POSTED IN Covid-19, Virkelighetsforståelse

PCR-testen som brukes til diagnostisering av Covid-19 er ubrukelig.

WHO fjernet i all stillhet sin godkjenning av testen i mars 2021.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

WHO bekrefter at Covid-19 PCR-testen er feil: Estimater for «positive tilfeller» er meningsløse. Lockdown mangler vitenskapelig grunnlag

Av prof. Michel Chossudovsky

Global Research, 15. oktober 2021

Publisert første gang 21. mars 2021

***

Nobelprisvinneren  Kary B. Mullis var oppfinneren av  polymerasekjedereaksjonsteknikken, som er analysert i denne artikkelen.

Dr. Kary B. Mullis , som døde 7. august 2019 i en alder av 74 år, uttalte ettertrykkelig at ingen infeksjon eller sykdom kan diagnostiseres nøyaktig med PCR-RT.  

«PCR er en prosess. Det forteller deg ikke at du er syk. …  Målingen er ikke nøyaktig ”. 

Mullis beskrev PCR-RT som en «teknikk» i stedet for «en test».  

Det er en nyttig teknikk som tillater «rask amplifikasjon av et lite DNA -stykke».  

***

Det er en rekke løgner og påfunn som brukes til å rettferdiggjøre vidtrekkende politiske beslutninger under de siste 18 månedene.

Den største løgnen, som er sterkt anerkjent både av vitenskapelig opinion og WHO, er at RT-PCR-testen som ble brukt for å «oppdage» spredningen av viruset (så vel som variantene) ikke bare er feil, men HELT ugyldig. [sic] 

Fra begynnelsen i januar 2020 var alle vidtrekkende politiske beslutninger som ble opprettholdt og presentert for offentligheten som et «middel for å redde liv» basert på mangelfulle og ugyldige RT-PCR-tilfeller. 

Disse ugyldige Covid-19-«estimatene» har blitt brukt for å rettferdiggjøre innesperring, sosial distansering, munnbind, forbud mot sosiale sammenkomster og kultur- og sportsarrangementer, nedleggelse av økonomisk aktivitet, samt mRNA-«vaksinen» som ble lansert i november 2020. 

***

Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (rRT-PCR) -testen ble vedtatt av WHO 23. januar 2020 som et middel til å oppdage SARS-COV-2-viruset, etter anbefalingene fra en forskningsgruppe for virologi (basert ved  Charité University Hospital, Berlin),  støttet av Bill and Melinda Gates Foundation. (For ytterligere detaljer, se Drosten -studien )

Nøyaktig ett år senere 20. januar 2021 trekker WHO seg tilbake. De sier ikke «We Made a Mistake». Tilbaketrekkingen er nøye formulert. (Se det originale WHO -dokumentet her så vel som i vedlegget)

Brain area that controls the pitch of human speech revealed
Når WHO trekker PCR-testen som nyttig instrument til diagnostisering av Covid, skjer dette i en ordgraut som en må finlese for å forstå.

Selv om WHO ikke nekter for gyldigheten av sine villedende retningslinjer fra januar 2020, anbefaler de likevel “ R e-testing” (som alle vet er en umulighet).

Det omstridte problemet gjelder antall forsterkningsterskelsykluser (Ct). I følge Pieter Borger, et al:

«Antall forsterkningssykluser [bør være] mindre enn 35; helst 25-30 sykluser. Ved virusdeteksjon oppdager flere enn 35 sykluser bare signaler som ikke korrelerer med smittsomt virus som bestemt ved isolering i cellekultur.» (Kritikk av Drosten -studie )

Verdens helseorganisasjon (WHO) innrømmer stilltiende et år senere at ALLE PCR -tester utført med en 35 syklusers forsterkningsterskel (Ct) eller høyere er ugyldige. Men det var det de anbefalte i januar 2020, i samråd med virologiteamet ved Charité Hospital i Berlin.

Hvis testen utføres ved en terskel på 35 Ct eller høyere (som ble anbefalt av WHO), kan genetiske segmenter av SARS-CoV-2-viruset ikke påvises, noe som betyr at ALLE de såkalte bekreftede «positive tilfellene» som har blitt presentert i løpet av de siste 18 månedene er ugyldige.

I følge Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, et al, har Ct> 35 vært normen «i de fleste laboratorier i Europa og USA». 

