POSTED IN Diverse

Skal flertallet av mennesker på jorden utryddes?

Noen refleksjoner omkring en statue

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Rolf Galgerud

I staten Georgia i USA ble det for ca. 20 år siden reist en statue. Teksten, som er på mange språk, har som budskap at verdens befolkning bør ligge på rundt 500 millioner mennesker, «i balanse med naturerens bæreevne».

Det melder seg flere tanker når en leser slikt. Den første og den enkleste er; hva vil dette bety i praksis? Still opp 16 personer, av disse skal 15 dø (avlives?), 1 skal leve.

Det andre spørsmålet jeg stiller meg er hvordan skal dette målet nås? At målet er langsiktig er vel opplagt, for en stor atomkrig vil jo også ramme «dem». 

Det tredje spørsmålet er hvem er «dem»?

HVORDAN UTRYDDE MER ENN 90% AV JORDAS BEFOLKNING?

For det er jo det som er «deres» mål. Og man er jo i gang. Vaksinen mot en tilnærmet ufarlige sykdom har jo vist å ha en viss effekt med at den inneholder stoff som bryter ned immunforsvaret, skaper sterilitet, og virker i mange år etter vaksinasjonen

De forbereder nå trinn to i denne prosessen. I verdens helseorganisasjon, WHO, er man godt i gang. Der har man «ryddet» opp, kvittet seg med all opposisjon og erstattet disse med nikkedukker. Dette forteller professor dr. Astrid Stuckelberger som har lang fartstid i WHO. Og organisasjonen ber om ikke mindre enn full kontroll over alle mennesker. På politikerplan ser det ut som at alt er klappet og klart. Norges helseminister, Kjerkol har jo gjort det klart at den som våger å åpne kjeften for å protestere mot nye vaksiner har man «null toleranse for». (Hva konsekvensen vil bli er ikke uttalt så langt jeg har oppfattet). Stortingsflertallet er villig til å gi en utenlandsk privat organisasjon, som WHO er, myndighet over det norske folk, en myndighet som hverken Stortinget eller Høyesterett kan endre eller stoppe, og som folk ikke kan anke. Dette viser hvor langt prosessen har kommet, og hvor dyktige icenesetterne er.

En annen åpenbar metode for å redusere jordas befolkning er å sulte dem i hjel. I mange land pågår det en omfattende kampanje mot landbruk med påskuddet om at beitende dyr vil gjøre jorda ulevelig for mennesker. Og i ly av dette vil også feilernæring bli en økende dødsårsak. 

Økende bruk av medisiner vil også øke dødstallene. I dag er medisiner utskrevet av leger, den tredje største dødsårsak i «vesten», kun slått av kreft og hjerte/karsykdommer. 

Konsekvensene av avskaffelse av penger som betalingsmiddel kan vi bare spekulere om, men det er udiskutabelt at når «noen» kan kontrollere i detalj hva og om du kan kjøpe noe, så kan konsekvensene bli store, fryktelig store.

HVEM ER DISSE MENNESKENE?

Det er åpenbart at det er folk med mye penger som reiser en slik statue – eller man kan kalle det et monument, bestående av seks svære steinblokker med teksten innhugget. Historisk har overklassen (dårlig ord, menes de som har langt mer penger enn de har bruk for og som de aldri har arbeidet for å skaffe seg) vært kjent for å dyrke eugenikk. Eugenikk er opprinnelig en ideologi som vil at «mennesket» skal ta kontroll over evolusjonen og skape et genetisk forbedret menneske. Dette innebærer at individene skal fratas retten til selv å velge partner for å avle barn. Dette skal overlates til eksperter som via sitt utvalg sørger for at framtidas generasjoner ikke degenereres. Nå vil Bill Gates oppnå det samme med AI.

For snart hundre år siden ble ideologien utviklet til også å omfatte begrensning av befolkningen, og da særlig «uønskede» raser/typer. Obligatorisk steriliseringsprogram ble innført i en rekke land. I Norge rammet dette særlig tatere og sigøynere. Selv om dette var/er en viktig del av nazistenes ideologi, så hadde f.eks. Sverige slikt program helt fram til 1977.

Rockefeller-familien har stiftet og støttet flere organisasjoner som arbeidet med disse spørsmålene. Fra 1930 til krigsutbruddet i 1939 hjalp Rockefeller Foundation også til med å finansiere det tyske rasebiologiske institutt «Kaiser Wilhelm Institut of Anthropology, Human Heredity, and Eugenics». Kan jo her også nevne at Hitlers rustningsindustri ble finansiert av blant andre Rockefeller. 

Hva vil skje om avling kontrolleres og avgjøres av «Eksperter»?

