POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Nobelprisen i medisin:

 

Var det en skjult støtte til koronavaksinen?

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nobelprisen i medisin: Politisk motivert støtte til mRNA -vaksinen?

Innlegget er hentet fra nettstedet Hemali.

tegning av en middeldrende kvinne og mann i portrett

Katalin Karikó og Drew Weissman er årets nobelprisvinnere i fysiologi eller medisin. Begrunnelsen for tildelingen er at prisvinnerne «banet veien for utvikling av effektive mRNA-vaksiner mot covid-19».

Av Halvor Næss og Jan Raa
Halvor Næss er overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.
Jan Raa var professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø 1972–1987. Han har vært leder for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt (nå NIFES) i Bergen, forskningsdirektør ved Fiskeriforskning i Tromsø (nå NOFIMA), professor II i marin biokjemi og forskningsdirektør i det børsnoterte selskapet Biotec Pharmacon ASA. 
Kronikken ble først publisert i Helsemagasinet.


Ideen bak mRNA-vaksinene er ikke ny; svært mange forskere har arbeidet med den i mange tiår. Utviklingen har gått tregt fordi injeksjon av virus-mRNA forårsaker akutt giftige betennelsesreaksjoner.

Virus-mRNA er nemlig et fremmedstoff som utløser kraftige motreaksjoner i kroppens immunsystem. Prisvinnerne bidro til å redusere dette problemet da de lagde et modifisert virus-mRNA ved å skifte ut uridin, én av de fire basene i mRNA-tråden, med pseudouridin.

Virus-mRNA modifisert på denne måten har lav akutt giftighet og er mer stabilt enn originalt virus-mRNA. Modifiseringen fører ikke til at den genetiske oppskriften for produksjon av virusets piggproteín går tapt. Modifiseringen har ifølge Nobelkomiteens begrunnelse banet veien for utvikling av mRNA-vaksinene mot covid-19.

Årets Nobelpris i fysiologi eller medisin har utvilsomt bidratt til å legitimere mRNA-vaksinen og gitt uvurderlig støtte til myndighetenes covid-19-håndtering i vestlige land.

mRNA er en form for genterapi

Når en vaksine med den genetiske oppskriften (mRNA) på piggproteinet blir injisert i kroppen, begynner våre egne celler å lage virusets piggprotein på «instruks» fra mRNA. Immunsystemet reagerer på piggproteinet som et fremmedstoff, selv om kroppen selv lager det, og begynner å lage antistoff mot det. 

Tradisjonelle vaksiner består av døde eller svekkede patogene mikroorganismer som immunsystemet «oppfatter» som infeksjon og som derfor mobiliserer infeksjonsforsvaret på naturlig måte. mRNA-vaksinene virker ikke på den måten. De er en form for genterapi. Vi bruker likevel betegnelsen vaksine om injisert mRNA. 

Komiteens begrunnelse

Nobelkomiteen begrunner prisutdelingen slik:1 «Vaksinene har reddet millioner av liv og forhindret alvorlig sykdom hos mange flere, slik at samfunn kan åpne og gå tilbake til normale forhold.»

Denne påstanden er ikke bare tvilsom, den er svært kontroversiell. Den baserer seg på datamodeller som har sammenliknet beregnet antall døde av covid-19 uten vaksine med faktisk antall covid-19-døde i bestemte tidsperioder.

Slike datamodeller er sterkt misvisende og kan ikke brukes for beregning av antall menneskeliv som kan ha vært reddet av vaksinen. Med basis i en slik modell spådde for eksempel Imperial College i London at 90 000 svensker ville komme til å dø av covid-19 dersom landet ikke stengte ned våren 2020.2 

Sverige stengte ikke ned, og det offisielle dødstallet på grunn av covid-19 ble 6 000. Påstanden om at vaksinene har bidratt til å åpne landene igjen framstår som særlig pussig sett i lys av at Nobelprisen utdeles i Sverige, som ikke stengte ned. 

Politisk fortelling om at mRNA har reddet millioner av liv

Nobelkomiteens påstand om at mRNA-vaksinene er trygge og effektive og har reddet millioner av liv, er i tråd med det som er blitt den politisk korrekte fortellingen om disse vaksinene. Den er blitt skapt av ensidig og feilaktig omtale i media og av myndighetene i vestlige land, kombinert med sensur av medisinske fakta som ikke stemmer med fortellingen.

