POSTED IN Endring av politikken, Helse

No kjem vaksinen mot korona.

Er det noko som ikkje blir fortalt?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det dei ikkje seier om Pfizer sin koronavirusvaksine.

«Menneskelege prøvekaniner»?

av F. William Engdahl

F. William Engdahl er en strategisk risiko-konsulent og underviser. Han har universitetsutdannelse i politikk fra Princeton universitet og er en best-selgende forfatter om olje og politikk. Artiklene skrives ekslusivt for online-magasinet “New Eastern Outlook”. Derimot.no har fått hans tillatelse til å oversette stoff fra hans hjemmeside.

Bill Ga-es finansierer og promoterer aktivt nye, utesta vaksinar som liksom skal halde oss i det minste litt trygge for å døy ein ‘frykteleg’ død av det nye koronaviruset og la oss gjenoppta nokolunde ‘normale’ liv. Farmasigiganten Pfizer har no annonsert det dei hevdar var spektakulære resultat i dei første testane på menneske. Dei brukar ein eksperimentell teknologi kjend som genredigering, nærare bestemt mRNA-genredigering, som aldri før har blitt brukt i vaksinar. Før vi skrur opp forventningane om immunitet, bør vi sette oss betre inn i den radikale eksperimentelle teknologien og dens manglande presisjon.

Finansverda gjekk av hengslene den 9. november, då farmasigiganten Pfizer med sin tyske partnar BioNTech i ei pressemelding kunngjorde at dei hadde utvikla ein vaksine mot Covid-19 som var «90%» effektiv.

Anthony Stephen Fauci er en amerikansk immunolog som tjenestegjør som direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases og medlem av White House Coronavirus Task Force, som arbeider med koronaviruspandemien i 2019–2020. Wikipedia

Den kontroversielle sjefen for det nasjonale instituttet for allergi og smittesjukdommar (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), Tony Fauci, rusa til for å helse nyhendet velkomen, og EU kunngjorde at dei hadde kjøpt 300 millionar dosar av den dyre, nye vaksinen. Om ein skal lite på finansmarknaden, så er pandemien på ingen måte over enno.

Mistenkelege hendingar

Men det verkar som om Albert Bourla, sjefen for Pfizer, ikkje deler denne tiltrua til eigne påstandar. Same dagen som selskapet hans sende ut pressemeldinga om vaksineforsøka, selde han 62% av aksjane sine i Pfizer, og fekk millionar i profitt av handelen. Han skreiv salsordren i ein spesialopsjon i august, slik at det ikkje ville sjå ut som innsidehandel. Men han taima det også til rett etter det amerikanske presidentvalet og mainstream-media si urettmessige erklæring av Joe Biden som valvinnar. Slik det ser ut, hadde Bourla ein ganske tydeleg interessekonflikt med taiminga av pressemeldinga si same dagen.

Bourla laug og nekta overfor pressa for at selskapet hans hadde mottatt pengestønad frå Trump-administrasjonen til å utvikle vaksinen, då det kom ut at dei hadde skrive kontrakt om levering av 100 millionar dosar til regjeringa. Eit anna mistenkeleg faktum er det at Pfizer først informerte Joe Biden sitt team, i staden for dei relevante nasjonale byråa i USA.

Men dette er langt i frå det einaste som er alarmerande ved den opphausa Pfizer-kunngjeringa.

Den tyske partnaren

Pfizer, vidkjend for sin Viagra og andre legemiddel, har blitt partnar med det vesle, tyske selskapet BioNTech, basert i Mainz, som utvikla den radikale mRNA-teknikken som blir brukt til å produsere den nye koronavaksinen. BioNTech vart grunnlagt så seint som i 2008. BioNTech signerte ein avtale med Bill & Melinda Ga-es Foundation i september, 2019, rett før kunngjeringa i Wuhan i Kina om det nye koronaviruset, og rett før BioNTech debuterte i aksjemarknaden. Avtalen involverte samarbeid om å utvikle nye mRNA-metodar til å behandle kreft og HIV. Den pressemeldinga, «Ga-es-stiftinga ser BioNTech sitt potensiale til å ‘dramatisk redusere global HIV og tuberkulose’» frå 05, september 2019, har no blitt sletta.

