POSTED IN Norsk politikk, USA

Norge underlegges nå USA fullstendig.

Norge blir USAs bonde på det globale, militære sjakkbrettet.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

USAs militære gis bruksrett til de viktigste norske forsvarsanleggene

Av Terje Alnes

Områder på de viktigste militære anleggene i Norge vil om kort tid bli overlatt til USA. Her får amerikanerne uhindret tilgang og full bruksrett. På deler av anleggene vil de få eksklusiv disposisjonsrett, og kunne nekte nordmenn adgang. Konsekvensene for norsk suverenitet er store.

Innlegget er hentet fra Spartakus

Regjeringen har signert en avtale som gir USA lov til å etablere seg militært på åtte nye områder i Norge. Disse kommer i tillegg til de fire som allerede er godkjent av Stortinget. Det betyr at Regjeringen før sommeren ber Stortinget om godkjenning av i alt 12 områder på norsk territorium der USAs militære styrker får etablere seg. Grunnlaget finner vi i «Tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid» av 16. april 2021 («Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA),

Forhandlinger om såkalte «omforente områder» ble startet i 2018, på amerikansk initiativ. Bakgrunnen var et uttalt behov for like rammebetingelser for USAs militære styrker i allierte land. USA ønsker å flytte personell og materiell enkelt mellom land i Europa. Før henvendelsen til Norge hadde USA allerede inngått lignende avtaler med  Polen, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Bulgaria og Romania. Etter at Norge gikk med på USAs ønsker har regjeringene i Danmark, Sverige og Finland signert samme type avtaler.

Er det i Norges interesse å ha et fiendeforhold til Russland?

Når regjeringen selger inn avtalen som noe som er i norske interesser, skal vi altså vite at dette har kommet i stand på USAs initiativ. Det er USA som har presset på, og det er den norske regjeringen som gradvis har gitt etter for amerikanske ønsker.

Ifølge TV2 ba USA opprinnelig om å få tilgang til 20 steder på norsk territorium. Men om de nå får 12 slike områder behøver det ikke stoppe der, avtalen åpner nemlig opp for å inngå flere tilleggsavtaler senere.

Betegnelsen «omforente områder»

«Omforente områder» kalles «Agreed Facilities and Areas» (AFA) på engelsk. Dette er en benevnelse konstruert for å avdramatisere og skjule hva det egentlig dreier seg om; nemlig amerikanske militærbaser på norsk jord. Fremdeles vil Regjeringen hevde at ingenting er forandret når det gjelder norsk basepolitikk. Men det har liten troverdighet når vi ser på innholdet i, og konsekvensen av, avtalen.

«Omforente områder» er til felles bruk for norske og andre allierte styrker, men det kan gjøres en særskilt avtale om at amerikanske styrker skal ha rett til eksklusiv tilgang til og bruk av deler av områdene. På disse avgrensede områdene har norske myndigheter ingen adgang!

Hvilke planer har USA for norske forsvarsanlegg?

Avtalen som Stortinget sa ja til i juni 2022, ga USAs militære styrker tilgang til fire baser på norsk jord; tre flybaser – på Rygge, Sola og Evenes, og en marinebase ved Ramsund Orlogsstasjon.

Rygge: Dette er luftforsvarets hovedbase på Østlandet, og også deler av Cyberforsvaret har base her. US Air Force skal investere 2 milliarder kroner for å ruste opp flyplassen til en såkalt Quick Reaction Alert (QRA) flybase. Det betyr at amerikanske kampfly og personell til enhver tid er i alarmberedskap, og står klare til å ta av 24/7. Her skal det bygges fire kampflyhangarer med tilhørende fasiliteter, gjøres grunnarbeider til forlegninger og andre bygg, kapasiteten for ammunisjonslagring og lagerhaller skal økes, og det skal komme et gjerde med patruljevei rundt deler av flystasjonen. Lagerhallene skal kun brukes av US Air Force.

