POSTED IN Coronavaksiner, Helse, Norge

Professor Stig Frøland:

– Media har bidratt til hetsen mot vaksineskeptikerne.

17 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Redaksjonen

– Mange vaksineskeptikere er opptatt av rasjonelle innvendinger, til dels av naturvitenskapelig art. Disse har knapt vært dekket i våre hovedmedier og har heller ikke vært adekvat imøtegått av våre helsemyndigheter.

Av Stig Frøland, lege og professor emeriuts


Bildet over er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Det har vært en skuffelse at vaksinene bare gir en nokså moderat beskyttelse mot infeksjon. Derimot gir de en betydelig beskyttelse mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død i de grupper som har høyest risiko. Det vil si individer over 60 år og individer med visse kroniske sykdommer, som hjerte/lungesykdom og betydelig overvekt. Pasienter med alvorlige former for immunsvikt, for eksempel transplanterte og med visse former for medfødt immunsvikt, risikerer mer alvorlig Covid-19-sykdom enn befolkningen forøvrig. Disse burde ha klar nytte av vaksinasjon. Problemer er imidlertid at mange av dem på grunn av sin immunsvikt ikke svarer godt nok på vaksinasjon og må ha flere boosterdoser.

Man har stort sett gitt inntrykk av at bivirkninger er et lite problem.

Professor emeritus Stig Frøland

I de yngre aldersgruppene inkludert barn uten spesielle risikofaktorer er det imidlertid langt mer tvilsomt om nytteeffekten er større enn mulige bivirkninger.
Siden vaksinenes smitteforebyggende effekt er moderat, har også dette argumentet nokså liten tyngde for de yngre aldersgruppene.

Vaksineskepsis og bakgrunnen for denne

I en rekke land, inkludert Norge, er Covid-19-vaksinene blitt møtt med betydelig skepsis i spesielle grupper. Likevel er vaksinasjonsdekningen i Norge blant de høyeste i verden. Den beskjedne minoriteten som av ulike grunner ikke har ønsket å la seg vaksinere, er blitt offer for til dels harde angrep med hets og stigmatisering. Både i sosiale medier og i hovedmediene.
Det er vesentlig å være klar over at vaksineskeptikerne representerer en svært heterogen gruppe hvor også argumentene mot vaksinene varierer tilsvarende.

_______________________________________________________
Innlegget er hentet fra Hemali
_______________________________________________________

Enkelte antivaksineargumenter er ganske absurde, som at vaksinene inneholder «microchips» som kan overvåke oss. Andre er motivert av kulturelle, religiøse eller ideologiske forhold. Men mange vaksineskeptikere er opptatt av ganske rasjonelle innvendinger, til dels også av naturvitenskapelig art. Denne type innvendinger har stort sett ikke vært dekket i våre hovedmedier og har heller ikke vært adekvat imøtegått av våre helsemyndigheter.

Bakteppet er det ubestridelige faktum at de nye vaksinene, spesielt mRNA, er utviklet særdeles raskt og ikke har rukket å gå i gjennom de ulike fasene som vanligvis er obligatoriske ved forsvarlig utprøving av vaksiner og medikamenter.

La oss se litt på noen av disse i og for seg rasjonelle innvendinger mot vaksinene. Bakteppet er det ubestridelige faktum at de nye vaksinene, spesielt mRNA, er utviklet særdeles raskt og ikke har rukket å gå i gjennom de ulike fasene som vanligvis er obligatoriske ved forsvarlig utprøving av vaksiner og medikamenter. Dette betyr at eventuelt sjeldne, alvorlige bivirkninger som debuterer lang tid etter vaksinasjon ikke er blitt oppdaget ennå. Selv om et meget stort antall individer har deltatt ved vaksineutprøvingen.


hemali har laget en liten film om nordmenn som har vonde erfaringer etter mRNA-vaksinering. Se den gratis.


