POSTED IN Endring av politikken

Olav Boye:

Venstresiden havarerer uten kursendring!

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hva må gjøres?

Olav Boye

Olav Boye er tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon


Vi lever i en tid med store usikkerhet. Det gjelder ikke bare den skapte Coronafrykten, men hvordan samfunnet er innrettet etter markedsliberale og udemokratiske prinsipper. En rekke nettsteder som Steigan.no og Derimot.no, gir oss daglige analyser av de rådende samfunnsforhold nasjonalt som internasjonalt. De som følger med og dermed avviser løgnene i TV, radio og aviser, vet at noe må gjøres.

De politiske partiene er i gang med å utarbeide sine programmer foran stortingsvalget 2021. De høyreorienterte partiene vil satse på fortsatt nedbygging av folkestyre og mer konkurranse og privatisering av samfunnets kjerneoppgaver. Det store spørsmål blir hva vil de rød-grønne partiene gjøre i disse krisetider. De har egentlig bare et valg hvis de vil bli tatt på alvor av folk flest. De må reversere avdemokratiseringen og bringe de vesentlige samfunnsoppgavene under folkevalgt styring.

La oss begynne med bank og finansselskapene. Vi må styrke de statlige bankene som Husbanken og statlige banker for næringsutvikling og landbruk. De må få lave renter så de kan utkonkurrere de private bankene. Målsettingen må være å ha bank og finansieringssystemer som er til det beste for folk og næringsliv, ikke for spekulanter og utenlandske finansselskaper. De statlige bankene skal være under styring av folkevalgte i regjering og Storting. Det opprettes et statens investeringsfond basert på blant annet inntektene fra olje og gass, som skal benyttes til større samfunnsprosjekter. Vi må få tilbake sparebankene, med representantskap av sparebankenes kunder, inndelt etter kommune eller sammenslutninger av kommuner.

Norges bank er en viktig institusjon

Strømforsyningen skal bringes tilbake under folkevalgt styring. Stortinget får makt til å fastsette kilowattprisen for husstander og næringsliv, for et kalenderår av gangen. Det skal være lik pris over hele landet, som skal økes i forhold til stort forbruk. Statkraft skal være statens administrasjon både for landets kraftproduksjon og linjenettet. Det skal opprettes fylkeskommunale avdelinger som tar seg av service og innkreving av strømregningene. Private kraftprodusenter, linjenett og fordyrende kjøp og salg av kraft skal kjøpes opp av staten.

Vannkraften er en nasjonal ressurs ment å tjene alle i samfunnet, ikke bare være en kilde til privat berikelse

All vannforsyning og forvaltning av vannressursene skal være under folkevalgt kontroll, med fylkeskommunal administrasjon.

Telekommunikasjoner og tilgang til nettverk og TV-signaler skal eies av Telenor. De skal selges seg ut av alle kontrakter i andre land og bruke pengene til å kjøpe ut de private selskapene. Telenor blir monopol under statlig styring, noe som skal føre til billigere tjenester. Telenor må legge av seg spekulasjoner, høye lederlønninger og annen ukultur.

All jernbanedrift skal legges under NSB, og avtaler om privatisering må sies opp med umiddelbar virkning. Stor prosjekter som Nord-Norgebanen, Ringeriksbanen med flere gjennomføres snarest mulig og skal være full finansiert over statens investeringsfond. Det velges et styre for NSB som står ansvarlig overfor regjering og stortinget.

All kollektivtransport skal være under folkevalgt styring, med selskaper som både tar seg av bussdriften og rutevirksomheten. Kollektiv transporten skal organiseres som fylkeskommunale selskaper og samordnes med jernbanedriften på landsbasis. Det skal ikke lengre være busselskaper som konkurrerer med jernbane utover fylkesgrensene, unntatt i spesielle tilfeller.

Også sykehusene skal være til for hele befolkningen, ikke bare de som har penger.

Alle sykehus og helsetjenester skal styres av folkevalgte organer. Det skal være et rikshospital, med spesiell kompetanse og hver fylkeskommune skal ha et sykehus, mens større kommuner skal ha sykehus med begrenset drift. Det skal bygges opp et offentlig lager av medisiner og landets skal gjøre seg mest mulig sjølforsynt med medisiner. Her er mange detaljer som må avklares, men hensikten er å sikre gode og rimelige helsetjenester for alle.

