre 1 av 5 variantar.
  • Ingen vaksine for Marburg
 • 2. SARS1 – første koronavirus-pandemi i Kina i 2002
  • spreidde seg til to dusin land i nord- og sør-Amerika & Europe før det kom under kontroll 7 månadar seinare
  • fatalitetsraten var 10%
  • oppstod i flaggermus, deretter overlevert til  desmerkattar, så til folk
  • ingen valsine for SARS1, forskarar arbeider med ein “universal-koronavirusvaksine” for bådeSARS and COVID
 • 3. Nipah – først identifisert i grisar i Malaysia og Singapore seint på 1980-talet
  • naturleg reservoir i fruktflaggermus
  • influensa-liknande symptom som kan gå over i encefalitt (hjernebetennelse) og andre nevrologiske symptom og døden
  • drep 45% til 75% av menneske det infiserer
  • Moderna samarbeider med NIH (National Institutes of Health i USA) om ein mRNA-vaksine
 • 4. Machupo – kjend som svart tyfus, boliviansk hemoragisk feber
  • først isolert i ein bolivianar i 1959
  • markmus er naturlege berarar
  • Ebola-liknande symptom: blødningar, høg feber, smerter, rask død
  • drep 25% til 33% av dei infiserte.
  • Ingen vaksine
  • Virussom studien ikkje har sett på:Lassa, Zika, Influenza
 • Blodig feber i starten av utbrot, død
  • meir enn halvparten av utbrota dei studerte var Marburg & Ebola
  • talet på tilfelle med viral smitteoverføring for desse fire virusa frå dyr til menneske, har auka med 5% per år frå 1963 til og med 2019.
  • Dødsfall av desse fire virusa auka med 9% kvart år gjennom den perioden.
  • I 2020, forårsaka dei fire virusa til saman sannsynlegvis ca. 1216 dødsfall 
 • Konklusjon: smitteoverføringstilfella “er ikkje eit avvik eller ei tilfeldig opphoping, men følger ein trend over fleire tiår der [slike] epidemiar har blitt både større og hyppigare,” skreiv forfattarane, og la til at “det trengst rask handling.
  • COVID-19 blir no mange plassar overvaka i avløpsvatn, slik også influensa, RSV, Apekoppar blir
  • viss avløpsovervakingssystem kan leite opp potensielt pandemiske patogen som Ebola, Nipah og andreog gi ekspertar eit varsel om at det snart kan kome eit utbrot
  • avløpsvatn-program på store internasjonale flyplassar kan varsle offentlege helsestyresmakter om slike patogen frå andre kontinent

Nov. 6, 2023 (The Hill) – CDC legg til influensa- og RSV-overvaking på store flyplassar i USA

 • CDC kunngjorde at dei ville ekspandere si overvaking av respiratoriske virus blant internasjonalt reisande.
 • I 2022 lanserte CDC sitt Traveler-based Genomic Surveillance program (TGS), eit offentleg-privat samarbeid (OPS) som skal tene som eittidleg-varslande deteksjonssystem for COVID-19-variantar påUS-amerikanske flyplassar.
 • Det frivillige programmet involverer nasal prøvetaking av internasjonale reisande som kjem inn til USA, der eit utval positive prøver blir sende til CDC.
 • Programmet er eit partnarskap med Ginkgo Bioworks og XpresCheck.
 • CDC vil ekspandere denne innsatsen ved å teste for meir enn 30 andre patogen i tillegg, inkludertrespiratorisk syncytialvirus (RSV) og influensa.
 • TGS-program,som starta under COVID-19-pandemien, fungerte som eit tidleg-varslande system for ådetektere nye og sjeldne variantar av SARS-CoV-2-virus, og vil gjere det same for andre respiratoriske virus framover.”
 • Dette pilot-programmet vil starte opp på fire flyplassar i USA: Kennedy International Airport, San Francisco Airport, Logan International Airport og Dulles Airport.
 • TGS har innrullert fleire enn 360 000 anonyme frivillige, og dekka flight’ar frå 135 land.
 • TGS-programmet er ein “global leiar innan utviklinga av biotryggleik