Uredeligheter under utprøving av Pfizers vaksiner

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er makt-politikk-hemali.jpg.png
Bildet over er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Vaksineskepsis skyldes også at det er oppstått en viss tvil om påliteligheten av bivirkningsrapportene fra de store vaksineprodusentene. Enkelte hevder at bivirkningene med mRNA-vaksinene er alvorligere og hyppigere enn offentligheten har fått vite. Denne mistilliten er nok delvis basert på at den farmasøytiske industri er den del av industrien som nyter minst tillit. Flere av de store vaksineprodusentene har tidligere vært dømt for ulovlige handlinger. Under utprøvingen av Pfizers Covid-19-vaksine, ble det avslørt at et av de private firmaene som utførte utprøvingen hadde begått uredeligheter. De statlige institusjonene som er ansvarlige for godkjennelse av vaksinene har imidlertid fått «rådataene» fra vaksineutprøvingene, inkludert bivirkningene. Men har stort sett ikke offentliggjort dem, dette har bidratt til mistillit blant vaksineskeptikere.

Myndighetenes holdning til vaksineskepsis


Hvordan har våre myndigheter imøtegått vaksineskepsis? Har myndighetenes holdning oppmuntret til vaksinasjon? Tidlig ble det rapportert alvorlige bivirkninger fra koagulasjonssystemet med AstraZeneca (en virusvektorbasert vaksine) med enkelte dødsfall. Helsemyndighetene grep da raskt inn og tok denne og den beslektede Johnson & Johnson-vaksinen ut av det norske vaksineprogrammet. Men når det gjelder frykt for bivirkninger ved Covid-19 vaksinene forøvrig, har helsemyndighetene etter min oppfatning gjort for lite for å imøtegå bekymringene. Man har stort sett gitt inntrykk av at bivirkninger er et lite problem. Bekymringene er blitt et viktig tema i alternative medier.
Ett eksempel er forekomsten av underlivsblødninger hos kvinner etter vaksinasjon. Bekymringen for dette har vært kjent ganske lenge både i Norge og i andre land.

Jeg kan heller ikke se at vaksineskeptikernes argumenter har vært omtalt og imøtegått av medie-kommentatorer, som til dels har bidratt til hetsen mot vaksineskeptikere.

Til tross for at en lang rekke meldinger har vært sendt inn, synes det ikke som FHI har prioritert å vurdere dette materialet. FHI har ennå ikke kommet
med noen endelig konklusjon.
Noe vaksineskepsis bunner i bekymringer for mulig farlige egenskaper ved vaksinene; frykt for påvirkning av menneskets DNA og påstått skadelige effekter av piggproteinet som produseres av mRNA-vaksinene. Disse teoriene har helsemyndighetene ikke kommentert i det offentlige rom. Jeg kan heller ikke se at vaksineskeptikernes argumenter har vært omtalt og imøtegått av medie-kommentatorer. Disse har til dels bidratt til hetsen mot vaksineskeptikere.

Påvirker mRNA menneskets DNA?

Når det gjelder vaksinenes evne til å påvirke vaksinemottagernes DNA, foreligger det ingen dokumentasjon av at dette skjer. Tilhengerne av denne hypotesen støtter seg blant annet på en nokså fersk studie fra universitetet i Lund. Den har vist at RNA i vaksinen, den genetiske informasjonen som leder til produksjon av piggproteinet, kan omdannes til DNA. Om enn i meget små mengder.

Men forskerne viste ikke at dette DNA ble bygget inn i menneskecellens eget DNA og slik forandret det. Videre ble eksperimentene gjort på kulturer av leverceller, ikke på celler fra vaksinemottagere. I en annen studie fra en anerkjent amerikansk forskergruppe viste man at deler av RNA fra Covid-19 viruset selv ved naturlig infeksjon kunne bygges inn, integreres, i menneskets DNA. Funnet er blitt møtt med betydelig kritikk, og en annen forskergruppe har ikke klart å bekrefte det. Dette gjaldt altså ikke Covid-19-vaksiner, men
naturlig infeksjon med viruset.

Piggproteinet og toksiske egenskaper

Det foreligger heller ikke konkret dokumentasjon på at piggproteinet har toksiske egenskaper som kan føre til alvorlige bivirkninger ved bruk av mRNA-vaksinene. Ved naturlig Covid-19-infeksjon kan man få komplikasjoner fra mange organer og vev. Noen av disse kan være forårsaket av virusskade på cellene som «fôrer» innsiden av små blodårer – endotelcellene.