Etter krigens slutt og eugenikk var falt i vanry hos folk flest, fortsatte Rockefeller-familien å støtte eugenikk-relaterte virksomheter under andre navn, som «befolkningskontroll», «familieplanlegging», «genetikk» og «transhumanisme». 

Rockefeller og Rothschild-familiene er de mest kjente dyrkere av denne ideologien. Men det er tydelig at der så gjelder dette «dem» og ikke «oss». Rockefeller-familien har holdt seg med både 6 og 7 barn opp gjennom historien.

Dette bringer oss fram til et nytt spørsmål; hvorfor er dette en svært utbredt sykdom i dette samfunnsskiktet? La meg med en gang si at det jeg kommer med er mine personlige synspunkter ut i fra hva jeg har lest og opplevd gjennom et langt liv, det er ikke basert på vitenskapelige studier.

Adel er vel et uttrykk for denne tankegang; «dem» og «oss», «vi» som er mye mer verdt enn «dem». Og adelens lange historie viser meg at denne sykdommen – at man klassifiserer mennesker ut i fra størrelsen på lommeboka eller hvem du er i slekt med, er gammel, men også almen i «de kretser». Dette menneskesynet er jo en av grunnpilarene i fascismen og rasismen.

Prøv å tenke deg hvordan det vil være å være barn og vokse opp i et hjem hvor denne «vi – dem» holdningen gjennomsyrer både samtaler og væremåte hos foreldre, onkler og tanter, besteforeldre, samt lekekamerater. 

Det må gjøre noe med de personer som vokser opp sånn, prege deres holdninger til andre mennesker. Det må være en metode for å skape monstre. Monstre som vet hvordan man skal føre seg, hva man skal si – og ikke si – for å bli allment akseptert, gjerne betraktet som snill, gavmild, vennlig og hjelpsom. (Enhver likhet med Bill Gates er tilfeldig.)

ROCKEFELLER – ROTHSCHILD OG FN

Disse to økonomiske gigantene startet tidlig på 1900-tallet et samarbeid med forberedelsene og starten på Nasjonenes Forbund. Formålet her var å bygge en organisasjon som kunne skape en verdensregjering, en regjering med amerikansk effektivitet, et nytt system for å styre verden. Denne drømmen strandet, men under og etter den 2. verdenskrig jobbet disse – sammen med mange andre – for å skape Forenede Nasjoner.

Da FN skulle stiftes, åpnet Rockefeller lommeboka og kjøpte og skjenket tomta sentralt i New York for byggingen av FN-bygningen.

Hvor involvert Rockefeller var og er i FN-systemet synliggjøres gjennom at internt i familien ble FN omtalt som «ungen vår». Og hvor flinke de er til å dekke over sine egentlige hensikter kan eksemplifiseres ved at en medforfatteren til FNs «Deklarasjon om de menneskelige rettigheter» var statsministeren i raseskillestaten Sør-Afrika, general Jan Smuts, som var en nær forbunden med Rockefeller.

For å skaffe seg full kontroll over FNs organisasjoner, startet USA i 1970 åra en kontingent-nekt til FN. Løsningen for FN ble at det ble åpnet for at FN skulle kunne motta gaver/donasjoner for å opprettholde virksomheten. Og i USA var det mange «snille onkler» som åpnet sine lommebøker og ga. Makten som denne gave-avhengigheten skaper vises tydeligst av Bill Gates som ønsker en plass i WHOs styre med status som nasjon!! Kontingent-nekten sammenfaller, så langt jeg husker, med den tiden da Nelson Rockefeller var visepresident i USA (1974 – 77).

KLIMA SOM TEMA, REDSEL SOM MIDDEL OG FN SOM VERKTØY.

Frykt er et effektivt middel som, hvis den er sterk nok, fjerner rasjonell tenkning. Klassekamp blir meningsløs dersom du er overbevist om at jorda går under om 10-15 år.

Kampen mot atomvåpen, som jeg selv deltok aktivt i, hadde en slik funksjon. Andre ting ble små, hadde liten betydning i forhold til atombomba. Når aktiviteten i denne kampen dabbet av, måtte noe nytt, som er globalt, overnasjonalt, skapes. Valget falt på drivhuseffekten og CO2 fordi dette til en viss grad er menneskeskapt.

Et ypperlig valg for å skape framtidsskrekk, særlig fordi man kan engasjere folk til å gjøre noe med dette, redde jorda!