Nov. 4, 2023 (Daily Mail) – Neste pandemi, antatt å bli «Den store», kan bli den mest smittsame og dødelege sjukdommen mennesket har opplevd nokon gong, åtvarer vitskapsfolk

 • neste pandemi, som har fått tilnamnet Den Store’ (’Big One’), ulmar kanskje i bakgrunnen,  ventar på å sleppe fri dei mest smittefarlege og dødelege sjukdommar menneskesleka kjenner til
 • paramyxovirus-familien har over 75 virus, inkludert kusma, meslingar og luftvegsinfeksjonar
 • Nipah-virus har ein dødsrate opptil 75% samanlikna med under 1% for COVID
 • paramyxovirusser ut til å ikkje mutere medan dei sprer seg, men dei har blitt ’veldig gode på overføring blant menneske
 • Berre tenk deg viss det oppstod eit paramyxovirussom var like smittsamt som meslingane og like dødeleg som Nipah – filmen Contagion frå 2011 var basert på akkurat ein slik type tenkt paramyxovirus.
 • “Influensa har blitt sekvensert til døde” – det er ikkje tilfellet for paramyxovirus, fordi dei fleste som blir infisert med eit av dei over 75 virusa ikkje overlever
 • ‘I tillegg til kjende virus, dukkar det i gjennomsnitt opp to nye virus i menneske kvart år – Mange av desse virusa har pandemisk potensial
 • Til styrking av Australias pandemiberedskap, vart det i 2022 publisert ein rapport som tok opp paramyxovirus: ‘Medan verda skjøner stadig betre desse sambanda mellom helsa til menneske, dyr, plantar og miljø, flyttar virus seg frå dyr til menneske i alarmerande fart

Okt. 30, 2023 (European Pharmaceutical Review) – Er vi globalt førebudde på den neste pandemien?

 • Kva skjer om det kjem eit nytt utbrot eller ein ny global pandemi? Er vi førebud Are we preparing and how ready are we for the next one?
 • Pandemi-beredskap: virus-overvaking, smittereduksjon, vaksinar
 • distribusjon av vaksinar raskt er kritisk viktig
 • Disease X Strategy” – ha ei rekke plattformar klare til å velge mellom, som raskt kan takast i bruk når ein ny Sjukdom X oppstår
 • Døme: ChAdOx viral-vektor-plattformen var klar i 2016 – AstraZeneca-vaksinen vart raskt utvikla ved hjelp av ChAdOx-plattformenog sette 3 milliardar dosar ut på marknaden.
 • Under COVID-19 angra mange land på at dei ikkje hadde nokon suveren vaksineproduksjonskapasitetsom kunne ha late dei produsere produkt til å vaksinere innbyggarane sine
 • Det å ha suveren vaksinekapasitet krev svære investeringar i bygging og drifting av infrastruktur som kan produsere vaksinane ein treng
 • framtida blir internasjonalt samarbeid og alliansar kritisk viktig for utvikling og produksjon av vaksinar som bruker validerte plattformar og reproduserer dei trengde vaksinane på dedikerte produksjonsplassar rundt om i verda
 • Dette bør til sist vise seg å levere raskare, meir rettvis vaksinedistribusjon og mønstre ein verkeleg global kamp mot pandemienfrå starten av.

