POSTED IN Norge

Opphøyer seg til vitenskapelig dommer:

Faktisk.no vil korrigere Derimot.no i klimaspørsmålet

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Derimot har fått følgende brev fra Faktisk.no (se nedenfor) som vi gjengir i sin helhet. Under brevet kommenterer vi innholdet i det. Vi hadde først tenkt å ignorere henvendelsen for vi finner den mer enn påfallende. Men vi har ombestemt oss, og viser nå leserne våre det som skjer og hvilken funksjon Faktisk.no har eslet seg til å ivareta.

Hele saken minner oss om historien om Galileo Galilei som ble stevnet for inkvisisjonen i Roma for vranglære. Han hevdet at jorda var rund etter å ha observert bl.a. månen med sine nye kikkerter. Han hevdet også at jorda beveget seg og ikke var stasjonær slik kirken hevdet.

Galileo Galilei var en filosof, fysiker og astronom som regnes som en sentral skikkelse i den vitenskapelige revolusjonen. Wikipedia

Denne historien fra Middelalderen forteller at det alltid har vært strid om hva som har vært vitenskapelig sannhet – og slik må det være. Et hvert forsøk på å slå fast vitenskapelig sannhet en gang for alle, det er dømt til å mislykkes. Vitenskapen vesen er å stille spørsmål ved enhver fastslått og absolutt sannhet.

Men i Norge er det nå politisk fastslått som en absolutt sannhet at vi har global oppvarming som i hovedsak skyldes menneskelig virksomhet, først og fremst utslipp av gassen som alt liv på jorden er avhengig av, CO2. Den befinner seg i meget uttynnet form i atmosfæren. Det er kommet så langt at noen aviser ikke vil offentliggjøre meninger som bestrider dette dogmet. Det samme gjelder NRK.

Hvorfor er dette så viktig at ytringsfriheten må begrenses? Det dreier seg om penger- store penger. Alle klimatiltakene koster og befolkningen må betale både i form av penger og ødelagt natur. Og det er noen som skal tjene penger på dette. Det er snakk om enorme beløp, altså mye står på spill for mektige krefter i samfunnet.

Hele denne påstanden bygger ikke på noe vitenskapelig organ, men på et politisk organ sitt kompromiss-vedtak (FN). Saken er dermed ikke vitenskapelig fundert slik Faktisk.no antyder. Vitenskapen kan aldri med flertall slå fast hva som er korrekt vitenskap, faktisk heller ikke det motsatte. Det er derfor fortsatt stor vitenskapelig strid om denne påstanden om menneskeskapt global oppvarming.

Når Faktisk.no nå tar sikte på å bli et overordnet sensurorgan for hva som er korrekt vitenskap forstår enhver at de overskrider en magisk grense. De opphøyer seg til ikke bare til et sensurorgan for meninger og informasjon. (Det påfallende i denne sammenheng er at de er finansiert av de store mediene.) Det har vært deres funksjon fra starten av. Men de blir et sensurorgan for hva som er korrekt vitenskap. Da er vi tilbake til middelalderen med inkvisisjonen.

Jeg håper at dette ikke er bevisst men et utslag av dumhet, men det vet jeg ikke. Under kan en lese brevet vi mottok den 06. juni 2023, i ni-tiden på morgenen. Dog, vær klar over at vi har lagt til nummerering fra «a» til «l» i kursiv og uthevet skrift, for å gjøre det lettere for alle å se hva vi svarer Faktisk.no i vårt tilsvar nedenfor til brevet.

Knut Lindtner
Redaktør


Hei!

Jeg holder på med en artikkel der jeg ser nærmere på fortidens klimaendringer. I den forbindelse viser jeg blant annet til noen innlegg publisert på Derimot.no. Trenger tilbakemelding innen klokka 13.30 i dag hvis dere ønsker en kommentar med i saken. 

Ulike påstander om at fordi klimaet alltid har forandret seg, så må også dagens klimaendringer skyldes i hovedsak naturlige årsaker eller regnes som naturlige og normale, er noe Faktisk.no har sett gå igjen i vårt datasett. 