FNs klimapanel, IPCC ble skapt 1989. Herfra skulle hele verden informeres. De utfører ingen forskning selv, men kjøper inn rapporter fra forskere rundt i verden. Det gis jamnlig ut rapporter med disse forskeres resultater. Dette blir bøker på 6-700 sider og som neppe leses av særlig mange fler enn det grafiske personellet som lager bøkene. For at stoffet skal bli allment tilgjengelig, skrives et kortfattet resyme og en konklusjon. Det finurlige er at dette resymeet i liten eller ingen grad stemmer med rapportens innhold – men resymeets innhold blir presentert som forskningsresultatet, med FNs kvalitetsstempel.

Logoen til IPCC. I 2007 fikk klimapanelet nobels fredspris. Nobelkomiteen begrunnet avgjørelsen ved innsatsen komiteen hadde gjort «for å utvikle og gjøre bedre kjent kunnskapen om menneskeskapte klimaendringer og for å skape et grunnlag for de tiltak som trengs for å motvirke slike endringer»

 Det dukker stadig opp varsler om nær forstående dommedag, som regel ca. 10 år fram i tid. Du må engasjere deg kraftig for å stoppe dette. Man vet at folks hukommelse er kort, derfor er det få eller ingen som i dag er forundret over at konserthuset i Oslo ikke står undre vann som det ble spådd, eller at folk fortsatt lever på de lave Stillehavsøyene.

Men nye spådommer kommer stadig, og værkartet på TV er knallrødt når temperaturen er over 20 grader. 

Rockefeller-familien arbeidet i flere ti-år for å få temaet «klimaendringer» inn på den politiske arena. De hadde både bygget organisasjoner og finansiert forskerorganisasjoner. Fra midten av 1980-åra begynte de åpent å finansiere organisasjoner og forskere som var villige til å gjøre klimaet til en politisk sak. Her er et kort sitat fra Rockefeller Brothers Fund sin publikasjon «Sustainable Development Program Review 2005-2010» (Min oversettelse):

RBF startet å bevilge tilskudd til forskning om klimaendringene 1984 og har gjennomgående opprettholdt en interesse for klimaendringene under hele denne perioden. RBFs arbeid med klimaendringene kan deles inn i fire faser, som vi her skal beskrive kort.

Den første fasen, som strekker seg fra 1984 til 1992, fokuseres det på grunnforskning om vitenskap og politikk. To strategier lå til grunn for denne fasen av bidragsytelser: 1) å skape en felles forståelse innen klimavitenskapen og, 2) å flytte diskusjonen om klimaendringene fra det vitenskapelige samfunn til den politiske arena.

Det er tydelig at de følte at det er på den politiske arena det er spillerom for å få gehør for løse påstander som skal skape frykt.

Rockefeller-familiens klima-aktivitet innen FN-systemet er både langvarig og omfattende. Et eksempel; til klimakonferansen i Stockholm 1972 betalte Rockefeller Foundation for konferansens sekretariat samt en «rådgivende komite». Kjøpt og betalt? Fem personer i USAs delegasjon hadde nære forbindelser til Rockefeller-familien. I tillegg var Laurance Rockefeller medlem av delegasjonen.

FN + WEF = SANT

Den 13. juni 2019 undertegnet Forenede Nasjoner og World Economic Forum en partnerskapsavtale, uten at media fant dette særlig interessant. Hvor FN hentet sitt mandat til å gjøre dette er for meg ukjent. Men allerede før avtalen ble undertegnet var flere av FN-organisasjonene aktive i WHFs arbeidsgrupper.

Hvorfor er det så mange store selskaper som er på «partnerlisten»?

Partnerskapets formål er å få fart på FNs sytten 2030-mål, og i avtalen slås det fast at WEFs «fjerde industrielle revolusjon» er en viktig komponent for å gjennomføre agendaen. Denne revolusjonen er visjonen om å sammenkoble mennesket med teknikken – og derved gjøre mennesket til en styrt enhet. Klaus Schwab sier i sine bøker om temaet at: «det vil utfordre vår oppfatning om hva som menes med å være menneske». 

Lista over partnere viser tydelig hvor makta og tyngden bak FNs 2030-mål ligger. Her er noen av de mest kjente: Bill og Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation, Bloomberg Philanthropies, UN Foundation og Open Society Foundation.

En annen partner er Avanti Communications, et verdensledende selskap som leverer satelitteknologi, både militært og sivilt. Vi finner også Microsoft, Google, Facebook, YouTube og Mastercard på lista. Så nå er Rockefellers «unge» blitt voksen og har fått seg jobb.

HVA VIL DE – HVOR VIL DE?

For mange år siden hadde jeg en diskusjon med en venn, en venn som var både menneskekjær og ærlig. Diskusjonen dreide seg om 11/9 – 2001. Var dette et angrep utenifra eller var det en udåd gjort av USA selv, for å kunne rettferdiggjøre kriger andre steder, samt for å kunne endre lovverket i landet? Min venns argument mot det siste var: «Man gjør ikke slikt mot sitt eget folk».