Det har vært hevdet at piggproteinet bidrar her. Ved eksperimenter på zebra-fisk og rumpetroll har man kunnet vise at piggproteinet er skadelig, mens forsøk på mus ikke har vist dette. Nylig viste en internasjonal forskergruppe at piggproteinet har en toksisk effekt på endotelceller i cellekultur. Imidlertid har ingen vist dette hos celler fra vaksinemottagere.

Det gjenstår mye forskning før man kan konkludere når det gjelder piggproteinets bidrag til sykdom ved infeksjon.

Det gjenstår mye forskning før man kan konkludere om piggproteinets bidrag til sykdom ved infeksjon. Det foreligger heller ingen data om betydningen ved vaksinasjon. Frykten for piggproteinskader ved vaksinasjon fikk en viss boost av en artikkel i et anerkjent tidsskrift som viste at små mengder piggprotein kunne påvises i blod i flere dager etter vaksinasjon.

Kun små mengder av piggproteinet

Det skal understrekes at det dreide seg om svært små mengder som bare kunne påvises med svært sensitive metoder. Og piggproteinet forsvant så snart
antistoffer etter vaksinasjonen dukket opp i blodet etter få dager. Forfatterne av artikkelen tolket ikke funnene som indikasjon på at piggproteinet kan volde skade ved vaksinasjon.

Jeg kan ikke se at usikkerhet har preget den nokså bastante «markedsføringen» av vaksinene.

De nevnte funnene om DNA og piggproteinet har bidratt til frykt hos de mer naturvitenskapelig orienterte vaksineskeptikerne. Dette er konkrete innvendinger, som dog kan imøtegås med like konkrete argumenter slik jeg har antydet. Til tross for at representanter for helsemyndighetene nærmest daglig i våre hovedmedier har kommentert pandemien og gjentatt oppfordringer om vaksinasjon, har man ikke benyttet dette til solid imøtegåelse av vaksineskeptikernes argumenter. Likevel er det et faktum at det fortsatt, snart to og et halvt år etter pandemiens utbrudd, er mye vi ikke vet om Covid-19-virusets egenskaper, mekanismene ved Covid-19-infeksjon og vaksinenes egenskaper.

Bør ta hensyn til usikkerheten

Det er viktig at man tar hensyn til denne usikkerheten i pandemi-informasjonen. Riktignok har myndighetene, spesielt FHI, gitt uttrykk for en viss usikkerhet når det gjelder prognosene for pandemiutviklingen. Men jeg kan ikke se at en tilsvarende usikkerhet har preget den nokså bastante «markedsføringen» av vaksinene.
Etter min oppfatning er full transparens og åpenhet selve grunnvollen i all helseinformasjon, særlig i en pandemi. Hvis informasjonen svikter på dette punktet, vil det uvegerlig føre til mistillit og mer eller mindre plausible konspirasjonsteorier. Covid-19-pandemien illustrerer dette.

Mitt syn på vaksinenes rolle

Jeg er en varm tilhenger av vaksinasjon i sin alminnelighet i bekjempelse av infeksjonssykdommer. Jamfør min bok «Kampen mellom mennesket og mikrobene». Jeg mener også at Covid-19-vaksinene har spilt en viktig rolle ved bekjempelsen av den pågående pandemien. Selv om det i økende grad er blitt klart at de ikke er ideelle og har visse negative sider. Blant annet svekket effekt etter relativt kort tid. Det også forhold ved vaksineeffektene som bør avklares ved videre forskning.

Forsidebilde:

Fighting without a cause Painting Evgeniy Monahov

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

17 kommentarer. Leave new

 • De vi sloss mot ignorerer all fornuftig kritikk, men de kan ta for seg slikt som de oppfatter som trusler, dvs også ting som rettslige tiltak, slik som straffeutmåling. Dette kan de lage sak om og skrike opp om.

  Det er helt greit å være sint, men når vi er såå langt unna noen rettsstat som reagerer på ugjerninger er det bedre å jobbe for at sinnet skal få en politisk uttelling på veien til en rettsstat snarere enn en enkel personlig utblåsning.

