POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Rapport fra et USA-sykehjem:

Covid tok ikke livet av mange, men vaksinene gjorde det. Hva med Norge?

16 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Covid-dødsraten ved sjukeheim over 10 gongar høgare etter covid-vaksinering. 

Skulle den ikkje bli redusert?

Sjukeheimen Apple Valley Village Care Center i Minnesota, USA, opplevde ein auke på over 10 gongar fleire som døydde av Covid etter utrullinga av covid-«vaksinane» i desember 2020. Det står i dei offisielle Medicare-rapportane. Og ein tilsett avslørte at 30% av pasientane der døydde rett etter sprøyteskota. Altså: CDC laug og folk døydde.

It’s in the official Medicare reports! And an employee revealed that 30% of the residents died directly after the shots. Bottom line: the CDC lied and people died.

Av Steve Kirsch

den 15. august, 2023

Eg fekk nyleg høyre ei utruleg historie frå ein tilsett ved Apple Valley Village Health Care Center i Apple Valley, Minnesota.

Før vaksinane kom, var det 27 tilfelle av COVID og ingen dødsfall som følgje av COVID. Ikke eitt einaste dødsfall.

Så ting var under kontroll. Ingen trong vaksine; ingen døydde. Men dei måtte rulle ut vaksinen fordi dei fekk beskjed om å gjere det.

Her er kva som skjedde deretter:

 1. 30 % av pasientane døydde av vaksinen på 3 veker: Over 40 menneske døydde i løpet av 3 veker etter sprøyta. Rundt 140 pasientar budde på senteret på det tidspunktet, så vaksinen tok livet av nærare 30 % av bebuarane.
 2. 10 gonger høgare dødsrate frå COVID: Kort tid etter vaksineutrullinga var det på berre 3 veker 90 tilfelle av COVID som resulterte i 28 dødsfall som følgje av COVID. COVID, som ikkje var dødeleg før folk fekk sprøytene, ser ut til å ha gjort folk mykje meir sårbare for COVID og mykje meir tilbøyelige til å døy av COVID. Du treng ikkje ta mitt ord for det; det står rett der i dei offisielle dataa frå den amerikanske regjeringa, CMS-dataene: ein 10 gonger høgare dødsrate frå COVID etter vaksinen.

Kort sagt, COVID-vaksinane var ein absolutt katastrofe på det senteret. Alle heldt tett om det. Dei sa ikkje ein gong frå til nøkkelmedlemmar i leiinga (som t.d. personen ansvarleg for PR).

Ingen som jobbar der i dag ville svare på anropa mine for å stadfeste desse rapportane, av ein eller annan grunn. Eg klarar ikkje å forstå kvifor. Eg vil berre vite sanninga.

Det er nesten som om dei skjuler noko.

Eg valde ein tilfeldig institusjon for samanlikning, og tala der var enno verre; vaksinen tok livet av alle på den institusjonen og gjorde folk mykje meir tilbøyelige til å døy av COVID også. Faktisk var det så ille at fleire døydde av COVID enn dei som vart smitta av COVID!

Til slutt, den viktigaste læresetnaden, igjen, er at vi treng full openheit om dataa på individnivå i offentleg helse. Når vi har denne openheita, kan vi umiddelbart sjå kor feil dataa er. Uten den openheita, stolar vi feilaktig på data vi aldri skulle ha stolt på.

Det er synd at ingen i offentleg teneste er samd med meg i dette, og vil støtte eit lovforslag for å gjere helseregistra offentlege.

Det må vere ein grunn til at ingen sjukeheimar i Amerika vil dele dataene sine med meg, men eg klarer ikkje heilt å skjøne kva det er. 😉

Vel, endeleg fekk eg ønsket mitt oppfylt: Eg fekk data frå ein tilsett ved Apple Valley Village Health Care Center.

