POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Nye studier bekrefter det vi egentlig vet:

Naturlig immunitet er mest effektiv.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det kommer stadig nye meldinger om det samme. Naturlig immunitet er det beste og tre vaksinerdoser med mRNA vaksinene er det verste. Det ser ut til at det er de med tre injeksjoner som blir hardest rammet av den nye koronabølgen som er underveis.

Disse to studiene som det referert til under understreker ikke bare det poenget, men ende mer alvorlig: Vi har helsemyndigheter som ikke er oppgaven voksen men sannsynligvis i lommene på WHO og dermed på Big Pharma.

Svært mange i helsevesenet har oppgitt evnen til kritisk tenkning og mange av de som fortatt har den tør ikke stille spørsmål oppover i systemet. Mange er redd for karrieren.

Spørsmålet er hvor mye befolkningen har lært av den første fullstendig mislykkete vaksinerunden og nedstengningstiltakene som pågikk i nesten to år uten effekt. Uten brei motstand fra folket vårt risikerer vi nye diktatoriske tiltak.

Hva vitenskapen sier betyr ingenting. Det er de økonomiske interessene til Big Pharma som setter dagsorden i verden i dag.

Knut Lindtner
Redaktør

Mot Omicron er naturlig immunitet mer effektiv enn vaksiner

I følge en studie publisert av New England Journal of Medicine gir tidligere Covid-infeksjon bedre beskyttelse mot Omicron-varianten enn anti-Covid-vaksiner.

Denne studien, utført i Qatar fra desember 2021 til februar 2022 [1], bekrefter den som ble utført i Israel fra august til september 2021 [2].

[1] «Effects of Previous Infection and Vaccination on Symptomatic Omicron Infections«, Heba N. Altarawneh, M.D., Hiam Chemaitelly, Ph.D., Houssein H. Ayoub, Ph.D., Patrick Tang, M.D., Ph.D., Mohammad R. Hasan, Ph.D., Hadi M. Yassine, Ph.D., Hebah A. Al-Khatib, Ph.D., Maria K. Smatti, M.Sc., Peter Coyle, M.D., Zaina Al-Kanaani, Ph.D., Einas Al-Kuwari, M.D., Andrew Jeremijenko, M.D., Anvar H. Kaleeckal, M.Sc., Ali N. Latif, M.D., Riyazuddin M. Shaik, M.Sc., Hanan F. Abdul-Rahim, Ph.D., Gheyath K. Nasrallah, Ph.D., Mohamed G. Al-Kuwari, M.D., Adeel A. Butt, M.B., B.S., Hamad E. Al-Romaihi, M.D., Mohamed H. Al-Thani, M.D., Abdullatif Al-Khal, M.D., Roberto Bertollini, M.D., M.P.H., and Laith J. Abu-Raddad, Ph.D., New England Journal of Medicine, June 15. 2022.
[2] «Protection and Waning of Natural and Hybrid Immunity to SARS-CoV-2«, Yair Goldberg, Ph.D., Micha Mandel, Ph.D., Yinon M. Bar-On, M.Sc., Omri Bodenheimer, M.Sc., Laurence S. Freedman, Ph.D., Nachman Ash, M.D., Sharon Alroy-Preis, M.D., Amit Huppert, Ph.D., and Ron Milo, Ph.D., New England Journal of Medicine, June 9. 2022.

https://www.voltairenet.org/article217405.html

Forsidebilde: Noah Buscher

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  24 juni 2022 14:29

  Første studie på 5G: Strålingen forårsaker typiske symptomer på mikrobølgesyndromet.

  Den første studien til dags dato av helseeffektene av stråling fra 5G viser at 5G forårsaker typiske symptomer på mikrobølgesyndromet. Den nye casestudien bekrefter også at stråling langt under nivåene tillatt av myndighetene gir dårligere helse.

  Studien, som er en casestudie, ble publisert i tidsskriftet Medicinsk Access nr. 1/2022 og er utført av onkologen og forskeren Lennart Hardell fra Forskningsstiftelsen for miljø & kreft og Mona Nilsson fra Strålevernfondet. Studien beskriver helsekonsekvensene for et par som fikk en 5G-basestasjon over leiligheten, kun 5 meter over soverommet. Målinger før og etter installasjonen av 5G-utstyret viste at 5G forårsaket en stor økning i strålingen i leiligheten. Før 5G var det allerede basestasjoner for 3G eller 4G på samme sted over leiligheten, men overgang til 5G-teknologi førte til en økning i strålingen fra 9.000 mikroW/m2 til maksimalt 1.690.000 mikroW/m2.