  Svar
 • De med i utgangspunktet dårlig immunforsvar må gis injeksjoner som svekker det ytterligere? Enig, professor Frøland, i at det høres absurd, men jeg tror heller på f-eks dr. Carrie Madej, en av mange under «archive» på orwell.city hvor en hel del forskning tyder på det motsatte, hvor mikroskop viser det metalliske grafenoksydet i alle varianter de testet, også sinovac og sputnik, og forskning på hvordan dette ikke-nedbrytbare materialet oppfører seg i kroppen,
  Dr. Luis De Benito sier i november 2021 at 96 av 112 doserte lyste på skjermen på mobilen hans som en MAC-kode, selv om testpersonens mobil var slått av eller ikke tilstede, noe som ikke skjedde med de som ikke hadde mottatt «kuren».

  Svar
 • Dr. Carrie Madej er klar i teksten og avslører transhumanistene, har hatt mye med disse å gjøre, og vet hvordan de opererer. Hun samrbaeider med de beste og vet det meste, og presenterer effektivt og komprimert i denne videoen:

  https://www.orwell.city/02/2022/hydra.html

  Svar
 • Har lenge trodd at dette var en oppegående mann … så feil kan man ta.

  Svar
  • Det er så sprøtt at jeg kan godt forstå skepsis. Sendte denne før i dag, men den vil ikke komme igjennom, en video med Dr. Carrie Madej, en av de mest oppegående på markedet; hun forklarer mye bedre enn jeg kan:

   https://www.orwell.city/02/2022/hydra.html

   orwell.city har en masse forskning og info for de som gidder å granske før de avfeier. Så tror vi det vi vil, det som hver enkelt finner som mest sannsynlig, i en verden full av løgn.

   Svar
  • Wasan Totland
   2 mai 2022 18:17

   Enig med deg. Han virker lite informert.

   Svar
 • orwell.city har i arkivet anerkjente og høyst oppegående kapasiteter som
  dr. Pablo Campra
  dr. Astrid Stuckelberger
  dr. Jose Luis Sevillano
  og flere andre mindre kjente stemmer jeg er vitebegjærig nok til å lytte til, om jeg nå er oppegående eller sengeliggende. Mye som var utrolig er blitt sant på kort tid. Det den repetitive propaganda og dens medløpere latterliggjør uten noe argument eller i det hele tatt å ha lest teksten tyder på at en er på sporet av noe muffens.

  Svar
 • «Orker» ikke å gjenta essensen av alt jeg tidligere har skrevet, men ønsker å gjenta;
  «Disse Covid vaksinene er ikke vaksiner i vitenskapelig forstand – De er faktisk gift» !

  Gjentar gjerne også en av de siste advarslene til avdøde Dr. Luc Montagnier
  (Nobelprisvinner i fysiologi for oppdagelse av humant immunsviktvirus (HIV)) :

  «For de av dere som har tatt den tredje dosen, gå og ta en test for AIDS. Resultatet kan overraske deg. – Saksøk deretter myndighetene Deres.» !

  Svar
 • Northern Light.
  2 mai 2022 17:12

  Er ikke professor Frøland kjent med USAs VAERS og EUs EudraViligance, databasene for innrapportering av bivirkninger og død av Covid-19 «vaksinene»? Dette er offisielle nettsteder, og tallene herfra kan ikke feies under teppet. Det er passive systemer, og administratorer sier at bare 1-10% av de faktiske tilfellene er registrert.

  Tall fra Februar for EV: 38,983 Døde og 3,530,362 vaksineskadde, 50 % alvorlig, etter COVID vaksiner i EU med 450 millioner innbyggere. Som nevnt dette er er bare 1-10 prosent av faktiske tilfeller. Før Covid, så ble vaksineprogrammer som bare forårsaket en liten brøkdel av disse tallene stoppet umiddelbart.

  Er ikke professoren kjent med hva Dr. Mike Yeadon, tidligere forskningssjef hos Pfizer og VP for selskapet har advart om når det gjelder mRNA-injeksjonene kalt vaksiner?
  Eller Dr. Christian Perrera, tidligere sjef i WHOs ekspertgruppe for pandemier?
  Eller Dr. Luc Montagnier, virolog og nobelprisvinner?
  Eller Dr. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog?
  Eller Dr. Robert Malone, oppfinneren av mRNA-teknologien?
  Eller Dr. Carrie Madej, mikrobiolog?
  Eller Dr. Med. Torkel Snellingen?
  Eller forsker Dr. Astrid Stuckelberger?
  Bare for å nevne noen av de mest fremstående forskere og virologer som advarer mot injeksjonene.
  De advarer alle på det sterkeste mot å la seg injisere av en mRNA-injeksjon som offisielle rapporter viser svekker immunforsvaret på toppen av alvorlige bivirkninger og død for mange.

