POSTED IN Endring av politikken, Klima

Saboterer Biden-regjeringen matproduksjonen?

Vi står overfor verdens største sultkatastrofe på svært lang tid.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Biden brukar Ukraina kynisk til å dekke over matsabotasje

av F. William Engdahl

Det byrjar sjå ut som om visse dårlege aktørar med hensikt gjer ting som skal garantere ei komande global matkrise. Kvart einaste av tiltaka som strategane i Biden-administrasjonen har gjort for å «kontrollere energi-inflasjonen», skadar forsyninga eller inflaterer prisane på gass, olje og kol på den globale marknaden. Dette har kolossal innverknad på gjødselprisane og matproduksjonen. Det starta lenge før Ukraina. No sirkulerer det rapportar om at Biden sine folk har intervenert for å blokkere godstoglaster med gjødsel på det mest kritiske tidspunktet for vårplantinga. Til hausten vil effektane vere eksplosive.

Med denne kritiske fasen for vårplantinga i USA, kom det ei pressemelding frå USAs største leverandør av både nitrogen-gjødsel og eit særs viktig dieselmotor-tilsetningsstoff, CF Industries of Deerfield, Illinois: «På fredag den 8. april, 2022, informerte Union Pacific CF Industries, utan førehandsvarsel, om at dei påla visse shippingselskap å redusere mengda private jernbanevogner på jernbanenettet sitt med umiddelbar verknad.» Union Pacific er eitt av berre fire store jernbaneselskap, som saman fraktar rundt 80% av alle jordbruksprodukt som blir frakta med godstog i USA. Sjefen for CF-selskapet, Tony Will, seier: «Tidspunktet for dette pålegget til Union Pacific kunne ikkje ha vore verre for bøndene. Ikkje berre vil gjødslinga bli forseinka av desse frakt-restriksjonane, men tilleggsgjødsel som trengst til å fullføre våronna rekk kanskje ikkje fram til bøndene i det heile. Når dei plasserer slike tilfeldige restriksjonar på berre ei handfull fraktselskap, så set Union Pacific innhaustinga til bøndene på spel og aukar matkostnaden for konsumentane.» CF har appellert til Biden-administrasjonen om strakshjelp, så langt utan positive tiltak.

Direkte sabotasje

CF Industries seier dei er eitt av berre tretti selskap som blir råka av det gjennomgripande påbodet. Dei fraktar varene sine via toglinjene til Union Pacific, primært frå sitt Donaldsonville-kompleks i Louisiana og sitt Port Neal-kompleks i Iowa, for å forsyne viktige jordbruksstatar som Iowa, Illinois, Kansas, Nebraska, Texas og California. Forbodet vil påverke nitrogen-gjødsel som urea og urea ammoniumnitrat (UAN), så vel som diesel-eksosvæske, DEF (kalla AdBlue i Europa). DEF er eit utsleppskontroll-produkt som diesel-lastebilar i dag må bruke. Utan det kan ikkje motoren gå. Det blir laga av urea.CF Industries er nord-Amerikas største produsent av urea, UAN og DEF, og fabrikkomplekset deira i Donaldsonville er nord-Amerikas største produksjonsfasilitet for desse produkta.

Samtidig har Biden-gjengen annonsert ein falsk medisin for dei rekordhøge bensinprisane. Washington annonserte at EPA vil tillate ein auke på 50% i maisbasert biodiesel og etanolmiks-drivstoff i sommar. Den 12. april annonserte landbruksministeren eit «modig» initiativ for å auke bruken av biodrivstoff laga av etanol frå sjølvdyrka mais. Minister Tom Vilsack hevda at tiltaket ville «redusere energi-prisane og takle stigande forbrukarprisar forårsaka av Putins prisauke(sic), ved å tappe seg inn i ei sterk og lys framtid for biodrivstoff-industrien, i bilar og lastebilar og tog, marine og luftfart-sektorar og støtte bruk av 15-euro-drivstoff denne sommaren.»

