POSTED IN Helse, Psykologi

Psykologiske studier viser at gruppepress virker:

Frykt trumfer fornuft.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

ER COVID-19 EN GEDIGEN SOSIALPSYKOLOGISK REPLIKASJON AV STANLEY MILGRAMS LYDIGHETSSTUDIER OG SOLOMON ASCH SINE KONFORMITETSSTUDIER?

Av Psykolog Christopher Lien

Rett etter at norske helsemyndigheter valgte «å stenge ned» Norge i to uker i mars, ble jeg intervjuet av Nettavisen. I intervjuet advarte jeg mot hva isolasjon gjør med mennesker i sin alminnelighet. Jeg sa at vi vet at isolasjon har en nedbrytende effekt på oss mennesker, og det i løpet av relativt kort tid. Jeg refererte til Forskning.no hvor forskere har sett på 25 tidligere studier hvor karantene har blitt brukt som et virkemiddel for å forhindre spredning av virussmitte. Studiet ble publisert i The Lancet og viser at mennesker i karantene viste økte symptomer på psykologisk stress. 

Mer spesifikt fant man en sterk økning av depresjon, irritabilitet, angst, søvnmangel, sinne og stress. Tap av impulser i samhandling med andre vil for mange resultere i grubling, tvangstanker, depresjon, fortvilelse og angst samt følelsen av at alt eskalerer. 

Etter å ha gjennomgått de ulike studiene kom forskerne med en klar anbefaling. Hold karantene så kort som mulig. Flere av studiene viste nemlig at en karantene på over ti dager, kunne gi dårligere mental helse. Noen viste tegn til unnvikelsesatferd en tid etter at karantenen var over, det vil si at de begrenset sosial omgang og lot være å gå på jobb. 

Videre uttrykte jeg i intervjuet bekymring for alle de som allerede hadde psykiske utfordringer, da en rekke virksomheter innen psykisk helsevern måtte stenge dørene for de pasientene de allerede hadde, samt at de ikke kunne gi noe tilbud til nye pasienter. 

Jeg var fornøyd med at jeg som en av de aller første med helsefaglig utdannelse i Norge kunne nå ut i offentligheten og advare mot hvilke uheldige og skadelige virkninger sosial isolasjon har på menneskers psykiske og fysiske helse. I god tro ga jeg meg selv et klapp på skulderen og tenkte: «nå har du sannelig gjort et samfunnsgavnlig stykke informasjonsarbeid og brukt din faglige kompetanse understøttet av referanser til solid forskning for å få til dette». Videre tenkte jeg litt opprømt at: jøss, nå var du tidlig ute, faktisk av de første som kom med disse høyst nødvendige advarslene om skadevirkninger av isolasjon og fremmedgjøring.

Hvor er fagfolkene som vet hvor ødeleggende sosial isolasjon er?

Jeg var overbevist om at i de neste dagene og ukene etter intervjuet med meg, ville det komme et skred av andre fagfolk med medisinsk eller sosialfaglig kompetanse som ville melde seg på banen. 

Jeg regnet med at leger, samfunnsmedisinere, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere og fysioterapeuter ville engasjere seg med sin faglige kompetanse for å avhjelpe situasjonen og fortelle om potensielle skadevirkninger av fryktskapning og isolasjon. Jeg så fram til uttalelser om hvordan angst, frykt og isolasjon virker på immunforsvaret og menneskets psykofysiologi. Videre antok jeg at myndighetene ville gå ut med råd om hvordan man kunne styrke immunforsvaret gjennom å gi hverandre emosjonell støtte, fysisk aktivitet og kostholdsråd.

Det forble rungende taust blant helsepersonell som kunne advare mot panikkskapning og uheldige virkninger av nedstengning knyttet til ulik helseproblematikk. Likeledes hørte man ingen jurister nevne hvilken alvorlig inngripen tiltakene hadde i forhold til menneskers juridiske rettigheter.

Var det basert på fakta å skremme med tusenvis døde?