Sundag 3. januar 2021 vart denne tilsette kalla tilbake på jobb midt i ferien på grunn av eit massivt tal dødsfall som byrja å skje like etter at COVID-vaksinane vart gitt 28. og 29. desember 2020 (måndag og tysdag).

Med andre ord, berre 5 dagar etter sprøytene, hadde senteret blitt til ei krigssone. Det var så ille at dei måtte kalle tilbake tilsette til arbeid tidleg frå ferie for å handtere alle lika.

Over 40 personar døydde i løpet av ein 3-vekers periode i januar ved ein institusjon som hadde 140 pasientar ved starten av 2021 (totalt 178 sengeplassar). Det er eit tap på nærare 30 % av bebuarane som døydde av vaksinen.

Dette er ein katastrofe. Kanskje det er derfor sjukeheimane ikkje vil svare på anropa mine?

Val av stad

Denne sjukeinstitusjonen vart utvald til denne historia fordi eg vart kontakta av ein varslar der som gav meg kvantitativ informasjon og datoar.

Eg plukkar ikkje ut berre det som passar meg. Eg dokumenterer berre informasjon som blir tilbode meg.

Og om vaksinen er trygg, kan det ikkje finnast ein einaste institusjon der vaksinen er utrygg og der store delar av pasientgrunnlaget døyr. Så ei enkelt institusjon kan bevise at nullhypotesen (vaksinar er trygge) er gal.

Dei viktigaste funna blant det innrapporterte:

 1. COVID-dødsrate før vaksinen: 0 dødsfall i 27 tilfelle av COVID. Ein dødsrate på null.
 2. COVID-dødsrate etter vaksinen: 28 COVID-dødsfall av 90 COVID-tilfelle, ein meir enn 10 gonger auke i raten (teknisk sett er det ein uendeleg auke sidan raten før var 0).
 3. Dødsfall av alle årsaker per dose forårsaka av vaksinen: 40 dødsfall på 140 dosar, som er meir enn 1 dødsfall for kvar 4. dose. Det er ikkje ein skrivefeil. 

Lærdommar frå Apple Valley Village:

1. Dette er grunnen til at sjukeheimane aldri snakkar om kor stor suksess vaksinane var. Det er ikkje fordi dei er sjenerte. Det er fordi vaksinane tok livet av ei massiv mengd eldre menneske.

2. Ingen sa noko. Det var ingen PR om dette, ingenting for å informere samfunnet. Selskapet gav ikkje ein gong beskjed til kommunikasjonssjefen sin om kva som skjedde.

3. Ingen vil snakke om det i dag. Selskapet svara ikkje på anropa mine, og tru meg, eg ringde mange menneske.

4. Medicare-statistikken er offentleg nedlastbar. Alle kan verifisere at før COVID-sprøytene var det NULL dødsfall blant 27 tilfelle COVID. Dei kan òg verifisere at berre nokre veker seinare, etter sprøytene, steig dødsraten frå COVID til 28 dødsfall på 90 tilfelle, nesten ein 1 av 3 døydde av COVID, opp frå null.

5. Institusjonen mista nærare 30 % av pasientane sine på berre 3 veker, berre frå sprøyta aleine (ikkje frå COVID).

6. Sjølvsagt vil ikkje alle institusjonar sjå slik høg dødsrate, men det faktum at ein kan finne ein einaste institusjon med dette nivået av dødsfall, seier at det er noko alvorleg gale med vaksinen, til dømes kvalitetskontroll av vareparti [batch/lot, mrk.].

7. Vaksinen gjorde nøyaktig det motsette av det folk vart fortalde.

8. Når eit barn døyr av å drikke utrygg babymat, stenger vi ned produksjonen. Når eldre menneske døyr på ein sjukeheim, er det ingen som bryr seg.

Dette er ikkje det einaste dømet 

Grunnen til at eg kritiserer Apple Valley, er at eg klarte å få informasjon frå ein informant til å samanlikne med offisielle data frå Medicare. Dei samsvarer ikkje. 

