POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Norsk forskning:

Det er en sammenheng mellom booster og overdødelighet.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Professor Aarstads nye oppdatering av tidligere forskning styrker sammenhengen mellom booster og overdødelighet.

Av Jarle Aarstad, professor i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskulen på Vestlandet. Først publisert på hans Substack.

Jarle Aarstad

Booster og overdødelighet: Denne oppdaterte kortversjon på norsk er oversatt fra preprint på engelsk, som inneholder referanser og detaljert informasjon om data og analyser. Studien oppdaterer tidligere forskning som viste at totaldødeligheten gjennom 2022 i 31 europeiske land økte over tid dess høyre COVID-19 vaksinasjonsgrad i 2021.

Dette innlegget er hentet fra hemali

Den oppdaterte versjonen viser at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad i 2021 initialt reduserte totaldødeligheten fra januar til mars 2022 med –0,423 prosent (95% konfidensintervall –0,577; –0,270), men de 14 påfølgende måneder medførte ett prosentpoengs økning i booster-vaksinasjonsgrad økt dødelighet med 0,366 prosent (95% konfidensintervall 0,250; 0,482).

Resultatene indikerer at booster-vaksinasjon over tid synes å ha en sterkere effekt på dødelighet enn fullvaksinasjon, og samsvarer med andre statistiske analyser i fullversjonen.

Funnene indikerer at fullvaksinasjon initialt beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte særlig booster-vaksinasjon konsistent høyere dødelighet. Funnene var robuste også etter å kontrollere for alternative forklaringer.

Andre studier har argumentert for at hetebølger medførte økt dødelighet sommeren 2022 og at energipriser medførte økt dødelighet vinteren 2022-2023. Imidlertid viser denne oppdaterte versjonen at booster-vaksinasjon medførte konsistent høyere dødelighet også i måneder hvor verken hetebølger eller energipriser var sannsynlige forklaringer.

Nøkkelord. COVID-19; fullvaksinasjon; booster-vaksinasjon; totaldødelighet; overdødelighet

Oppdatering av tidligere forskning

Denne artikkelen oppdaterer tidligere forskning av Aarstad og Kvitastein som viste at totaldødeligheten gjennom 2022 i 31 europeiske land økte over tid dess høyre COVID-19 vaksinasjonsgrad i 2021. Oppdateringens bidrag er som følger:

For det første inkluderer den åtte flere månedlige observasjoner om totaldødelighet på nasjonalnivå, fra januar 2022 til mai 2023. Det vil si den utvider observasjonstiden fra ni til 17 måneder.

For det andre inkluderer oppdateringen booster-vaksinasjonsgrad ved utgangen av 2021 som en ekstra forklaringsvariabel på dødelighet de følgende måneder. Booster-vaksinasjon i denne studien innebærer at tre doser har blitt administrert, mens fullvaksinasjon innebærer at to doser har blitt administrert. Vi analyserer totalbefolkningens prosentuelle opptak av henholdsvis fullvaksinasjon og boostervaksinasjon på nasjonalt nivå ved utgangen av 2021.

Det innebærer at vaksinasjon i et lengre perspektiv har hatt en motsatt skadelig effekt på dødelighet.

Endringer over tid

For det tredje studerer oppdateringen i mer detalj enn Aarstad og Kvitasteins artikkel hvordan sammenhengen mellom vaksinasjonsgrad ved utgangen av 2021 og senere dødelighet har endret seg over tid.

De viste at sammenhengen økte fra januar 2022 til september 2022 og som ikke utelukker at den var negativ initialt. Det vil si vaksinasjon kan ha hatt en midlertidig preventiv effekt. Deretter kan sammenhengen ha snudd og blitt positiv. Det innebærer at vaksinasjon i et lengre perspektiv har hatt en motsatt skadelig effekt på dødelighet.

For å belyse dette i detalj, analyserer oppdateringen sammenhengen mellom vaksinasjonsgrad ved utgangen av 2021 og dødelighet for hver av de 17 påfølgende måneder.    

Økt dødelighet av hetebølger og økte energipriser?

For det fjerde vektlegger oppdateringen spesielt sammenhengen mellom COVID-19 vaksinasjon og dødelighet i april og mai, 2022 og 2023, samt september og oktober, 2022. Motivet for å spesielt vektlegge disse månedene, er en studie som hevder at hetebølger økte dødelighet mellom juni og august, sommeren 2022. Og en annen studie som hevder at økte energipriser medførte økt dødelighet påfølgende vinter mellom november 2022 og mars 2023.