BioNTech har også ein avtale med ein av Kinas største legemiddelprodusentar, Shanghai Fosun Pharmaceutical Co., Ltd (“Fosun Pharma”), om å utvikle ein versjon av mRNA-vaksinen sin for den kinesiske marknaden. Ai-Min Hui, president for Global R&D hos Fosun Pharma, sa i august: «Vaksineringa av den første kinesar med BNT162b1 markerer ein milepæl for det globale sam-utviklingsprogrammet i Kina. Vi jobbar nært saman med BioNTech og reguleringsmyndigheiter for å evaluere tryggleiken og kor effektiv BNT162b1 og andre mRNA-vaksinekandidatar er …»

Biopharmaceutical New Technologies SE, eller BioNTech, er et tysk børsnotert legemiddelselskap, som utvikler og produserer immunoterapeutiske medikamenter mot fremfor alt kreft. BioNTech ble grunnlagt i 2008 i Mainz i Tyskland for å utvikle og produsere legemidler mot kreft. Wikipedia

Dette betyr at det same tyske bioteknologi-selskapet står bak covid-vaksinane som blir hasteutsende både i Kina, USA og EU. Vaksinen blir hastebehandla fram til godkjenning på alarmerande kort tid.

Styresmaktene både i USA og EU, og antakeleg også i Kina, droppa standardtestinga på ilderar eller mus, og har gått rake vegen til menneskelege «prøvekaniner». Testar på menneske starta seint i juli og tidleg august. Tre månadar til å teste ein ny vaksine er uhøyrd. Fleire år er norma. På grunn av den globale panikken over koronaviruset som WHO har skapt, har ein kasta varsemda på båten. Vaksineprodusentane har alle fått fritak frå juridiske skadeerstatningskrav, altså kan dei ikkje stillast for retten dersom folk døyr eller blir lemlesta av den nye vaksinen. Men det som er mest alarmerande med den nye genredigerte vaksinen til Pfizer-BioNTech, er det faktum at ein aldri før har godkjend genredigert mRNA til bruk i vaksinar for menneske. To år med fagfellevurdert testing på mus fora med genetisk modifisert mais spraya med Monsanto sin glyfosat-rike Roundup, viste krefttumørar først etter ni månadar, og også skade på lever og andre organ. Tidlegare testar som selskapet Monsanto sjølv hadde utført, stoppa etter tre månadar og hevda ingen skade var skjedd. Ein liknande situasjon eksisterer med dei genredigerte mRNA-vaksinane som blir hasteutsende etter mindre enn 90 dagars testing på menneske.

«Uttrykt eksperimentelt»

Dr. Michael Yeadon svarte ein britisk kollega i ein kommentar på sosiale medium nyleg: «Alle vaksinar mot SARS-COV-2-viruset er per definisjon nye, hittil ukjende. Ingen kandidatvaksine har vore … under utvikling i meir enn nokre få månadar.» Yeadon heldt fram:

«Dersom nokon slik vaksine blir godkjend for bruk under omstende som ikkje er uttrykt eksperimentelle, trur eg mottakarane blir vill-leidde i ein slik grad at det er kriminelt. Dette er fordi det finst nøyaktig null menneskelege frivillige som kan få informasjon om langtidsverknadar, kor trygt stoffet er utover nokre få månadar etter at vaksinen vart tatt.

Yeadon er godt kvalifisert til å kome med slik kritikk. Som han nemner i kommentaren: «Eg har ein grad i biokjemi & toksikologi & ein forskningsbasert doktorgrad i farmakologi. Eg har brukt 32 år av livet mitt på å jobbe med farmasøytisk forsking og utvikling, for det meste med nye medisinar for lunge- og hudsjukdommar. Eg var visepresident for Pfizer & sjef for ei biotek-bedrift eg grunnla (Ziarco – oppkjøpt av Novartis). Eg har god kjennskap til forsking på og utvikling av nye medisinar.» Han sat tidlegare i ei svært høg stilling i Pfizer.

Menneskelege prøvekaniner?

Pfizer-BioNTech-vaksinen er eksperimentell og langt frå garantert trygg, trass i at Pfizer, EU og den berykta dr. Tony Fauci verkar vere klare til å utrullere den sjølv før året er omme til hundretals millionar menneske [Vaksinen er blitt godkjend, men sett på vent i fleire EU-land, grunna logistikkproblem. Den krev nemleg lagringstemperaturar på under minus 70 grader celsius, noko som gjer det vanskeleg å frakte den trygt rundt om til mottakarar. Likevel har Noreg mottatt rundt ti tusen dosar. Første dose vart sett på ein sjukeheimspasient i Oslo den 27. desember. Mrk.].