Men denne staden er på ingen måte det einaste dømet i Medicare. Med 15 000 sjukeheimar oppførde, er dette eit «målrikt miljø.» Eg trengde ikkje anstrenge meg i det heile for å finne mykje verre døme. 

La oss ta i bruk database-tala frå 2020 og 2021 og sjå på, til dømes, leverandørnummer #315506, som er PROMEDICA SKILLED NURSING & REHAB (WASHINGTON Township), som eg berre plukka ut tilfeldig. Eg ringte dei og klarte å få snakka direkte med nokon som kunne hjelpe meg. Han er ny der (sjukeheimen vart kjøpt opp av ei ny eining i februar 2023) og sa at han skulle kontakte meg igjen med data. Eit stort steg frå «ghosting»-opplevinga mi ved Apple Valley Village. Merk at Promedica er eit stort selskap; dei har verksemd over heile USA, som du kan sjå på denne oversikten:

Før utrullinga av COVID-vaksinane, rapporterte denne fasiliteten følgande tal for 2020: 

 • COVID-tilfelle: 50
 • COVID-dødsfall: 34
 • Totalt antal dødsfall: 60

Så det er svært forskjellig frå tala til fasiliteten i Apple Valley. Før vaksineringa kom over halvparten av samtlege dødsfall frå COVID, og 68% av COVID-tilfella enda med døden.

Så dette får COVID til å sjå super-dødeleg ut, medan Apple Valley fekk COVID (før vaksineringa) til å sjå mild ut.

Eg veit kva du tenker:

Korleis kan det vere mogleg? Korleis kan eit virus ta livet av 68 % av dei eldre pasientane på ein institusjon (Promedica), medan det ikkje er eitt einaste dødsfall på ein annan (Apple Valley Village) i løpet av same tidsrom i 2020?

Vel, ingen undersøker dette fordi vi ikkje har hatt openheit kring helsedataa som er tilgjengelege for offentlegheita. Alt er grave ned der folk ikkje kan finne det.

Kva trur eg? Eg veit ikkje, for Apple Valley Village vil ikkje prate. Og det er neppe slik at Medicare kjem til å granske det og forklare avviket. Heller ikkje vil The New York Times eller nokon i hovudstraumsmedia bry seg om det. Deira oppdrag er å fremje narrativet, ikkje å finne sanninga. Og det er ingen sjanse for at nokon i Kongressen blir nysgjerrige heller. Berre eg.

Så COVID-vaksinen skal redde oss, ikkje sant? Ein kan jo ikkje få det verre enn ein dødsrate på 68 % frå COVID!!

Det var i alle fall det eg tenkte…

Vel, du vil aldri gjette kva for tal som vart rapporterte til Medicare frå den institusjonen, frå starten av 2021 fram til 8. mars 2021 (i hovudsak dei første to månadane av 2021):

• 20 tilfelle av COVID, men 58 dødsfall som følge av COVID!!!

Høyr no her… akkurat då du trudde ting var ille før, vart det nett endå verre.

Det var nær 3 gongar så mange som døydde av COVID som det var som vart smitta av COVID!

Med andre ord, dødsraten frå COVID gjekk frå ein dødsrate på 68 % til… trommevirvel, takk… og firedobla seg etter vaksineutrullinga til ein dødsrate på 290 %!!!

Dette er utruleg for meg.

Eg har aldri høyrt om at fleire døyr av ein sjukdom enn dei som faktisk blir smitta av sjukdomen.

Men det står svart på kvitt der i MEDICARE-DATAA. Og det har også vore igjennom MEDICARE sine kvalitetskontrollar.

Alle desse dødsfalla skjedde omtrent 2 månadar etter vaksineutrullinga. Eg lurer på om nokre av desse dødsfalla kan ha kome som følge av den trygge og effektive «vaksinen»?? Kva tenker du?