Årets nobelpris legitimerer propagandaen for mRNA-vaksinering, og vi mistenker tildelingen for å være politisk motivert. Det er i så fall ikke noe nytt i nobelprisenes historie.

Da mRNA-vaksinene ble tatt i bruk verden over, hadde man begrenset kunnskap om hvor sikre og effektive de var. Etter massevaksinering i noen år tyder mye på at vaksinene verken er trygge eller effektive.

Det mest skandaløse er at det ble gitt tillatelse til å vaksinere flertallet av verdens befolkning uten at man visste noe som helst om eventuelle langtidsbivirkninger. Legemiddelindustrien ble fritatt for ansvar for eventuelle vaksineskader, en ordning som trer i kraft dersom det ikke finnes andre måter å beskytte folk på.

Hvorfor har helsemyndighetene kjempet hardt sammen med vaksineprodusentene mot bruken av de antivirale medikamentene ivermektin og hydroksyklorokin?

Intet er så økonomisk lukrativt for legemiddelindustrien som en vaksine betalt av skattepenger og som med myndighetene velsignelse kan tvinges på hele verdens befolkning. Uten at industrien må stå til ansvar for eventuelle skader. 

Ett problem er at de fleste effekt- og bivirkningsstudier er observasjonsstudier. Tolkningen av disse er vanskelig.

Myokarditt som bivirkning

Mye tyder på at vaksinene har bivirkninger langt utover det akseptable i forhold til hvor alvorlig covid-19 er. Det er velkjent at vaksinen er assosiert med myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) særlig hos yngre.3 

Påstanden om at risikoen for denne hjertesykdommen er liten, imøtegås i en nylig publisert studie som åpner for at dette kan være en vanlig bivirkning.4 Denne studien inkluderte 303 ikke-vaksinerte og 700 vaksinerte asymptomatiske personer som ble undersøkt med PET/CT.

Undersøkelsen viste tegn til hjertemuskelskade hos de vaksinerte uavhengig av kjønn og alder og varte inntil 180 dager etter vaksineringen, og senere undersøkelser ble ikke gjort. Denne og andre studier viser at vaksinen kan gi langtidsbivirkninger, og at bivirkningene kan oppstå i organer langt fra innstikkstedet i overarmen.

I den første tiden etter utrullingen av vaksinene ble det hevdet at dette ikke var mulig. Dersom dette skjer i eggceller eller sædceller, kan konsekvensen være at barn fødes med arvestoff som skriver seg fra en mRNA-vaksine.

Uakseptabelt høye nivåer av DNA i vaksinene

Det har kommet fram at noen vaksinepartier inneholdt uakseptabelt høye nivåer av DNA som skriver seg fra plasmidene i bakteriene som brukes til masseproduksjon av mRNA. Plasmid-DNA har i seg selv giftvirkninger, men det er mest grunn til å frykte at det blir innlemmet i kroppens cellekjerne-DNA og fører til endringer i arvestoffet.

Dersom dette skjer i eggceller eller sædceller, kan konsekvensen være at barn fødes med arvestoff som skriver seg fra en mRNA-vaksine. Plasmidet inneholder ikke bare DNA, som er koden for mRNA, men også DNA-fragmenter som fungerer som «på- og av»-knapper for avlesning av gener.

Inkorporert i vårt eget DNA kan disse DNA-bitene føre til forstyrret kontroll av genaktiviteten i kroppen. Konsekvensene er uforutsigbare. Risiko knyttet til plasmid-DNA i mRNA-vaksinene er nylig blitt presentert for senatet i USA i en høring med førsteamanuensis i biokjemi og molekylærbiolog Phillip Buckhaults fra Universitetet i Georgia.5 

Opplysningene er svært foruroligende. 

Plasmid

 • Et plasmid er en ringformet DNA-tråd som formerer seg inne i bakterieceller. Plasmidet har plass til bare noen få gener.
 • Disse kan skiftes ut etter ønske ved hjelp av bioteknologiske metoder. Plasmidet som brukes til produksjon av mRNA-vaksiner, har fått satt inn en DNA-bit som kan kopieres i form av mRNA som koder for covid-19-virusets piggprotein.
 • Dette plasmidet er deretter blitt satt i en bakterie som er dyrket opp i store volumer og som derved også produserer store mengder av plasmidet.
 • DNA i dette plasmidet brukes som oppskrift for bioteknologisk produksjon av mRNA til bruk i vaksinene.

