POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Sannheten er ødeleggende for politikere og medier.

Ny studie som viste omfanget av vaksinedødsfall ble fjernet.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

En skal ikke forbauses over det som nå skjer. Artikler som ikke holder faglig mål, men som ble brukt til å begrunne alle covid-tiltakene, ikke minst vaksineringen, fjernes nå fra journaler og arkiver. Mens artikler som ikke bare antyder men som viser at vaksinene var farlige, de fjernes også. Det er en del av et cover-up for at folk ikke skal forstå hva de har vært utsatt for.

Vi vet ikke hva tiltakene, ikke bare vaksinene, har kostet samfunnet. Men enorme summer er brukt og tapt under covid-nedstengningene fra 2020 og de to årene det hele varte. Det er ikke mulig å beregne utgiftene fordi mange er indirekte, f.eks. som følge av skremmingen eller reduserte helsetilbud i sin alminnelighet hvor mange har fått utsatt både diagnostisering og behandling.

Alle tiltakene må kunne rettferdiggjøres i ettertid, men det er blitt nærmest umulig. Den enkleste måten er å sjekke om det har gitt helsegevinster. Men den økende overdødeligheten tyder på det motsatte. Amish-samfunnet i USA som ikke fulgte noen anbefalinger eller pålegg fra myndighetene klarte seg vesentlig bedre enn USAs storsamfunn på alle måter.

Det andre og langt mere betente spørsmålet er hvilken effekt vaksinene hadde. Det spørsmålet skyr myndighetene i alle land som pesten. For skulle det vise seg at de hadde en negativ effekt på folkehelsa som stadig mer tyder på, bl.a. fra artikkelen under, da er det rettssaker og et oppgjør med hele det politiske apparatet og mediene som står for tur.

Hadde det vært vilje til å kontrollere effekten av vaksinene kunne en ganske enkelt sammenlignet levealder til vaksinerte mot uvaksinert. Hvis den ikke gi de vaksinerte en vesentlig gevinst er skandalen der. Det er det ingen politiske eller helsemyndigheter som tør. Mediene pusher heller ikke på slike kontroller av samme grunn.

Hvis de uvaksinert kommer bedre ut enn de vaksinerte, hva har vi da? Det må være svært viktig å finne akkurat det ut, men den sjansen er det ingen som tør å ta for en slik sannhet kan være eksplosiv. Derfor fortsette cover-up og svært mange som har store eller mindre svin på skogen vil at det skal være slik. Vi lever i en tid der løgnen er viktigere enn sannheten og viljen til å lære er underordnet den manglende lysten å se ubehagelige sannheter i øynene. Vi lever i et samfunn som styres av politiske feiginger.

Knut Lindtner
Redaktør

Lancet-studie om Covid-vaksine-obduksjonar finn at 74% var forårsaka av vaksine – Studien fjerna før det var gått eit døgn

AV WILL JONES

Ei Lancet-publisert gjennomgang av 325 obduksjonar etter Covid-vaksinasjon fann at 74% av dødsfall var forårsaka av vaksinen – men studien vart fjerna før det var gått 24 timar.

Rapporten, ein enno ikkje fagfellevurdert førehandsversjon, er skriven av den framståande kardiologen dr. Peter McCullough, Yale-epidemiologen dr. Harvey Risch og kollegaane deira i Wellness Company, og vart publisert på internett på onsdag på det prestisjetunge medisinske tidsskriftet sin pre-print site.

Men under eit døgn seinare var studien fjerna og erstatta med ein merknad: «Denne førehandsversjonen har blitt fjerna av Preprints med Lancet fordi studiens konklusjonar ikkje er understøtta av studiens metodologi.» Sjølv om studien ikkje hadde vore igjennom fagfellevurderingsprosessen, seier merknaden implisitt at den braut mot «utvelgingskriterium» («screening criteria»).