Hvis en kan få de rød-grønne partiene til å programfeste alle eller noen av disse tiltakene, er vi godt på vei til å organisere et bedre samfunn for de fleste. Det gjenstår mange andre oppgaver, – Statoil tilbake til staten, matvareproduksjon og nasjonal sjølforsyning, skatte- og avgiftspolitikken. Våre folkevalgte må rydde opp i norsk imperialisme og militært engasjement med NATO og norsk utenrikspolitikk forøvrig. De forslåtte tiltakene vil føre til at EU vil gi Norge et ultimatum. Enten må vi legge forslagene vekk eller akseptere at de sier opp EØS-avtalen og andre bindinger til EUs markedsliberale og føderale prosjekt. Det betyr rett og slett av vi vil gjenvinne folkestyre og dermed politisk styring med utviklingen av vårt land.

Hvorfor skal venstresiden ha noe med krigsforbrytere og okkupanter å gjøre?

De politiske partiene på venstresiden må foreta en sikkerlig opprydning i egne rekker, ved å kvitte seg med markedsliberalister, krigsforbrytere og andre høyrekrefter som seiler under falskt flagg. Det bli hevder at et slikt program ikke er mulig i den globaliserte verden. Svaret er at det er folkets interesser som skal telle, ikke de flernasjonale selskapene og globale finansinstitusjoner. Vårt land skal styres av våre folkevalgte organer.

La oss ta debatten og skape en solid framtid for alle i vårt land, og kanskje vi kan bli politisk forbilde fra andre land, hvor folk lever i større fattigdom og elendighet enn i Norge. Store samfunnsoppgaver kan ikke endres over natten, men vi må starte en prosess fram til noe bedre. Alternativet er at den negative utviklingen fortsetter. Dette er et innspill for debatt og vedtak, vi må få folk til å tenke sjøl og ta initiativ til et bredt politisk engasjement.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Er folk på «venstresida» snille og anti-autoritære, anti-militæristiske, ønsker frihet ( nasjonalt og privat), og fravær av sensur?
  Og folk på «høyresida» slemme og autoritære, militæristiske, vil bli styrt ovenifra, og ønsker sensur?

  Det hadde vært fint med mere meningsutveksling rundt alle de fine artiklene på derimot.no, synes jeg. Derfor:

  Svar
 • «La oss begynne med bank og finansselskapene. Vi må styrke de statlige bankene som Husbanken og statlige banker for næringsutvikling og landbruk. De må få lave renter så de kan utkonkurrere de private bankene. «

  Hvorfor denne parti-politiske tullekampen mellom «venstresida og høyresida» ? Er det ikke bedre å prøve å forenes i praktisk politikk og ( folkelig) fornuft, med markedsstyrte verdier og demokrati ?

  F.eks. på det viktigste (?) , det penge-økonomiske .
  Da bør vi etterhvert skjønne at penger, i et samfunn, er byttemidler uten egenverdi. Et måle og bytte-VERKTØY lik litermålet, vekten og kalorier. Og renter er kun noe som skal hjelpe til å holde verdien på byttemidlene så stabile som mulig? Ved å ALLTID ha rentene lik riktig indeks( altså følge pris og lønnsjusteringer) Ikke lavere eller høyere hverken for næringsutvikling eller landbruk, private eller statlige banker. – Som vi heller ikke ville regulere meterstokken etter rådende politiske «konjunkturer».

  Svar
  • Fortsatt:
   Hvorfor?
   Da kunne folk sette til side arbeidsinnsats (spare) og vite at de fikk tilbake samme verdi i forhold til lønn & pris, ikke mer, ikke mindre. Større frihet til folk, mindre til stat og bank. Og/men ingen kunne heller «leve av rentene». Men de kunne leve av oppspart innsats, – som selvsagt ikke skulle (dobbelt-)beskattes både ved inntjening og oppsparing. Og sparing ble heller ikke nødvendig på samme måte som tidligere. Fordi alle ville vite at det var samfunnets produksjon som skulle produseres, -og fordeles.
   ( Altså ikke omvendt) For både egen og kommende generasjoner
   Ja, la oss begynne der, Boye (?)

   Svar
 • Ja, så ble det stoppet der. (?) ( Halvveis i punktene)
  Men en meningsutveksling hadde vært morsomt.