Legemiddelverket bekrefter funn av DNA i mRNA-vaksinene.Det er kanskje urettferdig å gjøre årets nobelprisvinnere ansvarlige for at vaksineprodusentene har slurvet med kvalitetskontrollen og framstilt mRNA-vaksiner med rester av plasmid-DNA. Likevel knytter det seg betenkeligheter til injisert mRNA som genteknologisk vaksinekonsept. Blant annet fordi injisert mRNA blir værende i kroppen mye lengre tid enn først antatt, at piggproteinet er giftig og blir dannet i alle kroppens organer.

En dansk studie viser at risikoen for vaksinebivirkninger avhenger av produksjonspartiet.6 Forskerne fant at forekomst og alvorlighetsgrad av bivirkninger varierte svært med hvilket vaksineparti som ble brukt. Noen partier var nesten uten bivirkninger, mens andre viste seg å gi hyppige bivirkninger.

Det er grunn til å merke seg at Pfizer brukte en annen produksjonsprosess for de vaksinene som ble benyttet i egne studier, enn den prosessen som ble brukt til masseproduksjon av vaksinen.7

Det er svært bemerkelsesverdig at ikke media har omtalt at overdødeligheten i EU har vært høyest i land med høyest andel vaksinerte.

Bidro mRNA vaksinene til overdødelighet?

Den alvorligste innvendingen mot vaksinene er mistanken om at de bidro til den store overdødeligheten som har vært registrert i vestlige land det siste halvannet året, sammenliknet med årene før pandemien. Den aldersjusterte overdødeligheten i Norge var i 2022 på 13,7 prosent, hvorav omtrent halvparten ifølge Folkehelseinstituttet skyldtes covid-19.8 

En rekke studier taler for at vaksinene kan være en viktigere årsak. Et eksempel er studien til Jarle Aarstad, professor ved Mohn-senteret i Bergen. Han fant en klar sammenheng mellom andelen vaksinerte i 31 europeiske land i 2021 og overdødeligheten i disse landene i 2022, etter å ha korrigert for alternative forklaringer.9 

I en oppdatert studie viser han at vaksinene var assosiert med redusert dødelighet fra januar til mars i 2022, men at booster-vaksiner de neste 14 månedene var assosiert med økt dødelighet.10 

Observasjonsstudier

Ett problem er at de fleste effekt- og bivirkningsstudier er observasjonsstudier. Tolkningen av disse er vanskelig. Vaksinerte og uvaksinerte er forskjellige på mange måter, og det kan ha betydning for både effekt og bivirkninger.

Observasjonsstudier prøver å korrigere for disse forskjellene, men feilkildene er mange. Det er lett å overse viktige faktorer som influerer på studieresultatene. Derfor er såkalte randomiserte, kontrollerte studier (RCT) regnet for å være «gullstandarden» for vurdering av effekt og bivirkninger ved nye behandlinger. 

Godkjenningen av vaksinene var basert på RCT-studier som ble gjennomført i regi av Moderna og Pfizer. Studiene ble avsluttet etter kort tid og sier derfor ingenting om langtidsbivirkninger. Det har imidlertid nylig framkommet informasjon om hvordan det har gått med disse forsøkspersonene.

Det viser seg at 24 personer døde i vaksinegruppen og 19 i kontrollgruppen noen måneder etter at Moderna-studien var avsluttet.11 En oppdatering fra Pfizerstudien i august 2021 viser 21 døde i vaksinegruppen og 17 i kontrollgruppen.12 Ingen av disse forskjellene er statistisk signifikante, men tillater likevel visse refleksjoner.

Faktiske tall viser at vaksinene kan ha ført til en overdødelighet på 25 prosent.

Dersom dødeligheten blant uvaksinerte i en befolkning representerer den naturlige dødeligheten, vil forskjellen mellom vaksinerte og uvaksinerte være et uttrykk for over-/underdødeligheten på grunn av vaksinene. Faktiske tall viser at vaksinene kan ha ført til en overdødelighet på 25 prosent. Det betyr i så fall at flere tusen nordmenn kan være døde på grunn av vaksinene.