Originalteksten til studiens samandrag kan finnast i Internet Archive. Der står det følgande (med mine uthevingar):

Bakgrunn: Den raske utviklinga og omfattande utbreiinga av COVID-19-vaksinar, kombinert med eit høgt tal innrapporterte biverknadar, har ført til uro over moglege skademekanismar som inkluderer systemisk distribusjon av lipide nanopartiklar (LNP) og mRNA, piggprotein-relatert vevsskade, trombogenisitet (blodpropp-danning), immunsystem-funksjonssvikt og kreftframkallande eigenskapar. Målet med denne systematiske gjennomgangen er å undersøke potensielle årsakssamanhengar mellom COVID-19-vaksinering og død ved hjelp av autopsiar og post-mortem-analyse. 

Metodar: Vi søkte etter alle obduksjonsrapportar relaterte til COVID-19-vaksinering fram til 18. mai, 2023. Vi identifiserte først 678 studiar og, etter utvelging etter inklusjonskriteria våre, inkluderte 44 studiar som inneheldt 325 autopsisaker og éi nekropsisak. Tre legar gjekk, uavhengig av kvarandre, igjennom alle dødsfalla og bestemte om COVID-19-vaksinering var den direkte årsaka eller hadde bidradd signifikant til dødsfallet.

Funn: Dei organsystema (i dei COVID-19-vaksinerelaterte dødsfalla) som var mest involverte, var det kardiovaskuære systemet (53%), følgd av det hematologiske systemet (17%), respirasjonssystemet (8%) og multiple organsystem (7%) (hjarte- og kar, blod, andingsorgan, og fleire organsystem samtidig). I 21 av sakene var tre eller fleire organsystem påverka. Gjennomsnittleg tid passert mellom vaksinering og død, var 14,3 dagar. Dei fleste dødsfalla skjedde innanfor ei veke etter siste vaksinedose. Totalt 240 dødsfall (73,9%) vart uavhengig bedømde som direkte på grunn av eller med signifikant medverknad av COVID-19-vaksinasjon.

Tolking: Samsvaret (consistency) vi såg mellom falla i denne gjennomgangen med kjende biverknadar av COVID-19-vaksinar, mekanismane deira og relatert overdød, kombinert med stadfesting frå obduksjonar og legars avgjerder om dødsårsak, antyder at det er høgt sannsyn for ein årsakssamanheng mellom COVID-19-vaksinar og død i dei fleste tilfella. Det trengst vidare undersøkingar raskt for å avklare funna våre.

Det ser ikkje ut som heile studien har blitt lagra i Internet Archive, men den kan lesast her.

SSRN-id4496137Download

Utan fleire detaljar frå Preprints med Lancet –staben som fjerna studie-rapporten, er det vanskeleg å vite kor godt hald det eigentleg er i påstanden om at konklusjonane ikkje er støtta av metodologien. Fleire av forfattarane av rapporten er i toppen av sine felt, så det er vanskeleg å førestille seg at metodologien i gjennomgangen deira verkeleg skal ha vore så dårleg at den gav rett til fjerning ved første utvelging, i staden for å bli gjenstand for ei full, kritisk (fagfelle)vurdering.Det smakar heller av rå sensur av ein rapport som ikkje følgde den offisielle linja. Hugs at CDC enno ikkje har anerkjent eit einaste dødsfall som forårsaka av Covid-mRNA-vaksinane. Bevis frå obduksjonar som viser noko anna, er tydelegvis ikkje det USAs helsestyresmakter ønsker å høyre.

Dr. Clare Craig, patolog og co-Chair for HART pandemic advisory group, seier at tilnærninga som er brukt i studien etter hennar syn er god. Ho fortalde Daily Sceptic:

Dr. Clare Craig

VAERS-systemet [for innrapportering av biverknadar etter vaksinering] er designa for å åtvare om potensielle skadeverknadar utan å nødvendigvis vere den beste måten å måle skadeomfanget på.

Kvantifisering av innverknad på dødsfall kan gjerast ved å sjå på dei totale dødsratane i eit land. Men det er ikkje optimalt, ettersom underdødelegheit er forventa etter ein periode med overdødelegheit, og det gjer at nøyaktigheita til grunnlinja er tvilsam.