WHOs Mea Culpa (Min skyld)

Nedenfor er WHOs nøye formulerte “Retraction”. Hele teksten med lenke til originaldokumentet er i vedlegget:

«WHOs veiledning Diagnostisk testing for SARS-CoV-2 sier at det er nødvendig med nøye tolkning av svake positive resultater ( 1 ). Syklusterskelen (Ct) som trengs for å oppdage virus er omvendt proporsjonal med pasientens virusbelastning. Der testresultatene ikke samsvarer med den kliniske presentasjonen, bør  en ny prøve tas og testen kjøres på nytt med samme eller annen NAT-teknologi. (mine uthevinger)

WHO minner IVD-brukere om at sykdomsprevalens endrer prediktiv verdi av testresultater; når den alminnelige utbredelsen av sykdom avtar, øker risikoen for falskt positive ( 2 ). Dette betyr at sannsynligheten for at en person som har et positivt resultat (SARS-CoV-2 påvist) virkelig er smittet med SARS-CoV-2, reduseres etter hvert som utbredelsen minker.»

Supply Chain of RT-PCR Tests for COVID-19
Problemet er at mange som tester positivt ikke er det, svært mange. Det skyldes at måleinstrumentet, PCR-testen som det hele baserer seg på, ikke måler det en påstår.

«Ugyldige positive» er det underliggende konseptet 

Dette er ikke et spørsmål om   «Svake positive» eller å øke «Risikoen for falskt positive». Det det handler om er at det er en ”ukorrekt metodologi” som fører til ugyldige estimater.

Det denne innrømmelsen fra WHO bekrefter, er at  estimatet for covid-positivt fra en PCR -test  (med en forsterkningsterskel på 35 sykluser eller høyere) er ugyldig . Ved slike tilfeller anbefaler WHO å teste på nytt:   «en ny prøve skal tas og testen kjøres på nytt …».

WHO oppfordrer til «gjentesting» , noe som tilsvarer «We Screwed Up».

Den anbefalingen er proforma. Det vil ikke skje. Millioner av mennesker over hele verden er allerede testet siden begynnelsen av februar 2020. Likevel må  vi konkludere med at disse estimatene (ifølge WHO) er ugyldige med mindre de blir testet på nytt .  


Jeg bør nevne at det er flere andre relaterte feil angående PCR -testen som ikke blir behandlet i denne artikkelen. (Se Michel Chossudovskys e-bok :   2020 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression, Global Coup d’État and the «Great Reset»  (kapittel III)


Fra begynnelsen av har PCR -testen rutinemessig blitt brukt med en Ct -forsterkningsterskel på 35 eller høyere, etter anbefalingene fra januar 2020 fra WHO. Hva dette betyr er at PCR-metoden som er anvendt over hele verden i løpet av de siste 12-14 månedene har ført til en oppraskning av feil og villedende Covid-statistikk.

Og dette er statistikken som brukes til å måle utviklingen av den såkalte «pandemien». Over en forsterkningssyklus på 35 eller høyere vil testen ikke påvise fragmenter av viruset Derfor er  de offisielle «covid-tallene» meningsløse.

Det følger at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å bekrefte eksistensen av en pandemi.

Noe som igjen betyr at lockdown / økonomiske tiltak som har resultert i sosial panikk, massefattigdom og arbeidsledighet (angivelig for å begrense spredningen av viruset) overhodet ikke har noen berettigelse.

I følge vitenskapelig opinion:

«Hvis noen blir testet med PCR som positiv når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som tilfellet er i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen faktisk er infisert mindre enn 3% , sannsynligheten for at resultatet er en falskt positiv er 97%   (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, et al, Critique of Drosten Study )

Som skissert ovenfor, er «sannsynligheten for at resultatet er falskt positivt 97%»: Det følger at deteksjon med bruk av > 35 sykluser uunngåelig vil bidra til å «øke» antallet «falske positiver».

I skrivende stund (midten av mars 2021), til tross for at WHO har tatt sine ord tilbake, brukes PCR-testen i stor utstrekning for å øke tallene for å opprettholde fryktkampanjen og rettferdigjøre den pågående lockdown-politikken, samt implementere Covid-vaksinering.

Ironisk nok blir de mangelfulle tallene, basert på «ugyldige positive» , manipulert for å sikre en oppadgående trend i Covid -positive.

Dessuten er disse PCR-testene ikke rutinemessig ledsaget av en medisinsk diagnose av pasientene som testes.

Sick old man in respiratory mask photo by DC_Studio on Envato Elements
Når en person med flere alvorlige tillegg-sykdommer dør etter å ha testet positivt på den falske PCR-testen dør, da settes diagnosen automatisk til Covid-19 i mange land. Slik får en opp tallet på Covid-døde og dermed begrunnelsen for sosial nedstengning og isolering.