En av de leger som fikk stor offentlig oppmerksomhet, var Gunhild Alvik Nyborg som i beste sendetid nærmest uimotsagt i 33 minutter fikk skremme hele nasjonen med sine krigsallegorier, skremselspropaganda og varsler om 150 000 døde nordmenn om ikke hele samfunnet stengte ned i 14 dager. Jeg hadde frem til «Debatten» på NRK den 18. mars, levd i den naive tro at helsepersonells oppgave var å fremme saklig, ikke spekulativ forskningsbasert informasjon og hvor helsepersonells oppgave er å berolige allmenheten med tanke på å redusere tilløp til panikk og unødvendig angst og uro.

Jeg tok feil, og opplevde deretter at media og fremtredende politikere og talspersoner fra Helsedirektoratet kastet seg på det jeg vil kalle en spekulativ panikkskapende desinformerende bølge. Om de var vitende eller uvitende om straffelovens paragraf 187, som sier at «…med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved uriktig melding, et ubegrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller lignende forsettlig eller grovt uaktsomt volder- … sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker. På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden.» 

Det er psykisk skadelig å utsett folk for langvarig frykt. Det er mange ting som kan skremme mennesker.

Så langt har jeg ikke sett at straffelovens paragraf 187 har kommet til anvendelse, ei heller at jurister har minnet om at dette er et ris bak speilet for den som farer med uriktig informasjon og som bevisst eller ubevisst fremkaller allmenn frykt.

Ganske forbauset- og etter hvert gradvis mer frustrert- savnet jeg fagfolkenes kritiske bemerkninger og innsigelser på den ensidigheten i informasjon som ble presentert rundt hele komplekset knyttet til den påståtte pandemien – enten dette var fra medisinsk hold, jurister eller fra kompetente statistikere. Tallene knyttet til sykdommen var jo ikke spesielt dramatiske. De som døde av viruset var i hovedsak eldre personer som hadde levd lengre enn befolkningens gjennomsnittlige levealder og i tillegg hadde 90% av dem minst en alvorlig kronisk dødelig sykdomstilstand. 

Spørsmålet om disse dødsfallene skyldtes at de døde MED Covid-19 eller AV Covid-19 ble ikke presentert på en etterrettelig måte av noen med dokumenterte kvalifikasjoner. Samtidig som disse fakta forelå, ble de systematisk underkommunisert fra ansvarlige helsebyråkrater, politikere og media.

Vinter, vår og sommer gikk uten at innsigelsene fra faglig kompetent hold meldte seg. Hva kunne denne overveldende bristen i faglige kompetente ytringer fra alle tenkelige medisinske faggrupper skyldes? Spesielt dramatisk fortonet det seg når tiltakene for å begrense smitten av et objektivt sett relativt ufarlig virus medførte sosial nedstengning med de overnevnte skadevirkningene samt permitteringer, massearbeidsledighet, konkurser og manglende medisinsk oppfølging av andre medisinske tilstander. For å forstå dette på et dypere nivå, mener jeg at man igjen må søke til faglige forskningsbaserte kilder.

Sosialpsykologiens konformitetsstudier kan forklare mange av mekanismene som ligger til grunn for den rungende taushet som har gjort seg gjeldende fra de som presumptivt skulle ha kunnskap og faglig integritet til å kunne nyansere og redusere den rådende fryktskapningen om Covid-19 viruset. 

Solomon Eliot Asch var en polskfødt amerikansk psykolog. Han beskjeftiget seg særlig med gestaltpsykologi, og var en pionér innen sosialpsykologien. Asch er særlig kjent for sine studier av sosial påvirkning og konformitet. Wikipedia

Konformitet vil si at man tilpasser holdninger eller atferd ut fra hva som fremstår som sosialt akseptabelt. Tidlig på 1950 tallet gjennomførte den amerikanske psykologen Solomon Asch flere klassiske eksperimenter ved Swarthmore College for å lære mer om konformitet. Han var interessert i hvordan enkeltpersoner påvirkes og formes av sosiale grupper. 

I et typisk eksperiment ble grupper med syv til ni deltagere satt sammen i et klasserom. Der fikk de i oppgave å vurdere lengden på flere linjer i forhold til en gitt standardlinje. Deltagerne skulle vurdere om hver linje var kortere enn, lengre enn eller like lang som standardlinjen. En tredel av linjene var like lange som standarden, mens resten var klart forskjellig. Deltagerne skulle gi sin vurdering etter tur. Vurderingen ble gitt foran de andre i gruppen, og alle fikk høre hverandres svar. En av deltagerne var imidlertid uvitende om at alle de andre hadde møtt forsøkslederen på forhånd. De hadde fått instruks om at de i flere av oppgavene skulle gi det samme gale svaret. Hvordan ville den uinformerte deltageren reagere når alle de andre svarte enstemmig galt på en i utgangspunktet enkel og tydelig oppgave?