Den eksperimentelle teknologien er basert på ein heller ny type genmanipulering, kjend som genredigering. I ein stor artikkel i det New York baserte magasinet til Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, i 2018, promoterte Bill Ga-es overstraumande den nye genredigerande CRISPR-teknologien, som i følge han var i stand til å «transformere den globale utviklinga». Han nemnde at Ga-es Foundation hadde finansiert genredigerande utvikling av vaksinar og andre bruksområde i eit tiår.

Men er no teknologien for oppbryting og spleising av menneskegenar så absolutt trygg at det er verdt risikoen med ein ny eksperimentell vaksine som aldri før har blitt brukt på menneske? I motsetning til kva Bill Ga-es påstår, er svaret nei, den er ikkje bevist å vere så trygg.

I ein fagfellevurdert artikkel av oktober 2020 i tidsskriftet Trends in Genetics , konkluderer forfattarane med at «spennet av moglege molekylære hendingar som resultat av genredigering har blitt undervurdert, og teknologien er framleis uføreseieleg i, eller utanfor, det gjeldande genet.»

Dr. Romeo Quijano

Dr. Romeo Quijano, pensjonert professor i farmakologi og toksikologi ved College of Medicine, University of the Philippines Manila, gjorde obs på nokre av farane med eksperimentell genredigering når det blir brukt i vaksinar til menneske. Quijano åtvarer om «faren for at vaksinen faktisk kan gjere viruset meir sjukdomsframkallande (auke patogenisiteten), eller gjere det meir aggressivt – kanskje på grunn av antistoff-avhengig forsterking (antibody-dependent enhancement (ADE)), slik det skjedde i tidlegare studiar på testvaksinar i dyr. Dersom det skulle skje i ei stor utprøving på menneske, ville resultatet bli katastrofalt. Denne alvorlege motsette effekten blir ikkje ein gong nødvendigvis oppdaga under eit klinisk forsøk, særleg ikkje under svært partiske kliniske forsøk, ladde med interessekonfliktar, der vaksine-selskap er involverte. Sjølv når ein alvorleg bivirkning blir oppdaga, blir den vanlegvis feia under teppet.»

Han siterer frå ein annan studie av Ga-es-mRNA-vaksinekandidaten Moderna, der «tre av dei 15 forsøkspersonane i høgdoseringsgruppa fekk alvorlege og medisinsk signifikante symptom. Men Moderna konkluderte med at vaksinen var ‘generelt trygg og godt tolt’, noko dei korporasjonsdominerte media pliktoppfyllande rapporterte vidare, og dekka over den verkelege faren…»

Han seier vidare:

«Eksogent mRNA er i seg sjølv immun-stimulerande, og dette trekket hos mRNA kan vere både til gagn og til skade. Det kan gi hjelpande aktivitet og det kan hemme antigen-uttrykk og negativt påverke immunresponsen. Dei paradoksale effektane den ibuande immunsansinga har på ulike format av mRNA-vaksinar, er ufullstendig forstått.» Quijano legg til at «Ein mRNA-basert vaksine kan også indusere potente interferon-responsar av type I, som har blitt assosiert med ikkje berre inflammasjon, men også potensielt med autoimmunitet … og kan fremje blodkoagulering og patologisk danning av tromber.»

Noen ganger er det farlig å holde tilbake informasjon.

Quijano skriv i ein svært godt dokumentert artikkel:

«blant andre farar, kan virusvektor-vaksinane rekombinere seg med naturleg førekomande virus og produsere hybridvirus som kan ha uønska eigenskapar som påverkar overføring og kor vondarta viruset er. Dei … moglege utfalla av rekombinasjon er i praksis umogleg å nøyaktig talfeste med dei verktya og den kunnskapen vi i dag rår over. Men risikoen er reell, og vi ser den med oppstanden av mutanttypar av virus, forsterka patogenisitet og uventa alvorlege biverknadar (inkludert døden) som følge av vilkårlege massevaksinasjonskampanjar og tidlegare feilslåtte forsøk på å utvikle kimære vaksinar som bruker genendrande teknologi.»

