POSTED IN Endring av politikken, Norsk politikk

Norges forsvar underlegges nå fullstendig USAs behov.

Mange nye skytefelt i Finnmark for å tilfredstille USAs krigsforberedelser.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

ÅTTE NYE SKYTEFELT PÅ KYSTEN AV FINNMARK?                                                        

Av Einar Magnus Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste.


11. november meddelte Forsvarsdepartementet at førtini skytefelt i Sør-Norge legges ned og åtte nye opprettes på Finnmarkskysten. En kartskisse viste at tre av de foreslåtte skytefeltene i sin helhet skal ligge langt inn i Tanafjorden, Laksefjorden og Porsangerfjorden. Et stort felt skal anlegges i kort avstand utenfor munningene av Laksefjorden og Porsangerfjorden. På rad og rekke skal fire skytefelt anlegges kloss inntil kysten fra Magerøya til Sørøya.


Hva betyr de åtte skytefeltene? 

Store skytefelt i tre fjorder og fire kystnære områder betyr voldsomme naturinngrep og hindring for daglig liv blant befolkningen som er bosatt deromkring. Skytefeltene innebærer kontrolltiltak for at uvedkommende av uvitenhet ikke skal kunne ta seg inn der når våpen rettes mot området.   

Tiltakene er varsling, vaktbåter, og forskjellige andre hjelpemidler til å overvåke de områder som er blitt aktivert. I lys av den store trafikk med mange typer skip og fiskefartøyer som vil bli forhindret fra ferdsel, vil luftovervåkning være nødvendig når felt er aktivert for våpenbruk.       

Mål for de våpen som skal brukes er gjerne kondemnerte skipsskrog som må bukseres til ønskelige steder og forankres. Dersom de etter våpenbruken fortsatt flyter må sjømålene disponeres for endelig avhending. Skarpskyting i et skytefelt må skje nøye slik ledelsen for feltet bestemmer. 

Vardøhus Festning, eller ny avdeling i Forsvaret?

I lys av at fem av de foreslåtte skytefelt ligger kystnært i åpent hav må nødvendigvis vaktbåtene være sjødyktige fartøyer, og skytefeltvirksomheten organiseres deretter. Skytefeltledelsen har ansvar for de nevnte sikkerhetstiltakene.     

På spørsmålet om hvorvidt Marinen har en landstasjon i Finnmark som kan bestyre skytefeltene er svaret ja, så fremt Vardøhus Festning får tilført personell og nødvendige tekniske hjelpemidler.    

Om Vardø er det mest tjenlige sted for en skytefeltledelse, eller om et sted lenger vest og  nærmere der våpenbruken skal drives skal være usagt. En sentral beliggenhet er vanligvis mest hensiktsmessig for enhver ledelse.

Har norske avdelinger bruk for nye skytefelt? 

Marinens fregatter og kystkorvetter driver ikke mer skarpskyting med sine dyrebare nye sjømålmissiler og andre våpen enn at de utmerket god kan trene lenger sør i landet som nå. For våpenbruk mot sjømål med F-35 blir svaret det samme.

The American Firing Range among reindeers and laps in the midnite sun.

Et kort blikk på kartet som viser de foreslåtte nedslagsfelt forteller at de ene og alene har til hensikt å tjene USMC.  United States Marine Corps har fått en ny taktikk ved å etablere sjøherredømme mot overflateskip i kystnære områder. Ved bruk av de nye norske sjømålsmissiler fra Kongsberg-Raytheon, og en sjømålsversjon av kryssermissilet Tomahawk som har lengre rekkevidde skal oppdraget løses. Fra flere ildstillinger under en sentral ledelse langs en kyst er meningen å etablere sammmenhengende forsvarsbelter.

Tomahawk (missile) - Wikipedia


   

USMC operer alltid ut fra landgangsskip som følges av tankskip, forsyningsskip, verkstedskip og hospitalskip. De nyeste landgangsskipene er av Americaklassen på 46 000 tonn. Ombord er en bataljonsgruppe USMC, nærstøttefly av typen F-35B, Osprey Tilt Rotor fly, og en mengde helikoptre av forskjellige typer og til forskjellig bruk.    

Det personellet som skal kjøre launcherne for de norske missilene i skuddposisjon, lade og klargjøre dem for ildgivning flys med helikopter til det allerede rekognoserte og sikrede stillingsområdet. Et annet helikopter følger etter med et Joint Light Tactical Vehicle (JLVC) som underhengende last. Kjøretøyet har påmontert to utskytningsrør for de norske sjømålsmissilene, og er en komplett missillauncher. Ombord i det samme helikopteret er de to missilene til utskytningsplattformen. En sentral ildledningsenhet skal fjernstyre avfyringen av missilene.