Blant annet i artiklene «500 forskere med klimabrev til FN: Det er ingen klimakrise», «CO2 har liten betydning: Sola og havet bestemmer temperaturen». Og «Klima: Uten CO2 dør alt liv på jorden». 

Påstand
Klimaet har alltid forandret seg, og derfor må også dagens klimaendringer skyldes naturlige årsaker.

Faktisk.no sin konklusjon: Klimaet har alltid forandret seg, men dagens klimaendringer er unike for vår geologiske epoke, fordi de skjer så raskt. En lærdom fra tidligere klimaendringer er nettopp den viktige rollen CO₂ har spilt.

Oppsummert fra min artikkel: 

Hva er spesielt med dagens klimaendringer?
Selv om klimaet har forandret seg i all tid, er det veldig, veldig lenge siden klimaet har forandret seg slik det har gjort de siste tiårene. Stadig nye rekorder fra vår geologiske fortid har blitt slått. (a)
Hva er det som er spesielt med dagens temperaturøkning? Kort oppsummert er det flere faktorer:
– Den skjer svært raskt. Etter forrige istid tok det over 9.000 år for globale temperaturer å øke med omtrent fire grader. Nå har global middeltemperatur økt med nesten 1,2 grader siden 1850. (b)
– Både temperaturøknignen og tempoet de siste 150 år overgår klimaendringer de siste 24 000 år. (c)
– Den er global. En analyse av globale temperaturer de siste 2000 år viser at den varmeste perioden for 98 prosent av jorda har vært i det 20. århundre. Episoder som for eksempel «den lille istid» og «den varme middelalder» var mer av regional art. (d)
– Det er registrert CO₂-nivåer i atmosfæren som vi ikke har sett maken til i menneskets tidsalder. Vi må tre millioner år tilbake i tid for å finne tilsvarende. (e)
– Samtidig er økosystemene i havet og på land, og menneskenes samfunn og infrastruktur, tilpasset dagens klima. Både jordbruk og avanserte sivilisasjoner har først oppstått i løpet av tiden siden siste istid og er tilpasset klimaet i vår epoke, holocen.  (f)

Global temperatur er nå anslått å ha overgått selv den varmeste perioden siden siste istid, for rundt 6500 år siden. I så fall må vi tilbake til forrige mellomistid for mellom 128 000 og 115 000 år siden for å finne like høye temperaturer. (g)

Nå viser noen av de nyeste registreringene av global middeltemperatur at vi kan ha overgått den varmeste tiden siden siste istid – for rundt 6500 år siden. Da viser ulike anslag, ifølge FNs klimapanel, at det var mellom 0,1-1 grad varmere enn i 1850-1900. (h)
En global oppvarming på 2 grader må vi 125 000 år tilbake i tid for å finne.
For rundt tre millioner år siden, da CO₂-nivået var omtrent på samme nivå som i dag, er det estimert at havnivået var mellom 5 og 25 meter høyere enn i dag. (i)

Til sist viser jeg til noen lærdommer fra fortidens klima, blant annet med henvisning til Geological Society of London Scientific Statement: What the geological record tells us about our present and future climate.  (j)

– Forhistorien har vist at perioder med høye temperaturer sammenfaller med høyere CO2-konsentrasjoner, og at endringer i temperatur og drivhusgass-konsentrasjoner har påvirkning på havnivå, hydrologiske sykluser, økosystemer i hav og på land og forsuring i havet. Viktige klimafenomener som ENSO og monsooner, som påvirker mat og vannsikkerhet for milliarder av mennesker, har variert med tidligere klimaendringer.  (k)

– Hvor raskt menneskenes utslipp av CO2 skjer i dag, er nesten uten sidestykke også i vår geologiske fortid.  (l)

Med vennlig hilsen 

Sofie Svanes Flem
Faktasjekker i Faktisk.no


Derimot.no sitt tilsvar

Vi besvarer Faktisk.no sine påstander punktvis hvor vi nummerer de fra «a» til «l«.