  Symptomene som oppsto hos paret etter oppstart av 5G er typiske for det som kalles mikrobølge-syndromet. Han fikk unormal tretthet, søvnvansker, neseblod, tinnitus og hudproblemer. Hun hadde flere symptomer enn mannen med alvorlige søvnforstyrrelser og svimmelhet, etterfulgt av hudproblemer som prikkende følelser i huden, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, tinnitus, balanseproblemer, nedsatt korttids-hukommelse, forvirring , tretthet, tendens til depresjon, hjerte- og lungesymptomer som hjertebank, press over brystet, og varmefølelse i kroppen. Alle symptomer avtok eller forsvant helt etter én dag etter paret flyttet til et annet hjem med betydelig lavere stråling.

  Denne første studien noensinne om helseeffektene av mikrobølgestråling fra 5G, stemmer overens med symptomene som har blitt beskrevet for over 50 år siden som en effekt av eksponering av hele kroppen for mikrobølgestråling, og ble kalt mikrobølgesyndromet eller radiofrekvenssykdom. Mikrobølgesyndrom er også et anerkjent begrep internasjonalt i dag sammen med navnet «elektromagnetisk overfølsomhet» (EHS). I Sverige har symptomene blitt kalt «el-overfølsomhet», som kjennetegner personene som reagerer allerede på svært lave nivåer og har utviklet spesielt høy sensitivitet. Det har gjentatte ganger blitt beskrevet at symptomene avtok når eksponeringen opphørte eller avtok kraftig, som i denne nye studien.

  Forskere som har utført vitenskapelige studier av yrkesmessig eksponering for mikrobølger beskrev symptomer som tretthet, svimmelhet, hodepine, søvnvansker, konsentrasjons- og hukommelses-problemer. Disse symptomene var assosiert med eksponering for radiobølger eller mikrobølger. Det ble funnet at symptomene generelt avtok når eksponeringen opphørte». Følsomheten for mikro-bølgestråling er individuell. Selv svært lave nivåer av stråling kan gi medisinske symptomer hos spesielt sensitive personer (overfølsomhet for elektrisitet/EHS).

  De målte ekstremt høye verdiene i boligen, maksimalt 1.690.000 mikroW/m2, er fortsatt betydelig lavere enn gjeldende referanseverdier anbefalt av det svenske strålesikkerhetstilsynet, SSM: 10.000.000 mikroW/m2 som gjennomsnittsverdi over 6 minutter, som betyr at maksimumsverdien kan tillates å være betydelig høyere enn 10 000 000 mikroW / m2.

  SSMs referanseverdi beskytter ikke mot symptomene som kjennetegner mikrobølgesyndromet, og heller ikke mot kreft og andre kroniske sykdommer, som Alzheimers. Helseproblemer kan oppstå selv om strålingen er langt under referanseverdien. SSMs referanseverdier gjelder kun beskyttelse mot umiddelbare effekter som følge av så intens stråling at vev varmes opp med en grad innen 30 minutter. Det betyr at allmennheten er fullstendig ubeskyttet mot alle andre effekter, som skade-virkninger på hjerne og nervesystem, økt risiko for kreft, oksidativt stress og DNA-skader.

  Ingen forskning viser at 5G er trygt for helse og miljø.
  De skriver i denne første casestudien om effekten av 5G at det er bemerkelsesverdig at: «Det finnes ingen vitenskapelige studier som viser at det ikke er risiko for uheldige helseeffekter ved kronisk eksponering for stråling fra basestasjoner på nivåer som tilsvarer SSMs referanseverdi, eller på nivåene målt i denne casestudien. Dette gjelder 5G, 4G, 3G og GSM. Det er fortsatt ingen studier av risiko med stråling fra både 4G og eller 5G i løpet av døgnets 24 timer. Denne case-studien er den første i sitt slag laget for å måle effektene av menneskelig eksponering for 5G. Å hevde at eksponering for stråling ikke medfører risiko fordi eksponeringen er lavere enn SSMs referanseverdi har dermed ikke noe vitenskapelig grunnlag».