Sola Flyplass

Sola: Luftforsvarets base Sola er også en base for Cyberforsvaret.  Her er det snakk om videreutvikling av lufttankekapasiteten, ved at fly fra Sola kan etterfylle flybensin på amerikanske kampfly som er i luftrommet. Dette er allerede en realitet. Under øvelsen Nordic Response opererte fly fra Sola som «svevende bensinstasjoner» for amerikanske kampfly.

Satsingen på Sola kan også sees i sammenheng med at NATO har sitt Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå, utenfor Stavanger. JWC er direkte underlagt NATOs hovedkommando i Norfolk, USA.

Evenes: 
Evenes er sentral i videreutvikling på det maritime området, særlig knyttet til overvåkningsfly.

Ramsund Orlogsstasjon: 
Ramsund er et viktig logistikk-knutepunkt, og for prosjekter knyttet til forbedring av evnen til drivstoffhåndtering.

Norge og USA undertegnet 2. februar 2024 en tilleggsavtale om inkludering av åtte nye «omforente områder». Her er det som er kjent om planene for disse:

Andøya flystasjon: Her skal det brukes «betydelige midler» for å utbedre infrastrukturen.

Bardufoss flystasjon: Amerikanerne ønsker å videreutvikling eksisterende aktivitet og samarbeid knyttet til Bardufoss. Bl.a. investeringer i økt kapasitet for forhåndslagring av ammunisjon, og bedre evne til understøttelse av de amerikanske marineinfanteristyrkene – United States Marine Corps (USMC) – sin aktivitet på Setermoen. Dette inkluderer også en mulig fremtidig utvidelse av flystasjonen.

Ørland flystasjon: Dette er hovedbasen for de norske kampflyene og står sentralt i mottaket av allierte luftstyrker. Ørland er viktig for forhåndslagringen til de amerikanske marineinfanteristyrkene.

Værnes flystasjon og garnison: Siden 2017 har Værnes hatt rotasjonsbasert tilstedeværelse av enheter fra USMC for trening og øving sammen med norske styrker. Nå ønsker amerikanerne bedre tilrettelegging og videreutvikling av eksisterende aktivitet og samarbeid på Værnes.

Setermoen garnison, samt skyte- og øvingsfelt: Setermoen er Hærens største garnison. Her har USMC siden 2018 hatt rotasjonsbasert aktivitet for trening og øving med norske og andre allierte styrker. Setermoen er det primære øvings- og treningsområdet for de amerikanske landstyrkene i Nord-Norge, og de ønsker å øke trenings- og øvingsaktivitet og samtrening med norske styrker.

Haakonsvern i Bergen

Haakonsvern orlogsstasjon: Dette er hovedbasen for det norske Sjøforsvaret. Det er også den ene av to havner i Norge der amerikanske atomubåter kan legge til kai (den andre er Grøtsund i Tromsø). Haakonsvern er det eneste stedet i Sør-Norge med militær maritim verkstedkapasitet, inkludert fjellhall med tørrdokk. USA ønsker å videreutvikle eksisterende aktiviteter, bl.a. å forbedret evne til logistikkunderstøttelse. Dette kan inkludere utvidet kapasitet til lagring av ammunisjon og drivstoff, utbedring av fasiliteter for vedlikehold, og lagring av reservedeler til marinefartøyer.

Osmarka fjellanlegg: Anlegget ble delvis finansiert av USA, og er viktig for maritim forhåndslagring knyttet til USMC, og for feltsykehusberedskap knyttet til allierte maritime operasjoner i Norskehavet og Nord-Atlanteren. Her kan det bli utvidet omfang av forhåndslagring, noe som kan bety amerikanske investeringer i infrastruktur.

Namsen drivstoffanlegg: Anlegget ble i sin tid hovedsakelig finansiert av NATO, og har i dag «betydelig oppgraderingsbehov». Pga. anleggets betydning for understøttelse av maritime operasjoner, ønsker NATO og USA «dialog» om forhåndslagring og nødvendig rotasjon av drivstoffet.

Hva er konsekvensene for norsk suverenitet?