Okt. 29, 2023 (The Atlantic) – Den virale trusselen nesten ingen tenker på

 • “ein ny pandemi er på veg”
 • Rundt 1,6 millionar virus ulmar ifølge estimat blant ville pattedyr og fuglar i verda; opptil halvparten av desse kan kanskje overførast til menneske
 • Tre hovudfamiliar av viruses held meir enn dei fleste andre vitskapsfolka vakne om nettene: influensavirus, koronavirus og and paramyxovirus, i nedovergåande orden etter trusselsnivå
  • Influensa: nokre vitskapsfolk uroar seg over at det ny kan brygge opp til eit nytt stort menneskeleg utbrot, ettersomfleireH5-influensavirushelg fram med å spre seg frå fuglar til pattedyr
  • Koronavirus:dei to siste tiåra har vi og hatt tre store og dødelege koronavirusutbrot: den opprinnelege SARS-epidemien som starta i slutten av 2002; MERS, som smitta over til menneske— truleg frå kamelar — i 2012; og SARS-CoV-2, pandemipatogenet som har plaga oss slidan slutten av 2019.
  • Paramyxovirus har på den andre sida mest “ulma i bakgrunnen”
 • paramyxovirus har enno ikkje blitt tatt i å forårsake ein pandemi, “men dei verkar vere klare for det
 • paramyxoviruskan spreie seg via lufta, iblant sværtraskt. Slik har det vore med mesllingane, eitparamyxovirus som “bokstaveleg talt er det mest overførbare menneskelege viruset på planeten
 • paramyxovirus finst i ei lang rekke dyr
 • Nipah-virus har sidan 1998 spreidd seg om og om igjen blant både grisar og menneske, med ein dødelegheitsrate som raskt kan auke til over 50 prosent.
 • verda kan snart møte eit nytt paramyxovirus som har både høg smittegrad  oger ultra-dødeleg eit “absolutt katastrofalt” scenario som kan få dødstala til alle andre epidemiar i nyare tid til å bleikne.”
 • den genetiske stabiliteten til paramyxoviruset kan også gjere det lett å vaksinere mot
  • “Den djevelen vi ikkje kjenner, kan vere nett like skremmande,” om ikkje meir
  • Eit mønsteravvisande paramyxovirus gjer seg kanskje allereie klar til å hoppe.
 • WHO set fokus på Nipah-viruset som eit patogen med topp-prioritet, NIH har det på ei liste over “essensielle patogen å studere”, Bill & Melinda Gates Foundation finansierer Nipah-antivirusmedisinar
 • fleire nye Nipah-vaksinar “kan snart vere klare for debut
 • Paramyxovirus blir ikkje fast overvaka
 • forskarar veit enno ikkje nøyaktig korleis paramyxovirus forflyttar seg over i nye artar, eller kva slags mutasjonar dei måtte trenge for å bli meir smittbare blant oss
 • paramyxovirussom kusma og meslinganekan også bli “potensielle pandemiagentar”
 • neste pandemi har utmerkte sjansar for å starte med ei overføring frå dyr til menneske, i delar av verda der vi har invadert ville habitat

Okt. 17, 2023 (RUDAW) – Verda ikkje førebudd på ein ny pandemi, seier offisielle helsetenestemenn

 • Tysklands helseminister Lauterbach sa atpå grunn av klimaendring, forventar vi fleire pandemiar, og la vekt på at aktørar som FN og Verdshelseorganisasjonen (WHO), så vel som land som USA og Tyskland, aktivt mobiliserer ressursar og fond til førebuingar
 • Internasjonal einigheit må oppnåast dersom verda skal bli betre førebudd på ein ny pandemi.
 • bekymra for at verda kanskje ikkje vil reagere i tide på trusselen frå klimaendringane

Sep. 23, 2023 (WION) – Sjukdom X’ vil truleg vise seg å vere 20 gongar meir dødeleg enn COVID-19, hintar ekspertar om

 • ekspertar slår no alarm om “Sjukdom X,” etter at WHO fann på uttrykket. Ekspertane har kome med åtvaringar om at denne potensielle nye pandemien kan føre til  20 gongar høgare dødsrate samanlikna med koronaviruset.
 • Sjukdom X kan føre til 50 millionar døde
 • Influensapandemien i 1918-19drap minst 50 millionar folk verda over, dobbelt så mange som vart drepne under Første verdskrig. I dag kan vi forvente liknande dødstal frå eit av dei mange virusa som allereie eksisterer
 • verda vil måtte førebu seg på massevaksinasjon og å levere dosane på rekordtid.
 • Førestill deg at Sjukdom X er like smittsam som meslingane, med dødsraten til Ebola [67%]. Ein eller annan stad i verda kopierer det seg sjølv, og før eller seinare vil nokon byrje å kjenne seg sjuke.
 • auken i utbrot kan tilskrivast den veksande trenden med at fleire folk samlar seg i byområde – kontinuerleg øydelegging av millionar av hektar med naturleg habitat kvart år.
 • 75% av infeksjonssjukdommane som oppstår, har sitt opphav i dyr og hoppar deretter frå art til art, heilt til dei under visse omstende kan infisere menneske.