Bill Ga-es, mRNA-vaksineprodusentane – inkludert Pfizer/BioNTech og Moderna – og deira nære allierte – slike som dr. Tony Fauci frå NIAID – leikar lett og ledig med menneskeliv i sitt hastverk etter å få desse eksperimentelle vaksinane inn i kroppane våre. Oppsiktsvekkande er det at den same dr. Fauci og hans NIAID eig patenten på ein vaksine mot denguefeber kjend som Dengvaxia, marknadsført av Sanofi-Pasteur og promotert som ein «essensiell» vaksine av Tedros sitt WHO sidan 2016. Robert F. Kennedy jr. har fortald at Fauci og NIAID «visste utifrå dei kliniske forsøka at der var eit problem med paradoksal immunrespons,» men dei gav den til mange tusen filippinske barn likevel. Det vart estimert at så mange som 600 vaksinerte ungar døydde før regjeringa stoppa vaksinasjonane.

Det er tydeleg at det veletablerte føre-var-prinsippet – dersom du er i alvorleg tvil, lat vere – blir ignorert av Fauci, Pfizer/BioNTech og andre i sitt rush etter å få godkjent den nye mRNA-vaksinen mot koronavirus. mRNA-teknologien har enno ikkje produsert ein godkjent medisin, endå mindre ein vaksine.

http://www.williamengdahl.com/englishNEO13Nov2020.php

Omsett, og noko avkorta, av Monica Sortland

Tidlegare publisert på Derimot.no

Forsidebilde: Nick Fewings

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Kanskje er denne vaksinen en del av Zionistenes drøm om å redusere menneskeheten til ca. 500 millioner sjeler i deres jag etter NWO? Big Pharma og Big Tech er styrt og eid av Khazarer («Jøder») B. Gates (Khazar) har jo selv uttalt offentlig at: Med «godt» helsevesen og vaksinering kav «vi» redusere menneskeheten med så mye som 15%. Merkelig da at den samme person står bak disse «vaksinene», eller kanskje ikke? Vi – menneskeheten må snart våkne opp og forstå at disse «menneskene» ikke vil oss noe godt i sin jakt på verdier og den ultimate makt, «ledere» av menneskeheten..

  Svar
 • Wasan Totland
  1 januar 2021 19:06

  Fantastisk bra artikkel

  Svar
 • «Vaksinen blir hastebehandla fram til godkjenning på alarmerande kort tid.»

  Og det altså vaksine for et influensavirus der smitte gir små eller ingen symptomer for de fleste; og et antall døde som er det laveste, av virus, på mange ti-år.

  Svar
 • Interessant… Men litt lettvindt argumentering? Sikter til Denguevax og 600 døde barn på Filippinene. Hvorfor nevnes det ikke at vaksinen fortsatt selges/markedsføres i Europa og USA? (GULFEBER – REISEVAKSINER) Hva tok livet av barnene??? Er resten av «dokumentasjonen» i artikkelen like omtrentlig?

  Svar
 • Er det egentlig vaksine? mRNA og redusert grafenoksid hevder en spansk forsker? Ikke vet jeg, men det høres unektelig mer magnetisk ut en hva Pfizer påstår at vaksinen består av. Om det faktisk var en vaksine ville vel fokus være å få de som er i faresonen for å bli syke eller dø vaksinert, for deretter å gå tungt inn i de områder hvor det ikke finnes midler for å behandle syke.
  Jeg mener, om det var moral og et genuint ønske om å gjøre noe godt som lå bak.
  Selvfølgelig må jo de som tar kostnadene med utvikling få lov til å også tjene på dette.
  Men hva om det hele viser seg å være et virus og en injeksjon som slett ikke er ny? Hva om dette allerede i 2008 var patentert som biologiskt våpen??
  Eller i 2000 var et virus skapt for å utvikle vaksine mot HIV? Og at dette viruset har blitt forsket på i 20 år?
  Hvor står vi da? Er vi kanskje ofre for en nøye planlagt menneskerensing hvor «vaksinen» er våpenet, og viruset bare er detonatoren? Og viruset senere vil bli sluppet der de ønsker å avfolke? En slags nøye planlagt «naturlig katastrofe» som er ment å ramme oss uten å etterlate noen syndebukker annet enn flaggermus?
  For hvorfor denne syke jakten på å vaksinere alle, når det tydelig fremkommer at gjennomgått smitte gir langt bedre beskyttelse enn «vaksinene» gir. Og det minst like tydelig fremkommer at unge friske mennesker i første halvdel av livet på ingen måte har noe å frykte. Særlig når vaksinerte uansett blir smittet, og smitter.
  Er det for mye å be om at man bruker hodet og sundt folkevett?
  Vi vet og blir hele tiden påminnet om at disse såkalte vaksinene slett ikke er trygge. Bør man ikke da begrense de til de man faktisk er redd vil bli alvorlig syke og dø? Å da mener jeg ikke havne i statistikken som «covid-dø» fordi man har tatt en intetsigende PCR test som helt tilfeldig kom ut positivt når man lar den gå 45 sykluser. Men de sannsynligvis veldig få som faktisk har utviklet sykdommen og dødd av den. Alle andre bør jo beskyttes fra «vaksinen» når denne faktisk for unge og friske er langt farligere enn viruset. Jeg mener, om man virkelig ønsker å beskytte de som ikke vil overleve sykdom.
  For vi gjør på ingen måte livene deres noe bedre ved å la de sitte alene og forlatt i all sin ensomhet, nærmest uten oppfølging. Isteden blir de offer for noe mange gamle og syke faktisk frykter, på ordentlig. Nemlig å dø i ensomhet uten noen rundt seg. I en virkelighet hvor man strengt tatt opplever at ingen bryr seg om dem? For er det ikke det vi indirekte gir dem når vi nekter besøk, nekter helsearbeidere å følge de opp? Man redder jo ingen. Man gir de vel bare deres værste mareritt?