Dette er et tall basert på to RCT-studier, og selv om forskjellen i dødelighet ikke er statistisk signifikant, burde den tenne en varsellampe. Uansett statistisk signifikans, samsvarer tallene dårlig med Nobelkomiteens påstand om at mRNA-vaksinen har reddet millioner av liv.

Medienes unnfallenhet

Det er svært bemerkelsesverdig at ikke media har omtalt at overdødeligheten i EU har vært høyest i land med høyest andel vaksinerte. I Storbritannia har parlamentsmedlemmet Andrew Bridgen gjentatte ganger forsøkt å samle nasjonalforsamlingen til en debatt om hva som kan være årsaken. Det ble endelig åpnet for debatt 20. oktober 2023, men nesten alle de øvrige parlamentsmedlemmene saboterte og uteble fra møtet.

Heller ikke norske myndigheter har vært villige til å gi en forklaring på fenomenet, og mediene har forholdt seg tause. Hva er det myndighetene ikke vil ha offentlig oppmerksomhet om?

Mange vegrer seg for nye doser

Usikkerheten rundt vaksinene er nå så godt kjent i befolkningen at mange vegrer seg for nye doser. En utilsiktet konsekvens av den hensynsløse utrullingen av mRNA-vaksinene, er at mange nå er blitt skeptisk til vaksiner i sin alminnelighet, noe som kanskje vil vise seg å være en fordel.

For de av oss som uten refleksjon har akseptert vaksinasjonsprogrammene for barn, åpenbarer det seg en rekke overraskelser13 når myndighetenes pandemihåndtering har gjort oss mer kritiske til hvordan vaksineforskningen har vært drevet gjennom tidene.

Vi har vanskelig for å tro at Nobelkomiteen på det tidspunktet beslutningen ble tatt om årets Nobelpris i fysiologi eller medisin, ikke var kjent med at mRNA-vaksinen neppe er så sikker og effektiv som myndighetene, vaksineprodusentene og media har fortalt.

Har komiteen valgt å se bort fra undersøkelser som viser at mRNA-vaksinen neppe har reddet millioner av liv og heller ikke har vært avgjørende for at samfunnet kunne åpne opp igjen etter covid-19-nedstengningen? 

Konklusjoner

Årets Nobelpris i fysiologi eller medisin har utvilsomt bidratt til å legitimere mRNA-vaksinen og gitt uvurderlig støtte til myndighetenes covid-19-håndtering i vestlige land. Det er likevel vanskelig å forstå at Nobelkomiteen ikke ventet noen år med prisutdelingen, i hvert fall inntil den hadde sikre data å forholde seg til.

Når komiteen har hatt slikt hastverk, tyder det på at prisen er politisk motivert.

Dersom det skulle vise seg at begrunnelsen for tildelingen ikke samsvarer med erfaringene etter noen år fra den globale mRNA-vaksineringen, vil det skade Nobelkomiteens omdømme.

I tillegg vil prisen kanskje også være til skade for de to dyktige forskerne som får årets Nobelpris i fysiologi eller medisin.


Kilder:

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2023/press-release/
2 Magness PW. The failure of Imperial College modeling is far worse than we knew. Aier.org 22.4.2021. https://www.aier.org/article/the-failure-of-imperial-college-modeling-is-far-worse-than-we-knew/
3 Husby A, Hansen JV, Fosbøl E mfl. SARS-CoV-2 vaccination and myocarditis or myopericarditis: population based cohort study. BMJ 2021; 375: e068665. https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-068665
4 Nakahara T, Iwabuchi Y, Miyazawa R mfl. Assessment of myocardial 18F-FDG uptake at PET/CT in asymptomatic SARS-CoV-2–vaccinated and nonvaccinated patients. Radiology 2023; 308: e230743. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37724969/
https://www.youtube.com/watch?v=IEWHhrHiiTY
6 Schmeling M, Manniche V, Hansen PR. Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. European Journal of Clinical Investigation 2023; 53: e13998. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36997290/
7 Guetzkow J. Rapid Response: Effect of mRNA vaccine manufacturing processes on efficacy and safety still an open question.  BMJ 2022; 378: o1731. https://www.bmj.com/content/378/bmj.o1731/rr-2
https://www.fhi.no/publ/2023/dodsarsaker-i-norge-2022/
9 Aarstad J, Kvitastein OA. Is there a link between the 2021 COVID-19 vaccination uptake in Europe and 2022 excess all-cause mortality? Asian Pacific Journal of Health Sciences 2023; 10: 25-31. https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/3062560
10 Aarstad J. An update on the link between COVID-19 vaccination and mortality. Preprints 2023: 2023081433. https://www.preprints.org/manuscript/202308.1433/v2
11 HART. How many people really died in the Moderna trial? HART’s Substack 4.10.2023. https://hartuk.substack.com/p/moderna-death-data?r=2cly45&utm_campaign=post&utm_medium=web
12 https://www.fda.gov/media/151733/download 
13 O’Toole Z, Holland M red. Turtles all the way down: vaccine science and myth. Children’s Health Defense, 2022.