Avdelingsledelsen og målobservasjonsstasjonene settes også ut med helikopter. Det er snakk om en betydelig landorganisasjon bak missillauncherne.       

Det er ingen lignende informasjon å finne om det større Tomahawk, men man kan forutsette at ildstillingene med tilhørene organisasjon for måloppdagelse, ildledning og avdelingsledelse er enda mer plasskrevende enn for de norske sjømålsmissilene.    

Den sammenhenhengende rekken av fem nedslagsfelt til havs og de tre i fjordene, innbyr til at opp til fire landgangsskip samtidig kan sende sine USMC-avdelinger inn i skytefeltet for å etablere et sammenhengende belte sjøforsvar, fra Sørøya via Ingøy, Knivskjelodden, Sletnes til Berlevåg, og samtidig i fjordene med nedslagsfelt.     

Når opp til fire store skip ligger ute i havet for å sende sine landgangssyrker USMC til lands for å operere langs de foreslåtte nedslagsfeltene, må store landområder brukes for å romme organisasjonen der missilene skal bli skutt ut og avdelingene ledes, med ubestemmelige naturødeleggelser som resultat. Nevnes her kun fuglehekking, reinbeiting og turisttrafikk i Europas siste hittil relativt uberørte kystvillmark.

gray concrete road between green grass field during daytime
Disse feltene vil berøre mye villmark og ha betydning for urørt natur. Hvor er miljøbevegelsen?

     

Ved å kalle de åtte skisserte feltene for skytefelt driver FD ren svindel. Feltene er bare nedlagsfelt for våpenbruken. Landområdene der missilene skal grupperes og avfyres, og deres avdelingsledelser for opp til fire samtidige landgangsstyrker USMC er ikke angitt.    

Denne enkle bevisførselen beviser svindelen som FD utfører mot Finnmarks og landets øvrige befolkning ved ikke å nevne virksomheten til lands langs fjordene og på kysten.    

Når en amerikansk general taler skal man lytte.

Sommeren 2021 kom et vanvittig oppslag på Facebook der en general i USMC utalte at det er ønskelig at slike styrker blir etablert i Arctic. Desverre noterte jeg hverken dato for artikkelen eller generalens navn. Jeg kommenterte med spott at snart blir USMC å finne fra Ut-Røst til Tårnet i Jarfjord. Jeg tok bare så forbannet feil.    

Med forslaget fra Forsvarsdepartementet om å etablere åtte skytefelt som angitt på kartskissen, har det i løpet av et halvår lyktes USA å få viljen sin om å være i Arctic. Tror de.

brown house near rocky mountain
Vil Andøya få en USA-rombase, uten norsk kontroll, som inngår i krigsforberedelsene mot Russland?


I oktober i år leverte Facebook nok en uttalelse fra en amerikansk general, denne gang fra US Space Defence Forces, og nok en gang ble hverken dato eller navn notert av meg. Budskapet hans var lett å skjønne, Andøya skal inngå som en viktig del av det amerikanske romforsvaret.

I den grad man kan stole på åpen informasjon skal den nye forsvarsgrenen skyte opp satellitter som skal kunne gjøre de tjenester andre satellitter gjør i tilfelle de blir ødelagt. Hva som ikke sies, er at romforsvaret også skal skyte ned satellitter som er viktige for Russland og Kina.     

Og vips skjønner vi at USA har gitt Norge ordre om å pakke seg ut fra flyplassen på Andøya. USA krever med all tydelighet å uhindret utnytte områdene til sitt romforsvar. Flyplassen vil bare tjene amerikansk militær virksomhet. Sivil flytrafikk må forventes å bli forbudt.   

Slukøret har norske politikere med forskjellige argumenter løyet det norske folk stappfullt om årsak til bygging av Evenes som plass for de norske P-8.   

Den like hardnakkede satsing på det norske romsenteret et stykke fra flystasjonen på Andøya, forklares også av ordene til den amerikanske generalen. Det åpner for at den statsstyrte Kongsberggruppen kan utvide sin virksomhet i samarbeid med amerikanske fabrikker.

Norsk sikkerhetspolitikk har totalhavert og blitt slukt av USA.

Til og med 2017 var hensikten med forsvaret ‘å utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-forsvaret’. Alle norske militære styrker stod under kommando av norske offiserer. U-båtene patruljerte i samarbeid med NATOs Europakommando.   

Politikken innebar elementer av beroligelse overfor nabolandet Russland, og var en betydelig del av regjeringens hensikter. Først og fremst av de beroligende elementene var at ingen allierte permanente baser skal etableres i Norge, og et forbud mot stasjonering av kjernefysiske våpen på norsk jord. Innrømmelsene var i erkjennelse av en note fra Sovjetsamveldet, som ba om en begrunnelse for at Norge ble medlem i NATO, og som senere ble kjent som baseerklæringen av 5. mars 1948. 

