POSTED IN Covid-19

Når en skal bløffe, gjør det stort!

Den største løgnen i verdenshistorien.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Der var aldri ein pandemi: Covid er den største løgna i verdshistoria

Skrevet av redaktøren av Saksyndig. Stoffet er henter fra en artikkel på Global Research skrevet av professor Michel Chossudovsky.

I byrjinga av 2020 fann WHO ut at 190 suverene nasjonar skulle stengje ned for å bekjempe det nye (?) koronaviruset og Covid-19. «To veker for å flate ut kurven» varte resten av det året. Denne «løysinga» var i strid med alle tidlegare pandemiplanar, og gjort synkront hjå alle dei nasjonane som var under «verjemålet» til WHO. Datoen 11.mars 2020 var då den «gamle normalen» enda og ein fekk destabilisering av den sosiale, politiske og økonomiske strukturen. Det vart kaos over heile verda i denne krigen mot sjølve menneskeheita. Folk sine liv og livsverk vart øydelagde med ein total mangel på nåde og empati frå makta. Vi såg alle ei heilt ny side av dei vi trudde var på vår side. Dei viste sine sanne, totalitære ansikt (når desse då ikkje var dekte av munnbind!).

Dei mektigaste strukturane i verda, global kapitalisme, etterretningstenestene og militærindustrikomplekset gjekk saman til eit monster med tre hovud som gjorde slutt på verda slik vi alle kjenner den. Media vart talerøyret til desse stormannsgalne psykopatane. Falsk vitskap og løgner vart pumpa ut av hovudstraumsmedia døgnet rundt, ustanseleg og gjentakande, på hysterisk innpust og utpust. Denne djevelske agendaen har hatt som mål å underminere suvereniteten til sjølvstendige nasjonar, og eliminere middelklassen.

________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
________________________________________________________

ein artikkel publisert i mars 2022 av Michel Chossudovsky, presenterer han ei oversikt over heile koronakrisa, der alt frå den verdilause RT-PCR-testen til talet sjuke/døde blir nådelaust slakta. Det kanskje mest kritikkverdige aspektet i heile «pandemien»/plandemien er at PCR-testen stod som einaste markør på om nokon var sjuke med Covid, eller om dei berre hadde vanleg influensa. Denne testen stod bak kvar einaste Covid-retningslinje slik som nedstengingar, sosial avstand, munnbindet og nedstenging av arbeidslivet og økonomisk aktivitet. Trass at WHO vedgjekk at PCR-testen var ubrukeleg i januar 2021 og CDC bad om at PCR-testen måtte trekkjast tilbake som ein gyldig metode for å påvise SARS-CoV-2 – og til og med trass i at PCR-testen i USA vart trekt formelt tilbake 31.desember 2021, heldt denne historiske svindelen fram. Sjølve CDC har no anerkjent at PCR-testen ikkje skil mellom Covid-19 og sesonginfluensa – symptoma er jo so å seie identiske!

Study looks at rapid antigen vs. PCR tests in the emergency department triage
En brukte den falske PCR-testen til å begrunne tiltak og vaksinering

Det at PCR-testen er ugyldig som testmetode, tydar at dei no meir enn 464 millionar «bekrefta Covid-19-tilfella» på verdsbasis òg må reknast som ugyldige. Det har i sin tur som konsekvens at alle pandemitiltaka òg var ugyldige. Sameleis sanksjonane mot dei som braut tiltaka.

WHO prøver i desse dagar å gjere seg til ei de facto verdsmakt med Pandemiavtalen og sitt QR-verifiseringskode-prosjekt. Sistnemnde har som mål å skape ein global digital databank for 7,9 milliardar menneske. Med seg har WHO Gavi Alliance og ID2020, som begge tilfeldigvis er finansierte av Gates Foundation. Dette legg scena for eit verdsomspennande digitalt ID-system, som er eit steg vidare mot World Economic Forum og alle sentralbankane sin visjon om å innføre eit nettverk med digital sentralbankvaluta. Det ultimate målet er ein global politistat, i tråd med avdøde David Rockefeller sin draum om Verdsregjeringa.

Naturlegvis føreset legitimiteten til både Pandemiavtalen og QR-verifiseringskoden at den påståtte Covid-19-pandemien er ekte, og at mRNA-vaksinen utgjer ei løysing på den påståtte pandemien. So langt tydar særs mykje på at «pandemien» og «vaksinane» er basert på bedrag og korrupsjon, ifølgje professor Chossudovsky.

Vi vart alle offer for verdshistoria si største løgn. Det heile gjev fullstendig meining om ein har det som utgangspunkt. For korleis kunne elles WHO 11.mars 2020 bestemme at 190 land skulle stengjast ned på grunnlag av 44729 «bekrefta tilfelle» (og 1140 døde) av ei befolkning på 6,4 milliardar (befolkninga utanfor Kina)?