Hvilken av strekene til høyre er like lang som den til venstre? Her svarte 75% feil når de ble utsatt for konformitetspress

I de eksperimentelle betingelsene hadde altså alle utenom en, fått i oppgave å svare galt. Her oppga de intetanende deltagerne feil svar i ett av tre tilfeller. Hele 75% av dem oppga feil svar minst en gang. Eksperimentet hadde også en kontrollbetingelse uten medsammensvorne. I kontrollbetingelsen svarte tilnærmet alle riktig.

At så mange svarte feil i de eksperimentelle betingelsene, ble forklart på to måter. Den første forklaringen handler om tilpasning til flertallet, altså konformitet. I tillegg viste det seg at graden av avvik mellom standardlinjen og linjen deltagerne skulle bedømme, virket inn på vurderingene. Hvis avviket var tilstrekkelig stort, ble majoritetens innflytelse redusert. 

Deltagerne ble intervjuet i etterkant for å finne ut hvordan de tenkte om sine egne svar. Deltagerne som tilpasset seg majoriteten, uttrykte tvil og usikkerhet om sin egen vurdering. Flere svarte at de trodde synet deres var dårlig, eller at det ville være flaut å svare noe annet enn de andre. (Psykologisk.no)

Goebbels var et geni. Han benyttet massesuggesjon og sosialt press i stort omfang som her. Forutsetningen var at ingen kritiske stemmer slapp til.

Eksperimentet til Solomon Asch viser at sosialt press kan påvirke enkeltmennesker sterkt også i en situasjon hvor det i utgangspunktet er åpenlyst hva som er det korrekte svaret. Studien reiser et meget interessant spørsmål, men som ikke blir besvart. Spørsmålet er hvorfor lar noen være å føye seg etter flertallet? Fryktkomponenten i konformitetspresset er sannsynligvis det som gjør at de fleste forsøkspersonene svarer systematisk feil. De relativt få som ikke lar gruppepresset styre deres vurderinger – hvilke egenskaper er disse i besittelse av? Jeg ville tro at disse har høyere grad av selvstendighet, autonomi og integritet i forhold til å stole på egne vurderinger på tross av et opplevd konformitetspress.

De siste ti måneders vedvarende propagandalignende skremsler om den «kryssende musen», -om Covid-19 som forårsaker massedød og farlige medisinske ettervirkninger, har på lignende måte som i Solomon Asch sitt berømte studie skapt et høyt konformitetspress på ulike grupper av fagfolk. Konformitetstrykket har ytterligere økt ved at kritiske stemmer har blitt undertrykt og ikke sluppet til i dagspressen, radio eller TV. 

Kritiske stemmer har blitt beskyldt for manglende dugnadsånd, manglende solidaritet eller har blitt hengt ut i sosiale medier med beskyldninger om å være konspirasjonsteoretikere. Ukvemsord og ladede negative adjektiver har blitt benyttet i media. Dette har ytterligere kneblet og forstummet nødvendig kritikk av tiltakene som har blitt iverksatt.

Det er andre kjente konformitetsstudier som viser det samme som Solomon Asch sitt studie. Like kjent er Stanley Milgrams konformitets- og lydighetsstudier. Det er lite kjent at de første studiene ble utført i Norge i 1957. Jeg skal her ikke spekulere i hvorfor han nettopp valgte Norge som et egnet sted for gjennomføringen av de første ni eksperimentene knyttet til lydighetsstudier, men det er fritt for alle å ha fantasier og tanker om dette.

Hvis et samfunn mister alle kritiske røster går det fort nedover.

Noen meget få personer har motstått konformitets-  og lydighetspresset. Uredde stemmer er nødvendig i et demokrati og et samfunn som mener å være bygget på dokumenterbare teorier og etterprøvbar forskning. Disse stemmene er helt nødvendige for å være en motvekt til den fryktskapende ensrettede og skjeve informasjonen som media og sentrale samfunnsaktører har skapt.

