POSTED IN Historie, Israel, USA

Sionistenes bakspill

USAs rolle da staten Israel oppstod.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dei skarpaste knivane i Roosevelts skuff

Av Hans Olav Brendberg.

Kvifor støtta USA opprettinga av ein jødisk stat i Palestina i 1948, trass i at utanriksdepartementet og forsvarsdepartementet var mot dette? Skal du svara på spørsmålet kjem du ikkje utanom å svara på dette: Kva tyding hadde det at mange av dei viktigaste støttespelarane til Roosevelt var heilt sentrale i amerikansk sionisme?

Dei hadde inkje ønskje om å visa seg fram. Tvert imot. I dei fleste historiebøker om perioden er det td. Dean Acheson som får æra for det juridiske ressonementet som førde fram til «Destroyer Deal». Men det var ikkje Acheson som stod bak – det var Benjamin Cohen som skreiv notatet som la grunnlaget for initiativet, og som inviterte med Acheson og andre til det utspelet som kom i New York Times.

Det var ikkje tilfeldig at Acheson, Cohen og andre samarbeidde. Svært mange av nøkkelspelarane i New Deal-perioden hadde ein ting sams: Dei hadde vore stundentar ved Harvard, og professor Felix Frankfurter hadde tilrådd dei til ulike jobbar i Washington. Frankfurters juss for elitestudentar fungerte som rekrutteringsbyrå for Roosevelt og New Deal.

Men Frankfurter gjorde meir enn dette. Som høgsterettsdomar gav han råd om korleis «Destroyer Deal» måtte utformast for å passera høgsterett – og han koordinerte denne og andre saker med britane. Frankfurter var godt kjent med dei politiske miljøa i Storbritannia etter eit år som gjesteprofessor ved Oxford midt på trettitalet.

Rett før jul 1940, rett etter at han var valt som president for sin tredje presidentperiode, kom Roosevelt opp med «Låne og leigelova», som løysing på at Storbritannia ikkje lenger kunne betala for krigsmateriell. Ideen klekka han ut saman med Harry Hopkins. Men kven gjorde ideen om til lovgjeving som kunne passera i Kongressen? 

Felix Frankfurter
Tidligere Dommer i USAs høyesterett

Den som leia arbeidet med å utforma lova var den same Felix Frankfurter. Difor var også Frankfurter med då Harry Hopkins skulle førebu seg til sin kjende «rekognoseringstur» til Storbritannia som Roosevelts utsending. Og då Hopkins skulle byggja opp sin administrasjon av Låne- og leigelova, tilsette han Isador Lubin som sin nestsjef – også han ein av dei sentrale sionistane i krinsen kring sionistleiaren Louis Brandeis.

Roosevelt byrja den store kursomleggjinga etter Frankrikes fall – og det var på same tidspunkt det utanrikspolitiske miljøet kring «Council on Foreign Relations» byrja med utgreiingsarbeidet som midt på hausten slo fast at USA skulle skaffa seg eit globalt imperium.

Roosevelt kunne ikkje gå så fort fram. Men han gjorde eit genialt grep, der han slo fleire fluger i ein smekk, då han utnemnte Henry L. Stimpson og Frank Knox til krigsminister og marineminister i slutten av juni 1940. Utnemningane var både eit taktisk grep rett før det republikanske partiet skulle halda landsmøte i Philadelphia – og eit langsiktig grep som fortalde at Roosevelt la reformpolitikken på is, og i staden satsa på ei nasjonal samlingsregjering på veg inn i andre verdskrig.

Stimpson var over sytti – og hans tidlegare medarbeidar Felix Frankfurter var sentral i å overtala han til å ta jobben.

Roosevelts kursskifte i 1940 innebar både å ta establishmentfigurar som Stimpson inn i varmen – og samtundes å dytta tidlegare allierte, som London-ambassadør Joseph Kennedy og sjefsfiksaren Thomas Corcoran ut i kulden. «New Deal»-fløyen i partiet vart kløyvd – nokre vart med vidare i koalliasjonen som bar krigsinnsatsen, nokre vart igjen i grøfta.