Det var for meg det man kaller en øyeåpner. Jeg så hvor forskjellig vanlige, moralske mennesker ser på årsakene til at ting skjer og at de ikke ser, har vanskelig for å forstå, ondskapen som ligger under det som skjer i virkeligheten. 

For ondskapen finnes der ute – i rikt monn. Oppgaven er å begrense og reversere deres makt. Lett å si, vanskelig å gjøre.

«De» har tydeligvis klart å plassere inn sine folk i ledende posisjoner i viktige organisasjoner og partier pluss media i de fleste land. Dette gjør at veien fram til å få folk til å innse at WEF er en fare for menneskeheten er en lang og bratt vei.

Men alternativet, slik jeg ser det, er ille. Det bygges opp et kontrollsystem, for alle livets sider, som langt overgår Orwells bok: «1984». «Du eier ingen ting, og er lykkelig med det» som WEF sa det, er en frase som passer godt til slavene i slavesamfunnene i Hellas og Romerriket for 2-3.000 år siden.

Ut ifra det jeg det jeg har lest om WEFs planer og visjoner er det nærmeste jeg kommer er en moderne versjon av disse gamle slavesamfunnene.

De har forstått at en løgn må være stor nok for at alle skal tro på den.

Forsidebilde: Wikipedia

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Bill’s far var ivrig eugeniker. Margaret Sanger er Hillary Clinton’s heltinne. Bill & Melinda Gates Foundation er pådriver for samme tankegang. Akk ja, og disse kommer innom vårt lille land når de får lyst på en milliard eller to. Erna, Børge og Jonas deler villig ut av folkets eiendom. Det er skremmende at denne tankegangen har befestet seg i vanlige folks underbevissthet. Overbefolkning er godt forankret når du går folk på klingen. «Overbefolkning er årsak til fattigdom» er prentet inn i den kollektive bevissthet. Det hjelper ikke å si at 8milliarder mennesker får plass på arealet av Mjøsa(hvis isen er sikker). Det hjelper ikke å si at om du plasserer hele jordens befolkning opp til Alaska så får alle fem mål tomt hver. «Det er ikke nok mat, olje, luft, vann, ….!» Jo, det er mer enn nok, det er bare slik at de som har som drivfjær å eie alt ønsker ikke å dele! De ønsker og har rett ut sagt at de vil utrydde oss. «Jævla konspirsjonsteoretiker!»

  Svar
  • Gode poeng, Olav B.

   Og vi vet jo at folk får færre barn ( også færre enn ønskelig ihvertfall i europeiske land ?) grunnet bedre velstand og færre religiøse påbud. En naturlig nedgang i befolkningen. Ellers bør det vel være en nasjons politikk å holde befolkningen i et antall som stemmer med nasjonens muligheter for mat og energiproduksjon.
   Kina tok jo ansvar for dette, med sin ‘ettbarn-politikk’. Dette burde alle nasjoner, som har som sentral politikk å arbeide for langsiktig velstand for egne innbyggere, gjøre.

   Svar
 • Angående monumentet: Det ble reist under den kalde krigen og det meste jeg har lest om det fokuserer på at hensikten var å gi råd til overlevende etter et kjernefysisk ragnarok, type: «…dere bør passe på å ikke overbefolke jorden pånytt» etc.

  Angående 11 september 2001: Det ene utelukker ikke det andre, når det gjelder falske flagg virker det som om LIHAP («Let It Happen On Purpose») er mye vanligere enn MIHAP («Make It Happen On Purpose»), altså at jihadistene kunne være på vei uten å vite at de ville få hjelp av noen med makt ikke bare til å plassere nanotermitt i bygningene men også til å legge ned Able Danger selv om prosjektet åpenbart burde ha fortsatt.

  For å få forståelse av hva som sannsynligvis skjedde den dagen i september 2001 bør man begynne med en annen skjellsettende dag helt tilbake i november 1963…om ikke lenge før, problemet blir da gjerne at det ikke slutter noe sted jfr utrykket Rabbit’s Hole.

  Svar
  • «Diskusjonen dreide seg om 11/9 – 2001. Var dette et angrep utenifra eller var det en udåd gjort av USA selv, for å kunne rettferdiggjøre kriger andre steder, samt for å kunne endre lovverket i landet? Min venns argument mot det siste var: «Man gjør ikke slikt mot sitt eget folk»». Jo tilsynelatende gjør man det. 11/9 kom det ingen Jøder på jobb i World Trade Center. Og det var mange dom jobbet der. Merkelig. Kanskje fordi det var Mossad som stod bak sprengningen?