Min tur 

Eg las 11 av mainstream-media sine propaganda-artiklar, slik at du ikkje treng. Eg skal skjere beint igjennom mannskiten.

Neste Pandemi (“Sjukdom X”) kjem svært snart (i løpet av nokre få månadar, tippar eg).

Skulda for den vil bli lagt på “Klimaendringar” som forårsakar eit hopp frå dyr til menneske. Media formar publikum til å forvente noko “eksotisk”, derav historiene om “vampyrvirus”, “nye virus oppdaga”, “ Sjukdom X” og så bortetter.

Sjukdom X vil tydelegvis kreve 50 millionar liv (ei Simulasjonsøving i 2018  kalla “Clade X”, som Johns Hopkins (Universitetet) gjennomførte kravde 150 millionar liv over 20 månadar)

Kandidatar for Sjukdom X: 

Nipah er den mest attraktivemen den er også altfor openlys. Korfor den er attraktiv:

 • har ikkje-spesifikke respiratoriske symptom, nevrologiske symptom, og kan vere asymptomatisk, medsymptom som dukkar opp 4-14 dagar etter eksponering (perfekt for propaganda-føremål, med“asymptomatisk spreiing” som krev mRNA-vaksinasjon – for du veit ikkje kven som har blitt eksponert, så alle må ta vaksinen)
 • fruktflaggermus er ein naturleg vert (kan bringe inn “klimaendring”-argumentet)
 • 45-75% dødsrate
 • 2011 Matt Damon-filmen “Contagion” var basert på akkurat denne typen imaginært paramyxovirus.
 • Moderna & NIH har allereie ein mRNA Nipah Vaksine mRNA-1215 som dei har testa sidan juli 2022.

Sjukdom X kan bli Nipah, eller kanskje endå meir sannsynleg, eit relatert paramyxovirus. Dei kan så seie at mRNA-vaksinen mot Nipah også fungerer mot Sjukdom X. Dei seier støtt at COVID-19 og Influensa har blitt “sekvencert til døde”, men paramyxoviruset er framleis omspunne av mysterium.

CEPI (danna av WEF og Gates Foundation) har ein strategi om å få nye mRNA-vaksinar ut i løpet av 100 dagar. Det er dette den neste pandemien handlar om.

Med oppstart den 6. nov. 2023, ekspaderte CDC overvakinga si av respiratoriske virus hos internasjonale flypassasjerar med 360 000 “anonyme frivillige” som tar naseprøver og testar for 30 patogen av passasjerar frå 135 land. Dette er kanskje den mest illevarslande nyheita eg har lese hittil. 

Det skjer på 4 flyplassar i USA: Kennedy International Airport, San Francisco Airport, Logan International Airport og Dulles Airport.

Kunstig Intelligens (KI) kan bli brukt til å “føreseie” korleis Sjukdom X sine variantar vil utvikle seg. Kan vere ein interessant måte å bringe AI inn i helsevesenet på.

Artiklar pressar fram ideen om ein “Globalt koordinert pandemirespons” med “utpeika vaksineproduksjonsstadar rundt om i verda” som skal sikre “vaksinerettferd” (alle får gifta). Det er her den nye Pandemi-traktaten til WHO kjem inn (det vil eg kome tilbake til i ein seinare artikkel).

“Verda kan snart møte eit nytt paramyxovirus som både er høgst smittsamt og ultradødeleg — eit “absoluttkatastrofalt” scenario som kan få dødstala til alle andre epidemiar i nyare tid til å bleikne.

“Førestill deg at Sjukdom X er like smittsam som meslingane, med dødsraten til Ebola [67%]. Ein eller annan stad i verda kopierer det seg sjølv, og før eller seinare vil nokon byrje å kjenne seg sjuke.”

Det er dette dei telegraferer. Du må ikkje gå med på tiltaka som kjem, ikkje under noko omstende.