Vladimir Putin – Wikipedia
Det er alltid greit å ha noen å skylde på for egne politiske feil.

Det er berre det at «Putins prisauke» ikkje er eit resultat av russiske gjerningar, men av Washingtons Grøn Energi-avgjerder om å fase ut olje og gass. Inflasjonen av energiprisane er også i ferd med å gå mykje høgare dei komande månadane, på grunn av USA og EU sine sanksjonar på eksport av russisk olje og sannsynlegvis gass. Men det sentrale poenget er at kvart mål av USA si dyrkbare mark som blir dedisert til dyrking av mais til biodrivstoff, fjernar den matproduksjonen frå matkjeden, for å bli brent som drivstoff. Sidan godkjenninga av lova US Renewable Fuel Standards Act i 2007, som påbaud årleg auke i målsetjingane for produksjon av mais til etanolmikstur-drivstoff, har biodrivstoff lagt beslag på ein svær del av det totale maisarealet, over 40% i 2015. Dette skiftet, påbode ved lov, til å brenne mais som drivstoff, auka prisinflasjonen for mat lenge før covid-inflasjonskrisa starta. USA er den desidert største produsenten og eksportøren av mais i verda. Å påby ein betydeleg auke av maisetanol til drivstoff i ei tid med astronomiske gjødselsprisar og godstransport av gjødsel angiveleg blokkert på ordrar frå Det kvite hus, vil sende maisprisane gjennom taket. Washington veit dette veldig godt. Det er med vilje.

Ikkje rart at prisen på US-amerikansk mais nådde den høgaste på 10 år midt i april, då eksporten frå Russland og Ukraina, to hovudkjelder, vart blokkert av sanksjonar og krig. Bortsett frå den energi-ineffektive bruken av amerikansk mais til biodrivstoff, så vil det siste etanol-initiativet til Biden forverre den veksande matkrisa, samtidig som det ikkje gjer noko for å seinke bensinprisane i USA. Eit stort bruksområde for fôr-mais i USA er fôr til kveg, svin og fjærkre, og også til menneskemat. Dette kyniske biodrivstoff-påbodet handlar ikkje om «energiuavhengigheit» for USA. Den gjorde Biden slutt på under sine første dagar i presidentsetet, med ei rekke forbod mot oljeboring og gassboring og røyrleidningar, som ein del av sin Null-karbon-agenda.

white chicken on green grass field during daytime
Disse skal også vekk.

I det som tydeleg er i ferd med å bli dei US-amerikanske styresmaktene sin krig mot mat, blir situasjonen dramatisk skjerpa av USDA sitt krav om at kyllingbønder skal slakte ned millionar av kyllingar i no 27 statar, angiveleg på grunn av teikn på fugleinfluensainfeksjon. Fugleinfluensa-«viruset» H5N1 vart avslørt som svindel i 2015. Testane som dei offentlege inspektørane brukar til å stadfeste fugleinfluensa no, er dei same upålitelege PCR-testane som blir brukte for Covid i menneske. Testen er verdilaus til dette føremålet. Offentlege føderale tenestemenn estimerer at sidan dei første tilfella vart testa positivt i februar, har minst 23 millionar kyllingar og kalkunar blitt plukka ut for å kontrollere spreiinga av denne sjukdommen, som kan ha si årsak i dei utruleg usanitære forholda i bura som blir brukte i den industrielle masseproduksjonen av kylling (Concentrated animal feeding operation, CAFO). Resultatet er ei skarp stigning i egg-prisane med ca 300% sidan november og eit smerteleg tap av kylling-proteinkjelder for amerikanske konsumentar i ei tid når den generelle prisstigninga er på sitt høgaste på 40 år.