Her er tala for COVID-infeksjonar, COVID-dødsfall og dødsfall av alle årsaker ved denne institusjonen i 2021, slik at du kan sjå at eg ikkje vel ut berre det som passar meg:

Selskapet Promedica sine data, henta ut frå offisielle CMS-data. Kolonnene i skjermbildet er: Veka som enda på denne datoen, Data innlevert (Y for Yes, Ja), Gjennomgått kvalitetssikring, Tal på pasientar (som bur på institusjonen) som gjeldande veke har fått stadfesta COVID-19, Totalt tal på pasientar med stadfesta COVID-19, Totalt tal på pasientar som har døydd (alle årsaker inkludert) [sidan dei starta å registrere korona-tal i mai 2020? Sidan starten av «korona-pandemien»? Mrk.], Tal på pasientar som gjeldande veke har døydd av COVID-19, Totalt tal på pasientar som har døydd av COVID-19, Tal på sengeplassar, og Totalt tal på «okkuperte» sengeplassar.

Talet på dødsfall uansett årsak gjekk tilbake til nær null. No, merk deg dei vekentlege dødsfalla av alle årsaker. Eg skal forstørre det for deg slik at du klart kan sjå at like etter at dei rulla ut den trygge og effektive vaksinen, så skaut talet på dødsfall per veke i veret til uovertrufne nivå, for så å raskt forsvinne.

Det slåande og uomtvistelige her, er at over ein periode på to månadar (frå starten av året til veka som enda den 7. mars -21), døydde 153 pasientar ved ein institusjon som i snitt hadde færre enn 100 senger i bruk i den same perioden. Det er ein påfallande høg dødsrate. Det einaste «uvanlege» var innføringa av vaksinen.

Om vaksinen hadde fungert som lova, ville ingen av dei 20 COVID-tilfella ha døydd av COVID sidan vaksinen ville ha forhindra det. Så alle dei 153 dødsfalla på to månadar (i praksis ein statistisk umogleg dødsrate på 153 %) måtte hovudsakleg ha skjedd på grunn av vaksinen.

Om vaksinen ikkje hadde fungert i det heile, kunne maksimalt 20 dødsfall på grunn av COVID ha skjedd (frå dei 20 tilfella av COVID), og legg til 10 dødsfall for den underliggande vekentlege dødsraten. Det ville då gi berre 123 ekstra dødsfall over to månadar basert på 100 pasientar, noko som er ein imponerande dødsrate på 123 % frå vaksinen sjølv(!)

Nøkkelkolonnene i reknearket (for Promedica) forstørra.

Kunne nokon av desse dødsfalla vere på grunn av COVID?

Sjå på Leverandør #396122, FOX SUBACUTE AT MECHANICSBURG i MECHANICSBURG, PA.

Det var ingen tilfelle av COVID ved denne sjukeheimen. Likevel kom det eit stort tal dødsfall i dei to månadane etter vaksineutrullinga. Deretter stupte dødstala tilbake til null.

Fleire menneske døydde (138 for året) enn det var pasientar ved institusjonen (53).

Så det var ein dødsrate på over 100 % like etter at vaksinane vart rulla ut, utan nokre dødsfall eller diagnosar av COVID.

Medicare Nursing Home-databasen

Medicare-databasen er eit rikt mål for sanningssøkarar, fordi den gir vekesvise data på individnivå, og det er vanskeleg å skjule inkonsistensar, som du kan sjå frå analysen vår.

Av den grunnen ventar eg at Medicare snart vil legge den ned, slik at ingen andre kan analysere den og få det til å sjå dårleg ut for dei.