   Svar
 • Nå er vi snart inne i ww3 takket være Den Sataniske Rase. Alle som forstår hva som skjer vet godt hvor geværpipene skal rettes, og mot hvem. Bakke til luft missiler bør brukes mot privatfly og de jumbo-jetene som sprayer kjemikalier over oss fra oven, «politikere» og byråkrater bør være «fritt vilt» for den «gjengse» mann og kvinne i gata.
  La oss et øyeblikk tro på siste «utvikling» i klimasvindelen deres, mennesket puster ut for mye CO2!
  Okay, den som skriker, bærer seg og prater på innpust og utpust er da de største «forurenserne» som absolutt må fjernes først for «klima og sånt».
  Denne «eliten» vi snakker om reiser jorden rundt for å ete, drikke og kn**le – storutslipp av CO2, slikt må fjernes sier de selv, så la «oss» hjelpe alle de av «dem» som ikke vil begå Harakiri, slik Canada’s «store sønn» Castro-Trudeau gjerne vil «hjelpe» fattige til å forlate livet.
  Ærlig talt hadde jeg ledd rått hvis noen kom til meg i ungdommen og fortalte meg at jeg måtte ut og sloss i ww3. Nå ser det ut som at det ikke lenger er mulig å unngå det, «Die Untermensch» har bestemt seg, det bygges opp for krig i hele Europa, her fikk vi akkurat 8 «baser» til med overgripere.
  «Soldatene» på disse USA basene skal ikke krige mot Russland, de skal sørge for at VI kriger for jud1’s ønsker. Det er nemlig et faktum at å trampe ned sitt eget folk er vanskeligere enn å trampe ned ukjente mennesker du ikke har noe forhold til.
  Men spill med, la dem utstyre oss med våpen, vend deretter våpnene mot «adel» og «elite», og la «politikere», byråkrater og landsvikere få det de fortjener midt i fleisen er mitt råd.

  Svar
  • Hvis de er så redd for at mennesket forurenser med CO2, kan de jo ta de som forurenser mest først. De som prater på inn og ut pust, d.v.s. våre politikere. Og, hvis man fortsatt er så redd for at pusten forurenser for mye, kan man jo gjøre samfunnet den tjenesten å ta sitt eget liv først. Dette for å hjelpe på «klimaendringene og matmangelen».

   Svar
 • » Selv om dette var/er en viktig del av nazistenes ideologi, så hadde f.eks. Sverige slikt program helt fram til 1977.
  …Dette menneskesynet er jo en av grunnpilarene i fascismen og rasismen.»
  ;-)

  Nå, ja. Nå heter det vel egentlig ‘Nasjonal-sosialistene’/Nasjonalsosialismen. – Hvis man da ikke er ute etter å demonisere.
  Man sier /skriver vel ikke ‘nigger’ lengre heller?

  Og det var nok ikke Nasjonalsosialistene som var mest opptatt av rasehygiene på 1900-tallet.
  Dette , og arvelære, var en NY vitenskap, enten det gjaldt planter, dyr eller mennesker.
  Og de fleste i vitenskap/progressive miljøer var opptatt av dette.
  – Og denne spennende muligheten til å redusere lidelse og sykdom i verden , mental eller somatisk, gennom utvelgelse. Dette hadde nok alltid vært utført, men ikke så gjennomført som denne nye viten gav muligheter for. Avl har jo alltid vært bedrevet, enten det galdt planter eller dyr. Og ingen ønsker vel å videreføre sykdom og lite livsdyktig arvestoff.
  Og all slik ny viten har jo lett for å ta litt av.
  ( Sammenlikn gjerne med hypen AI/Maskinintelligens i dag. )

  Spesielt når det samtidig er et skifte til et nytt århundre. Da blir det lett euforisk. Det var det nok flere som ble på den tiden. – Selv om de siden har prøvd å vaske hendene sine både med & uten Antibac.

  Men av en eller annen grunn hentes ‘ nazistenes grusomheter’ fram gang på gang, selv nå 80 år etterpå.
  Det må være farlige greier? ;-) ( Eller var det noen som mistet makt? )

  Kan det skyldes at Nasjonal-sosialistene beviste at det er arbeidskrefter som er viktig i en nasjons velferdsoppbygging, og at alle nasjoner har mulighet og rett til å bygge ønsket velferd i sin nasjon. Slik det ble gjort i Tyskland i mellomkrigstiden. – Med bolig, betalt ferie og alderpensjon, som aldri før i noen nasjon. Og uten at penger/ ‘verdenspenger’ var det viktige. ( Nasjonale byttemidler var viktigere.)
  Viktige saker å gå til verdens-krig for for ‘vestmaktene’ ? ;-)
  Nasjonal-sosialistene som også mente at jødenes/penge-økonomiske makt w.w. måtte stoppes. Og likeså jødenes/kommunistenes globale politikk for å ødelegge frie nasjonale samfunn i hele verden. Gjennom valuta/rente-triksing, arbeidsnedleggelse,
  klassekamp/kaosdoktrine, og alles kamp mot alle.

