POSTED IN Historie, Norge

Robert S. Rodvik:

Nato sin nazistiske start.

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Under Nato-øvelser gjentaes mantraet at Nato har sikret freden siden organisasjonen ble stiftet i 1949. Men en overser en del fakta:

Russland/Sovjetunionen har vært militært underlegne så lenge Nato har eksistert. I dag bruker Nato nærmere 15 ganger mer til opprustning enn Russland.

I arkivene fra det nå oppløste Sovjetunionen forelå det aldri angrepsplaner. Tvert imot dreide deres anstrengelser seg om å opprettholde avskrekking, dvs å forhindre USA fra fristelsen til et førsteslag. Det er også situasjonen i dag i forhold til Russland.

Hvis ikke freden hadde vært sikret ville det ikke vært mennesker til å si dette. Vår sivilisasjon ville vært utryddet. Utsagnet om at Nato har sikret freden er derfor meningsløst. Det er mer rimelig å si at freden har vært sikret på tross av og ikke på grunn av Nato. Det kan vi takke Sovjetunionen og Russland for.

For å ha det bra og sove godt må vi tro på noe, enten det er sant eller ikke.

I artikkelen under avdekkes egentlig et skrekkscenario om Natos tilblivelse – i stor grad på nazistenes effektive etterretningstjeneste, både folk, metoder og arkiver. Og en rekke av våre gamle allierte og Nato- helter hadde sterke nazistiske sympatier. Men det skal det ikke snakkes om.

Historien etter 2. verdenskrig er sterkt forvrengt og det må den være, naturligvis, for ellers faller alt vi har trodd og tenkt sammen. Derfor blir ikke slike artikler som den under lest av mange, men er likevel uhyre viktig for alle som søker den historiske sannheten og ikke bare forvrengninger og myter for å kunne sove godt om natten.

Knut Lindtner

Nato sin nazistiske start.


av Robert S. Rodvik

Internettaktivist og forfattar av boka The Balkans: «US Covert Activity and American Media Complicity” (1995)


Kven gav NATO retten til å herske over verda? Denne skribenten kastar lys over korleis den vestlege eliten, som hadde mange Hitler-supporterar, redda eit stort tal medlammar av Nazi-hierarkiet og plasserte dei i posisjonar for å halde fram den mange tiår lange kampen mot Russland. Einprosentarane på den tida og einprosentarane av i dag har sendt millionar i døden med sine formuleringar og utageringar av Winston Churchill sitt løfte, i 1918, om å «kvele ved fødselen» den bolsjevikiske plagen. Total kontroll over dei såkalla mainstream media har sett fart på denne avskyelege oppgåva.

Mange skribentar har dokumentert korleis britisk og amerikansk elite betalte for Hitler si oppstiging til makta, og ikkje før han vende sine styrkar vestover byrja dei bygge eit forsvar mot Det tredje riket. I Storbritannia støtta elitemedlemmar av The Right Club, ofte med hemmeleg samtykke frå regjeringa, i løyndom Hitler sine aksjonar mot jødane og mot kommunistar og sosialistar. Hertugen av Wellington var ein kjend anti-semitt og medlem av The Right Club. Edward VIII, kjend under tilnamnet «Forrædarkongen» var nær venn med Adolf Hitler, og vart tvinga til å gi frå seg trona, ikkje på grunn av Wallis Simpson, men fordi det vart oppdaga at han leverte dokument om britiske krigsoperasjonar til nazistane. Aristokratiet hadde jo ikkje gått med på å dele rikdommen med dei lågare klassane, og Adolf var like ansvarleg på den måten, med destruksjonen av untermenschen (undermennesker, red.) som første punkt i Plan A for erobringsstrategien for Europa og Russland.

Fram til 1977 gøymde BIS, med hovudkvarter i Basel i Sveits, seg for verda. Bankierar bad sine besøkande om å dra til Frey’s Chocolate Shop og gå inn den umerka døra til det tidlegare hotellet ved sidan av.