Og nå har nasjonale helsemyndigheter utstedt (falske) advarsler om en «tredje bølge» som en del av sin propagandakampanje til støtte for Covid-19-vaksinen.

WHO bekrefter at PCR-testprosedyren som er brukt for Covid, er ugyldig. Det er absolutt null vitenskapelig grunnlag for implementering av Covid-vaksinen.

Både WHO og den vitenskapelige vurderingen til Pieter Borger , et al (sitert ovenfor) bekrefter utvetydig at testene vedtatt av regjeringer for å rettferdiggjøre lockdown og destabilisering av nasjonale økonomier er ugyldige.

Ugyldige data og numrenes spill

Man bør forstå at disse «ugyldige estimatene» er de samme «tallene» som har blitt nevnt ubarmhjertig 24/7 av mediene i løpet av «Første bølge» og «Andre bølge» , de samme tallene som har blitt brukt til å mate fryktkampanjen og «rettferdiggjøre»  ALLE retningslinjene fra regjeringene:

 • nedstengning,
 • nedleggelse av økonomisk aktivitet,
 • fattigdom og massearbeidsledighet,
 • konkurser
 • sosial distansering,
 • munnbind,
 • portforbud,
 • vaksinen.
 • helsepasset

Ugyldige data. Tenk deg om to ganger før du blir vaksinert

Og nå har vi gått inn i en såkalt Tredje bølge”. (Men hvor er dataene ??)

Det er en kompleks «pakke med løgner».

Det er en forbrytelse mot menneskeheten. 

***

Etterskrift

Siden den ble utgitt 21. mars 2021, har ganske uventet titusenvis av mennesker lest denne artikkelen.

Min intensjon var i hovedsak å tilbakevise og avsløre den store løgnen (med fokus på vitenskapelige og statistiske begreper) uten å ta direkte opp de bredere implikasjonene av lockdown og nedleggelse av økonomisk aktivitet.

Dette djevelske prosjektet som kommer fra finansinstitusjonenes øverste ledd (inkludert World Economic Forum) ødelegger menneskers liv verden over. Det skaper massearbeidsledighet og utløser hungersnød i utviklingsland.

Med noen få unntak, bl.a. Tanzania, har de fleste av de 193 medlemslandene i FN godkjent WEFs «korona-konsensus».

Sannheten er et fredelig, men kraftig våpen.

Nå er det på tide å konfrontere disse regjeringene og kreve en opphevelse av lockdown-politikken som utløser fattigdom og fortvilelse over hele verden.

WHOs STORE LØYN tilbakevises av WHO.

Den påståtte pandemien er en svindel. Det er noe som ikke kan nektes for eller motbevises.

Og det var gjenstanden for denne artikkelen.

Det er en kompleks svindel basert på «en pakke med løgner» med ødeleggende konsekvenser.

I løpet av de siste 14 månedene fra begynnelsen av januar 2020 har jeg nesten daglig analysert tidslinjen og utviklingen til Covid-krisen. Helt fra starten av i januar 2020 ble folk ført til å tro og akseptere eksistensen av en raskt voksende og farlig epidemi.

Vi står ved veiskillet til en av verdenshistoriens mest alvorlige kriser. Vi er levende historie, men vår forståelse av hendelsesforløpet siden januar 2020 har blitt gjort uskarp.

På verdensbasis har mennesker blitt villedet både av sine regjeringer og media om årsakene til, og de ødeleggende konsekvensene av, Covid-19-«pandemien».

Den usagte sannheten er at det nye koronaviruset gir mektige økonomiske interesser og korrupte politikere et påskudd til, og en rettferdiggjøring for, å føre hele verden inn i en spiral av massearbeidsledighet, konkurser, ekstrem fattigdom og fortvilelse.

Mer enn 7 milliarder mennesker verden over er direkte eller indirekte påvirket av korona-krisen.

Jeg inviterer Global Research-lesere til å se videoen nedenfor (som gir en oversikt) samt konsultere min e-bok (som består av 10 kapitler) som i detalj tar for seg kompleksiteten i denne krisen.

Den verdensomspennende koronakrisen 2020: Ødeleggelse av sivilsamfunnet, konstruert økonomisk depresjon, globalt statskupp og den «store tilbakestillingen»

Vennligst også videresend denne artikkelen. Din støtte er uvurderlig.