Ved å analysere april og mai, 2022 og 2023, pluss september og oktober, 2023 – vår- og høstmåneder som verken var spesielt eksponert for hetebølger eller negative effekter av høye energipriser – bidrar oppdateringen til å ekskludere alternative forklaringer på dødelighet som de to nevnte studiene argumenterer for.  

Empiriske funn

De 31 landene i studien inkluderer EU-medlemsstater pluss Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Analyser er vektet for de ulike lands befolkningsstørrelse ved begynnelsen av 2021.

Den blå linjen i Figur 1 viser overdødelighet i nesten hele perioden vi studerer, unntatt februar 2023 hvor det var en svak underdødelighet (jeg diskuterer senere den røde og grønne linjen).

Graf A i Figur 2 viser at fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå mellom januar og mars 2022 reduserte totaldødeligheten på nasjonalt nivå. Spesifikt viste de statistiske analysene at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad reduserte totaldødeligheten mellom januar og mars 2022 med –0,423 prosent (95% konfidensintervall –0,577; –0,270).

Motsvarende viser Graf B at booster-vaksinasjonsgrad mellom april 2022 og mai 2023 økte totaldødeligheten. Spesifikt viste de statistiske analysene at ett prosentpoengs økning booster-vaksinasjonsgrad økte totaldødeligheten med 0,366 prosent (95% konfidensintervall 0,250; 0,482).

Funnene indikerer at fullvaksinasjon initialt beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte særlig booster-vaksinasjon konsistent høyere dødelighet.

Funnene var robuste også etter å ha kontrollert for alternative forklaringer. Graf C og B viser i detalj hvordan dødeligheten varierte for hver måned som følge av vaksinasjon.

Figur 1.

Den blå linjen viser månedlig overdødelighet (excess mortality) mellom januar 2022 og mai 2023.
Den røde linjen viser den månedlige sammenhengen mellom fullvaksinasjon (full vaccination) og overdødelighet (excess mortality) for samme perioden, og den grønne linjen viser den månedlige sammenhengen mellom booster-vaksinasjon (booster vaccination) og overdødelighet.

Figur 2.

Graf A viser variasjon i overdødelighet (excess mortality) i prosent på nasjonalt nivå mellom januar 2022 og mars 2022 som en funksjon av fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå ved utgangen av 2021.
Graf B viser variasjon i overdødelighet i prosent på nasjonalt nivå mellom april 2022 og mai 2023 som en funksjon av booster-vaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå ved utgangen av 2021.
Graf C og D viser månedlige variasjon i overdødelighet på nasjonalt nivå. Minimum-, vektet gjennomsnitt og maksimumsverdier er rapportert med 95% konfidensintervaller.    

Den røde linjen i Figur 1 viser sammenhengen mellom fullvaksinasjon og dødelighet for hver av de 17 månedene, og den grønne linja viser tilsvarende sammenhengen mellom boostervaksinasjon og dødelighet. Linjene viser negative sammenhenger fra januar til mars, 2022, som sammenfaller med resultater jeg har rapportert over.

Sammenheng mellom booster og overdødelighet

Fra april 2022 observerer vi motsvarende positive sammenhenger som videre samsvarer med resultater jeg har rapportert over. I tillegg viser den røde og grønne linjen at sammenhengene hadde en økende trend, i det minste gjennom første halvdelen av 2022. Dette sammenfaller med Aarstad og Kvitastein som også viste at sammenhengen mellom vaksinasjonsgrad og overdødelighet økte over tid.

Omtrent mellom mai og juli 2022 var den positive sammenhengen mellom fullvaksinasjon og dødelighet sterkere enn mellom booster-vaksinasjon og dødelighet. Men fra september 2022 var den positive sammenhengen mellom booster-vaksinasjon og dødelighet sterkere enn mellom fullvaksinasjon og dødelighet, med unntak av februar, 2023.

Samsvar mellom endringer

Resultatene indikerer at booster-vaksinasjon over tid synes å ha en sterkere effekt på dødelighet enn fullvaksinasjon, og samsvarer med andre statistiske analyser i fullversjonen. Til sist finner jeg det relevant å påpeke at særlig fra april 2022 er det et sterkt samsvar mellom endring i sammenhengen mellom booster vaksinasjon og dødelighet (grønn linje) og endring i dødelighet (blå linje) (korrelasjonskoeffisienten er 0,851).