Bank for International Settlements (BIS) vart danna på 1930-talet av den vestlege verda sine sentralbankar, inkludert Federal Reserve Bank i New York [USA sin «sentralbank»]. Montagu Norman, direktøren for Bank of England, var ein heilhjerta støttespelar av Hitler, og då nazistane marsjerte inn i Austerrike i 1938 var det meste av gullet til landet pakka og lessa inn i kvelv som var kontrollerte av BIS – hovudsentralbanken til vestverda. Dagen etter marsjerte nazistane inn i Praha, tok leiarane for den tsjekkiske nasjonalbanken til gissel og kravde at dei skulle overdra kontrollen med landet sine gullreservar, ei mengd tilsvarande $48 millionar. Då dei vart informerte om at gullet allereie hadde blitt overført til kvelva i London, tok dei kontakt med Montagu Norman – som straks overførte pengane til tyskarane, til å utruste krigsmaskina deira. Verkeleg vener.

USA hadde enno ikkje posisjonert seg som verdas leiande imperialistiske makt, men mange av elitane der var på line med britisk elite sine synspunkt. Eitt av fyrtårna til fremje av Adolf Hitler og Nazi-partiet sin framvekst, var ingen ringare enn Prescott Bush, far til George Herbert Walker Bush og bestefar til G.W. Bush, begge framtidige presidentar og G. W. H. Bush som leiar av CIA. Desse krigsforbrytarane har halde på sin popularitet blant amerikanarar på høgrevingen, mest på grunn av føyelege medium som har fordunkla deira Nazi-elskande historie for dei store massane.

Bush-familietreet. Tre generasjonar av krigsprofitering, folkemord, gangsterverksemd, korrupsjon og valdtekt av USA si grunnlov. I 1942 kalla avisa New York Tribune bestefar senator Prescott Bush for «Hitlers engel» på grunn av den forræderiske bankier-rolla han spelte då han finansierte og væpna nazistane. Den profitten utgjorde starten på Bush-formuen.

I boka si George Bush:The Unauthorized Biography skriv Webster G. Tarpley & Anton Chaitkin følgande:

I oktober 1942 … var Prescott Bush partnar i Brown Brothers Harriman. Hans 18 år gamle son George, komande president av USA, hadde nett starta å trene til å bli marinepilot. Den 20. oktober, 1942, gav USAs regjering ordre om overtaking av Nazi-Tyskland si bankverksemd i New York City, som var under leiing av Prescott Bush. Med heimel i lova om handel med fienden tok regjeringa over Union Banking Corporation, der Bush var direktør. U.S. Alien Property Custodian overtok Union Banking Corp. sine aksjar, som alle var eigde av Prescott Bush, E. Roland «Bunny» Harriman, tre nazi-sjefar og to andre meiningsfellar av Bush.

Tarpley og Chaitkin la til:

President Bush sin familie hadde allereie spelt ei sentral rolle i finansieringa og væpninga av Adolf Hitler til hans overtaking av Tyskland … Ved å stadfeste at Prescott Bush og dei andre direktørane av Union Banking Corp. legalt sett var frontmenn for nazistane, unngjekk regjeringa eit viktigare historisk spørsmål: På kva måte var Hitler sine nazistar sjølve innleigde, væpna og instruerte av New York- og London-klikken som Prescott Bush var administrativ sjef for?

Blant dei som støtta Adolf Hitler si oppstiging til makta, var industrialisten Henry Ford, ein kjend jødehatar. Blant hans andre brotsverk «nekta [Ford] å bygge flymotorar for England, og bygde i staden delar til dei militære 5-tonns godsvognene som utgjorde ryggrada til den tyske hæren sin transport.» Lista over US-amerikanske industrialistar med band til nazistane er for lang til å gå igjennom her, men ho kan finnast i Charles Higham si utmerkte bok Trading With The Enemy: the Nazi-american plot 1933 – 1949.

Millioner står bak meg. Den magiske hånden bak makten.

Det er tydeleg at Vestens leiande pengemenn var i Hitler sin leir, travelt opptekne med å tilby midlar til hans militære oppbygging; og ikkje før han sveik dei med angrepet på England, gjekk Dei allierte ihop for å kjempe mot nazi-styrkane. Under denne innsatsen vart ein uheilag allianse danna; den mellom vestmaktene og Sovjetunionen, hovudkrafta bak nedkjempinga av Hitler sine legionar. Men lenge før krigen slutta konspirerte britane og amerikanarane om å omdirigere kreftene sine mot sovjetarane, eit déjà vu av 1918-invasjonen som Vesten sette i verk mot bolsjevikane, og visseleg den mest ukjende av alle store hendingar i moderne historie. Til dette føremålet redda britane og US-amerikanarane dei mest mordariske nazistiske krigsforbrytarane, som elles var ettersøkte av etterforskarar frå nett dei same regjeringene, og plasserte dei inn i terrorapparata til Storbritannia og USA.