For å gjere vondt verre, erklærer California og Oregon vasskrise igjen, midt i ein fleirårig tørke; og dei reduserer kraftig vatningsvatnet til bønder i California, som produserer mesteparten av USAs ferske grønsaker og frukt. Denne tørken har seinare spreidd seg til å dekke det meste av jordbruksland vest for Mississippi-elva, dvs. mykje av USA sitt jordbruksareal.

Mattryggleiken i USA er under ein trussel landet ikkje har sett sidan 1930-talets Dust Bowl, og Biden-administrasjonens «Grøne agenda» gjer alt den kan for å forverre innverknaden på innbyggarane.

President Biden har i det siste kome med kommentarar, utan å utdjupe, om at matmangelen i USA «kjem til å bli reell». Administrasjonen hans er også dauv overfor bøner frå bondeorganisasjonar om å tillate dyrking på rundt 16 millionar dekar jordbruksland, som dei har fått ordre om å la ligge brakk «av miljøomsyn». Men dette er ikkje den einaste delen av verda som har har ei matkrise under utvikling.

Global katastrofe

black animal on brown grass field
Står vi overfor en global sultkatastrofe?

Desse overlagte tiltaka frå Washington skjer på eit tidspunkt når ei global rekke med matkriser dannar den verste matforsyningssituasjonen på fleire tiår, kanskje sidan slutten av Andre verdskrig.

I EU, som er betydeleg avhengig forsyningar frå Russland, Kviterussland og Ukraina for varene såkorn, gjødsel og energi, gjer sanksjonane den covid-induserte matmangelen dramatisk verre. EU brukar sin stupide Grøne agenda som eit påskot til å forby den italienske regjeringa å ignorere EU-reglar som avgrensar statssubsidiar til bønder. I Tyskland har den nye landbruksministeren frå Dei grøne, Cem Özdemir, som ønskar å fase ut tradisjonelt jordbruk for sitt påståtte utslepp av «drivhusgassar», gitt bønder som ønsker å dyrke meir mat ei kald skulder. EU står framfor mange av dei same katastrofale truslane mot mattryggleiken som USA gjer, og dei er endå meir avhengige av russisk energi, som er i ferd med å bli suicidalt sanksjonert av EU.

Dei store matproduserande landa i Sør-Amerika, spesielt Argentina og Paraguay, står midt oppe i ein alvorleg tørke etter ein anomali ved den periodiske La Niña, som har skamfert avlingane der. Sanksjonar mot gjødsel frå Kviterussland og Russland truar Brasil sine avlingar, forverra av flaskehalsar i sjøtransporten.

Kina kunngjorde nyleg at årets avling av vinterkveite kan bli den verste i historia, på grunn av kraftige regnfall i 2021. KKP har også sett i verk kraftige tiltak for å få bøndene til å dyrke opp ny mark, med lite rapportert effekt. I ein rapport frå Kina-vitar Erik Mertz, seier han at «i Kinas provinsar Jilin, Heilongjiang og Liaoning, har tenestemenn rapportert om at ein av tre bønder manglar nok såkorn og gjødsel til å starte planting for den optimale våronna … I følge kjelder i desse områda, kjem dei ingen veg medan dei ventar på frø og gjødsel som har blitt importert til Kina over havet – og som står fast i lasteskipa utanfor kysten av Shanghai.» Shanghai, verdas største container-hamn, har vore under ein bisarr «Null covid»-totalkarantene i over fire veker, utan nokon ende i sikte. I eit desperat forsøk av KKP om å «påby» auka matproduksjon, har lokale representantar for Kommunistpartiet rundt om i Kina byrja å transformere basketball-baner, og til og med vegar – til dyrkbar mark. Matsituasjonen i Kina tvingar landet til å importere langt meir i ei tid med global mangel, og det driv prisane på korn og mat i verda endå høgare.