  Svar
 • Av prinsipp innlater jeg meg ikke i debatter med folk som ikke står fram med fullt navn.
  Slike folk skal vi ikke ta på alvor. De er feige, kommer ofte med innelgg som ikke tåler dagslys
  og bruker nettstedet til å komme med meninger som ikke har noen med hovedinnlegget.
  Tittelen «Venstesiden havarerer uten kursending» er ikke min tittel på mitt innlegg.
  Jeg ønsker å få debatt og vedtak om hva de politiske partier må gjøre, derfor «Hva må gjørs>?»
  Kom igjen, ta debatten om hva som må gjøres.
  Hva slags samfunn vil vi ha? Alle har en mening om det.

  Svar
  • Ja, det skjønner jeg godt. Når jeg henviste til Boye, var det mest for å stile det til noen; og hvorfor ikke da artikkelforfatteren. Jeg personlig synes det ville være mer interessant med synspunkter fra andre lesere. Fullt navn har jeg prøvd tidligere, men… Og det er uansett viktigere å ta ballen/meningene, ikke personen.
   Hovedinnlegget handlet om økonomi/samfunn og v/h, etter slik jeg forstod.(?)

   derimot.no er et godt nettsted, med gode artikler.
   Det jeg – som skrevet, kan savne, er dialog/samtale om temaer, og kanskje spesielt demoniseringen i «venstre vs. høyre» -konstruksjonen. En konstruksjon som forkludrer mer enn avklarer.

   Uten dialog og samtale stopper/dør et samfunn etterhvert. Det samme vil nok dessverre skje med et nettsted/blogg.

   Svar
  • Ben Økland
   2 juni 2020 12:03

   Denne anonyme personen som skriver under pseudonymet «Frikar», anførte: «Hvorfor denne parti-politiske tullekampen mellom «venstresida og høyresida»? Er det ikke bedre å prøve å forenes i praktisk politikk og (folkelig) fornuft, med markedsstyrte verdier og demokrati?»
   Her innfører vedkommende en besynderlig sammensetning av begreper: «markedsstyrte verdier». Hva i all verden er det for noe? «Markedsstyrte priser» ville være et begripelig uttrykk, men vedkommende skriver ikke det.
   De politiske partiene bør skolere sine representanter i bruk og misbruk av ord og vendinger. Da vil de bli flinkere til å avsløre høyrekreftene sin rå propaganda og til å reagere på den.
   Markedsliberalistene har maktet å forvrøvle språket på en nærmest umerkelig måte. Når de bare får alminneliggjort sine verbale produkter, så begynner folk å tenke slik som markedsliberalistene ønsker at de skal tenke. Språket er et kraftfullt verktøy.

   Svar
   • Ja, språk er viktig.
    Men det er ikke en akademisk øvelse, det er kommunikasjon/samtale. Du kunne spurt så ville du fått svar. Nå virker det som du er ute etter uenighet, og ikke avklaring.
    Markedsstyrte priser er markedsstyrte, ikke parti-politiske eller sentralstyrte, priser.
    Markedsstyrte verdier, er ikke politisk eller sentralstyrte styrte priser, og ikke parti-politiske styring av f.eks. varer og tjenester, eller en nasjons vei til frihet og velstand.
    Dvs. det er folket som bestemmer , et demokrati, ikke et partidiktatur.
    Ellers er det ballen, og ikke personen, som er viktig.
    Hvem er Ben Økland, et riktig eller fiktivt navn? Vil du oppgi adresse og telefonnummer også?

 • Jeg prøver et punkt til fra artikkelen:
  «Telekommunikasjoner og tilgang til nettverk og TV-signaler skal eies av Telenor. «

  Telenor!? Som fikk det gamle kobbernettet, som innbyggerne hadde betalt ned gjennom tiår, skrudde opp prisene ( fordi det ikke var markeds-konkurranse), og brukte dyre priser i Norge til å leke cowboy i India og Russland, istedet for å bygge ut fibernett gjennom hele Norge til kostpris? Telenor prøvde å stoppe private aktørers konkurranse som ville bygge ut fiber og , fordi Telenor ville suge så mye som mulig ut av nasjonens kobbernett så lenge som mulig.
  Heldigvis vant de nye private aktørene, og prisene faller og fiberutbygging fikk starte.
  Fornuften vant over politikken. Delvis statsstyrte Telenor har vist seg ubrukelig og bør legges ned.
  Som samfunn har vi ikke råd til politikk og fordyrende statlig innblanding. Heller ikke på dette området..

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

James Howard Kunstler:

Er det science fiction vi nå er vitne til i USA?

Forrige innlegg
Nazisme igjen? Nynazismen kommer i antinazismens navn.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.