Den humørløse frykt- og angstskapningen som dessverre mange sentrale personer – med og uten utdannelse – i Norge har stått for via et media som kun i svært liten grad har evnet å fylle sin oppgave som kritiske stemmer for det overordnede regjeringsnsrrativet, -legemliggjør ikke akkurat den delen av Solomon Aschs og Stanley Milgrams forskning som belyser et positivt og håpefullt perspektiv ved at det innimellom blant de mange flertallskonformistene heldigvis også finnes noen få som våger å strekke frem nakken for de idealer vårt samfunn burde bekjenne seg til. Det er idealer som vårt samfunn i festtaler bekjenner i seg til, – hvor teori og forskning skal være etterprøvbar, hvor ytringsfrihet, meningsmangfold og demokrati skal stå i høysetet. 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KPg0W/ny-rapport-barn-og-unge-rammet-av-vold-og-overgrep-da-skolene-stengte?fbclid=IwAR0IDgKM_6WiIbrJbYPZfMGsF3rW5Wd5NokhB1g15GxaevgsmsJTvuLtrK8

Knut Lindtner har lagt til bilder m/kommentarer

Tidligere publisert på derimot.no1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 6 028 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Det ER skremmende.
  Men media og «ekspert»-trykket har da også vært formidabelt.
  ( En «ekspert» i et radio-program sa: ‘ Jeg får håpe vi får en vaksine før dette viruset TAR OVER KROPPEN VÅR .) 😉

  Eller som når Høie går ut i media ( i oktober) og sier:
  ‘Hvis vi ikke passer oss nå er det mange som ikke får julepresangene sine denne
  jula!’ (Slik taler man til barn og gamle, Høie!; dette er et overgrep fra en mann som BURDE oppføre seg voksent.)
  Da hadde korona-dødstallet ligget på 270 i flere måneder, og nå noen dager før jul, opp 100 siden i sommer.
  Høie, det dør 9000 mennesker fra oktober til jul, HVERT år i Norge, – og som altså
  ‘ ikke får julepresangene sine.’
  HVORFOR «denne fryktskapende ensrettede og skjeve informasjonen» fra nasjonens HELSE-minister?
  Hvorfor holder vi oss med en helseminister som vil bryte NED befolkningen mentalt, og dermed fysisk?

  Folk vil våkne en gang, det tror jeg på. Som folk flest våkner opp etter å ha blitt forført av suspekte religiøse bevegelser.
  Tall:
  40 000 dør hvert år i Norge totalt.
  Mellom 900 og 1400 dør av/med hvert års influensa.
  400 har dødd av/med årets influensa.

  Svar
 • Vi ledes av propaganda, sensur og utelatelser (den verste av dem) mens Bernt Goebbels regjerer media med sine media-tropper. Vi kreerer en dugnad i idioti – det er en Adolf Eichmann i de fleste av oss.

  Svar
 • Vi vet , fra tidligere, at virus muterer til en stadig mindre dødelig variant, men som sprer seg lettere.
  Og Covid-19 viruset ikke er så spesielt som det er bitt hauset opp om. Slik at tidligere års influensa-smittede har antistoffer i kroppen også mot Covid-19.
  Og at smittede IKKE er det samme som syke. Og at SVÆRT FÅ blir syke.
  MEN ALLIKEVEL, store frykt overskrifter. 😉
  Vi skulle jo hatt myndigheter som slo ned på slik Hallesby-kultur i media.
  Istedet går myndighetene i front sammen med de religiøse/politiske gærningene.

  ‘ …»kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten. England innfører derfor ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget.
  Viruset ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom. Det er heller ikke noe som indikerer at ikke vaksinene fungerer like godt mot den nye varianten.. ‘
  https://www.nrk.no/norge/fhi-vil-forelopig-ikke-forby-folk-fra-storbritannia-innreise-1.15297677