Forsidebilde: Surrealist Art Clocks

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Vi har nå fått bevist at Nobel’s priser er helt på linje med Oscar prisene. De skaper disse prisene og gir dem «til seg selv»! Ingen får prisen hvis det strider mot herskerklassens regi!! Punktum!
  Jeg satt i bilen med en forsker i geologi rett før jul. En etter mitt skjønn oppegående fyr. Men ettersom samtalen utviklet seg ble han mer og mer ubekvem til tilslutt kapitulerte og innrømmet at han måtte «tilpasse» sin forskning får å få finansiering!!!????
  Vi har en forskning som er null værdt! De som bringer oss videre er de som «driter» i penger, blir hånet og kalt det ene og det andre. Forsøkt kneblet og latterligjort. De har kanskje noe å si oss!
  Glem hele sirkuset!

  Svar
 • » Årets Nobelpris i fysiologi eller medisin har utvilsomt bidratt til å legitimere mRNA-vaksinen»

  Og sikkert også forestillingen om at Covid-influensa var FARLIG-FARLIG.
  ( Tall over syke/døde i tidligere års influensa var det tydeligvis ingen som var interessert i. Dette SKULLE være en pandemi. )

  «..og gitt uvurderlig støtte til myndighetenes covid-19-håndtering i vestlige land.»

  Nettopp. En politisk avgjørelse.
  Så lovbrudd/Grunnlovsbrudd ikke skulle etterforskes.
  Hystri ble nå ikledd vitenskap.

  mRNA-vaksine kan sikkert ha sine muligheter når det gjelder livstruende sykdommer som f.eks. kreft.
  Der bivirkningene står i forhold til dødeligheten . ( Og kjemo-terapi og strålebehandling. )

  Men det som ble bygget , og bygges, på hysteri og politikk er farlig.
  Det som ble gjort av politikere w.w. og i vårt eget land i 2020-23 bør ikke puttes under et teppe, men gjennomlyses/analyseres, som annen farlig sykdom.
  Men selvfølgelig ikke av lovbryterne sjøl. Det ville vært en underlig rettspraksis.

  Svar
 • Northern Light.
  28 desember 2023 18:16

  Sveitsiske helseforsikringsselskapers tall viser 73 % økning av kreftbehandlinger siden 2020.

  Økningen kom etter covid-massevaksineringen startet i Sveits i desember 2020.

  Av Olivia Cook.
  Tall fra det store sveitsiske helseforsikringsselskapet Helsana for 2021, viste en dramatisk økning på 73 prosent i antall pasienter som fikk kreftbehandling sammenlignet med 2020. Denne trenden vedvarte i 2022. Ikke overraskende falt det sammen med covid-massevaksineringen, som begynte i desember 2020. «Vi har en dobling av krefttilfeller», konkluderte helseøkonom Konstantin Beck, ved Lucerne Universitet, etter å ha analysert data fra det føderale instituttet for statiskikk (BfS), og Helsanas legemiddelrapport fra 2022.

  Hvor sunne var sveitserne i 2020?
  Beck tok opp spørsmålet «Hvor sunt var Sveits i 2020?», med bakgrunn for analysen hans fra Helsana-rapporten for 2022, og tallene fra den «offisielle» helseundersøkelsen BfS publiserte 3 november. BfS gjennomfører sin helseundersøkelse hvert femte år. Helseøkonomen kommenterte: «Det som er overraskende, er at BfS publiserte statistikken med detaljert informasjon om helseundersøkelsen til sveitsiske borgere, og slettet den noen dager etter».