Som Michael McClintock skriv:

Det var rett etter opprettinga av FN at amerikanske leiarar fann det nødvendig – som ei interessesak – å bryte dei nye reglane dei offisielt lovpriste. Med dette utvikla dei nye system som skulle la dei sleppe unna ansvar for lovbrytinga – inkludert eit enormt apparat for hemmeleg intervensjon – og, ved hjelp av ein ekstraordinær innsats, å presentere USA sine gjerningar, av kva natur dei enn måtte vere, som i samsvar med internasjonal
lovgivning.

På same tid som Vesten planla sine hemmelege aksjonar mot sin allierte i Andre verdskrig, skapte dei også formasjonen av ein terrorklubb kjend som NATO, North Atlantic Treaty Organization. Nesten til fulle var det eit Nazi-føretak.

Reinhard Gehlen var en tysk general som var en av den kalde krigens mest kjente etterretningsledere. Han tjenestegjorde under andre verdenskrig som generalmajor og leder for Hærens avdeling Fremde Heere Ost som drev militæretterretning mot Sovjetunionen fra 1942. Wikipedia

Nazi-general Reinhard Gehlen, til dømes, som hadde leidd Russlandsdesken i
Oberkommando der Wermacht (OKW – Hitlers overhovudkvarter) og ein konsulent på Endeløysinga ( folkemord på jødene, red.), vart i skjul frakta til USA, der han kunne levere sitt enorme lager av tidlegare skjulte dokument om Sovjetunionen, og deretter sette opp Russlandsdesken for det CIA som snart skulle dannast.

Gehlen vart deretter returnert til etterkrigs-Tyskland, der han vart plassert inn i posisjonen som sjef for [Forbundsrepublikken] Tyskland sitt nye Bundesnachrichtendienst (BND), den vest-tyske hemmelege etterretningstenesta. Essensielt var det no (minst) to Russlandsdeskar i funksjon i staden for berre ein; begge med det same ultimate målet: å øydelegge Sovjetunionen og kommunismen.

Hundretals, om ikkje tusentals, gamle nazistar fann nytt liv i arbeid for USA, Storbritannia og Canada medan Den kalde krigen vart skrudd opp og massemordarane bragt inn i det politiske arbeidet for dei same Godseigarane som hadde støtta Hitler til å begynne med. Og med dei same gamle nazistane tilbake ved roret vart alle skitne triks tekne i bruk mot sovjetarane for å hindre at nokon skulle utfordre den globale kapitalen sin rett til å diktere vilkåra for trellbindinga.

Vest-Tyskland, no leidd av eks-nazistar under kansler Konrad Adenauer, slutta seg til NATO i 1954, og Gehlen vart sambandsoffiser under sin pro-nazi mentor Allen Dulles, som seinare skulle bli sjef for CIA, med bror John Foster som utanriksminister. Snart byrja NATO å utnemne dei gamle nazistane, som hadde vist seg så verdefulle, til høge posisjonar i organisasjonen.

Admiral Friedrich Guggenberger

General Hans Speidel vart t.d. øvstkommanderande for AFCENT (Allied Forces Central Europe) i 1957. Nazi-admiralen Friedrich Guggenberger gjekk inn i den særs viktige NATO-militærkomiteen i Washington, og general Adolf Heusinger (Gehlens gamle sjef ved Hitlers OKW) vart styreleiar der. Ved Supreme Headquarters Allied Powers in Europe (SHAPE) greidde Gehlen å få installert fleire nazi-kollaboratørar i vitalt viktige posisjonar. Blant desse var oberst Hennig Strumpel, som vart varamann for den britiske generalmajoren Charles Traver, assisterande stabssjef (etterretning) ved SHAPE. Oberst Heinz Koller-Kraus vart gjort til logistikksjef ved Speidels AFCENT. Mange andre Gehlen – menn skulle snart slutte seg til NATO for å utmeisle organisasjonen sin politikk.

Med dei same nazistane vel integrerte i NATO og CIA i ferd med å bli ei forlenging av Gehlens gamle nazi-etterretningsbyrå, var Den nye verdsorden i alt vesentleg omplassert frå der Reichstag [Riksdagen, parlamentet] i Berlin til Pentagon og CIA Langley, Virginia.