  Svar
 • Vidar Johansen
  20 desember 2020 23:05

  Denne videoen er interessant! Det er en sykepleier som jobbet på Elmhurst i New York som forteller om tilstandene. Spesielt omkring 20-30 min får vi høre litt om hvordan de genererer covid-døde i USA. Folk som ikke engang er testet positive settes på Propofol, Fentanyl +++ og holdes neddopa, så kommer det til slutt en DNR-ordre fra legen (Do Not Resuscitate, altså ikke prøv gjenopplivning hvis de slutter å puste, eller hjertet stopper), og vipps, så har man et Covid-dødsfall. Motivasjonen er sikkert at Elmhurst hospital får føderalt tilskudd på $29000 per pasient, som er myndighetenes måte å be sykehusene på om å generere flere døde. Helt corny!

  https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

  Svar
 • ‘ Vaksinebevis som inngangsbillett
  Det er ventet at også arbeidsplasser, skoler, universiteter og kulturarrangementer VIL DRA NYTTE AV ( på Orwelsk 😉 ) slike apper i fremtiden. ‘
  https://www.nrk.no/norge/slik-kan-du-begynne-a-reise-igjen_-selv-om-pandemien-fortsatt-herjer-1.15306145

  Svar
 • Man er jo usikker på om en vaksine vil hindrer smittespredning; dette er ikke fastslått enda.
  Men skader man de som vaksinerer seg?

  « Covid-19-vaksinen er frivillig, men Ringerud forteller at om du velger å ikke vaksinere deg så må du leve etter strenge smittevernregler også i fremtiden for å ikke skade andre. «
  https://www.nrk.no/innlandet/fastlege-ida-marie-ringerud-gar-ut-mot-vaksinemotstandere-1.15305504

  Svar
 • Sannhet og frihet nå!!!
  5 januar 2022 10:00

  Korona hysteriet og korona vaksinene handler om GROV korrupsjon, så grovt at de som medvirker har gjort seg skyldig i lands forrærderi og en hel rekke andre forbrytelser som normal ville resultert i DØDSTRAFF!!! Korona hysteriet brukes av de hyperrike parasittene som har makten i verden til å skaffe seg enda mer makt og penger. Kort sagt så handler det hele om korrupsjon og maktkupp hvor alt av demokratiske prosesser er nå død og vi lever nå i en verden som er facsistisk hvor de hyperrike parasittene ved makten har 100% kontroll over media og politikerne i verden…

  Svar
 • Hvis vi fremdeles har litt «omløp» i hodet og ikke blindt godtar alt det våre myndigheter, – våre helse myndigheter og den korrupte vaksineindustrien indoktrinerer oss med har vi fremdeles en «liten» sjanse til å forstå det store bildet og forstå hva som egentlig foregår i denne syke verden ! – Men da må vi være villig til å lytte … slik at vi kan våkne opp, – ta våre forholdsregler og forstå hva som venter oss!

  Hvorfor promoterer alle disse overnevnte aldri noen gang det som faktisk kan hjelpe oss men faktisk det motsatte: – Hvorfor angriper de naturlige medisiner og midler som faktisk kan hjelpe oss ?
  Fordi de er så uvitende at de ikke engang vet hva de gjør og mange av dem er faktisk onde til tross for all deres «medisinske» kunnskap !

  Et meget godt bidrag til å forstå hva som egentlig foregår får du presentert i denne videoen fra Dr. Amandha Vollmer – Germ Teori (mikrober · mikroorganismer · basiller · bakterie · virus), Vaksiner og Shedding («overføring»)

  (Litt rotete i begynnelsen men gi den litt tid .. Den er faktisk meget tankevekkende og så absolutt realistisk)

  https://brandnewtube.com/watch/dr-amandha-vollmer-germ-theory-vaccines-and-shedding_IetPlHiVbP182wz.html

  Svar
  • Jeg trår til med en historie, Synneva !