Som selvpålagte restriksjoner i lys av naboskapet med Russland, skulle ingen alliert øvingsvirksomhet skje øst for 24. lengdegrad som går over Nordkapp.

white and red wooden house miniature on brown table
Tidligere var vi herre i eget hus, men ikke nå lenger.

   

Norge var da militær herre i eget hus, tillot en begrenset alliert øvingsvirksomhet sør for Lyngen, og hadde et problemfritt politisk forhold til nabolandet Russland.   

På 1980-tallet tillot Stortinget bygging av fjellagre i Trøndelag for materiell for en brigade USMC, en virksomhet som er utvidet til et omfattende amerikansk materiellager med egen havn.    

Utglidningene fortsatte i 2017, da Stortingets forsvarskomite brøt baseerklæringen til Sovjet ved å tillate 700 USMC i Norge ‘på rotasjonsbasis’.    

Fra januar 2018 skjedde en store endring i den fredfylte norske tilværelsen, da forsvarets hensikt ble endret til ‘å sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar’.   

Som den mest groteske løgn man kan forestille seg, uttalte sjef for Forsvarets Etterretningstjeneste, generalløytnant Morten Haga Lund i den årlige åpne etterretningsorienteringen i Oslo Militære Samfunn den 18. januar 2018: Den største militære trussel mot Norge er i Nord-Atlanterhavet. 

 

Morten Haga Lund

Så galt går det når en offiser i USA har skrevet generalens manuskript til foredraget. Den felles norsk-russiske landegrense er for taleskriveren ukjent, og fordagsholderen uten manns mot til å fravike manuskriptet han hadde fått utlevert.    

Konsekvensen av endringen i norsk forsvarspolitikk holdes skjult for folket fordi den er ubehagelig: Kampklare stridsenheter i Forsvarets Spesialkommando, U-båter, fregatter, maritime overvåkningsfly og jagerfly er nå stilt under operativ kontroll av NATOs Europakommando.    

Jagerflyene som driver Air Policing beordres av NATO mot før fra operasjonsstaben i Reitan. Den nye forsvarspolitikk betyr i praksis at hver dag må den norske felles operasjonsstab sende detaljerte opplysninger om styrkenes operative tilstad til NATO-kommandoen.    

Forsvarssjefen har bare lokale styrker til sin rådighet, for å anvende de avgitte  stridsmidlene må han be om tillatelse fra NATO. Slik har USA, formelt med NATO tatt kontroll over de beskjedne norske forsvarsressursene.   

Forsøk på nye amerikanske erobringer i Norge kom i april 2021, som forslag til avtale om fire permanente baser i landet. De er ment å bli på Rygge, Sola, Evenes og i Ramsund. De omådene som blir avgitt til USAs bruk blir stengt for norsk personell. Kriminelle handlinger utført av amerikanere utenfor basene skal iflg. avtaleforslaget bli underlagt amerikansk jurisdiksjon, i praksis ingen straffereaksjoner.

woman in dress holding sword figurine
Kriminell virksomhet på USA-basene i Norge er ikke underlagt norsk lovgiving.

   

Etter avtale med den norske regjering kom i mai 2021 den første amerikanske atomdrevne U-båten med kjernefysiske våpen ombord til Tromsø. I hht avtalen skal byen bli havn for etterforsyninger til USAs U-båtflåte i nordområdene, med ofte forekommende anløp i vente. Hva som MSM ikke nevner, er at da må nødvendigvis en betydelig amerikansk stab oppholde seg i byen for å skaffe til veie de forsyninger som skipet rekvirer. Hvor oppholder den staben seg, og hvor mange er de?    

Neste erobring kom som nevnt ved at Andøya Flystasjon skal bli et ledd i det amerikanske romforsvaret, og i praksis en langt større base enn de tidligere nevnte, og selvsagt godt utrustet med kjernefysiske stridshoder til bruk mot russiske satellitter og andre mål. Rakettene kan også udmerket godt programmeres til å gå mot mål i Russland.   

Det siste forsøk på amerikanske erobringer av landet er forslaget fra FD om skytefelt i Finnmark. FD legger det frem i november, og må derfor være påbegynt i den forrige stortingsperioden.

Det skjedde i de dager da Erna Solberg var statsminister i Norge.

USA påstår til det kjedelige at Russlands øker spenningen i nordområdene ved opprusting. Hva er det så russerne gjør? De har for lengst sett at den fredelige norske forsvarspolitikken er forlatt, og at USA ligger an til å etablere angrepsbaser i Norge. Og stadig gnager USA på å få adgang til Arctic, uten å definere hvor, men den tydelige adresse er områdene nord for Russland. Der er energikilder under den islagte havoverflaten.   