  Jeg vil heller framheve en annen kampsak for Nasjonal-sosialistene på 1930 tallet.
  Som de var mer alene om:
  De la ned FORBUD mot alle medisinske og vitenskaplige forsøk på dyr.
  ( Og også FORBUD mot rituell (Kosher) slakting av dyr. )

  Pussig. Dette blir aldri hentet fram ;-)

  Svar
 • Northern Light.
  6 februar 2024 15:12

  «Rockefeller og Rothschild-familiene er de mest kjente dyrkere av denne ideologien. Men det er tydelig at der så gjelder dette «dem» og ikke «oss». Rockefeller-familien har holdt seg med både 6 og 7 barn opp gjennom historien».

  Det selvutvalgte folket har selv en positiv fødselsrate, og får stort sett barn med hverandre. 85 prosent av verdens kvinner leser månedlige utgitte magasiner utgitt av dem, rettet mot yngre kvinner blant menneskene, og som forherliger et single-liv uten barn. Med de kvinnelige redaktørene av deres eget slag har selv flere barn. De selv blir flere, mens de gjør alt de kan for at Jordens folk skal bli færre, spesielt kristne. En av hovedhensikten med deres mRNA-injeksjoner, kalt vaksiner for å få menneskene til å ta dem.

  Det er så en skulle tro at det er rivaliserende sivilisasjoner med mennesker i vår galakse, og at det selvutvalgte folket er en koloni av en fiendtlig menneskerase utplassert her (landet romskipet med dem i Khazaria?). Noe som den enorme konsentrasjonen av rikdom og makt hos et folk som bare utgjør to tusendeler av verdens befolkning er en indikasjon på. Noe som ikke er helt usannsynlig, når en leser Bibelen og andre gamle tekster, som de indiske veda-versene, med romalderens viten. Dette er Ancient Astronaut teorien, populariesert av Däniken. Bibelen og veda-versene har paralleller, og forteller om kriger «i himmelen». Veda-versene beskriver fartøyer og våpen mer detaljert.

  Da må evolusjonsteorien være konstruert av dem som en måte for dem å skjule seg blant menneskene, for teorien sier at alle mennesker har samme opphav, og hvis alle tror på det, har en fiendtlig menneskerase etablert seg på jorden uten at de fleste fatter mistanke. «ulver i fåreklær», som Bibelen advarer mot, og hvem har autoritativt utviklet Darwins teorien til en lære? Hvem var paleontologene, antropologene, arkeologene og biologene som ble vitenskapens superstjerner, gjort til det av finansfolkets egen presse og media, med en evolusjonsteori som er blitt sementert i folks bevissthet gjennom at den også har vært en del av læreverket i 150 år. Hvem eier pressen og forlagene som ansetter forfatterne som skiver lærebøkene? Riktig.

  De aller fleste at vitenskapsfolkene som har gjort evolusjonsteoerien til en lære, er av samme etniske gruppe som industrimagnatene og bankkartell-dynastiet nevnt. Også klima-vitenskapsfolket. «Stol på vitenskapen». Satanisme er å snu alt i Bibelen på hodet, og evolusjonsteorien snur skapelsesberetningen på hodet.

  Fossilene er fra liv på Jorden som ble utryddet før mennesket kunne utplasseres her. Funn av bløtdeler, blodårer, blodceller og kollagen i dinosaurfossiler som kan dateres med C-14 metoden, forteller at de er titusener av år gamle, ikke millioner av år gamle. Se YouTube videoer med paleontologen Mary Schweitzer: CBS 60 Minutes Presents: B-Rex», og søk på YouTube: «Soft tissue in dinosaur bones».

  Skapelsesberetningen sier at det er avanserte sivilisasjoner i vår galakse som kan kolonisere andre solsystemer, og har gjort det i mange tusen år. Det store antallet romskip som kom til vårt Solsystem for å kolonisere Jorden med mennesket, hadde en militær eskorte, ellers hadde det ikke blitt «krig i himmelen» (som Biblelen beskriver som et mytteri). De visste at de ikke var alene, og at det var andre sivilisasjoner som var fiendtlige.