*

Dr. William Makis er lege frå Canada med ekspertise i radiologi, oncklogi og immunologi. Governor General’s Medal, University of Toronto Scholar. Forfattar av 100+ fagfellevurderte medisinske publikasjonar.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Paramyxovirus er luftbåret? Chemtrailsbårne? Og det hevdes at de injiserte har «kimen» til de nevnte pandemiene i seg hydrogel som kan utløses ved rett 5G-frekvens. Ondskapen er hi-tek. Utspekulert.
  «Klimaendringene er menneskeskapte», ja, helt riktig, en hel del av brannene, orkanene, flommene, jordskjelvene, etc. er geoengineering eller DEW, som i Lahaina, Maui. Det er fullt mulig å lage kriser som forsvarer klimakrise-narrativet, og det gjøres mer og mer.
  Alt er tilrettelagt, immunforsvar rundt om i verden er svekket og preparert for neste biovåpen, og Bill og Melinda smiler med tanke på det de har pønsket ut. Predictive programming med Matt Damon i «Contagion», øvelsene «Clade X» og «Catastrophic Contagion», nye hastegodkjente dødssprøyter, 5G overalt, alt er klart og egentlig varslet på forhånd, for det er slik satanistene gjør det.

  Svar
  • Takk til Lindtner, Dr. William Makis og oversetter Monica Sortland!

   Svar
  • Jepp, det er slik satanistene gjør det.
   Satanistene informerer oss i forkant som etter dems regler gjør det legitimt.

   Men ikke mindre allvorlig, det er vrøvel metode å tro det er greit så lenge vi på forkant er informert, tvert imot gjør dette saken verre, da det er planlagt lidelse.

   Svar
   • Planlagt lidelse er dessverre psykopatenes helt bevisste og sadistiske måte for å kue folket til underkastelse. «Covid» har vist det sanne ansikt særlig på autoritetene, men også på folk i ens nærmiljø som deltok i hetsen og jobbet på lag med sine egne undertrykkere,; så lett som ingenting kan et helt samfunn gå rett i stockholmsyndromet, som hypnotiserte som adlyder og hater dem som ikke gjør det. Systemslaver, frivillige kollaboratører, de må ikke engang tvinges, men er glade for å hjelpe.

   • Ulf Ayirtahsk Berg
    20 november 2023 18:35

    Svar til e:

    >Systemslaver, frivillige kollaboratører, de må ikke engang tvinges, men er glade for å hjelpe.

    Helt korrekt. Samtidig kan vi antagelig si at ‘systemet’ ikke er en forutsetning for at de skal oppføre seg på denne måten. De hadde gjort det samme i et stammesamfunn, eller under en mer tradisjonell (virkelig) konge. Menneskearten er relativt nært beslektet med sjimpanser. Mennesker er primater. Mennesker er sosiale. Det sosiale er hvordan arten overlever. Derfor trenger man ikke bli overrasket over at noen form for sosial struktur fins. Sosial struktur betyr ikke at alle ‘løfter i flokk’ fordi de tilfeldigvis har kommet frem til, helt individuelt og uavhengig, akkurat samme strategi, og dermed som en rent praktisk ting samarbeider med andre. Det vi ser, og jeg vil foreslå fotballkamp og rockekonsert som fine illustrasjoner av menenskenaturen, er at allmuen ALLTID innordner seg, nesten for enhver pris.

    Barn som mishandles hjemme, lager seg forklaringer om at de ‘fortjente’ det, og så videre, sånn at de kan bevare begrepet om at mor og far er normale, kjærlige mennesker. Det er en forestilling barnet er nødt til å holde fast på, og ofrer seg selv, selvbildet, som en pris de vil betale. Noe lignende er det jo vi ser når psykopat-satanister har manøvrert seg inn i posisjon som angivelige ledere (egentlig: tyrann-aspiranter). Da kan vi enten kjefte på menneskenaturen, eller så kan vi ta den til etterretning. Det sistnevnte vil da gi den ganske selvsagte konklusjonen at det er VI som er de skyldige, vi konspirasjonsteorister.

    Fordi: Det vi har tabbet oss ut på, er å avstå fra å konkurrere om leder-rollen, og heller gnake og syte på Facebook (til våre 8 følgere…) om at ‘nå må dere våkne’. Istedenfor å rette en pekefinger mot det publikummet vi tror vi har… (men som i virkeligheten sitter og ser på Dagsrevyen), kan vi undersøke hvordan vi SELV kan skjerpe oss. Det er nå hvordan jeg tenker om det.