   Idyllen i den vesle bygda Trege-Toskevik ble som ved et trylleslag brutt da en av bygdas nylig hjemvendte sønner fant at huset hans var borte. Det som var igjen av heimen var grunnmur, og et berg av papirer. Tomten myldret av nysgjerrige naboer som diskuterte fenomenet, og som etter kort tid gav seg selv mandat til å fungere som granskningskomite. Den selvutnevnte lederen, skomakerutdannet lege Marius P Otet holdt fram en rekke bokpermer, og erklærte at siden papirene var sider i eierens boksamlinger så var det kunnskap som hadde sprengt huset til atomer. Alle overhørte imidlertid åtteåringen Pers spede røst : » Dere tar feil, Jeg så to menn bære en kasse dynamitt inn i huset for deretter løpe avsted før eksplosjonen ! » Denne hendelsen avfødte doktrinen : «Alt det er mye av er synderen .»
   Uansett, skremt av bokeksplosjonen ble det iverksatt dugnad for fjerning av bøker fra hjemmene. For å signalisere lojalitet til systemet
   arrangerte naboene bokbål på plenene sine. I sin iver etter å bidra til dugnaden plasserte en av naboene bålet litt for nær huset som så tok fyr. Brannvesenet ankom med mye mannskap for berge det tettbebygde nabolaget. Påvirket av læresetningen sin begynte naboene å skule på brannkonstablene. «Der hvor det er brann er det mye brannmenn. Ergo er brannmenn årsak til brann». Etter hvert opplevde brannmennene situasjonen som så truende at de avbrøt slukkearbeidene, og overlot bygda til sin egen skjebne.
   I en annen del av bygda er familiefaren Simen på tur ute i naturen med barna sine da de oppdager et dyrekadaver full av mark. Simen peker på kadaveret. Påvirket av doktrinen sier han med gråtkvalt stemme : «Her ser vi at det er mye mark. Marken har jo slått i hjel det stakkars dyret for så å spise det»
   Mens brannen fortærer det lille nabolaget i bygda, gresser kua Kaia fredelig nær nabogrensa. Naboen sprøyter åkeren sin med plantevernmidler, og uheldige omstendigheter gjør at giften spres med vinden ut over beitet til Kaia. To dager senere blir Kaia syk. I mellomtiden har bonden drukket av melka hennes , og blitt syk. Prøver som blir tatt av Kaia, og bonden viser høyt innhold av Listeria- bakterier.
   La oss nå bytte ut Trege-Toskevik doktrinen med Bakterieteorien, og stille spørsmålet. Ble Kaia, og bonden syke av bakteriene eller var bakteriene der for å biodegenerere giften i melken .(bioterrengteorien)
   Alle vet at bøker ikke sprenger hus. At brannmenn slukker branner. At mark ikke slår ihjel dyr. Hvorfor er det da så vanskelig å forstå
   at uten intakt bioterreng med bakterier, og virus hadde vi ikke overlevd. At det vi kaller forkjølelse er en del av kroppens detoksifikasjons-strategi. Uten sammenligning forøvrig, er dette er like naturlig som løvet faller om høsten . Gift skal bare en vei, nemlig ut av kroppen, og ikke inn ! Betingelse for at denne strategien skal virke smertefritt er imidlertid at vi sørger for inntak av essensielle vitaminer og mineraler. Altså at vi støtter vårt eget bioterreng.

   Svar
  • Dr. Wollmer tilhører den grenen av medisin som evnet å forebygge og helbrede.
   Etter Flexner rapporten ble de som forfektet naturlige ikke-allopatiske helbredende modaliteter – naturopati, homøopati, eklektisk medisin (botanisk og urtemedisin), holistisk medisin, etc. fortrengt av allopatisk medisin som ble overtatt av olje-oligarker.

   Svar
   • På slutten av 1800 tallet så man for seg at i takt med den økende industrielle utvikling ville behovet for olje øke. Hittil var oljen i beskjeden grad brukt som smøremidler. Nå ville anvendelsområdet bli utvidet til også å gjelde drivstoff . Det eneste problemet var prissettingen. Å sette en pris på oljen var like vanskelig som å sette pris på vann i og med at den lå helt oppe i dagen, og var lett tilgjengelig.
    Vi må skape inntrykk av at oljen er en begrenset ressurs. At neste fat kanskje blir det siste . I 1882 ble vitenskapsfolk sendt på en
    kongress i Geneve hvor de hevdet at siden olje var Hydrogen , Oksygen ,og Karbon , og at råtne plante /dyrerester var det
    samme, så måtte oljen stamme derfra. Uttrykket fossil fuel ble skapt. Dette har senere blitt stående som et ubestridt faktum til
    tross for at det daglig blir boret etter olje under grensene for hvor plante og dyrerester noensinne har blitt funnet

    Fritt etter Oberst Fletcher Prouty`s referanse sted. prouty.org

    Svar
 • Elsker dine historier Svein – De er underholdende og gir et større og «videre» perspektiv på hva som egentlig foregår ! – Når det gjelder eksplosjonen i Toskevik kan dette være et eksempel på at kunnskap er så absolutt sprengstoff og vil skape brann i hodene på de uvitende – Brenning av bøker er hendelser vi dessverre er kjent med fra historien !