Harry S. Truman var en amerikansk demokratisk politiker. Han var USAs 34. visepresident fra 20. januar 1945. Truman tiltrådte som USAs 33. president ved Franklin D. Roosevelts død den 12. april samme år, og satt som president frem til den 20. januar 1953. Wikipedia

Eit liknande kursskifte skjedde då Roosevelt døydde, og visepresident Harry Truman overtok som president. Truman hadde med seg eit apparat av nære medarbeidarar frå Kansas – som Vardaman og Clifford. Nokre forlot skipet, og nokre gamle New Dealarar avskydde Truman. «Ein gjeng med kjeltringar har kapra gravferdsfølgjet til ein stor mann», sa Corcoran. Men igjen skjedde det same som i 1940: Nokre av dei sentralt plasserte sionistane, som David Niles og Benjamin Cohen, representerer kontinuiteten i regjeringa.

Dette apparatet av sionistar – for dette er ein organisasjon, ikkje tilfeldige einskildindivid – spelar ei avgjerande rolle når framtida til Palestina blir avgjort i åra frå 1945 til 1948. Denne rolla har vore ikkje-tema heilt til nyleg. Rolla til Niles og Lowental i å levera ferdiglaga politikk til Clifford i konfrontasjonen med utanriksminister Marshall vart først offentleg med Michael Cohens bok tidleg på nittitalet. Benjamin Cohens biograf peikar på at hans rolle i dette dramaet var enno betre løynt.

Men om vi legg saman puslespelbrikkane her, vil vi sjå dette:

Sionistane hadde eit etteretningsovertak heile vegen. Dei hadde folk «på innsida», både i regjeringa i Washintong og i London, og ikkje minst i dei britiske dominiane – som pressa utanriksminister Bevin etter kvart som krisa utvikla seg. Sionistane hadde også sine folk godt plassert i FN-apparatet. Sionistane hadde også overlegne pressekontaktar – noko som sjølvsagt var viktig når Truman freista driva utanrikspolitikk på eigen konto i eit valår. 

Dorothy Celene Thompson var en amerikansk journalist og radio-kommentatoren som i 1939 ble utropt av Time magazine som den nest mest innflytelsesrike kvinne i Amerika ved siden av Eleanor Roosevelt. Wikipedia

Og pressa gjekk samla inn for etnisk reinsing av Palestina. Dorothy Thompson, som hadde vorte eit stort namn då ho åtvara mot Hitler og seinare deltok i kampen mot isolasjonistane, forsvann ut i det store mørket då ho på førtitalet freista peika på at politikken for ein jødisk stat var ein politikk som råka sakeslause folk. Nokon kontrollerte pressa – og denne gongen var ikkje ho på vinnarlaget. 

I tillegg hadde sionistane evne til å mobilisera – kvar gong Truman eller andre gjorde ting dei ikkje likte, strøymde tusenvis av protestbrev til det kvite huset, og det vart organisert aksjonskomitear over heile landet. Og sist, men ikkje minst: Sionistane hadde evne til å gje rundhanda til dei som var samde med dei.

Til saman gjorde alt dette at dei kunne mobilisera for presist formulerte krav når det trongst, skyta ned uønska initiativ når det trongst – og heile tida liggja fleire trekk framfor etter kvart som prosessen utvikla seg.

Dette kunne dei gjera utan å bli peika ut som aktørar i spelet. Då Charles Linbergh i ein tale i 1941 utnemnte «britane, jødane og Rooseveltadministrasjonen» som dei tre gruppene som pressa på for å få USA med i andre verdskrig formulerte han noko som vi i ettertid kan sjå låg ganske nær sanninga. Men der og då førde dette til massiv fordøming – og mange rekna talen som den endelege avsløringa av at Lindbergh var «nazist».

Etter dette var det tabu å peika på rolla Frankfurter & Co spela – sjølv når dei strategiske interessene i Midt-Austen vart overkjørt av Trumans trong for røyster og pengar i valkampen i 1948. Og tabuet har til ein viss grad halde seg fram til denne dag.

Hvorfor støttet Josef Stalin opprettelsen av staten Israel?

Det høyrer med til historia at nokon – ein eller annan ukjent «scholar» – stal over 1000 dokument frå avdøde Frankfurters arkiv tidleg på syttitalet.

Ein faktor forundrar meg framleis. Overraskande for alle anerkjente Sovjetunionen staten Israel i 1948, og den sovjetiske klientstaten Tsjekkoslovakia gav den sionistiske hæren avgjerande våpenforsyningar. Kva visste dei sionistiske nettverka om desse tinga på førehand – og kva ønskte Stalin å oppnå med dette? Dette skjedde tidleg i den kalde krigen, og alt tyder på at Stalin her ønskte påverka det politiske klimaet i London og Washington.