  «For mange år siden hadde jeg en diskusjon med en venn, en venn som var både menneskekjær og ærlig. Diskusjonen dreide seg om 11/9 – 2001. Var dette et angrep utenifra eller var det en udåd gjort av USA selv, for å kunne rettferdiggjøre kriger andre steder, samt for å kunne endre lovverket i landet? Min venns argument mot det siste var: «Man gjør ikke slikt mot sitt eget folk».

  De gjorde det selvutvalgte finansfolket da heller ikke, det var over 3000 amerikanere som omkom i 9/11, svært få eller ingen av deres eget slag, selv om de kan ofre noen av sine for å nå et mål. 9/11 ble planlagt og gjennomført av Mossad, CIA, og spesialenheter innen den amerikanske hæren. I deres hjemland de urettmessig kaller deres, har de i mer enn elleve år feiret suksessen med sin 9/11-operasjon mot USA. Barn kler seg ut som tvillingtårnene med eksploderende fly i høytiden kjent som Purim, og premie gis til beste kostyme.

  Svar
 • De forbød dyreforsøk ja, men huskes mest for å ha bedrevet forsøk direkte på mennesker.

  Når det gjelder kosher slakt innførte Sveits forbud allerede i 1893 etter en folkeavstemning som regjeringen ikke ønsket, Norge kom etter i 1929 og Sverige i 1937.

  Da dette ble behandlet i Stortinget i 1927 og -28 var hhv Lykke og Mowinckel begge mot forbud da det kunne føre til reaksjoner i utlandet. Ap-organet Fremtiden skrev 19 mai 1928 på lederplass: «Vi vil ikke og kan ikke tro, at pengejødefrykten behersker også vårt partis gruppe i den grad, at de ikke hevder landets rett til herredømmet over lovgivningen, når det gjelder en sak som denne.»

  Det var andre tider.

  Svar
  • Dette var ment som svar til Frikar, kommentarfeltet her fungerer litt merkelig og jeg er ikke vant til det ennå.

   Derimot bør forøvrig kvitte seg med det store røde feltet m/alternativer som plutselig dukker opp og sperrer for å lese hvis man trykker det minste feil, det er et irritasjonsmoment.

   Svar
  • F.:
   «De forbød dyreforsøk ja, men huskes mest for å ha bedrevet forsøk direkte på mennesker.»

   Javel? Det må ha vært Mengele det, da? Han hadde visstnok lampeskjermer av jødehud på barnerommet. ;-)

   Nasjonalsosialistene «huskes» mest for løgner som er gjentatt og gjentatt gjennom 80 år.
   Når løgner er gjentatt tusen ganger i media, så tror folk det til slutt er sant. Spesielt hvis løgnhistoriene lages så grusomme at folk ‘føler’ istedetfor å tenke rasjonelt.
   ‘Holocaust/brennoffer’ er ett av de. Og denne gamle jødiske myten som ble hentet fram er det viktigste våpenet av disse løgnene. Etter at denne løgnen var cementert kunne jødene være offer, og ikke angripes. ‘ Dette stakkars lille forfulgte folket’.
   Så er det da også forbundet med fengselstraff å ville diskutere sannhetsinnholdet i disse løgnene.

   Dette ble gjort på 1950-tallet ETTER at ‘Nazismen’ var borte, ‘ondskapen’. :

   ‘ Hemmelig eksperiment.
   USA infiserte hundrevis i Guatemala med forferdelige kjønnssykdommer på 40- og 50-tallet. Skapte og designet Guatemala-eksperimentet, godkjente det for finansiering og overvåket og holdt skjult måten det ble utført på ….’
   dagbladet.no/nyheter/hemmelig-eksperiment-usa-infiserte-hundrevis-i-guatemala-med-forferdelige-kjonnssykdommer-pa-40–og-50-tallet/60755392

   Vi tror vi tror:
   ‘Kirstin Borgerson underviser i forskningsetikk og opplever ofte at studentene tror at all den uetiske forskningen har foregått andre steder, for eksempel i nazi-Tyskland eller i USA med Tuskegee-eksperimentene. Nå bruker hun de canadiske ernæringsstudiene i undervisningen og skriver også en artikkel om temaet med forskningsetisk vinkling. ‘
   forskning.no/2016/10/eksperimenterte-pa-sultne-barn

   Og slikt tull som dette er vi altså blitt foret med i 80 år.
   Noen tror på tullet enda, enda det ikke henger på greip.
   For tviler du, er du ‘antisemitt’ :
   ;-)

   ‘ De fikk sprøytet inn farge i de brune øynene sine. Mange mistet synet med det samme, men blå øyne fikk de ikke. Dermed ga Josef Mengele ordre om at de skulle gasses. ‘
   side3.no/historie/nazistenes-grusomme-eksperiment/3423131512.html

   Svar
   • Aktion T4 skjedde utvilsomt.