  Før dataene ble slettet, ga BfS følgende uttalelse angående sin helseundersøkelse fra 2022: «I 2022 følte 85 prosent av den sveitsiske befolkningen over 15 år seg friske, og 83 prosent følte seg lykkelige. Samtidig lever mer enn en tredjedel med et permanent helseproblem. Psykisk stress har økt sammenlignet med 2017. Det er særlig aldersgruppen 15 til 24 år som er rammet, spesielt unge kvinner». Denne vurderingen fra BfS stemte imidlertid ikke med tallene de publiserte. (Relatert: Tall fra forsikringsselskap viser en kraftig økning i «plutselige dødsfall» etter covid-vaksinering).

  De slettede resultatene fra helseundersøkelsen var svar på spørsmålet «Har du noen gang hatt en av følgende sykdommer eller helseproblemer?» med hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft inkludert av sykdommer på listen. En oversikt over svarene viste at: 170 000 mennesker sa at de har hatt et hjerteinfarkt – fra 33 339 i 2017 (en økning på mer enn 19 prosent), 124 515 personer sa at de har hatt hjerneslag – fra 27 584 i 2017 (en økning på mer enn 22 prosent), 344 166 personer sa at de hadde kreft – fra 116 603 i 2017 (en økning på nesten 34 prosent). Beck beregnet at basert på den slettede BfS-statistikken, ville tilfellene i 2022 ha «økt med en faktor på fire til fem», selv om aldring og immigrasjon ble tatt i betraktning og trukket i fra.

  BfS gjorde også en endring av spørsmål i sin helseundersøkelse, noe som vekker enda mer mistanke. I 2017 ble deltakerne spurt om de hadde hatt hjerteinfarkt, hjerneslag eller kreft året før, men undersøkelsen fra 2022 spurte deltakerne om de hadde hatt noen av sykdommene i løpet av livet.

  Gitt spørsmålet bemerket Beck at tallene fra 2022 forståelig nok ville være høyere. Men han stilte spørsmål ved hvorfor BfS så det hensiktsmessig å sammenligne nyere data med data fra fem år tidligere, bare for å slette den feilaktige sammenligningen etter å ha gitt ut en motstridende uttalelse.

  For å komme til bunns i saken brukte Beck Helsanas legemiddelrapport for å gjøre en sammenligning. Helsanas legemiddelrapport publiseres årlig, «analyserer det sveitsiske farmasøytiske markedet og gir innsikt i kostnadene og forbruket av legemidler». Ved å bruke Helsanas tall kom Beck med en oversikt, som viste at i 2020 var antallet kreftpasienter som fikk behandling, ni prosent høyere enn trenden fra 2013 til 2019. Men denne forskjellen skjøt i været til 95 prosent i 2021 og til 106 prosent i 2022, som fikk Beck til å lure på om covid-vaksinasjoner hadde noe med det å gjøre.

  Siden økningen i krefttilfeller i 2020 var veldig liten, mener Beck at pandemien ikke kunne ha forårsaket den store økningen i de påfølgende årene. Det var bare covid-massevaksineringen som var sammenfallende med den plutselige økningen i krefttilfeller.

  Prøvde BfS å dekke over helseskader fra covid-vaksinene?
  BfS rettferdiggjorde slettingen av 2022 helsestatistikken, ved ganske enkelt å si at «undersøkelsene fra 2017 og 2022 er ikke sammenlignbare». I følge Beck hjelper det ikke å innrømme dette uten en ytterligere forklaring. «Det styrker ikke tilliten til BfS», fordi tallene «viser de negative effektene av covid-vaksinasjoner. Og det gir ikke et godt inntrykk at BfS først publiserer slike data, og deretter sletter dem».

  Fra Natural News, publisert 27 desember 2023.
  Oversatt fra engelsk og noe forkortet. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Vaccine side effect? Swiss health insurer’s data shows 73% increase in people receiving cancer treatment since 2020.

  Svar
 • Kontrollgruppen fikk meningkokk vaksine, og /eller saltvann.
  Antagelig derfor det er relativt høy dødelighet der.

  https://www.legemiddelverket.no/globalassets/documents/godkjenning/koronavaksiner/mal-for-koronavaksine-fra-astrazeneca__.pdf

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russland-skremmingen i Norge er en gammel og velbrukt øvelse:

Når norske nyhetsmedier gjør egne fantasier til virkelighet.

Forrige innlegg

Krigen i Midt-Østen utvides.

Nå går det mot global konfrontasjon.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.