I tillegg til dei anti-sovjetiske slagplanane, skjønte USAs elitar verdien av Göbbels sitt Sanningsministerium, og den lærdommen brukte dei til å skape verdas mest sofistikerte propagandanettverk nokon gong. Alle vestlege krigar skulle no bli gitt illusoriske titlar, slike som «Krigar for demokrati», «Krigar for fred», «Krigar for rettferd», «Krigar for humanisme» og så vidare. Elitane som driv Storbritannia og Canada, finansiert av
storselskapa, var snare til å ta til i bruk dei same essensielle elementa.

To av desse komponentane i propagandakrigane for US/UK/Nazi Neue Weld Ordnung, var danninga av Radio Free Europe og Radio Liberty – begge med Gehlens gamle nazistar som personale, og finansierte av CIA.

Fra oppstanden i Ungarn 1956

Desse nazi-massemordarane sette opp ein ungarsk desk, forsynte pro-nazistiske undergrunnselement der med våpen og assistanse, og saman med CIA sette dei i gang den ungarske oppstanden – som sovjetarane brutalt slo ned. Men hovudnytten av denne episoden hadde lite å gjere med dei daude og døyande, det var heller propagandaverdien i portrettet av eit “Evil Empire” [‘vondskapens imperium’] som måtte øydeleggast.

Dr. Eberhardt Taubert gjekk inn i Nazi-partiet i 1931, og vart snart forfremma til graden Sturmführer og følgde Göbbels til Propagandaministeriet. Etter krigen fordufta Taubert til Sør-Afrika der han fann seg til rette blant nynazistar ved makta i Johannesburg, travelt opptekne med å designe Apartheid-systemet. I 1950 returnerte han til Tyskland og slutta seg til sin gamle nazi-kompis Reinhard Gehlen, og vart medlem av BND. På sin nye BND/
CIA-post blei Taubert styreleiar for det CIA-støtta «Nasjonalt forbund for fred og fridom» og også konsulent for forsvarsministeren i Tyskland, eks-nazisten Franz Josef Strauss. Strauss sende han deretter vidare til NATO, som konsulent for «Avdelinga for psykologisk krigføring». Göbbels’ Sanningsministerium resirkulert for å mate kristenfundamentalistane med nokre nykonstruerte, men likevel gamle og kjende, Eventyr Frå Mørkret, berre i ei
anna innpakning.

Ein samtidsstudie av NATOs «tryggingsapparat» blir gitt i boka til Daniele Ganser som også finst på svensk, under tittelen ‘Natos hemliga arméer : Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa’

NATO har også blitt nært knytt til ei rekke terroristbombingar i Italia på 1980-talet som tok sikte på å skape ein «spenningsstrategi» designa for å sleppe til den fascistiske høgrevingen i maktapparatet, og dermed bringe «stabilitet» til landet. Dette programmet gjorde bruk av mange terroristar frå ytre høgre, mellom andre Stefano Delle Chiaie frå Ordine Nuovo og andre avsindige sjeler som på offentlege plassar planta bomber som drap hundretals av menneske, som fekk hjelp til implementeringa av Gehlens NATO-/Nazi- terroristar. Sjølv om ho fekk god dekning i Europa, laga historia knapt ein krusning på vassflata her, takka vere dei føyelege media.

I alt vesentleg er det desse og følgarane deira som styrer NATO, som no drep seg veg rundt om i verda takka vere slike som Barak Obama, Steve Harper og resten av Vesten sine marionett-satrapar [satrap: persisk statthaldar, ein herskesjuk person]; medan dei poserer som forsvararar av menneskeslekta. Det heile blir altfor mykje å femne om utan å miste middagen igjen og igjen.

Publisert 21. Juni 2012 på VoltaireNet
Omsett av Monica Sortland

Tidligere offentliggjort på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • Speidel, Heusinger, Guggenberger, Gehlen, de var alle yrkesoffiserer. De to førstnevnte var på god vei til å bli generalstabsoffiserer allerede under Weimar-republikken. Guggenberger ble aldri general under krigen. Han var i marinen, utdannet seg til arkitekt etter krigen, men ble «headhuntet» av amerikanerne i siste halvdel av 50-tallet og ble da utnevnt til kontreadmiral. Gehlen gikk inn i Reichswehr alt i 1920 da han var 18 år gammel og fulgte et vanlig forløp for en etteretningsoffiser under Weimar-republikken. Så lynskarp som han ble kjent for å være under krigen ville han høyst sannsynlig fulgt tilsvarende løpebane uavhengig av hvorvidt Hitler hadde kommet til makten i 1933. Gehlen var kjent for sin gode situasjonsforståelse og som strengt realistisk i sine vurderinger. Hitler ville derimot ikke lytte til ham, mente Gehlen var «defaitistisk». Gehlen var også klar over Stauffenbergs plan om å ta livet av Hitler i 1943, men tiet og lot den gjennomføre. Det blir i beste fall for enkelt å kalle disse for «nazi-offiserer».