    Som en del av eugenikken ble noe over 100 tusen tyskere drept av sine egne myndigheter, psykisk men også fysisk handicappede. Disse drapene ble primært utført for å spare penger og ikke for å hindre ofrene i å forplante seg videre, noe som ville være en smal sak uten å drepe.

    Nasjonalsosialismen oppstod som en tysk avart av den italienske fascismen og i disse ideologiene betyr individet nær sagt null, vi skal bare være en del av statsorganismen derav uttrykket «korporativ stat». (Dette står i skarp kontrast til vestlig tradisjon av både liberal og konservativ art.) Unntaket fra denne regelen er «overmenneskene» som er fåtallige og driver de andre gjennom å ta seg til rette.
    Det vi kan kalle sosialdarwinismen var så sterk at Hitler var kjent for å ikke like å skulle megle eller avgjøre stridigheter i Gau rundt omring, han ville helst at de lokale bare skulle slåss om det og presentere partiledelsen med fullbyrdede fakta etterpå.
    Ved krigens slutt fikk denne filosofien utrykk i at tyskerne like gjerne kunne gå fullstendig under fordi de hadde tapt pga «svakhet», ikke pga Grøfaz sine egne avgjørelser om å sloss mot nær sagt hele verden.

    En annen sak er jo at Det Tredje Riket angrep og okkuperte NORGE, og dét er vel utilgivelig uansett argumentet om at britene hadde planer om å gjøre det samme? Under tiden 1940-45 var det overveldende flertallet nordmenn MOT okkupantene, og for de fleste var det ikke engang pga politikk og ideologi men det enkle faktum at tyskerne var væpnede fremmede.

    At mye historie er fortiet, fordreid og forfalsket er utvilsomt, men nasjonalsosialismen er et tog som forlot stasjonen for godt ca 1943, det siste tutet hørtes vel et par år etter.

    Selv tror jeg på en forståelse av virkeligheten som primært vil spørre hvorfor folkemasser nesten alltid lar seg lure av eliter, september 1939 er et bra eksempel: Etter hemmelig avtale med Stalin angriper Hitler Polen 1/9, Storbritannia og Frankrike erklærer krig mot Tyskland 3/9….men da Sovjetunionen rykker inn i «sin» del av Polen 17/9 blir det ingen krigserklæringer fra vestmaktene selv om grunnlaget for krigen mot Tyskland var å forsvare Polens uavhengighet.

    Forstår du hva jeg vil fram til? Allerede senhøstes 1939 burde intelligente tyskere ha forstått at de var blitt grundig lurt. Dette gjelder selv om krigslykken smilte til dem et par år til…i det øyeblikket Hitler snudde seg mot den (egentlig) programfestede hovedfienden -Sovjetunionen- ville de igjen stå nær sagt alene mot verdens store industrimakter og i øyeblikket USA kom med var det nærmest en naturlov at de ville tape.

    På det tidspunktet var Polens uavhengighet en pølse i slaktetiden og rundt slutten av krigen risikerte antikommunistiske vestlige offiserer sparken….noen få år etterpå var antikommunisme blitt både ønskelig og påkrevd mens verden ladet opp til en ny krig som heldigvis aldri skjedde i fullt monn.

    Er noen «eliter» smarte nok til å «se» mange sjakktrekk framover? I et perspektiv på mange tiår?

 • wasan Totland
  9 februar 2024 12:02

  Jeg har gått gjennom teksten og har en del kommentarer: Den første gjeder utrydningen av andre folkegrupper i Sverige inntil 1977. Det skjedde da like lenge her hjemme. Man drev forskning hvor det ble sprøytet plutonium inn i mennesker. De verste eksperiementene USA stod for på mennesker var i Afrika. Så fikk de da også hentet inn ekspertise fra Nazi Tyskland.
  Det neste er Rockefellers finansiering av verdenskrigen. Om så var, så måtte Rockefeller ha hatt større midler enn de har i dag.
  Den siste er påstanden i artikkelen om menneskeskapt oppvarming. Den siste setningen i artikkelen oppsummerer det hele ganske greit. Den regelen gjelder forøvrig også påstanden om at det er sluppet et virus som sprer seg over jorden på sekunder etter at de i har funnet en av tusenvis av døgnkontinuerlige mutasjoner.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Varmebølge og svindel i mediene:

Globalt klimahysteri.

Forrige innlegg

Krigen mot Russland krever dette av oss:

Omskrivingen av Norgeshistorien.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.