Hva gjør så russerne? De bygger små isforsterkede marinefartøyer som bare er skikket for egne farvann, har opprettet en arktisk brigade som er gruppert med 4-5 regimenter spredd fra Litzadalen til kysten av Sibir, og tatt i bruk og forbedret militære baser Ishavskysten og på noen av øyene nord for landet. Alle de nevnte avdelingene er utstyrt med bekledning, våpen og spesialbygde kjøretøyer som fungerer utmerket ned til minus 50 grader Celsius. Og usaklig hevder USA at basen på Franz Josefs Land er et aggressivt tiltak, enda det er på russisk land.

brown helicopter flying in the sky
Er russiske baser i Russland agressiv virksomhet? Hva er da USA-baser i Norge?

    

Som bakgrunn for de små men målbevisste russiske  forsvarstiltakene har Lavrov har sagt: Hav og land nord for Russland er vårt.   

Av dette ser vi at de amerikanske påstandene om at russerne øker spenningen i nord er blank løgn, men som svelges rått av en uprofesjonell norsk regjering og dens USA-servile militære sjefer.    

Norske høyere offiserer må regnes som renheklede amerikanske medløpere, og derfor som løgnaktige. Med løgn som årsak slippes USA inn i Norge med sine baser.    

Regjeringen Støre taler med løgnaktig tunge ved å sende forsvarsminister Enoksen til USA med budskapet: Norge ønsker større alliert øvingsvirksomhet i landet.    

Det bryter med regjeringsplattformen fra Hurdalsmøtet: Nordområdene er Norges viktigste fredsprosjekt! Det er lett å se regjeringes landsforræderske virksomhet, det er i Støres tid at FD legger frem forslaget om skytefelt i Finnmark, stikk i strid med ordene i regjeringsplattformen.    

Skal fire bataljongrupper av USMC med et haleheng av skip fra US Navy i havet like utenfor, og et hangarskip i følge for å etablere luftoverlegenhet, få boltre seg i Finnmark et par håndfull norske mil fra grensen med Russland? Å via FD foreslå noe så sinnssvakt kan bare en USA-styrt politiker gjøre, og forslaget om skytefeltet i Finnmark bli tilrettelagt av en like mye USA-styrt gruppe overgeneraler i FD.

 
National Endowment Development (NED).

Under president Reagan ble NED organisert under State Department, med ubegrensede ressurser til arbeidet tildelt av Kongressen. Arbeidsmetodene er å undergrave styresettet i land som ikke vil lystre USAs pipe i ett og alt, og la Finance Department illegge slike økonomiske sanksjoner.

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY - Supporting Freedom Around the World
NED er et av USAs verktøy for regime-endring rundt om i verden

    

Overfor ‘allierte’ og andre vennlig innstilte land overfor USA drives en målrettet påvirkning med High- and Low Level Influenzers. Slike betales med kontanter av anonyme representanter fra USAs ambassade i vedkommende land, for de tjenesstene de utfører for USA. High Level Influenzers er politikere, selskapsstyrer, høyere statstjenestemenn og militære sjefer.    

Hvilket foranstående redegjørelser forklarer, må ledende politikere som Erna Solberg og hennes forsvars- og utenrikspolitiske våpendrager Ine Eriksen Søreide antas å ha gått USAs ærend i strid med grunnleggende norske interesser. Det samme antas å gjelde FDs høyeste embetsmenn. Deres forslag om skytefelt i Finnmark er bevis godt nok, et arbeid som må ha blitt igangsatt etter ordre fra regjeringen Solberg. At forslaget om skytefeltene i Finnmark ikke er blitt stanset av statsminister Støre, kan tyde på at han også arbeider for USA.    

En nærliggende beskrivelse av de nevntes gjerninger minner om statsfiendtlig virksomhet til fordel for USA.     

Høyesterett må vurdere utglidningen i norsk forsvarspolitikk.

Ved å sammenligne forsvarets hensikt frem til og med 2017 da avspenning, fred og fordragelighet mellom Norge og Russland hersket, med hva som nå foregår forteller at Norge er i ferd med å bli et oppmarsjområde for et amerikansk angrep mot Russland. USAs hensikt å drive krig mot Russland fra norsk jord kan ikke forenes med norske grunnleggende interesse om fred over landet.    

I mangel av en forfatningsdomsstol og i lys av en dysfunksjonell Riksrett må Høyesterett granske hvordan forandringene til fordel for USA har skjedd. Basene og skytefeltet i Finnmark gir ingen sikkerhet mot russiske angrep mot fedrelandet, men øker tvert i mot sannsynligheten for krig og ødeleggelser over folk og land.    