I høringsrunden før Stortinget vedtok den opprinnelige avtalen kom det inn 181 høringssvar. Mange organisasjoner og enkeltpersoner advarte Stortinget mot å godkjenne avtalen, basert på en rekke ulike innsigelser.

Mange påpekte at avtalen innebar å avgi nasjonal suverenitet. Selv Aftenposten skrev at «Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA». Her skal vi bare kommentere noen få punkter:

1. Riksadvokaten sa i sitt høringssvar at en rekke forhold i avtalen har en vag definisjon, og åpner for at amerikanerne selv kan definere innholdet. Her sies det rett ut at amerikanske styrker i gitte tilfeller kan skyte på demonstranter! Dette har sammenheng med ulike syn på hva som utgjør en sikkerhetstrussel, og hvilke mottiltak som i så fall anses akseptable.

Eksempelvis vil det i forbindelse med troppeforflytninger eller øvelser kunne oppstå situasjoner hvor norske borgere bryter amerikanske, forhåndsdefinerte sikkerhetssoner rundt amerikanske styrker, og hvor amerikanske styrker svarer med å åpne ild, i tråd med stående ordrer.

2. En annen problemstilling inntreffer om amerikanske soldater begår kriminelle handlinger i Norge. I praksis har norske myndigheter frasagt seg jurisdiksjon. Medlem i det danske Advokatrådets strafferettsutvalg og tidligere statssekretær i Justisdepartementet Karoline Normann sier til avisa Arbejderen at «Baseavtalen med USA setter danske domstoler ut av kraft». Den danske avtalen er nær identisk med den norske:

Alle stasjonerte amerikanske soldater og deres pårørende samt sivile som jobber på de amerikanske basene skal ikke etterforskes og straffeforfølges i Danmark dersom de bryter dansk lovgivning. De må etterforskes av amerikanske myndigheter og straffeforfølges av amerikanske domstoler i henhold til amerikansk lov.

 – Regjeringen har signert en avtale med USA uten noen anelse om hvilken rettssituasjon den setter innbyggerne i Danmark i. Regjeringen avstår suverenitet og myndighet til et straffesystem som vi ikke kjenner …

USAs store base på Okinawa, har ført til mye konflikter med lokalbefolkningen.

3. Om den tilsvarende svenske avtalen sier journalisten og forfatteren Jan Guillou rett ut at «Sverige har frivillig underkastet seg USA», og at det ser ut som om Sverige har vært i krig med USA og tapt. I sin kommentar tar Guillou opp en rekke detaljer i avtalen, som i sum viser at den nærmest kan regnes som et diktat fra en okkupasjonsmakt:

De amerikanske kontraktskriverne – svenske er det ikke spor av – ser ut til å ha tenkt på alt. Men de har jo lang erfaring fra alle landene de har okkupert. Kanskje har de bare tatt kapitulasjonsavtalen med for eksempel Irak ned fra en hylle og justert den litt.

På tross av 181 høringsuttalelser i første runde, der flertallet tok opp en rekke problematiske forhold i avtalen, ble den vedtatt i Stortinget UTEN AT ET ENESTE KOMMA i den opprinnelige avtaleteksten ble endret. Når den nye tilleggsavtalen ble lagt ut for høring, med en parodisk 3 ukers frist, kom det kun inn 21 høringssvar. Et uttrykk for at den demokratiske skinnprosessen er gjennomskuet?

Hva om Norge ønsker å si opp avtalen?

Avtalen gjelder i første omgang for 10 år. Men hva skjer om Norge ønsker å si opp avtalen når perioden er ute?

Da skal vi vite at Iraks parlament flere ganger har vedtatt at amerikanske styrker skal forlate landet, uten at USA har etterkommet kravet. Når Niger i disse dager vil avvikle USAs dronebase i landet, nekter også USA å etterkomme kravet. Vi kan altså ikke regne med at USA automatisk vil gi opp disse basene på norsk jord, selv om Stortinget skulle vedta det.

De amerikanske militærbasene på norsk jord er rett og slett en alvorlig trussel mot norsk suverenitet og gjør at vi har satt oss selv i en okkupasjonsliknende tilstand.