Ei alternativ tilnærming ved revidering av slike dødsfall med obduksjon er bra. Det kan vere ei skeivheit [i studien] i retning av å rapportere obduksjonane til dødsfall der det var bevis for årsakssamanheng, og sannsynet for kausalitet kan vere overdrive på grunn av denne skeivheita. Til dømes var 19 av dei 325 dødsfalla forårsaka av vaksine-indusert immun trombocytopeni [blødning] og trombose [blodpropp] (VITT), men desse rapportane kan vere overrepresenterte på grunn av styresmaktenes vilje til å erkjenne slike dødsfall [sic., då blir det vel heller snakk om under-rapportering, mrk]Det er likevel viktig at det blir gjort forsøk på å kvantifisere risikoen for skade, og sensur av desse forsøka – i staden for open, vitskapeleg kritikk – er ikkje til noka hjelp for å stille uroa folk har.

Dr. Harvey Risch

Dr. Harvey Risch, ein av med-forfattarane av studie-rapporten, fortalde Daily Sceptic at han ser på det som «rein regjeringsstyrt sensur, sjølv etter Missouri vs. Biden-dommen».

«I mellomtida studerer kollegaane mine det dei kallar ‘Long Vax‘, som er vaksine-indusert skade. Men det er sjølvsagt eit svært, svært, svært sjeldant utfall, bortsett ifrå at det ikkje verkar som om dei har noko problem med å finne slike individ til å innrullere i studien sin,» la han til.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: iStock

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Jo mer ødeleggende for politikere og medier, desto bedre! Nesten alle vestens ledere må vekk. Straffes. SMS-media slaktes.
  Lidelsene de har forårsaket er graverende. I går traff jeg en nabo som er helt knust. Hennes spreke, ungdommelige mor døde i løpet av fire måneder. Og det er bare ett av flere eksempler i mitt nabolag. Selvmordstallene på Kanariøyene har skutt i været. Lockdown og «tiltak» som gjorde bare skade og ingen gagn har ødelagt bissnissen til utallige. Leger og sykepleiere er de mest vaksinerte av alle, dustene som har utdannelse og burde vite bedre, så hvem som skal være istand til å ta seg av syke nå blir kinkig. Tilliten til helsevesenet er havarert. Hvem kan stole på leger nå? De har for mange liv på samvittigheten.
  Men okay, opprydningsarbeidet med å bli kvitt uverdige ledere er begynt. Pedofile Mark Rutte er gått av og hele Holland flagger for bondepartiet. Macron står for tur. Norges ledelse viser sine sanne farger og nøler med å fordømme klasevåpen. Alle oppvakte vet at USAs ledelse er pill råtten. Prosessen er begynt. Nå kommer oppgjøret.

  Svar
  • Jeg håper at du får rett. Men makten bak makten består selv om frontfigurene byttes ut. Syretesten, slik jeg ser det, blir om utrullingen av den programmerbare valutaen stanses. Likeså vaksinepass et, som eksempelvis EU hadde klart alt i 2018. Detil må vi se en kollaps av hovedstrømsmedia verden over, herunder de største nyhetsbyråene. Først da vil jeg våge å tro at de globale oligarkene mister grepet.

   Svar
   • De som jobber i politiet har også familier, og de har vel også begynt å se skadene, enten på sine nærmeste, eller de er syknet hen selv. Vil de fortsette å velge feil side og beskytte de korrupte lederne? Eller vil de ta til vettet og sette ned foten?
    Dessverre gikk det sånn da Nacht-und-Nebel-aksjonen under ww2 i Norge ble gjort at kun TO norske politidistrikt sa nei til å utføre ordren. Vi får se denne gangen hva de er lagd av. Følger de den ufyselige, lille Ingvild Kjerkols plan om å få folket underlagt null-tolereanse-for-FEIL-oppførsel, eller er de mennesker det er verdt å samle på? Vi får se.
    Kaos får vi vel i alle fall. En verden som til og med prinsen ønsker seg, NWO, det er ikke verdt å leve i, og de som ingenting har å miste kan bli de farligste som finnes. Så uten en hær til å beskytte seg står «eliten» blottstilt.
    Indira Gandhi ble drept av en av sine livvakter.
    Ved suksess i å få NWO vil lederne komme til å måtte leve i full paranoia.