  Professoren har nok fått med seg at de som utfordrer det offisielle narrativet fra helsemyndighetene her i Norge blir utsatt for hets og utstøting fra det gode selskap, og tilpasser sine forsiktige synspunkter deretter.

  Når professoren sier: «Jeg mener også at Covid-19-vaksinene har spilt en viktig rolle ved bekjempelsen av den pågående pandemien. Selv om det i økende grad er blitt klart at de ikke er ideelle og har visse negative sider. Blant annet svekket effekt etter relativt kort tid».

  Så kan det lede til at mange som har sittet på gjerdet å lurt på om de skal la seg injisere eller ikke, bestemmer seg for å ta vaksinen for de synes professorens uttalelser ufarliggjør injeksjonen. De vil til Syden, og siden professoren er en stor autoritet i helse-Norge stoler de på hans vurdering, og tar en eksperimentell injeksjon med irreversible virkninger på kroppen for et virus med en overlevelsesprosent på 99,9% for friske folk. En katastrofe.

  Svar
 • Frøland er professor emeriuts. En ung forsker som skrev dette ville satt karrieren i fare.

  Svar
  • emeritus, skulle det være.

   Svar
   • Sveinung
    3 mai 2022 7:53

    En engelsk undersøkelse for noen år siden konkluderte med at; om første og siste bokstav i et ord var riktig plassert så spilt det ingen rolle hvilken plass de øvrige bokstavene hadde. Hjernen ordnet dette selv slik at ordene likevel bel lest riktig. Så ikke den lille feilen før du selv poengterte den ;-)

   • Sveinung
    3 mai 2022 9:07

    Her er allerede to feil i min egen kommentar ;-) Fort gjort det.

  • Helt rett. Men jeg har ikke lenger noen akademisk karriere. Og jeg anser titler som staffasje (medaljer på brystet) som bidrar til å styrke den som innehar titlene sin posisjon i diskusjoner. Men de sier ingenting eller lite om innholdet i argumenter. Men du har rett. Han er professor emeritus.

   Svar
 • Problemet med disse Corona vaksinene, som i biologisk forstand ganske enkelt ikke er vaksiner, er at de faktisk ikke stanser spredning eller overføring av Corona viruset.
  Det er av den grunn meningsløst at samfunnet skal behandle uvaksinerte annerledes enn de vaksinerte!

  Det store problemet etter min mening er at våre «helse myndigheter» har solgt dette «Vaksine» produktet som et felles gode, – som en kollektivistisk holdning som burde være obligatorisk.
  Det er nok mange av oss som tenkte at vi ikke kom til å få Covid hvis vi «vaksinerte» oss, men det var aldri tilfelle! – Inokulering forhindrer så absolutt ikke hverken infeksjon eller overføring av virus !

  Inokulering er ganske enkelt forklart injeksjon av et fremmed stoff inn i kroppen vår og håpe på at den enkelte er i stand til å produsere antistoffer mot dette og deretter opparbeide et forsvar mot en kommende, lignende uforutsatt infeksjon..
  Men vi har vel Alle forstått nå at vi alle reagerer forskjellig både på disse injeksjonene og infeksjonen.
  I mange tilfeller griper disse kunstige injeksjonene inn i vårt biologiske maskineri som vi på ingen måte har kontroll over og vil både umiddelbart og i et lengre perspektiv kunne medføre adskillige større skadevirkninger en selve viruset!

  I et rettssamfunn er det helt avgjørende at enhver person kan ta sin egen beslutning vedrørende beslutninger som direkte påvirker den enkeltes helse, – hvis ikke får vi et DIKTATUR !

  Man sitter vel igjen med en følelse etter dette «Vaksine-scenarioet» at dette egentlig aldri handlet om helsa vår !

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Covid19 og vaksiner

Stor økning i dødsfall etter at vaksinasjonsprogrammet begynte

Forrige innlegg

NRKs redaktøransvar

Overstyrer Oslo kommunes vedtak om gatenavn

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.