  En liten digresjon til det med brannmenn – Da jeg var liten trodde jeg faktisk at når brannmenn kom var det faktisk for å sette fyr på hus .. haha, … men som voksen vet jeg bedre og det burde vi ALLE, men Dessverre .. slik er det nok ikke. (angående det å bli «voksen» … det blir jeg nok aldri … & Det med «brannmenn» forstod jeg heldigvis etter en stund – men det gjelder nok ikke oss alle ) – Jeg mener faktisk vi kan omdøpe Norge til Toskevik i disse dager !

  Angående Dr. Amanda Vollmer er dette en kvinne vi så absolutt bør lytte til og hennes kamp mot
  pseudovitenskap og svindel angående vaksiner er noe jeg støtter 100% ! – Jeg pleier alltid å si : «Alle er vi like men det er utenpå» – Det er faktisk SANT ! … Basert på Biologisk Viten og Kunnskap ! – Men dette er dessverre et IKKE-TEMA i den vaksinedebatten vi har i samfunnet i dag og jeg frykter konsekvensene (for oss alle ! )

  Det at Olje og Gass er Fossilt er faktisk en blak løgn ! – Oje og Gass er faktisk et Abiotum som finnes dypt under jordens overflate i de fleste deler av verden ! Det betyr selvfølgelig ikke at vi uhemmet skal tappe jordkloden for dens «BLOD» – og heller søke alternative energikilder ! – men alle disse nye «alternative» energikildene vi erfarer i dag er jeg stygt redd for at vil føre oss inn i et uføre vi vil ha store problemer med å håndtere. Vi vet allerede at forurensningene på miljøet er enorme grunnet dette og definitivt ødelegger miljøet for mennesker i den «3dje verden» men vi gir mer eller mindre «Faen» i bare vi kan kjøre elektrisk i Oslo eller andre Norske «Storbyer» ! –

  Og så var det Solcellepaneler da – De genererer faktisk 300 ganger mer giftig avfall per energienhet enn kjernekraftverk så da så ! – Da har vi «gangen» i miljøaktivistenes plan for å forurense oss alle !

  Den enorme økningen i bruken av nitrogentrifluorid (NF3) i konstruksjonen av solcellepaneler er opp 1057 prosent de siste 25 årene. – NF3 anses å være 17 200 ganger mer potent enn karbondioksid som drivhusgass – noe som faktisk betyr at selv relativt små mengder kan ha store konsekvenser ! så da så !

  Svar
  • Hei Synneva !
   Så hyggelig at du setter pris på mine historier, og tolker dem riktig ! Vet ikke helt om alle gjør det.
   Prøver imidlertid å presentere budskapet vårt i forskjellige innpakninger (historier) slik at det ikke framstår som ren terping .Kanskje det går inn. For øvrig er jeg helt på linje med det du presenterer, og er imponert over dine kunnskaper !

   Svar
 • Fra en «innsatt» …
  Takk du kjære stat
  for hus og mat
  Isolering, angst og hat …

  Svar
 • Sterkere psy3
  14 januar 2023 11:11

  Må innrømme at jeg var redd i starten, men etterhvert avslørte jeg hykleriet og har blitt sterkere psykisk. Dessverre ser jeg at folk fortsatt bruker sprit på hendene og snakker om korona. Jeg tenker at de lever under konstant frykt og det må være vond å være ufri. Det blir et mentalt fengsel. Jeg tror det aldri blir noen reelt oppgjør av hvordan man er blitt behandlet under pandemien. Tilslutt må de som tok vaksinen ta konsekvensene. Er man dum, er man dum. Jeg ser for meg en befolkningsnedgang i Norge de neste 10 årene og en nedgang i levestandard for oss som blir igjen. Det er rettferdighet nok for meg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Stor overdødelighet i Storbritannia.

BBC er sikker på en ting: Det er ikke vaksinen.

Previous Post

Er Kina på vei mot sosialismen.

Hvilken samfunnsform er det i Kina?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.