Last den ned medan du framleis kan, og du kan verifisere alt eg skreiv i denne artikkelen (unntatt vaksinedødsratene, som eg fekk frå ein Apple Valley-tilsett):

Medicare Nursing Home data download link (official mortality data for all nursing homes in US)

Inga openheit om helsedata på individnivå

No ser du kvifor alle mine krav om openheit for helsedata på individnivå i offentleg helsevesen har falle for døve øyre. Eg har enno ikkje funne ein einaste lovgivar i nokon stat eller i den amerikanske Kongressen som er villig til å sponse eit lovforslag som vil la allmennheita få vite sanninga om vaksinane. For meir informasjon om Apple Valley Village:

 1. Apple Valley Campus (website)
 2. Management team
 3. US News analysis (ratings)
 4. Crucial report (ratings)

Ingen respons frå Apple Valley Village

Eg tok kontakt med fleire leiarar i selskapet som eig institusjonen (Cassia), og ingen av dei ville svare meg for å kommentere mine påstandar. Eg kan fortelje deg dette: det stod ikkje på innsatsenfrå mi side. Eg ringde til og med tidlegare tilsette, og dei kom alle raskt tilbake med svara sine! Hmmm…..

Respons frå Promedica; Washington Township

Eg klarte å få snakka direkte med nokon der. Han lova å kontakte meg igjen. Eg vil oppdatere denne artikkelen når eg høyrer tilbake frå han. Han nemnde at institusjonen vart kjøpt opp av nye eigarar i februar 2023.

Dette er faktisk eit lykketreff, for dei nye eigarane bør ikkje vere redde for å prate; dei har ikkje ansvaret for det som skjedde!

Viktige unntak

Ikke alle sjukeheimar rapporterer statistikk som dette.

Men desse svarte svanane er heilt reelle (den tilsette ved Apple Valley Village vart ikkje kalla tilbake til jobb frå ferie utan grunn), dei kan ikkje avskrivast, og det er truleg hundretals, om ikkje tusentalsfleire sjukeheimar med urovekkande statistikk etter vaksineutrullinga.

Om andre sjukeheimar ikkje opplever liknande statistikk, tyder det mest truleg på at det er eit problem med kvalitetskontrollen av vaksinane; nokre parti er betydeleg verre enn andre.

Korleis dette kunne unngå falkeblikket til vårt alltid vaktsame CDC og deira ikkje-eksisterande kvalitetskontrollprosess for vaksinane, anar eg ikkje.

Omsett av Monica Sortland

Redaksjonen beklager at noen av tabellene nesten er uleselige. Vi viser til original-artikkelen: https://kirschsubstack.com/p/apple-valley-village-health-care

Forsidebilde: Lexica1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 875 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

16 kommentarer. Leave new

 • Tall fra USA viser at skader og sykdommer blant piloter har økt fra ca 200 i året før 2020 til over 4000 i 2022.

  https://www.zerohedge.com/medical/airline-pilot-dies-flight-miami-chile

  Svar
  • Piloter i flyvende fly dør på do, og buss-sjåfører kjører rett inn i bygninger, plutselig og uforklarlig. Legestanden er paff og «baffled», utrolig vanskelig å se noen sammenhenger her, folken;. hvordan kan det ha seg? De pønsker og pønsker for å finne på nye og like lite troverdige bortforklaringer. Papirene på sin utdannelse kan de tørke seg i rævva med. Velkommen til den nye normalen hvor «vaxxidents» er like dagligdags som voldtekter og knivstikkinger og kjønnslemlestelse av en generasjon som er ufruktbar anyway hvis de er sikkert og effektivt kjemisk kastrert av Pfizer.

   Svar
   • «Hvordan går det med din ektemann, Pilot CrashBomBom?»
    «Han døde på do.»
    «Uff, så leit, og din sønn?»
    «Nei, han kjørte inn i en barnehage hvor de voksne gikk nakne, det ble et fryktelig griseri å rydde der, men sånn er livet, ingen visste hvem som var hva under trusene .»
    «Å ja. overlevde din sønn?»
    «Ja da, han fikk blodoverføring fra den sikkert og effektivt vaksinerte blodbanken.»
    «Åh, det var da enda godt!»

    Svar
   • Vi vet nå at ivermectin virker svært godt mot at korona, og antakelig andre kommende «menneskeskapte» virus. Norsk myndigheter ønsker ikke at nordmenn skal få tak i denne medisinen.