Afrika er også kraftig påverka av dei USA-påtvungne sanksjonane og krigen som stoppar mat- og gjødsel-eksporten frå Russland og Ukraina. Trettifem afrikanske land får mat frå Russland og Ukraina. Tjueto afrikanske land importerer gjødsel derifrå. Det er sterk mangel på andre alternativ ettersom prisane fyk i veret og leveransen kollapsar. Ein spår svolt.

David Muldrow Beasley, er en amerikansk republikansk politiker. Han var Sør-Carolinas guvernør fra 1995 til 1999. Beasley studerte mikrobiologi ved Clemson University og avla juristeksamenen ved University of South Carolina. Deretter jobbet han som advokat og bankier. Wikipedia

David M. Beasley, sjef for FNs World Food Program, erklærte nyleg om utsiktene for den globale mat-situasjonen at «Noko liknande har ikkje skjedd sidan Andre verdskrig.»

Det var Bidens Treasury Department som teikna opp ei liste over dei mest omfattande økonomiske sanksjonane mot Russland og Kviterussland, og pressa eit ettergivande EU til å pliktoppfyllande følge på. Desse sanksjonane fekk ein innverknad på den globale korn- og gjødsel- og energi-forsyninga som var fullstendig føreseieleg. Det var i praksis ein sanksjon mot den US-amerikanske og den globale økonomien.

Dette var berre dei siste døma på USAs regjering sin medvitne sabotasje av matkjeden, som ein del av Bidens Grøne agenda, av Davos WEF, Bill Gates og Rockefeller Foundation, som del av deira dystopiske eugenikk-agenda, «the Great Reset», Den store nullstillinga. Tradisjonelt jordbruk skal erstattast av ein syntetisk laboratorieframstilt diett av falskt kjøt og protein frå grashopper og makk, over heile verda. Alt i hop for den antatte æra ved å kontrollere det globale klimaet. Det er i sanning galskap.

Omsett av Monica Sortland

(Beklagar knotet mitt. Nokre artiklar er tyngre å omsette enn andre. Engdahl sine er gjerne blant desse. Du kan lese originalen på engelsk her: http://www.williamengdahl.com/englishNEO26Apr2022.php)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Takk for en helt fin oversettelse.
  Forhatte politikere som Trudeau, Ardern, Dictator Dan, «Brandon», Macron, Drosten, Solberg, etc. som beviselig er delaktige i folkemordet, burde se de siste videoer fra Colombo. Helt åpenbart er sultkatastrofen ønsket og iscenesatt, på samme måte som mye annet er det, nå skjer paralellt monkeypox og WHOs fullstendige maktovertagelse og avskaffelse av nasjonenes suverenitet. I dag gjør Europas folkevalgte seg til landsforrædere.

  Svar
 • Med mRNA injeksjoner, kuppe WHO (i dag signerer helseminister på at vår suverenitet under pandemi overlates til WHO i sin helhet. https://www.document.no/2022/05/20/document-spor-kjerkol-hvordan-vil-norge-stemme-i-geneve/) , krig og sult ser det ut som noen godt organiserte med vanvittig makt arbeider for at målene til Georgia Guidestones skal bli oppfylt. https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
  Under pkt. 1 står følgende å lese :
  Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