Kilder:

«Enighet med USA om å opprette flere omforente områder», regjeringen.no 02.02.24, «Høringsnotat: Om forslag om inngåelse av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16. april 2021», regjeringen.no 08.09.21, «Tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid», lovdata.no, «Nå kan Rygge igjen bli springbrett for fly med atomvåpen», TV2.no 20.03.23, «Høringsnotat: Om forslag om inngåelse av avtale om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 om inkludering av nye omforente områder», regjeringen.no 21.02.24,  «Tankfly fra Sola fyller amerikanske kampfly over Sverige», aftenbladet.no, «Amerikanske soldater skal få holde på i Norge som om de var i USA. Naturlig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.», aftenposten.no 03.05.21, «Høring – forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett», Riksadvokaten 11.11.21, «Baseaftale med USA sætter danske domstole ud af kraft», arbejderen.dk 15.03.24, «Sverige har frivilligt underkastat sig USA», aftonbladet.se 25.02.24, «Mahdi ber USA forlate landet – USA blir værende», bt.no 07.01.20, «Opphever avtale med USA umiddelbart», forsvaretsforum.no 18.03.24

Redaksjonen har lag til bilder m/tekst

Forsidebilde: Randy Fath

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Et landsvik uten sidestykke i Norsk historie. Hvor er kujonene i media og storting? Som feige hunder kryper de alle for Obama, Hillary Clinton, Demokratene, globalister og storkapital i USA og England. Avtalen er bilateral med USA, ikke med NATO. Om vaksineentusiasten Trump vinner valget å trekker USA ut av NATO, er Norge fortsatt tjoret til USA og deres interesser. Vi har ingen ting å si å må finne oss i uansett hva den korrupte administrasjonen i Washington og Pentagon måtte bestemme. Dette er okkupasjon av Norge. Quisling var en bagatell i sammenligning å ble henrettet. Hvilken straff fortjener dem på storting og i regjering for sitt svik mot land og folk?

  Svar
 • Du har rett Grounded. «Ingen nasjoner er våre fiender, men eliten i disse nasjoner.» Sitat Putin. Folket er fullstendig satt ut av spill når disse psykopatene «leker med våre liv». Skattepenger,oljepenger, energiressurser har de tiltusket seg med å trykke opp uendelig med «luftpenger» i bytte med våre felles realverdier. «Æ da bæda, vi lurte dere nyttige idioter».

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  1 april 2024 9:34

  Bergen og Tromsø ynskjer USA sine atom-ubåtar velkomne. Eit uhell er nok til å drepa alle innbyggjarane.

  Storting og regjering har avskaffa norsk suverenitet.

  Angrepsminister Gram snakkar ofte og høgt om Ukraina sin suverenitet. Det ville vera fint om han brukte litt energi på norsk suverenitet òg.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  1 april 2024 9:44

  Etter at Finland fekk USA-basar og NATO-medlemskap er landet blitt like krigersk og oppblåst som dei baltiske landa. Den finske presidenten vil ha atomvåpen på finsk jord. Den finske utanriksministeren er like forrykt som Vesle-Napoleon Macron, og vil senda endå fleire NATO-krigararar inn i Ukraina:

  https://www.rt.com/news/595183-finland-ukraine-nato-troops/

  At norske politikarar ukritisk allierer seg med Finland og USA, viser kor langt ute på viddene me er i 2024.

  Svar
  • Sanna marin, Annalena Barbock, Elina Valtonen …. tar de disse halvferdige skolejentene rett fra universitetet, gjerne med forfalsket kvalifikasjon som våre norske berter? Det kan se sånn ut. Har de tenkt å føde barn som skal bo i Norge eller rundt Østersjøen? En nedre aldersgrense og en viss arbeidslivserfaring behøves i Norge og EU, og en øvre i USA; der blir de rallende trillet inn nesten død på en trillebår. Som Senator Dianne Feinstein. Ungdommen skal lissom være håpet for fremtiden? Det kommer an på hvilken av dem. Sebastian Kurz’ argument mot det at han var for ung er dog litt morsom, når han svarer: » det kan jo bare bli bedre med tiden», okay, så kom igjen om noen år.