La oss ønske velkommen en Høyesterettsgransking av norsk statsadministrasjon i lys av den amerikanisering av landet som er i ferd med å skje, en granskning som landets dømmende makt herved anmodes om å starte.       

Dette brev sendes flere enn hovedadressat, og kan deles uten reservasjoner.
                         

Filipinene 24. november 2021.

Forsidebilde: Richard Brutyo

Knut Lindtner har lagt til bilder m/kommentarer

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Norge – Kjempers fødeland.

  Svar
  • Norge – Puddingers og tøffelhelters levested.

   Svar
  • En absolutt GALSKAP har bitt seg fast hos våre stortingspolitikere og maktpersoner. Hva er det de tenker med? Tenker de overhodet en eneste selvstendig tanke, eller er de satt under ‘mind-control’?

   Enhver med mer en to hjerneceller bør forstå at de gjør oss til atombombemål ved å slippe den rabiate atommakten USA inn med baser over hele landet. Særlig farlig er det å slippe dem til i Finnmark, der vi i alle år har hatt en minimal militer aktivitet, pga. nærheten til Russland. Ved en direkte krig mellom USA og Russland vil USA-basene i norge være de første målene Russland tilintetgjør.

   Svar
 • Det som skjer i de norske nordområdene er forferdelig. Vi som bor her, kan tydeligvis ofres for at våre herrer skal få tilfredsstilt sitt ‘evigvarende’ ønske om å nedkjempe den opphaussede fienden i øst, som vi kjenner som en god nabo.

  Stor takk til Einar Magnus Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste. Og til Lindtner, som gir plass til hans viktige meldinger.

  Svar
 • Våre «politikere» er altså trojanske hester.
  Statsminister Solberg, statsminister Støre og tidligere statsminister, nå massemorder, Jens Stoltenberg.
  Alle brøt/bryter norsk Grunnlov.
  Uten å bli stilt for retten.
  Hva ligger i begrepet «politikerforakt»?
  Jo, politikeres forakt for innbyggerne og nasjonen.
  Hva mener vi egentlig med «demokrati»?

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  29 november 2021 22:05

  Stor takk til Ødegård og Lindtner for viktig stoff. Fem handfaste punkt for fred og lukke i landet:

  1 USA ut av Noreg straks. Stortinget må seia nei til nordamerikanske militærbasar i Noreg.
  2 Noreg ut av NATO med det same.
  3 Riv Vardø-radaren i morgon.
  4 Smelt om bombeflya F-35 til sivile føremål.
  5 Det sokalla forsvarsbudsjettet må barberast kraftig frå og med 2022. Me må krevja synleg nedrusting no. Ein liten pott kan stå att til grensevakt og fiskerioppsyn, til dømes 5 milliardar i året.

  På denne måten kunne me senda Russland ei tydeleg melding om at me er venlegsinna og ikkje har planar om å delta i USA si krigshissing austover.
  Landet vert tryggare, naturen får betre kår og alle milliardane til overs (60-70 per år) kan me sikkert verta einige om ein vitugare bruk av. Rask og kraftfull nedrusting krev at folk sluttar å tru på lygn og vås om at Russland eller andre trugar Noreg.

  Når Jens Stoltenberg no vil flytta atomvåpen austover, treng me verkeleg skarp lut for å få ein ende på galskapen. Vanlege folk må snart forstå at den pågåande opprustinga er livsfarleg for oss alle. Og at politikartale om balansert nedrusting alltid endar med opprusting.

  Svar
  • Du gøymde punkt 6: Å oppretta eit sterkt og effektivt forsvar av fjordane våre, inkludert ditto overvaking av dei, slik at vestlege atomubåtar ikkje kan nytta fjordane våre som utskytningsbasar for atomrakettar. I dag har dei fri tilgang. Det har gjort dei fleste fjordane våre til atombombemål. Dei avskjerma fjordane våre er dei djupaste havområda nerast Moskva. Eit dusin NATO-ubåtar kan no ligga neddukka i fjordane våre, klare til å senda atomrakettar mot Russland.

   Svar
 • Hvis det er forsvar mot et angrep mot Norge vårt militære og våre politikere frykter, så burde det være den beste forsvarspolitikken å IKKE angripe andre nasjoner som IKKE angriper oss. ( Og selvfølgelig stille for retten og sperre inne for massedrap de av våre drapsmenn, om de har vært eller er statsministere, som misbruker våre forsvarsvåpen til dette.) Dette burde være sterke fredssignaler fra befolkningen i Norge. Ikke naivt, men realpolitikk.
  Så bør vi avbestille dyre angrepsfly som vi ikke trenger, og som våre «politikere» ikke er fredsæle eller friestilte nok til å få disponere.
  Til en brøkdel av prisen og med en brøkdel av militært mannskap, kunne vi sette ut slike forsvarsenheter gjennom landet og langs kysten. Forsvarsvåpen «våre» psykopatiske drapsmenn vanskelig kan bruke til å angripe andre nasjoner.:

  ‘…glidebomber som i stedet for å slippes fra fly skytes fra bakken. Ifølge leverandørene skal kunne gi stor rekkevidde, minst 150 kilometer, og presisjon til en relativt lav pris.’
  https://www.tu.no/artikler/saab-plukker-med-seg-norske-partnere-i-utviklinga-av-bakkefyrte-glidebomber/515519

  Men de fleste skjønner vel nå at dette er lite interessant for USA, – og dermed heller ikke for sekretærpuddel Stoltenberg eller Løvbakkens nåværende, som gjerne ofrer egen befolkning for å tekkes sin herre.
  Det er ikke forsvar Norge skal koste på seg. Det er å være med på angrep. – Enten det er mot Libya, Afghanistan, Sørkinahavet eller Russland.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   2 desember 2021 8:37

   Godt sagt. Det er no mange år sidan forfattaren og militærnektaren Georg Johannesen konsekvent tok til å bruka nemninga Det norske angrepet om «forsvaret». Klårsynt mann.

   PS Har Klassekampen tilliks med dei andre avisene freda Jens Stoltenberg?

   Svar
 • Som kjent er en spade nettopp det; en spade, samme hvilke merkelapp man ellers måtte finne for godt å bruke.

  I dagens virkelighet er en »uprofesjonell norsk regjering og dens USA-servile militære sjefer» på samme måte en norsk regjering av landssvikere – akkompagnert av dens like landssvikende militære sjefer, som begge i rammeste globalistånd fullstendig neglisjerer vårt lands fremste interesser, mens de absurd godt gasjerte (les: avlønnet), legger Norge ut til jerUSAlem som frigitt militær slagmark – potensielt radioaktivt wasteland – i tilfelle rottefelle!

  At det norske folk i kollektiv kognitiv dissonans tilsynelatende ‘aksepterer’ dette – uten MASSIVE PROTESTER – er ikke vanskelig å innse.

  Personlig er det år og dag siden jeg ble forsøkt mentalt massert av det statlige ‘Ministry of Truth’ – NrK, da jeg allikevel åpnet den nettbaserte linken – bare for å sjekke status quo vedr. ‘dagens sannhetsformidling’ [pr. 1/12/21], ved å åpne siden for »Dagsrevyen 21» – var det umulig å unngå den informasjon som fulgte i de NEDENFOR stående linkene; https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/202112/NNFA21120121/avspiller – »Se også» (og her fulgte ekstremt viktig ‘informasjon’):

  »Førstegangstjenesten»
  »Familien Lykke»
  »Maskorama»
  »GYM»
  »Side om side»
  og sist, men slett ikke minst: »Nytt på Nytt»

  Med andre ord, »Kejserens nye klæder» – årgang 2021 – i regi av et statsfinansiert Marienlyst! . . .

  PS: Siden sist jeg var inne på forumet, har landet fått ‘ny’ politisk leder, alt jeg vil si i den sammenheng, er – »Meet the new boss, same as the old boss, both traitors to their country!» . . .
  https://cdn.markedsforing.dk/app/uploads/20200610140640/kejser.jpg

  Svar
 • Sitat: ”Overfor ‘allierte’ og andre vennlig innstilte land overfor USA drives en målrettet påvirkning med High- and Low Level Influenzers. Slike betales med kontanter av anonyme representanter fra USAs ambassade i vedkommende land, for de tjenestene de utfører for USA.”

  Dette minner meg om hva Paul Craig Roberts skrev:

  ”Da den tyske avisredaktøren Udo Ulfkottes bok ble utgitt i Tyskland for flere år siden, gjorde jeg mine lesere oppmerksom på den. Boken forklarte hvorfor Europa beveget seg i takt med Washington. Ulfkotte rapporterte at hver betydelig journalist i Europa hadde forbindelser til CIA. Dette bekreftet det jeg hadde lært av min Ph. D. veileder som ble utnevnt til assisterende forsvarsminister for internasjonale sikkerhetssaker. Jeg spurte ham hvordan Washington klarte å få andre regjeringer til å gjøre hva Washington ville, selv når det ikke var til det beste for deres land. Han svarte: «Penger.» «Du mener uhjelp,» spurte jeg. «Nei,» sa han, «vi gir lederne sekker med penger.» Med andre ord, det er ikke bare de europeiske journalistene som er kjøpt, men også de europeiske politikerne.”

  https://www.paulcraigroberts.org/2017/08/02/memory-hole-goes-truth/

  Det er slik våre ledere blir bestukket. Med sekker med penger. Jeg lurer på hvor mange sekker med penger som Erna Solberg har fått? Hvor mange sekker med penger har Jonas Gahr Støre fått? Sikkert ikke få.