  Svar
 • Det vi har värt vitne til de siste årene er tidenes «STINGOPERASJON».
  Vi har fått til skue vår tids Störste NAZISTER oppföre seg som de mökkafolka de er,vi måtte vekkes opp litt om litt,om ikke hadde vi löpt ned i kjelleren der vi alltid har gjemt oss fra egne tanker og meningers mot.
  Vi vekkes nå opp fra tornerosesövnen,bit for bit så virkeligheten ikke skal bli for brutal for oss å se.
  Nå rulles scenen opp for det vi har nektet å se,en ny tid kommer.Folkets dom vil bli knusende.
  Hva vi som folk skal gjöre med sine egne nazister blir opp til folket å bestemme,men det blir helt sikkert ikke pent.
  Barthen Eide er eneste norske deltager på WEF,s neste möte,de andre har gjemt seg,krompern er jo på Grönland og ERNa er vel på vaksinekurs eller noe.
  Svenskene sender 3 deltagere,en av dem kan jeg ikke stave eller uttale navnet på,men det skulle ikke forundre meg om han er fra ett av de miljöene Erdogan ikke liker.
  Alle de kommunenazistene som har sörget for å nekte folk å styre sitt eget hus,ved å nekte,vanskeliggjöre folks hverdag ved å skatte,nekte bygging av alt fra solceller til hönsehus,restriksjoner og lover som igjen håndheves i sisste instans av politi og namsmann ,de skal snart få gjöre dugnadsarbeid i folkets tjeneste.
  Forbered dere på en töff vinter,skaff all mat eller dyrk all mat dere kan,skaff dere varme ,ved pellets,flis stearinlys,batterier og vann.
  Og hjelp de som hjelper,stå sammen.

  Svar
 • Despotene har kastet alle hemninger overbord i sin sadisme; nå må italienere fryse og svette for å straffe Putin, i tillegg til å sulte. Blodige bøter hvis du har det for varmt eller kaldt.
  https://friatider.se/ny-svettlag-mot-putin-i-italien

  Svar
 • Grønne fingre kan være bra å ha i tiden som kommer, og også evnen til å finne på oppskrifter med de råvarene som finnes lokalt. Urbant landbruk går an å få til på balkonger; youtube har flere inspirerende videoer, med tips om naturlig gjødsel og middel mot skadedyr som ikke er toksiske.

  Svar
 • Det vi er vitne til nå, er tvers gjennom rein ondskap. Velregissert djevelskap. Storting og regjering for Norges del, og politikere ww. tråkker opp løypa, og (saue)folket følger villig etter. (lett å ta seg frem i terrenget når en slipper å tråkke opp nye stier) Vi er, med vitende og vilje, over flere år, sløvet ned slik at vi ikke skal se hva de pønsker på. (MSM er en god medhjelper i så måte, ved at de ikke gjør jobben sin. De er faktisk betalt, godt betalt, for å ikke si noe)

  Har ved flere anledninger forsøkt å meddele andre det som skjer i samfunnet (har problem med å holde kjeft i en del sammenhenger) blir sett rart på, med spørsmål om jeg ikke er helt normal …? Med beskjed at; vi må no stole på myndighetene …

  NEI! De siste en skal stole på er myndighetene. De er med på djevelskapen.

  Se dere rundt … lat inntrykkene synke inn … Reflekter over det som skjer og still noen kritiske spørsmål, for deres egen del og de som kommer etter dere (barn og barnebarn, for de som ennå kan formere seg. En egenskap du er fratatt med C19 «vaksina»)

  Irland skal avlive 1000 vis av dyr fordi de lager for mye «farlige» klimagasser… Dyrehold med tanke på fremtidig mat blir forbudt. Såkorn blir genmanipulert slik at det kun gir én avling, så må vi til «såkornbanken» og kjøpe nytt korn til neste vår. (patenter er allerede tatt ut for å ha retten til fremtidig liv) Mattilsynet i Norge har nedlagt forbud mot å sette poteter som ikke er sertifiserte av dem (kodex alimentarius. Finnes en del informasjon om dette på nett. Nyhetsspeilet har en god forklaring her) Eggproduksjon (nylig diskusjon om krav om datostempling fra EU (for øvrig en godt betalt terrororganisasjon) skal datostemples med holdbarhet, 28 dager for at vi skal forbruke mer og generere en raskere omløpshastighet for fødevarer, som igjen øker fortjenesten til kapitalistene. Alt skal ødelegges.

  Om lit så kommer nok forbudet mot frukt, bær og grønsaker fra egen hage, samt å høste fra det naturen rundhåndet byr på. For en tid siden ble flere titalls tonn med rødløk destruert fordi de ikke hadde riktig størrelse i henhold til EU,s matdirektiv … Galskapen har tydeligvis ingen ende.