    SÅ sant du ikke har fått SKABB. Noen som vet om en smitteklubb for Skabb,…;-). Hvis en lege kan påvise skabb , så har du krav på ivermectin.
    Norske legemiddelmyndigheter, felleskatalogen, forsøker så godt de kan å diskreditere ivermectin ift absolutt alle andre medisinske tilfeller, unntatt skabb. Skabb er siste håp.

    Er det noen som vet om et sted man kan få skabb…?….Man blir helt frisk av skabb, ergo burde det være en god investering. Må anta at legen kan skrive ut litt mer enn strengt tatt nødvendig.

    Svar
 • Et sikkert og effektivt biovåpen, «brought to you by Pfizer.»

  Svar
 • mRNA-inkjeksjonane er éin ting. Ein annan er den fryktelege omsorgsforsømminga som fann stad under nedstenginga frå mars 2020 og ut året. Dei eldre såg aldri sine pårørande, og dei pårørande var fortvilte. Sjukeheimen eg på den tida jobba på prøvde å få til møte mellom bebuarane og dei pårørande på nettbrett, men bebuarane skjønte ikkje konseptet. Når dei pårørande omsider slapp inn, måtte dei gå med munnbind og halde anten éin eller to meter avstand – igjen skjønte ikkje dei mange demente bebuarane kva som skjedde og kvifor dei ikkje fekk klemme sine kjære.

  Eg var sjølv vitne til at ein bebuar fekk korona-«vaksine», vart sjuk like etterpå og døydde etter eit langt sjukeleie – utan at verken sjukepleiaren som sette dosen eller leiinga ville vedkjenne seg at «vaksinen» var ein mogleg årsak. Total fornekting, og eg vart kalla «konspirasjonsteoretikar» og til slutt avskjediga.

  Helse-Noreg i eit nøtteskal.

  Mi eiga beretning om bebuaren som døydde av «vaksinen» (artikkelen har òg blitt delt på Derimot):

  https://saksyndig.com/2022/06/07/ein-sjukeheimbebuars-dod-fra-covid-19-vaksine-ei-personleg-beretning/

  Svar
 • «…den viktigaste læresetnaden, igjen, er at vi treng full openheit om dataa på individnivå i offentleg helse. Når vi har denne openheita, kan vi umiddelbart sjå kor feil dataa er. Uten den openheita, stolar vi feilaktig på data vi aldri skulle ha stolt på.»

  Selvfølgelig også i Norge.
  Dette burde det ikke være en kamp for å få /få tilgang til. Av uhildede mennesker som ønsker sannheter, ikke politikk/løgn. Det er innbyggerne som betaler de ansatte i statistisk sentralbyrå.

  Svar
 • AfDs Florian Jäger sammenlignet «vaksinen» med jødeutryddelsen, forteller NRK; fæle greier å si noe sånt når «vaksineringskampanjen mot koronaviruset trolig reddet tusenvis av liv», ifølge statskanalen vi tvinges til å sponse på skatteseddelen. Har alle ansatte i NRK fått alt de trenger av sikker og effektiv beskyttelse og oppfriskningsdoser? Det håper jeg virkelig.

  Svar
  • e:
   «…med jødeutryddelsen ..fæle greier …»

   Og også når vi vet at ‘jødeutryddelsen/gassingen’ var en løgn, som først ble ‘sannhet’ når den ble gjenntatt nok ganger; – og tvil og diskusjon ble forbudt/sensurert.

   Men Tyfus ( spredt via lus), som de tyske myndighetene prøvde å slå ned med store FARE-oppslag i leirene og lusemiddelet Cyklon B var lenge effektivt.
   Underlig politikk fra de slemme,
   – siden dette vel var ‘dødsleire’, ikke interneringsleire. (?) – Så hver luse/Tyfus-død burde vel være velkommen ?