a) Det påstås at stadig nye rekorder blir slått. Det er feil. Jorden har hatt varmere temperaturer tidligere sammenlignet med dagens temperaturer.
Klimaet forandret seg raskt blant annet for ca 1000 år siden, da temperaturen sank raskt og mye, før den lille istiden. Før denne raske nedkjølingen var det generelt varmt klima globalt, og på Grønland kunne de som bosatte seg der, bedrive jordbruk. Sitat:

«Men klimaet må ha spilt en viktig rolle. Vikingene kom til Grønland på 980-tallet i en klimamessig varm periode. Der anla de en rekke små samfunn langs Grønlands vestkyst. I starten på 1100-tallet faller temperaturen dramatisk. Forskerne ved Brown University mener det er snakk om 4 grader over en periode på 80 år, basert på funn fra iskjernene.»

b) Jordens temperatur har ikke økt med 1,5 grader C siden 1850 som Faktisk.no hevder. Den har maksimalt økt med 0,8 grader C. Videre så er ikke forandringen raskere enn andre forandringer. Vi har allerede nevnt den raske nedkjølingen for ca 1000 år siden. Vi kan og nevne at temperaturen forandret seg dramatisk og for ca 4000 år siden og. Som ga en liten istid den gang og. Som opphørte, også den uten menneskelig bidrag. Og deretter kom et bedre klima, helt naturlig.

c) Nei, det stemmer ikke som Faktisk.no hevder, se hva vi skrev i punktet ovenfor.

d) Nei, også her tar Faktisk.no feil. Det var varmere klima enn dagens, for bl.a ca. 4000 år siden – før klimaendringene inntraff, med temperaturer som var litt varmere enn hva det var i den varme middelalderen.

e) Det har ingen betydning at vi må «millioner av år» tilbake i jordens historie får å finne forrige gang jorden hadde et CO2-nivå på ca 415 PPM. Det som derimot har betydning er at jorden har hatt ca 18 ganger mer CO2 i atmosfæren enn nå. Noe vi ser av bildet her. – Bildet vil vi vise til flere ganger i tilsvar som kommer nedenfor.

Her ser vi at temperaturen endrer seg før CO2-nivået endres gjennom jordens historie.

f) Naturen har ikke noe valg. Det takler alt, enten det er varmere klima eller kjøligere klima. Det samme gjelder for CO2-nivået. Det er en smule tankefeil av Faktisk.no å anta at naturen har en oppfatning av hva som liksom skal være den riktige mengden CO2 og den riktige temperaturen. Det har ikke naturen. Den har faktisk ingen oppfatning i det hele tatt.

g) Igjen så tar Faktisk.no feil. De ignorerer jordens klimahistorie. Bare så kort tid tilbake som til den varme middelalderen for ca 1000 år siden så var temperaturen høyere enn nå.

h) Her antar vi at Faktisk.no mener den Lille Istiden for bare for få århundrer siden, og ikke den siste store istiden. – Mener de den siste store istiden, så viser vi til vårt svar i punkt g) Mener Faktisk.no den Lille Istiden så er tilsvaret dette: Ja, og det er faktisk helt naturlig at temperaturen øker etter at den har vært kjølig. Temperaturøkningen er ikke så stor som Faktisk.no påstår, men på ca. 0,8 grader C.

i) Her tar Faktisk.no feil. Som vi skrev lengre oppe i vårt tilsvar så var det en rask nedkjøling for ca 4000 år siden. Og etter at jorden kom seg ut av dette kjølige klimaet så steg den globale temperaturen (med mindre opp- og nedkjølinger) frem til den varme middelalderen. Da den lille istiden inntraff på 1300-tallet så sank temperaturen globalt fort hele 2 grader C. Nå, noen få århundrer etter den lille istiden så har jorden ennå ikke kommet opp til de samme temperaturer som det var i middelalderen. Så Faktisk.no kan umulig snakke om de sist århundrer når de snakker om «En global oppvarming på 2 grader».

Den lille istiden startet i 1315, og ble kalt for året uten sommer

j) Til dette punktet så vil vi henlede til det som Faktisk.no har oversatt til norsk i sin epost til oss. Innholdet i denne artikkelen er feil og det som står i «Executive Statement» er ikke noe mer en påstander, ikke faktisk vitenskap!