   Svar
 • Mot i brystet, VETT I PANNEN? …….APRILSPØK!!!!

  HA-HA-HA,
  LURTE DEG IGJEN! og igjen og igjen:
  «fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me.» amerikansk ordtak.

  «Ja, vi må AVSKREKKE for å stanse «Putins uprovoserte KRIG «, «tapre servant of the people Zelensky VINNER», «våre verdier», «fullbeskyttet», «klimaet!!», «høyreekstrem», «Nordstream? det var Putin», «crocus? det var islamistene», bla-bla,
  ha-ha-ho-ho, og det trodde du? Da er du så dum at du kan ha det så godt den dagen de fra basene plaffer deg ned hvis du ber om fred, mat, bil eller eiendomsrett til land, kropp og barn, da står du der som den sauen du er. Eller ligger der som en tatt av ulven; vi må verne om ulven, utrydd dere selv, for å redde kloden.
  Hilsen kong WEF, regjering og storting.»

  Dumskaller lar seg BONDE-fange og som sauer lar de seg lede av globalismens profiterende med-LØPERE på sjakkbrettet, og er så dumme at de faktisk heier på sine egne tyranner på MS Gerald Ford og vinker til WEF-kongeligemed flosshatt 17. mai for å feire den avskaffede norske grunnloven, hipp-hipp-hurra.
  Politikere liker sauer; sauer er ålreite dyr – til nedslakting, melking, snauklipping, og får-i-kål er deres livsoppgave, meningen med deres liv. Årets lam. Nam-nam. Send dem like godt rett i kjøttkverna Ukraina.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  1 april 2024 10:07

  Noreg har mykje å læra av andre land, til dømes Guyana. Herleg video på 140 sekund. Presidenten set arrogant anglosaksar på plass:

  https://steigan.no/2024/04/guyanas-president-til-bbc-hva-gir-deg-rett-til-a-forelese-for-oss/

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   1 april 2024 14:27

   PS Videoen gjer det lett å forstå at Afrika heller vil samarbeida med Kina og Russland enn å bli hersa med av Vesten.

   Svar
 • «NATOs formål er å garantere friheten og sikkerheten til medlemmene -………- fremmer demokratiske verdier -…………..- å løse problemer, bygge tillit og i det lange løp forhindre konflikter.»
  Dårlig spøk fra
  nato.int
  og general Jens

  Svar
 • Hvis det har vært noen som har lurt på hvorfor Rygge offentlige/private flyplass måtte legges ned.
  ‘ Det var flyseteavgiften som gjorde at flyplassen ble ulønnsom’ ;-)

  Vi blir lurt av løgnpropaganda. Gang på gang.
  En ‘politisk sak/diskusjon’. Som selvsagt var avgjort på forhånd.
  Noen andre ville ha flyplassen i fred til militær aktivitet. Og da stilte våre politikere opp.
  Disse trojanske hestene har ikke velferden til norske innbyggere i tankene når andre vil ha den.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   1 april 2024 14:57

   Godt poeng! Den norske krigs-økonomien og krigslysta trumfar det meste.

   Svar
 • Signe Skaar
  1 april 2024 18:11

  BRA! Mer presist kan det ikke sies! Norge har fullt og helt oppgitt sin suverenitet, nå og til evig tid! Det har skjedd uten offentlig debatt, og uten at det norske folk har blitt presentert for avtalens innhold og konsekvenser i klartekst. Avtalen er ikke på noen måte i Norge sine interesser, den tjener kun USA sine militærstrategiske planer, og gjør vår situasjon til Russland langt mer anspent.

  Svar
 • Så var det 12 baser – hvor mange blir det neste gang? En plass i statene blir kaldt ‘’little Norway’ . Hva blir Norge da for Statene?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Jens Stoltenberg:

Vi bombet dere for å redde dere.

Forrige innlegg

Vestlige ledere forstår bare maktens språk.

En kan ikke forhandle med rovdyr

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.