  O død, hvor er din brodd …!

  Svar
  • Du har så veldig rett ! Galskapene er nå uendelige.
   Det mest alvorlige er at så få fatter hva som både har skjedd og skjer.

   Svar
 • FHI simulerer å være helt paff over apekopper, men har en masse vaksiner mot det på lager. Litt mystisk? steigan.no

  Svar
  • Merkelig hvor samkjørt alt er når en begynner å kikke dem litt i kortene ;-)
   Og, hvorfor vill de ikke delta i diskusjonen ….? De er som myggen og små barn. Når de er stille er det noe de pønsker på.

   Svar
 • Lys Våken
  22 mai 2022 13:37

  Hva er det største problemet? Er det en liten klikk med superpsykopater eller et massivt hav av sovende mennesker som vender ryggen til den ubehagelige virkeligheten?

  Svar
  • Den lille klikken med superpsykopater har skremmende mange lettkjøpte lakeier til å jobbe for seg. De fleste er neppe oppmerksom på hva som nå skjer i WHOs regi. Det må bli så ille at det føles på kroppen før majoriteten tar inn realiteten, har jeg inntrykk av. Tålmodighetsprøven er å vente på sinkene.

   Svar
   • Lys Våken
    22 mai 2022 15:13

    Det er nok en total kollaps som må til. Psykopatene har skremt 90% av befolkningen så langt inn i hypnosens la-la-land at de er forbi alt håp. Når maten forsvinner vil nok trolig tåka lette, selv for Ola «Langt Inni Tåkeheimen» Dunk. Går det som det har gjort ved ørten tidligere sammenbrudd av sivilisasjonen, vil tåkefolket fortsette å trygle den elitistiske mafiaen om redning også etter gjenoppbygginga av samfunn verden over. (Innrømmer pessimisme etter over et halvt århundre på en oljeglatt fjellknaus )

 • Rart at ingen ser ut til å ta tak for å sikre at ungene kan bli mette til vinteren.
  Stoler folk blindt på at matbaronene skal sikre oss mat?
  – Hvetehøsten i Sør-Amerika er forventet 30-50% mindre enn normalt i år på grunn av tørke i april og soyabøndene forventer mindre avling fordi de ikke har ikke råd til gjødsel.
  – Kina får lavere kornavling på grunn av for mye regn og trenger økt import.
  – Hvete, matolje og potet fra Russland og Ukraina blir ikke lenger eksportert.
  – Canada varsler mindre mat til eksport på grunn av tørke i noen regioner og for mye regn i andre.
  – India har varmebølger og tørke og frykter opptil 50% svikt i kornavling.
  – Inkludert dyrefôr blir 70% av maten vi produserer/spiser i Norge importert.
  Skal ungene spise penger til vinteren?

  Svar
 • Jeg har personlig nå blitt så «satanisk» at jeg faktisk gleder meg til at folket skal våkne og ta kampen mot «eliten» ned til det råeste nivået man kan tenke seg. En «mobb» som værer blod er ustoppelig, og jeg ser det komme, kanskje allerede i oktober/november. Svermer av sulte, kalde mennesker på jakt etter syndebukker for galskapen, ikke bare her i Norge, men over hele verden, ingen av de ansvarlige vil slippe unna.
  Dette blir «Ragnarok» for de som ville ha sitt NWO, men også for de som ville henge seg på de de trodde var «vinnerne».

  Svar
 • Tror det var enten VG Dagbladet Eller Aftenposten som bakte kake for noen år siden, med egg som var ett år gamle. Ikke noe problem. Ble visst en veslsmakende kake. Så dette med datostempling av egg er bare tull.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Med andre briller:

Noen nyheter finner du ikke i de store mediene.

Forrige innlegg

Ny farlig omdreining i Ukrainakrigen.

Vil USA prøve å senke russiske skip i Svartehavet?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.