  Svar
 • «….og hindring for daglig liv blant befolkningen som er bosatt deromkring. Skytefeltene innebærer kontrolltiltak for at uvedkommende av uvitenhet ikke skal kunne ta seg inn der når våpen rettes mot området. »

  Vi er okkupert!
  – Av trojanske hester.

  Svar
 • Northern Light.
  6 juni 2022 13:33

  Verden har aldri vært nærmere atomkrig.
  Forskningsraketten som ble skutt opp fra Andøya i Vesterålen klokka 07.24 den 25. januar 1995 fikk Russlands president til å gjøre noe han aldri hadde gjort før. Raketten skulle innhente data om nordlyset, men det som skjedde på Andøya denne januardagen holdt på å bli en katastrofe av internasjonalt format. Raketten ble skutt opp fra Andøya 25. januar 1995. Raketten var en forskningsrakett og hadde navnet Black Brant 12. Prosjektet i 1995 het Scifer og var amerikansk.

  Aldri vært nærmere atomkrig.
  Og at det var alvor var det liten tvil om. Slik beskriver CIA-veteran, Peter Pry, det som skjedde til NRK no: «Selv om «den norske rakettkrisen» bare varte i cirka 20 minutter, var det den alvorligste hendelsen i den kjernefysiske historien. Verden har aldri vært nærmere en atomkrig. Pry er rådgiver for kongressen i spørsmål som angår rikets sikkerhet, og i 1997 kom han ut med boken War Scare hvor han viet Andøya-raketten to kapitler. Det russerne gjorde var å gjøre alle forberedelser på en atomkrig, det eneste de ikke gjorde var å ta beslutningen om å skyte ut rakettene, fortsetter Pry.

  Var varslet.
  Fra Andøya var oppskytingen varslet i god tid til det russiske utenriksdepartementet. Men på grunn av en feil hos russisk UD ble varslingen aldri gitt til den russiske generalstaben, eller noen del av det russiske militæret. Og da tre russiske varslingsradarer oppdaget raketten minutter etter oppskyting, konkluderte russerne med at det var en amerikansk atommissil.

  Generalstaben beordret straks at atomrakettene ble klargjort for utskyting og aktiverte Kazbek, et automatisert system som opprettet kontakt mellom generalstabssjefen, forsvarsministeren og presidenten gjennom deres såkalte atomkofferter. Atomkoffertene fulgte med disse tre overalt og inneholdt koder og kommunikasjonsmidler som gjorde at de kunne starte en atomkrig når som helst, og hvor som helst, forteller Pry.

  Hadde en av dem trykket på knappen ville umiddelbart 8000 strategiske atomraketter blitt skutt ut mot mål i USA og andre NATO-land. Pry forteller at generalstabssjefen, general Kolesnikov, ropte til president Boris Jeltsin at han måtte iverksette et motangrep. Men presidenten ventet. Han kunne ikke tro at USA ville starte et atomangrep. I løpet av få minutter forsto russerne at Andøya-raketten var i ferd med å returnere til jorden, og at raketten ikke var ment mot dem. Det som kunne blitt en katastrofe, var over i løpet av 20 minutter.

  Brukte kofferten for første gang.
  Og selv om president Jeltsin til slutt holdt hodet kaldt, bidro han ikke til å bagatellisere hendelsen. Til en samlet verdenspresse fortalte han om den svarte kofferten. «I går brukte jeg for første gang den svarte kofferten jeg alltid har med meg. Jeg hadde dem hos meg i går morges og ringte øyeblikkelig til forsvarsministeren. Vi fulgte nøye med og fant ut hvor og når raketten skulle lande. Vi fulgte den fra begynnelse til slutt, sa han».

  – Verre enn Cubakrisen.
  At Andøya ble gjenstand for massiv oppmerksomhet, synes ikke Peter Pry er spesielt merkelig.
  Han omtaler det som skjedde 25. januar 1995 som det nærmeste verden har vært en atomkrise, og da regner han også med Cubakrisen i 1962. Selv om flere offisielle representanter fra Russland forsøkte å bagatellisere det som hadde skjedd, og daværende generalsekretær i NATO, belgieren Willy Claes, heller ikke helt trodde at russerne virkelig mente alvor, er Pry sikker i sin sak: «Verden var bokstavelig talt kun et trykk på knappen fra atomkrig. Når atomkoffertene er aktivert er det meningen at de skal brukes, sier Pry. Aldri før i historien, selv ikke under Cubakrisen, har atomkoffertene vært aktivert. Aldri før, så vidt vi vet, har lederne av en nasjon måtte ta avgjørelsen om å trykke på knappen eller ikke, under press fra en innkommende rakett fra en fiende, fortsetter han».