   Helt til de allierte bombet i stykker tilførselsveiene til leirene.
   Med helt utilsiktet resultat selvfølgelig. 😉
   Leire med tusenvis av mennesker trengte vel ikke tilførsel av hverken lusemiddel, legemidler eller mat, ifølge de gode.

   De ( og Churchill), de samme gode, hadde jo erfaringer med døds-leire som ble brukt for å sulte mennene til overgivelse i Boerkrigene noen år tidligere, ved å fange boernes koner og barn i leire og ikke gi de mat og vann, så de sultet ihjel.

   Dobbeltmoral hadde de gode nok av dengang, også, tydeligvis.
   ( Også Jfr. klasebombene som som Ukraina/USA bruker i sin krig, -mens de, og media i Norge, beskylder Russland for det samme. )

   Svar
   • Kan du fortelle mere om dette?

    Svar
    • Hvis det er Holocaust du tenker på, så er det en god gjennomgang her:

     http://www.vigrid.net/hcforbsannhet.htm

     Svar
     • x:

      Fra lenken din:

      «Med grusomhetspropaganda vi har vunnet krigen … Og først nå skal vi virkelig begynne! Vi vil fortsette denne grusomhetspropaganda, vi vil øke det inntil ingen vil si et godt ord om tyskerne, inntil alt vil bli ødelagt av den sympati de fortsatt måtte ha i andre land, og inntil de blir så forvirret blant sine egne, at de ikke lenger vet hva de gjør. Når dette er oppnådd, når de begynner å forurense sitt eget reir, og ikke motstrebende, men med ivrig vilje å forsvare seierherrene, først da seieren er fullstendig. Endelig fullført vil den aldri være. Omskoleringen krever nøye, uopphørlig pleie og omsorg som en engelsk plen. Bare et øyeblikk av uforsiktighet, og ugresset bryter gjennom.»

     • Det pussige er ;
      – at når folk blir fortalt, eller leser, om de mest absurde historier fra Holocaust-narrativet, uten ordentlig bevis, så sluker de disse rått.
      ( Selv om de synes det er forferdelig.)
      Hvis man forteller at man har bevis for at dette er konstruerte løgner, så blir de ikke GLADE for at dette forferdelige ikke har skjedd.
      – Men aggressive, og forlanger bevis. – Og mere bevis.
      Og når man kommer med flere bevis. ..;
      – er det hele plutselig uinteressant.

      Som Ibsen sa:
      ‘Tar du livsløgnen fra et ‘ gjennomsnittsmenneske’ ( dvs. …..) , så tar du livslykken fra det.

 • Når man ønsker depopulasjon, er massevaksinering av befolkningen like genialt som det er kynisk og grusomt. Man slipper et virus (som viser seg å egentlig ikke være særlig farlig), man skaper frykt og panikk, man forbyr all effektiv medisin – før man kommer med den endelig løsningen; en vaksine som tilsynelatende skal redde folk fra død og elendighet. Og således går folk mer enn gjerne til «slakterbenken»…. Og alle påstander om dødsfall etter vaksinering blir feiet under teppe og kalt konspirasjonsteorier. Og sånn går nu dagan… Jeg er såå glad for at jeg «luktet lunten» så og si fra dag en – men er så lei meg på vegne av alle dem som lot seg lure eller av diverse grunner følte seg tvunget til å ta denne giften.

  Svar
 • okay, så er de som bedro oss på vei ut

  Svar
 • Kenneth Demac
  20 august 2023 22:25

  https://www.bitchute.com/video/XQU5BoIH8xf5/

  Dr. Ana Mihalcea – Darkfield Microscopy Of Lantus And Humalog Insulin Shows Self Assembly Hydrogel

  Alle vaksiner og injiserbarvæsker nå inneholder selvmonterende dna nanobot maskiner inkludert bedøvelse.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Les den:

Sannheten om Palestina og «Israel»

Previous Post

Tilslørt politikkutforming

Arendalsuka: «Må bare være der». Hvorfor? Ikke for politikk hvertfall.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.