   • Et særlig fritt liv vil småfiskene under eliten, som Kjerkol, ikke få; hun vil måtte komme til frykte for sitt liv hvor enn hun går. Så hvis folket kverker den ene etter den andre som fortjener det, og enhver stuepike eller kelner eller reparatør, eller noen forkledd som noe sånt, vekker angst, ja, kanskje er det ikke så stas som de tenkte. En ingvild eller preben eller bent er kanskje ikke så lett å erstatte hvis det innebærer å vite at man kan forgiftes eller dolkes ned bakfra når som helst.

  • Det er liten tvil om at vesten nå ødelegger seg selv i rekordfart….vaksinesaken, covid, klima, ukraina, mm…
   Spørsmålet er hva som skjer med nasjoner som vakler….Fra historien vet vi at noen alltid tar over…. Jeg tror «sterkere» kulturer kommer til å overta. Noen som ikke lar seg «pille på nesen», men som reagerer med voldsomhet. Vi vet hvem dette er, og jeg tror de begynner å tenke tanken at de snart skal ta over vesten.

   For det hønsereiret som nå styrer vesten vil ikke klare å holde dette samfunnet sammen veldig lenge.

   Svar
  • wasan Totland
   21 januar 2024 11:56

   Kan du spørre hun naboen om hva hun skal stemme på neste gang?

   Svar
  • Ja, de må gjerne holde på en stund til å med manipulere, skjule, lyve osv…Jo verre skal det bli den dagen alt rakner. OG, ingen av oss vil synes det minste synd på disse svikersvina den dagen de skal straffes.
   Da er det popcorn-time og hevn som gjelder. Beklager, men den nestekjærligheten får vente til disse folka har fått straffen sin.

   Vil nevne noen sentrale figurer i Norge som bør stå øverst på listen over tiltalte:
   Bent Høie, Erna Solberg, Guldvåg, Nakstad, Stoltenberg, Kjerkhol, Madsen, Aavitland, Hortemo, Anne Karin Rime. Etter mitt syn bærer disse et spesielt ansvar. I det øyeblikket det kom signaler om at vaksinen var svært skadelige, ville disse være av de første som burde visst.

   Svar
 • Øystein Jørgensen
  22 januar 2024 13:35

  Forskeren Genevieve Briand ved John Hopkins institusjonen gikk igjennom statistikken for dødsfall forårsaket av hjertesykdom i 2020.
  Med alt stresset i det året kunne det forventes at dødeligheten pga. hjertesykdom ville gå opp.
  Det motsatte skjedde.
  Statistikken viste nedgang.
  Noe sånt skal være umulig.
  Hun trakk den logiske konklusjon at det måtte skyldes feildiagnostisering.
  Hun turte ikke si rett ut at dødsfall som ble tildelt klistrelappen covid egentlig skyldtes hjertesykdom.
  Hun la ut rapporten på institusjonens nettsted.
  De alternative media, bl.a. nomorefakenews.com oppdaget det øyeblikkelig og spredte budskapet verden rundt.
  Lynraskt sørget John Hopkins for at rapporten ble trukket tilbake.
  De stemplet den som feilaktig, uten å nevne hva som egentlig var feil.
  Forståelig nok, der var nemlig ingen feil i den.
  Drittmedia her hjemme på berget og ellers i verden sensurerte bort hel episoden.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Zelenskys forslag til fredsavtale:

Russland skal erkjenne sitt nederlag!

Forrige innlegg

Ungarns statsminister:

Det finnes viktigere ting enn penger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.