De hevder at anslaget for CO2 sin klimasensivitet er mellom 2,6 grader C og 3,9 grader C og det fratar dem all troverdighet Dette er det korrekte: Pr dags dato så har ikke vitenskapen på plass en korrekt, ikke-falsifisert verdi for CO2 sin klimasensivitet. Derfor er det usaklig aktivisme å si dette: «Recent estimates suggest that global mean climate warms between 2.6 and 3.9°C per doubling of CO2 once all slow Earth system processes have reached equilibrium.» De tar forøvrig feil av hva som er korrekt rekkefølge av hendelser: Havnivået øker ikke pga CO2-nivået i atmosfæren. Det øker og synker av andre årsaker, hvor forandringen i temperatur er en viktig årsak. Og hva de skrev om «havforsuring» er feil, siden CO2 i atmosfæren gjør ikke havet surt, grunnet en uendelig bufferkapasitet i havet. Havet kan bli surt, men da av andre årsaker. Forøvrig så er havet basisk og vil trolig ikke bli surt i det hele tatt (pH-verdi under 7,0). Så, dette var en dårlig kilde for Faktisk.no når det kommer til å finne fakta. – De fant meninger, og det er ikke fakta! Derimot.no vil driste seg å komme med vår dom: «Helt feil«.

k) Aller først: Korrelasjon er ikke kausalitet. Men så; Sammenfaller høye temperaturer og CO2-nivå-økning? – Nei, det er å være vel omtrentlig i omgang med data, å hevde at det sammenfaller. Faktisk så viser data oss at det er alltid slik at først kom temperaturforandringen, deretter kom endringen i CO2-nivået. Se vedlagte bilde ovenfor. Der ser vi at CO2-nivået har steget og sunket mang en gang. Og dette har alltid skjedd etter temperaturforandringene.

l) Det er kun en innholdsløs påstand fra Faktisk.no, som ignorerer to ting: 1) Befolkningstallet. Det sier seg selv at når jordens befolkning er mye større nå enn noen gang tidligere, så vil den mengden CO2 vi mennesker slipper ut årlig, selvsagt alltid være større enn tidligere i menneskets historie.
2) Dette er ikke noe bevis i seg selv for at CO2 er en klimagass med oppvarmende virkning. Og i jordens historie, i tider da det ikke fantes mennesker, så forandret CO2-nivået seg markant både med økninger og reduksjoner, på relativt kort tid. Så det er feil å late som at CO2-forandringen nå er uten sidestykke i jordens historie. Igjen, Se vedlagte bilde ovenfor i vårt tilsvar. Der ser vi at CO2-nivået har steget og sunket i hele tidsperioden som bildet dekker. Dette har skjedd etter temperaturforandringen har inntruffet. Ikke før.

Avsluttende ord fra Derimot.no

Klimafeltet er et komplisert fagområde hvor høyt utdannede vitenskapspersoner er uenige seg imellom. Det er derfor unaturlig at journalister i faktasjekker-firmaer skal påta seg oppgaven med å sjekke hva som er sant og hva som ikke er det, når vitenskapsmiljøene selv er uenige, og ikke har kommet til enighet så langt. Da er det prematurt av Faktisk.no å påta seg rollen som overdommer over faglig kompetente vitenskapspersoner. Spesielt ille er det når vi ser at selve «faktasjekken» består i å utrope meninger til fakta, som vi ser de gjorde da de viste til ‘Geological Society’. Dette ble «fasiten» fordi det de skrev passer inn i Faktisk.no sin allerede oppgjorte mening om klimasaken. – Men, fakta er det ikke!

Faktaboks om Faktisk.noForsidefoto: Lexica.art

Maleri: av Pieter Breugel den eldre, malt i 1565 (public domain)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Dette er eksemplarisk av derimot. Teksten er god og sannferdig.
  Det kunne vere ønskelig med ein faktaboks om firmaet Faktisk: Namn på eigarar og styremedlemer, namn på tilsette og tal på inntekt og utgifter frå offentleg årsrapport. Vidare kunne det vere interessant å vite utdanning og yrkeserfaring til Sofie Svanes Flem, forfattaren av den underlege teksten.