  Svar
 • Halvor Raknes
  4 november 2018 20:06
  Svar
 • Et supplement til denne artikkelen, fra Midt i fleisen:
  https://midtifleisen.wordpress.com/2018/04/29/natos-nazistiske-rotter/

  Denne kontinuiteten er vel verdt et studium. Her er mange steiner å vende.

  Det politiske politiet som avhørte Rinnan høsten 1945, hadde enkelte medarbeidere som var mest opptatt av hans ‘kommunist-arkiv’. De skulle gjøre bruk av det i årene som fulgte. (Og gjett om det som skulle bli ‘Stay behind’ ble orientert.)

  Les Flyum & Wangen: Rinnans testamente. Les Knut Løfsnes. Og les Tore Pryser.

  Svar
  • Ola Henriksen
   5 november 2018 20:37

   Fra din midtifleisen-lenke:

   «Det nazistiske Tysklands hovedmål var å ødelegge det sovjetiske prosjektet; noe de hadde til felles med NATO fram til Berlinmurens fall.»

   Nasjonalsosialistene i Tyskland var tilhengere av nasjonal-staten og oppbygging av velferd for dens innbyggere. ( Som oppbygginen i Tyskland fra 1930-39 også viste.
   I motsetningen til ( den jødestyrte ?) kommunismen med politisk kamp og igangsatte uroligheter på tvers av nasjonsgrenser ( globalisme ):

   /Den 1. september 1939 ved lunsjtid holder Adolf Hitler en tale i den tyske Riksdagen:
   Dere vet at Russland og Tyskland er styrt av to ulike doktriner. Bare ett spørsmål gjenstod som måtte klareres: Tyskland har ingen
   intensjon om å eksportere sin doktrine, og i det øyeblikket Sovjet-Russland heller ikke lenger tenker på å eksportere sin doktrine til Tyskland, ser jeg ikke lenger noen grunn til hvorfor vi skal fortsette å ha motsatte standpunkter. For oss begge er det fullstendig klart at det er kun andre som vil tjene på enhver kamp mellom våre to folk. /
   http://norvesna.no/hitlers-tale-1-september-1939-invasjonen-av-polen

   Men også:

   / Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
   “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres årdning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning. /
   “Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.”
   http://onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

   Svar
   • Vel, jeg ser ingen substansielle feil i sitatet fra artikkelen jeg lenket til. Du velger selv å tro på Hitlers fredelige sinnelag, og ser bort fra det historiske materialet forbundet med Generalplan Ost:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Generalplan_Ost

    Det faller nok litt utenom tema, men: Legg merke til at Quisling betoner at nasjonalsosialismen gjør slutt på ikke bare kapitalismen, men også demokratiet. For venstresosialister og kommunister er sosialismen tvert imot en utvidelse av demokratiet, fra det blott og bart politiske til det politiske OG det økonomiske område. Staten er ikke et mål i seg selv.

   • Ola Henriksen
    23 juli 2019 8:07

    Soriella:
    » For venstresosialister og kommunister er sosialismen tvert imot en utvidelse av demokratiet, fra det blott og bart politiske til det politiske OG det økonomiske område. Staten er ikke et mål i seg selv.»

    Flott, da burde direkte-demokrati være både en vei og et mål?
    http://www.norgespartiet.no/demokrati-ja-men-hva-slags-demokrati/

    Og, der penger kun er et måle-middel lik meterstokken og litermålet.

    Istedenfor ser det ut til at «venstresosialister og kommunister» løper fra privatkapitalismens lekestue rett i armene på «stats»-kapitalismens øredøvende helvete.

 • Svar
 • Berit Anne Einang
  23 juli 2019 12:13

  Her var det sannelig mange misforståelser, eller tilsiktet desinformasjon, bør jeg vel heller si ….