Dette indikerer at måneder med økende dødelighet i høyeste grad forekommer i land med høy booster-vaksinasjonsgrad.

Signifikante sammenheger

Figur 2 viser også at sammenhengen mellom booster-vaksinasjon og dødelighet var positiv i april og mai, 2022 og 2023, samt i september og oktober, 2022. Analyser i fullversjonen viser i tillegg at sammenhengene var signifikant positive alle disse månedene, unntatt september 2022 hvor den var grensesignifikant.

I tillegg viser en regresjonsanalyse i fullversjonen som inkluderer alle disse seks månedene at booster-vaksinasjon har en sterk positive sammenheng med dødelighet.

Fra disse funnene konkluderer jeg at booster-vaksinasjon konsistent førte til økt dødelighet også i måneder hvor verken hete eller høye energipriser, i tråd med hva andre studier har foreslått, var sannsynlige forklaringer.

Oppsummering

 • Denne studien oppdaterer tidligere forskning som viste at totaldødeligheten gjennom 2022 i 31 europeiske land økte over tid dess høyre COVID-19 vaksinasjonsgrad i 2021.
 • Oppdateringen finner at økning i fullvaksinasjonsgrad i 2021 initialt reduserte totaldødeligheten fra januar til mars 2022, men de 14 påfølgende måneder medførte økning i booster-vaksinasjonsgrad økt dødelighet.
 • Funnene indikerer at fullvaksinasjon initialt beskyttet mot dødelighet, men deretter medførte særlig booster-vaksinasjon konsistent høyere dødelighet.
 • Andre studier har argumentert for at hetebølger medførte økt dødelighet sommeren 2022 og at energipriser medførte økt dødelighet vinteren 2022-2023.
 • Imidlertid viser denne oppdaterte versjonen at booster-vaksinasjon medførte konsistent høyere dødelighet også i måneder hvor verken hetebølger eller energipriser var sannsynlige forklaringer.    

Overdødelighet redusert fra desember 2022

Heldigvis har den europeiske overdødeligheten blitt redusert fra toppen i desember, 2022. Siden den vektede gjennomsnittlige overdødeligheten i de 31 landene jeg har studert var positiv i 2020, 2021 og 2022, er det imidlertid være nærliggende å anta at den ville være markert negativ i 2023. Men som altså ikke er tilfellet.

I stedet er dødeligheten på nasjonalt nivå høyere dess høyere booster-vaksinasjonsgraden var, og sammenhengen forblir positiv til og me når tidsasymmetrien mellom tidsfastsettelsen av den uavhengige og den avhengige variabelen har økt.

Med andre ord: Desto flere måneder mellom fastsettelsen av den uavhengige og den avhengige variabelen det er en signifikant sammenheng mellom dem, jo mer sannsynlig er det en genuin kausal sammenheng.

En begrensning i studien er at den kun analyserer data på nasjonalt nivå. Som oppfølgingsstudier foreslår jeg derfor analyser av data på personnivå. For eksempel ved å studere ulike typer vaksiner, tidsfastsettelsen og antall doser distribuert til kvinner og menn i ulike aldersgrupper som mulige forklaringer på dødelighet i et langtidsperspektiv.

Tilsvarende foreslår jeg å bruke langtidssykdom som en alternativ effektvariabel. 

Forsidebilde: Parang Mehta

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Nå må forskerne passer seg at de ikke havner i tvungen psykatri.

  Svar
  • Eller simpelthen bare blir drept, som østerrikske Dr. Noack, som fant at i starten ved grunnvaksinering var der tre kategorier: en placebo, en eldre type imfluensavaksine, og en mRNA,
   altså russisk rullett så ikke dødsfallene ville bli påfallende. Men booster? Garantert mRNA. Derfor oppsving ved booster. Såkalt oppfrisikningsdose, egentlig dødscocktail.
   Noen som bare tok en grunnvaksdose kan ha hatt flaks. Ved to, lavere sjanse. Oppfrisker? Snipp snapp snute, du er ute.

   Svar
 • Aavidsland tilbyr beskyttelse til de som trenger det mest, altså eldrebølgen, mindre pensjon å utbetale til useless eaters, og sier ellers «ikke host på bestemor»; kjekk kar Preben, hæ?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oppløsningen av Sovjetunionen:

Langt mer sammensatt enn den forenklete vestlige versjonen.

Forrige innlegg

De er en trussel mot krigs- og kapitalkreftene.

Uavhengig journalistikk skal bort.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.