  Fra Newsvoice se, publisert 21 Juni 2022, skrevet av Mona Nilsson.
  Oversatt fra svensk, redigert og forkortet, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Första studien på 5G – Orsakar typiska tecken på mikrovågsyndromet.

  Svar
  • Northern Light.
   24 juni 2022 16:29

   Offentlig 5G-finansiering i EU27.
   «EU-kommisjonen har oppfordret til bruk av offentlige midler for å supplere private investeringer i sine initiativer. Offentlig finansiering kan hjelpe til med utrullingen av 5G over hele EU. Se europeiske finansieringsinitiativer nedenfor, etterfulgt av en oversikt over europeiske investeringslån i hver av EU27 (EUs 27 land)».
   Kilde: European 5G Observatory, (5gobservatory eu), et EU nettsted. Oversatt fra engelsk, utdrag fra artikkel: Public 5G funding.

   Det foruroligende med 5G er at det er finansiert av det offentlige i EUs 27 land, og hvorfor skal landene finansiere 5G for de private utbyggerne? Microsoft patenterte teknologien som gjør at biometri kan knyttes sammen med en digital valuta i Mars 2020, dette i et mikrochipimplantat.

   Og 5G i millimeterbølgebåndet kan kommunisere med en mikrochip. Det gjør at med 5G og AI kan mennesker kontrolleres, styres og overvåkes hele døgnet. Herskerklassens mål, som beskrevet av Claus Schwab i hans bøker, og foredragsholdere i NWOs hovedkvarter i Davos. En av hovedtalerne for noen år siden var en representant for et selskap som utviklet chipimplantater for buskap.

   Det sier en del, og det er også buskap mennesker i slaveklassen i billionærenes nye verdensordning blir redusert til, når det har et implantat som mottar en tilmålt mengde digital valuta som de må bruke opp på det som AI tillater. En befolkning med implantater vil leve i åpent fangenskap, frittgående, som med en elektronisk fotlenke.

   5G er ikke bare helseskadelig for mennesker, men også for planter, dyreliv, fugler og insekter.
   «En rekke forskere peker derfor på at eksponeringen for elektromagnetiske felt må ned for å redde insektene og oss selv, og at ytterligere økning av eksponeringen driver livet på kloden raskt inn i et katastrofescenario. 5G er en oppskrift på nettopp en slik økning av elektrotåka: delvis gjennom at eksponeringsnivåene i strålekjeglene tillates å bli vesentlig høyere, delvis fordi pulset stråling, som er biologisk aktiv nærmest uansett hvor svak den er, blir mer allestedsnærværende.

   Det publiseres stadig forskningsartikler som påviser hvor skjør hele insektverdenen er for elektromagnetiske felt. Jeg omtalte en del slike artikler om insekter, fugler, planter og dyreliv i en serie bloggposter sommeren 2017 (Trådløst skaper miljøkatastrofe 1-7). I disse bloggpostene omtales:
   – sju studier av trær som skades av mobilmaster og radiomaster
   – én observasjon av bladlus som påvirkes av radar
   – én feltrapport om fugler som forsvinner rundt 4G-master
   – én studie som viser sammenbrudd blant storker med reir nær mobilmaster
   – én studie av gråspurv som forsvinner
   – ni forskningsstudier om hvordan biers navigasjonsevner og andre evner ødelegges av mikrobølger
   – to studier av maurs reaksjoner på mobiler og WiFi.
   – én samlestudie av elektromagnetiske felts innvirkning på amfibier
   – én studie av deformasjoner på rumpetroll
   – én samlestudie om virkningene på insekter
   – én studie av endringer i finkers hjerneaktivitet som følge av eksponering for GSM».
   Kilde: Einar Flydals blogg, publisert 01.03.2019. Utdrag fra artikkel: Velge mellom 5G og insekter? Vi får ikke begge deler.

   Skal det nå på toppen av en matforsyningskrise i verden komme en kollaps i bestanden av pollinerende insekter, som ytterligere vil bety stor nedgang i matproduksjonen? Med alt det andre som skjer, kan en spørre seg om det er et koordinert angrep på menneskeheten og livet på jorden fra finansfolket bak Big Tech.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Bevisene er overveldende fra hele verden:

Vaksinene er ineffektive.

Forrige innlegg

Gammel lærdom gjenoppfriskes av USA.

Når det går dårlig hjemme: start en krig!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.