  Svar
  • Ola Henriksen
   23 juli 2019 19:53

   Misforståelser og desinformasjon kan vel avklares med riktigere informasjon?

   Svar
 • «…og ikkje før han (Hitler) sveik dei med angrepet på England, gjekk Dei allierte ihop for å kjempe mot nazi-styrkane.»

  Det var England ( og Frankrike ) som erklärte Tyskland krig. Tyskland hadde ikke angrepet noe som helst engelsk ( eller fransk ).

  Svar
  • Ola Henriksen
   5 august 2019 23:13

   Pyttsan.
   Når det gjelder 2 verdenskrig, årsak, startere og utførte grusomheter, er det meste konstruerte historier ( av vinnerene ). ( Kalt «Historie».)
   Folk er opplært, av bakmennene & media, til å være politisk-religiøse; de tror på historier , og er ikke interessert i fakta.

   Svar
   • Knut Andreas Myklebust
    22 september 2019 0:52

    Om ein ser på data, så Starta 2ww 1 september 1939, da England og Frankrike erklere krig mot Tyskland, Noko som også var samme Dato som Tyskland gjekk til anngrep på Polen.
    Dette var Tyskland advart mot på førehand, om Tyskland anngrep fleire land i Europa, etter dei hadde gått inn og tatt Østerrike og seinere Sudetenland, som var ein del av Tsjekkoslovakia, som dei fekk ta, i ein avtale med Storbritannia og Frankrike, i Munchen avtalen i 1938.
    Men når Tyskerne gjorde krav på Gdansk i 39, blei dei advart, gjekk dei inn i Polen, så blei det krig.
    Så det att dei ikkje brydde seg før Hitler såg mot Vest, er reint tullpreik, som sette eit stort spørsmål ved resten av innhaldet!!

   • Ola Henriksen
    22 september 2019 8:15

    Den delen av Polen var tidligere Tyskland, stjålet etter 1 verdenskrig, og bebodd med /av en overveiende del tyskere. – Som ble trakkasert av den polske ledelsen,og en polsk mobb. ( Lik Ukraina i dag ?)
    For det var fortsatt en store tysk minoritet i Polen, og en en utrolig terror mot disse ble etablert. Det resulterte i store drap , ofre for polsk mobb/regjering. Hendelsene og politiske intriger i løpet av de siste dagene av august og begynnelsen av september er omhyggelig rapporteres og referert i boken, The Tvunget War, ved den eminente amerikanske historikeren David Hoggan . Forutsetningen om noen skyld for Hitler i utbruddet av krigen er rett og slett latterlig. Hitler, reagerte raskt mot hjelpeløse tyske minoriteter.. Som tysk statsleder var en slik reaksjon naturlig.
    Krigen var ønsket, og forberedt av vestmaktene, Polen ble brukt.

   • Berit Anne Einang
    22 september 2019 14:54

    Der er sannheten vi for all del ikke må få vite noe om !!!

   • Da ligger det allerede en enorm selvmotsigelse i at vestmaktene erklærte Tyskland krig for å redde Polen, senere uten protest gav bort Polen med resten av Øst Europa til Sovjeterne og lot OSS agenten Douglas Bazata myrde US General George Patton for at han ikke skulle stille som presidentkandidat i det første etterkrigsvalget. Patton ville tvinge Russland til å avstå erobringene. England og USA hadde dessuten en svær rolle i å få til krig mellom Polen og Tyskland i 1939: https://www.unz.com/article/why-germany-invaded-poland/

 • Hvordan forklarer man Nazi-Tysklands invasjon og okkupasjon av rest-Tsjekkoslovakia den 15. mars 1939? Overtakelsen av Sudentenland var vel en del av det såkalte Anschluss. Men hva kalles invasjonen av rest-Tsjekkoslovakia, var ikke dette egentlig i praksis starten på WW2 og også starten på opprettelsen av det tyske Lebensraum østover?
  «Fra britisk side var formålet med Münchenavtalen å forhindre en ny storkrig. Men allerede den 15. mars 1939 brøt Adolf Hitler avtalen ved å invadere resten av Tsjekkoslovakia, og den 1. september 1939 invaderte Tyskland Polen med den følge at Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland».
  https://no.wikipedia.org/wiki/Sudetenkrisen

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nesten krise i økonomien:

Massiv spekulasjon mot USAs statsobligasjoner i mars.

Forrige innlegg

Er det sant det mediene forteller oss.

Er det borgerkrig i Syria?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.