  Jeltsin ble redningen.
  Pry er av den oppfatningen at Cubakrisen var mindre alvorlig fordi partene den gang hadde god tid til å forhandle. Han mener også at russerne i 1995 var blitt paranoide og trodde USA ville bruke muligheten etter den kalde krigens slutt til å gjøre slutt på Russland en gang for alle. CIA-veteranen mener verden kan takke én mann for at det gikk bra. Til tross for press fra både sjefen for generalstaben og forsvars-ministeren sto Jeltsin, til tross for sine alkoholproblemer, imot, sier Pry.

  Kilde: NRK no Nordland. Publisert 26.02 2012, skrevet av Andreas Budalen og Dan Henrik Clausen. Orginalartikkel: – Verden har aldri vært nærmere atomkrig.

  Svar
  • Northern Light.
   6 juni 2022 14:51

   «Til tross for press fra både sjefen for generalstaben og forsvars-ministeren sto Jeltsin, til tross for sine alkoholproblemer, imot, sier Pry».
   Jeltsin hadde sine klare øyeblikk, og det i det mest kritiske øyeblikk i verdenshistorien. Sjelden kan en si rett mann på rett plass til rett tid, men det var Jeltsin her. Det kvalifiserer til at Boris Jeltsin bør få en plass på stueveggen i glass og ramme, takket være ham ble det ikke apokalypse den gang.

   «Fra Andøya var oppskytingen varslet i god tid til det russiske utenriksdepartementet. Men på grunn av en feil hos russisk UD ble varslingen aldri gitt til den russiske generalstaben, eller noen del av det russiske militæret».

   Det ble gjort feil både på norsk og russisk side. Andøya forskningsstasjon skulle ha bedt om en bekreftelse på at melding om oppskytingen ble mottatt av det russiske militæret før de skjøt opp raketten, og russisk UD sendte ikke meldingen til den russiske generalstaben.

   Med «Andøya hendelsen» i mente, har nå Wall Street storkapitalens politikere i Norge gitt USA tillatelse til ikke bare å bygge militærbaser på Norsk jord hvor Norsk lov ikke gjelder, men også skytefelt for raketter og missiler tett innpå Russlands landegrense og territorialgrenser til havs.

   Det beviser at vi ikke har regjeringer som representerer land og folks interesser, men en administrasjon underlagt Washington DC. Skjer det en teknisk feil, eller en «teknisk feil» kan en øvelses-rakett ta kursen over russisk territorium, og katastrofen for Norge er et faktum, amerikanske militærbaser i nord Norge kan bli utsatt for et motangrep og dermed blir Vardø, Andøya, andre byer i nord-Norge med infrastruktur redusert til grus.

   Skal krigshaukene i Washington DC fremprovosere en direkte krig mellom Russland og USA/NATO, kan de like godt finne på å gjøre det fra Norge. For Wall Street kabalen som egentlig bruker USAs krigsmaskin, er Norge bare en bonde som kan ofres på det geopolitiske sjakkbrettet allikevel, som hvilket som helst europeisk land.

   De 52 F-35 kampflyene kan bestykkes med «gravitasjonsatombomben» B62-12, og er mer et angrepsbombefly enn kampfly, for å fly bombetokt inn i Russland. Innkjøpt etter USAs ønske uten tvil, for norske politikere representerer USAs interesser og ikke det norske folks interesser. F35 kan derfor betraktes som fremskutt amerikansk militær-materiell på Norsk jord, betalt over det Norske statsbudsjettet.

   Samlet sett er det nå gjennom flere tiår blitt forhåndslagret store mengder amerikansk militær materiell for en angrepskrig mot Russland, og det over hele Norge. Med de fire nye amerikanske basene som skal bygges, vil dermed alle landsdeler i Norge bli mål for et russisk gjengjeldelses-angrep, hvis USA/NATO fremprovoserer et angrep fra «sitt» nå Norske territorium.

   Angrepskrigen USA forbereder mot Russland skal skje med Europa som slagmark. Ikke i USA selvfølgelig, for kabalen som står bak bor i USA. Den globale storkapitalens politikere på Stortinget har ikke bare gitt tillatelse for bygging av skytefelt i nord-Norge, de har gjort hele Norge til et skytefelt i en krig mellom Russland og USA/NATO.

   Svar
 • Den nye avtalen er et brudd på Grunnlovens paragraf 1 og 25.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Overnasjonale organisasjoner – verktøy for globalister?

Er FN en ideell organisasjon?

Forrige innlegg

Flertallet på LO-kongressen og høyresiden i DNA vant.

Motstandere av rådende kraftpolitikk defineres som «marginale grupper».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.