  Svar
 • Undersøkelse i Luxembourg om vaksinerte personer blir elektromagnetiske.

  I de siste månedene har det dukket opp hundrevis av amatørvideoer som viser mennesker som har blitt elektromagnetiske etter vaksinasjon. For å undersøke dette nærmere ble det foretatt en undersøkelse i Luxembourg nylig ved en forening som heter European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV). Undersøkelsen ble foretatt mellom 1 og 5 juni 2021.

  Målet var å intervjue 100 vaksinerte og 100 uvaksinerte, men bare 30 vaksinerte og 30 uvaksinerte personer ble intervjuet. Det var 15 kvinner og 15 menn i hver gruppe.

  I den uvaksinerte gruppen var det 0 (null) personer som viste en tiltrekning til en magnet. I den vaksinerte gruppen var det 29 av 30 personer som viste tiltrekning til en magnet. Magneten festet seg til huden uten problemer. Av disse 29 individer var det 22 hvor magneten bare festet seg til én skulder og bare til injeksjonsområdet. Disse 22 personer var de som bare hadde fått en injeksjon. For de andre 7 personer i denne gruppen festet magneten seg til begge skuldrene.

  Det virket som folk som var vaksinert tidlig i regjeringens vaksinasjonsprogram var mye mer elektromagnetiske enn personer som ble vaksinert relativt nylig. Magneten fester seg raskere og bedre enn i nylig vaksinerte personer.

  Man undersøkte bare om magneten festet seg til skuldrene. Det ville vært svært interessant å vite om magneten også festet seg til halsen, brystet, panne eller ben og om andre gjenstander, slik som skjeer, sakser eller smarttelefoner også festet seg.

  Det viste seg imidlertid vanskelig å utføre videre undersøkelser, for testpersonene ble tvilende og noen også ekstremt nervøse når det gikk opp for dem at de var injisert med et magnetisk stoff.

  https://www.globalresearch.ca/study-electromagnetism-vaccinated-persons-luxembourg/5749516

  Covid-19 mRNA Vaksine inneholder Grafén Oxide.

  Her er et intervju med Ricardo Delgado Martin, Grunnlegger og Direktør av Quinta Columna. Ricardo er ansvarlig for å koordinere det spanske research teams analyse av virkningene av grafén-oksid nano-partikler som er funnet i ampuller med mRNA-vaksine.

  Grafén har elektromagnetiske egenskaper, og dette kan være en forklaring på hvorfor magneter fester seg til vaksinasjonssstedet.

  https://www.globalresearch.ca/video-graphene-oxide-a-toxic-substance-in-the-vial-of-the-covid-19-mrna-vaccine/5750340

  Svar
 • Ikke mer enn to linker. Ellers stoppes den av automatsensuren.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det merkes i mange land: Presset på uvaksinerte øker.

Det er ikke frivillig lenger.

Forrige innlegg

22. juli:

Vil hindre kritikk av innvandring, islam og flerkultur ved å si at kritikken inspirerer til vold og terror

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.