 • FriTilÅVelge
  20 november 2023 13:37

  Vet ikke hvor mange ganger Jesus gjentok det, men «Vær ikke bekymret» , «Frykt ikke», «vær ikke redde» eller «la dere ikke skremme» finner man ofte i det nye testamentet.
  Hvis man går i dybden av hva apostelen Paulus både opplevde og skrev, så skjønner man fort att han taler sant, samme med Johannes. Hvorfor skulle disse menneskene ljuge om det de taler om, noe som både førte til fengselstraff og til slutt døden?

  Johannes 14:6

  Svar
 • Tror det mest produktive vi kan gjøre er å eksponere menneskene som holder på med faenskapet. Navn og bilde. De bor blant oss, men blir aldri tilsnakket. Mange slike i Norge.

  Svar
 • Takk, for våkenheten folkens! «Bring it on»Satanister her skal dere motstand finne! Ingen maske-ingen flere injeksjoner! Vi vet at dere jævler begynte med ‘gain of funtion’(gevinst av funksjonseksperimenter) for lenge siden. I 1962/3 hadde dere klart å lage S40 viruset fra eksperimenter med tusenvis av aper og mus. Funnet fram til en meget aggressiv krefttype som kunne drepe et menneske på kort tid. Først og fremst med tanke på å myrde Fidel Castro( Nordmannen Dr.Knut Michelson var innvollvert). Vi er nå «vaksinert» mot faenskapen dere skaper. Vi lot oss lure en gang, men vi lar oss ikke lure flere ganger! Vi har sett resultatene av «vaksinene»(les bilogiske våpenet) dere har injisert. Med sleske smil og dådyrøyne forsikret oss om at de er er sikre og effektive! De «vaksinerte» mot Covid fikk Covid!???Var det ikke nettopp det vaksinen skulle forhindre? Huff, folk fikk blodpropp og døde plutselig. Gallopperende kreft florerer. Fødselstallene stuper!? Vaksinerte barn fikk hjertestans! Men det er klimaet og ikke vaksinen som har skylden! Greta har løsningen. Hun tok et oppgjør med Zelinski og anbefalte han og gå over til el-tanks og veganske bomber. Og at soldatene burde bli vegetarianere! (Sett og hørt i et BBC intervju) Hvor dumme tror dere vi er?
  Tenk at dere kan forutsi når et utbrudd kommer til å skje!? Ikke dårlig! Sindre, skynd deg og kjøp aksjer i riktig farmasøytisk selskap! Lurer du på hvilket? Spør kjærringa! Ho veit det! Ho sitter og ivrer for å skape en krisesituasjon, slik at loven kan omgåes og injeksjoner og nedstengning kan iverksettes, så hun kan fremstå som den «trygge» Erna som leder oss sikkert gjennom «katastrofen» som hun selv har skapt. Hun har løsningen på folkets hysteriske redsel for død og fordervelse. Ja, som plutselig rammet oss-helt ut av det blå!

  Svar
 • Det er et stort makt- apparat som settes i gang.
  Så mange lar seg antagelig skremmes på nytt? :

  https://newsvoice.se/2022/01/lars-bern-lat-dig-inte-skrammas/

  Svar
 • ‘ Apotekene melder om økt salg av koronatester: – Dropp testen og spar pengene.
  Helsemyndighetene mener at vi ikke trenger å teste oss for korona. Likevel viser salgstallene fra flere apotekkjeder at folk tester seg mer enn på nesten to år.
  – De aller fleste bør bare droppe å ta disse testene og spare pengene.
  Resultatet av testen utgjør nemlig ingen forskjell for hverken deg eller de rundt deg, mener kommuneoverlegen.
  Skal du ta en test for hva som helst, må det være et poeng med testen.
  For de aller fleste har det ingenting å si om de har influensa eller covid.’
  nrk.no/nordland/koronatest_-_-ingen-vits-a-teste-seg_-sier-kommunelege-1.16645811

  Så kan man undres.
  Er det så mange skrullinger I Norge; – som fortsatt får lov å stemme ved valg?

  Eller har de fått all fornuft skremt ut av seg?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

The Great Taking:

Det store ranet!

Forrige innlegg

Det var forhandlinger i Qatar.

Forhandlingene mellom Hamas og Israel ble brutt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.