Video 

klikk på nedre høyre hjørne for å få tilgang til fullskjerm.

https://vimeo.com/514871958

Michel Chossudovsky, biografisk note

Michel Chossudovskys artikler om global forskning


Vedlegg

Den fullstendige teksten til WHO-direktivet datert 20. januar 2021


Nucleic Acid Testing (NAT)-teknologier som bruker polymerase-kjedereaksjon (PCR) for påvisning av SARS-CoV-2

Produkttype: Nukleinsyretesting (NAT) teknologier som bruker polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av SARS-CoV-2

Dato: 13. januar 2021                                                                      

WHO-identifikator: 2020/5, versjon 2

Målgruppe: fagfolk i laboratoriet og brukere av IVD.

Formålet med denne kunngjøringen: avklar informasjon som tidligere er gitt av WHO. Denne kunngjøringen erstatter WHOs informasjonsmelding for brukere av in vitrodiagnostisk medisinsk utstyr (IVD) 2020/05 versjon 1, utgitt 14. desember 2020.

Beskrivelse av problemet: WHO ber brukerne om å følge bruksanvisningen (IFU) når de tolker resultatene for prøver testet med PCR -metodikk.

Brukere av IVD må lese og følge bruksanvisningen nøye for å avgjøre om manuell justering av PCR-positivitetsterskelen anbefales av produsenten.

Should I Request an Autopsy After a Death?
De fleste som dør og blir diagnostisert med Covid-19 blir ikke obdusert. I Portugal ble tallet på Covid-19-døde redusert fra 17 000 til 159 da en bare anerkjente en slik diagnose som sikker etter obduksjon.

WHOs veiledning Diagnostisk testing for SARS-CoV-2 sier at det er nødvendig med nøye tolkning av svake positive resultater ( 1 ). Syklusterskelen (Ct) som trengs for å oppdage virus er omvendt proporsjonal med pasientens virusbelastning. Der testresultatene ikke samsvarer med den kliniske presentasjonen, bør en ny prøve tas og testen kjøres på nytt med samme eller annen NAT-teknologi.

WHO minner IVD-brukere om at sykdomsprevalens endrer prediktiv verdi av testresultater;når sykdomsforekomsten avtar, øker risikoen for falskt positive ( 2 ). Dette betyr at sannsynligheten for at en person som har et positivt resultat (SARS-CoV-2 påvist) virkelig er smittet med SARS-CoV-2, reduseres etter hvert som prevalensen minker, uavhengig av spesifisert spesifisitet.

De fleste PCR-analyser er angitt som et hjelpemiddel for diagnose, derfor må helsepersonell vurdere ethvert resultat i kombinasjon med tidspunkt for prøvetaking, prøvetype, analysespesifikasjoner, kliniske observasjoner, pasienthistorie, bekreftet status for eventuelle kontakter og epidemiologisk informasjon.

Handlinger som skal tas av IVD-brukere:

 1. Les bruksanvisningen nøye i sin helhet.
 2. Kontakt din lokale representant hvis det er noe aspekt ved bruksanvisningen som er uklart for deg.
 3. Kontroller bruksanvisningen for hver innkommende forsendelse for å oppdage eventuelle endringer i bruksanvisningen.
 4. Oppgi Ct-verdien i rapporten til det forespørrende helsepersonell.

Merknader

1. Diagnostisk testing for SARS-CoV-2. Genève: Verdens helseorganisasjon; 2020, WHOs referansenummer WHO/2019-nCoV/laboratorium/2020.6.

 1. Altman DG, Bland JM. Diagnostiske tester 2: Prediktive verdier. BMJ. 1994 9. juli; 309 (6947): 102. doi: 10.1136/bmj.309.6947.102.

*

Oversettelse: Google Translate/Monica Sortland

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Forsidebilde: Diane Picchiottino

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Når man leser de oftest godt underbyggende artiklene på herværende nettsted, så blir man stadig minnet om daværende CIA direktør William Caseys svar på den nyinnsatte president Reagans spørsmål om hva Casey anså som CIAs viktigste oppgave. Svaret var desinformasjon overfor den egne befolkningen. «Den dagen vi har oppnådd at alt det som det amerikanske folket tror på er løgn, da først kan vi si at vårt desinformasjonsprogram har vært vellykket.» Barbara Honegger som i egenskap av rådgiver var til stede, ble så forarget over uttalelsen at hun senere gikk offentlig ut med hva Casey hadde sagt.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I Afrika har befolkningen dårligere helse og dårlige helstjenester:

Vaksinering vil bli en katastrofe.

Forrige innlegg

Kongsberg-drapene:

Menneskerettighets-ideologien mot tvang kosta fem mennesker livet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.