  Svar
  • Redaksjonsmedlem i Derimot.no
   8 juni 2023 9:14

   Takk for kommentaren. Det du foreslo, vil vi følge opp. Vi vil redigere inn en link i denne artikkelen til faktaboksen som vi skal lage.

   Det vil skje noe senere enn normalt, siden vi er fortsatt utsatt for data-angrep fra noen som ønsker å stilne oss.

   Redaksjonen

   Svar
 • Jon Gulbrandsen
  8 juni 2023 13:53

  Det er svært mye faktisk.no ikke har fått med seg, bl.a. «the grand hiatus», at temperaturen har gått ned i løpet av de siste 8 årene, at iskanten i Arktis flytter seg sørover, og at NASA endelig innrømmer at isen i Antarktis også har lagt på seg, etter å ha løyet for oss i over 30 år. Her er min kommentar til hva faktisk.no bedriver:
  https://www.document.no/2023/04/24/konformistan-den-nye-diktaturstaten/

  Svar
 • Robin Hood
  8 juni 2023 14:35

  Dette var et meget bra svar av Derimot! Flott med innsyn i hvordan «Sannhetsministeriet» arbeider.

  Svar
 • Rolf Galgerud
  8 juni 2023 15:13

  Kan den omtalte uenigheten blant vitenskapsfolk også skyldes penger – alt fra karrieremuligheter til penger i handa? For det er veldig store penger som følger myten om CO2. Hvis så er tilfelle, så vil vi neppe oppleve vitenskapelig enighet om CO2.

  Svar
 • Rune Neraal
  8 juni 2023 15:25

  Sofie Svanes Flem minner om en nyfrelst som prøver å forklare oss om alt det fæle som kommer til å skje oss i helvete hvis vi ikke bekjenner oss til hennes tro.

  Svar
 • Ein kort (4min) video om temperatur i iskjerner frå Grønnland som fortell det meste: Temperaturen i dag er fortsatt godt under gjennomsnittet for perioden sidan siste istid! «A must watch»!!
  https://m.youtube.com/watch?v=LmmmgiPha_Y&pp=ygUbaXZvciBjdW1taW5zIGdsb2JhbCB3YXJtaW5n

  Svar
 • paul mathiesen
  9 juni 2023 9:59

  flott av Derimot.. Godt at noen tar igjen mot klimahysterikerne…… Hilsen geograf utdannet ved UIO….Har irritert meg i 30 år på dette klimatøvet = havet skal stige 70 meter,, no way……..Jeg har nå levd i 74 år og havet i Oslofjorden har ikke steget en cm..!!!!

  Svar
  • Landhevinga i Oslo er avmerka på bergveggen under Akershus festning for alle å sjå. Pågår fortsatt etter vekta av isen for ti tusen år sidan.

   Svar
 • Petter Tuvnes
  10 juni 2023 8:41

  Glimrende av Lindtner og derimot.no.

  Svar
 • Takk til faktisk!
  10 juni 2023 21:05

  Må flire av faktisk sitt forsøk på å belære derimot. Faktisk må ha fullstendig feilberegnet hvem som leser derimot. Vi som leser derimot er lei av løgnene til MSM og faktisk.no og denne henvendelsen bekrefter bare hva som foregår. Tusen takk til faktisk for den ufrivillige markedsføringen av derimot.no

  Svar
 • Carbomontanus
  10 juni 2023 23:02

  Til Derimot.no

  Jeg fraråder å polemisere på dette nivå imot noe man med rimelighet bør kunne anta man selv ikke forstår og hvor «motparten» har de bedre kort og argumjenter på hånden og hvor man selv må engasjere uhederlig ekspertise.

  Man vil tape diskusjonen medmindre man kan falle tilbake på klassisk sensur, og man vil i alle fall kun mest ansløre ens egne teknikker om hvordan å få rett når man har urett.

  Det er virkelig viktigere ting i verden og i Norge som bør bestrides.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Med andre briller:

Kortnyheter fra hele verden.

Forrige innlegg

Der «venstresiden» er enige med globalismen:

Knus ukorrekte tanker og forby ukorrekte bøker!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.