Forsidebilde: Sander Crombach

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «Hvorfor støttet Josef Stalin opprettelsen av staten Israel?»
  Hvem støttet Stalin/Lenin/Trotskij da de skulle «opprette» det marxistiske Sovjet (Marx var «jøde»/Khazar til opplysning) med gull og andre midler? Det var den «jødiske» Chekaen som stod for de fleste mord/forbrytelser i Russland. Og IsisRaEl skulle opprettes som Zionistenes «eget» land, de forlangte nok at Sovjet støttet dem i dette. Personlig har jeg en følelse av at opprettelen av IsisRaEl har sammenheng med Jerusalem og den store «skjøgen» Babylon (kommer dette kallenavnet på f***skapet fra Adams første kone, den kjente succubus-demonen Lilith?). Jerusalem er jo kjent bl.a. for Salomons Tempel som ble bygget av demoner og annen galskap for? (muligens anti-krist?) Khazarene som konverterte til «jøde»dommen i år 674 må jo føle seg sterkt knyttet til dette tempelet? (Et tempel hvor de får lov til å veksle sine penger uten å bli jaget vekk dessuten). Og slik vi ser i dag elsker disse «jødene» penger, faktisk har verdens 1% fra mars til juni i år under lockdownen «tjent» 1.5 trilliarder $, mens de fleste andre har gått konkurs, eller holder på å gå konkurs. Merkelig hvor «bra» et virus kan være for de rikeste? Dessuten ligger det jo en masse ny inntjening i global vaksinering med et stoff som forandrer DNA’et vårt, samt billig overtagelse av konkursrammede bedrifter, så de rikeste skal bli rikere mens 1/2 parten av menneskeheten skal dø i sult-katastrofer grunnet lockdown? SI NEI til Khazarer(«Jøder»), Big Tech, Big Pharma, Big Media, Lokale og internasjonale politikere (logrehunder) og byråkrater. STÅ OPP FOR frihet, menneskerettigheter og demokrati.

  Svar
 • En fin artikkel med nytt ( for meg i hvertfall) og viktig/riktig historie.
  Og et godt tillegg av Per
  Her kommer enda mer:

  ‘ Vet du hvorfor jødene ble drevet ut av England? Kong Edward den første i 1285 sendte dem bort, og de kom aldri tilbake før Cromwell-revolusjonen, som ble finansiert av Rothschilds. I fire hundre år var det ikke en jøde i England. Men vet du hvorfor de ble drevet ut? For i den kristne troen og den muslimske troen er det en synd å ta ‘leie’/renter for bruk av penger. Med andre ord – det vi kaller renter er en SYND, for kristne og muslimer.
  Jødene hadde valuta- monopol i England, og de belastet pengehandel med så mye renter, så da herrene og hertugene ikke kunne betale, utelukket de jødene, og det skapte så store problemer at de gjorde kongen av England til sin partner, For da kongen fant ut hva trøbbelet handlet om, og hvor mye penger jødene tjente, erklærte han seg selv som en femtiprosent -partner for pengelångiverne. I mange år kom en tredjedel av inntektene fra det britiske statskassen fra de femti-prosentene.
  Men det ble verre og verre. Så mye verre at da Lords og Dukes fortsatte å drepe pengelångiverne, sa kongen: «Jeg erklærer meg selv som arving til alle pengene-långiverne. Hvis de blir drept, må du betale meg, fordi jeg er hans eneste arving. «Det gav deretter store problemer, fordi kongen måtte gå ut og samle inn pengene hos en hær, så han ba jødene komme seg ut. Det var 15 000 av dem, og de måtte komme seg ut, og de dro over til Irland, og det var slik Irland ble en del av Storbritannia. Og der landeiendommer i Irland kom på engelske/jødiske hender.
  Og Mr. Grutz, den største historikeren blant jødene, sa det også. – Og han er sannsynligvis en like god autoritet om det emnet som andre. … Når de har penger blir de tyranner. Og når de blir beseiret, blir de hensynsløse. De er bare barbarer. De er etterkommere av asiatiske mongoler, og de vil gjøre alt for å oppnå sitt formål.
  Hvilken rett hadde de til å overta Russland slik de gjorde? tsaren hadde abdisert ni eller ti måneder før det. Det var ikke noe behov for tsaren … De skulle ha et konstitusjonelt monarki. Men de asiatiske mongolene ønsket ikke det. Da det konstitusjonelle monarkiet skulle samles i november, gjorde de et kupp og opprettet Sovjetunionen.
  Det var ikke noe behov for det. Men de tenkte: «Nå er tiden inne», og hvis du vil se i Encyclopedia Britannica under ordet «bolsjevisme», vil du finne de fem lovene der som Lenin la ned for å lykkes med revolusjonen. En av dem er: «Vent til rett tid, og gi dem alt du har.» Les historien, da vil du skjønne spillet.’
  http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm

  Svar
 • Litt på siden, men aktuelt på kino for tiden:

  «Den største forbrytelsen» 😉
  Med «kunstnerisk frihet» a’la Schindlers liste. 😉
  Kazareerne har fortsatt sine forbindelser i media og filmindustri.:

  ‘Utfordringen er at lignende tematikk er behandlet i mange filmer tidligere. Det virker dessverre velkjent å se jødiske familier som rives fra hverandre, nazisympatisørers kalde hjerteløshet og sadistiske voktere og kommandanter i interneringsleire. ‘
  https://p3.no/filmpolitiet/2020/12/den-storste-forbrytelsen/

  Tja:
  ‘ – De første som kom til etter angrepet var tyske ubåtmannskaper. De løp opp til skolen fra ubåtbunkeren, og behandlet oss som om de var mødrene våre. Utrolig hensynsfulle. Trøstet meg,…
  …– I ettertid har engelskmennene sluppet unna med mye, sier …’
  https://www.nrk.no/hordaland/75-ar-siden-bombene-haglet-over-laksevag-1.14726557

  Men vi har blitt fortalt om «nazistenes grusomheter «, fra film & media i 80 år.
  ( Så da er det vel sant? 😉 )
  Og det er skapt et inntrykk av at 2 verdenskrig ble satt i gang for å ta livet av jøder.

  Svar
 • Istedet for kunnskap om at det var Kazarerer/sionistiske organisasjoner som ville ha i gang nok en krig, i 1933 :

  Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke fianskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen. Det faktum at 2 verdenskrig IKKE ble provosert frem av Tyskland, men av britisk ledelse kjøpt og betalt av jødiske kapitalkrefter er på ingen måte skolepensum, siden det betyr at en kan kaste omtrent alt av politisk korrekte historiebøker på dynga og alt må skrives om. Verden vil bedras.
  Vi vet at de to siste verdenskrigene, og de fleste imperialistiske krigene etter 1945 , som bakmennene som styrer verdensvalutaen har satt i gang, også ser det som nødvendig å ha kontroll over verdens medier, og «historie»-skrivingen. Derfor vår serverte krigs-»historie» gjennom 80 år.

  ”Det er bare en makt som virkelig teller. Makten av politisk press. Vi jøder er det mektigste folket i verden, fordi vi har denne makten, og fordi vi vet hvordan vi skal bruke den.” Kilde: Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27 juli 1935.

  «Hitler ønsker ikke krig, men vi vil tvinge den på ham, ikke i år, men snart.» Kilde: Emil Ludwig Cohn i Les Annales, Juni 1934 (også sitert i hans bok «The New Holy Alliance»).

  Svar
 • Enda mer på siden. Men jeg synes det hører med:

  Det bør vel snart komme «Den største forbrytelsen, del 2.» også:

  ‘ Myndighetene ba befolkningen om å ikke ta loven i egne hender, men dobbeltkommuniserte og uttrykte i samme åndedrag sympati med mobben som skamklipte norske kvinner.
  … anslår at over 5000 kvinner ble internert i den kaotiske fri-gjøringstida. ‘
  https://www.dagbladet.no/kultur/varsler-filmbombe—holder-statlige-overgrep-hemmelig/70784106

  ( Altså i fred. Hvor mange jøder ble sendt til internering i Norge i KRIGS-perioden? )
  ( Internering av en befolkning/organisasjoner i et land som har erklært landet krig er ikke uvanlig. Jfr. interneringen av alle sivile japanere i USA, da Japan erklærte USA krig. )

  Svar
 • Hvorfor støttet Josef Stalin opprettelsen av staten Israel?
  Clifford Shack har lenge spekulert i at Stalins far var en Rothschild banker, og Israel var vel er Rothschild prosjekt?
  http://was-stalin-a-rothschild.blogspot.com/
  http://was-stalin-a-rothschild.blogspot.com/2011/09/was-stalin-rothschild-part-2.html

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Trenger vi vindmøllene?

Ny rekord i el-eksport.

Previous Post

Kommunistjakten:

Et av de svarteste kapitler i norsk historie.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.