På bakgrunn av desse latterleg låge tala, vart det lansert ein verdsomspennande fryktkampanje med intens PCR-testing av menneske. Dette vart gjort for å generere meir og meir falsk statistikk – for å innbille verda at vi hadde ein pandemi. Ein pandemi var det utan tvil: ein testpandemi. «Smitta» vart brukt for å på dagen innføre restriksjonar som hadde som mål å øydeleggje liva til folk, og til å gjere kvardagen høgst usikker. Ein kunne ikkje lenger ta jobben for gjeven, ei heller sosialt samvær med andre.

For å heilt nødvendig gjenta meg sjølv: Alle skulle halde avstand, halde kjeft og setje livet på vent medan dei venta på «løysinga».

An updated guide to the coronavirus drugs and vaccines in development
Løsningen på den falske testen var en farlig vaksine.

Og kva var den påståtte «løysinga» på den påståtte «pandemien»? Ein mRNA-vaksine, ein type vaksinar som aldri har fungert i praksis. Ved hjelp av omfattande desinformasjon og aggressiv sensur av verkeleg informasjon, vart folk flest offer for massedanningspsykose. På folkemunne tørna dei galne av isolasjonen. Fryktporno og propaganda: Corona og Covid-19 var livsfarlege, og vaksinane var einaste løysinga. Du hadde versogod å ta den helvetes sprøyta før du drep bestemor!

Frå mars til desember 2020 gjorde restriksjonar, nedstengingar, karantene, smitteskremming, munnbind og massetesting til at det vart meir og meir frykt, desperasjon, vonløyse og utmatting i samfunnet. Ved hjelp av psykologisk krigføring, psykisk terror og åtferd som ein vanlegvis finn hjå narsissistar, vart folket gjort desperate etter ei redning. Og der, i desember 2020, kom «vaksinane» som hadde blitt utvikla og testa på mistenkjeleg, om ikkje umogleg kort tid. Om dei so hadde blitt utvikla og testa jamfør dei strenge vitskaplege retningslinjene rundt nye legemiddel/vaksinar, hadde det vore endå meir mistenkjeleg – for då måtte jo WHO og gjengen ha visst om viruset fleire år i forkant!

Løysinga kom, og dei desperate offera for massedanningspsykosen kunne ikkje bli vaksinerte fort nok. Vaksinane vart omtrent samanlikna med Jesu tilbakekomst. Det var berre det at dei ikkje fungerte. Faktisk auka dødelegheita etter at massevaksinasjonane byrja. I professor Chossudovskys ord, er det Covid-19-mRNA-«vaksinen», heller enn SARS-CoV-2-viruset som er «mordaren», «drapsviruset», «hit and run-killer-en» som mellom andre ein rapport frå BBC påstod i oktober 2020.

Heilt på tampen av «vaksineåret» 2021 kom omikron-varianten. Trass at WHO raskt snakka ned kor farleg den varianten var, og trass at dr. Angelique Coetzee, legen som oppdaga omikron, skildra varienten som «ekstremt mild», greidde media sin desinformasjon å nok ein gong skape panikk. No skulle alle teste seg heime! Milliardar av sjølvtestingssett vart sendt ut til tallause heimar. Ironisk nok var dei basert på den same PCR-testen som sjølve CDC og WHO var i ferd med å trekkje tilbake som gyldig testmetode. Dermed var dei endå meir upålitelege enn ein allereie ugyldig test! Då skulle vel desse hurtigtestane vere dobbeltugyldige?

Om ein ser på statistikken i professor Chossudovskys artikkel, ser det faktisk ut som om dei fleste Covid-19-tilfelle og dødsfall har oppstått på eit tidspunkt då ein stor prosentdel av verdas befolkning har blitt Covid-vaksinert. Dei har blitt sjuke og døydd av noko, men er det eit virus? Eller var det kanskje «vaksinane»? Er det dei som er det ekte biologiske våpenet som innan 2025 vil drepe store delar av verdas befolkning?

Forsidebilde: Phuoc Nguyen
Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Artikkelen på Saksyndig gjentar Deagel-påstandene om at store deler av verdens befolkning vil dø innen 2025. Det er jo ikke så lenge til, så om man overlever til 2025, så vil man jo se om dette er riktig.

  https://saksyndig.com/2022/04/09/illevarslande-nyheiter-alle-covid-vaksinerte-kjem-til-a-doy-innan-2025/

  Svar
 • «Folk sine liv og livsverk vart øydelagde med ein total mangel på nåde og empati frå makta. Vi såg alle ei heilt ny side av dei vi trudde var på vår side. Dei viste sine sanne, totalitære ansikt…»

  Og dette skal vi vite, – og ALDRI glemme.
  Vi skal bygge, ikke rive ned. Da trenger vi ikke trojanske hester.

  Svar
 • Overlege ved Folkehelseinstituttet, Margrete Greve-Isdahl, «seier på generelt grunnlag at gravide kvinner kan forebygge alvorleg sjukdom hos seg sjølv og sitt nyfødde barn ved å la seg vaksinere mot koronaviruset», skriver NRK i dag, og sammen med FHI holder de løgnen i live, om det så skal koste liv.

  Svar
  • Sveinung
   7 mai 2022 4:07

   Spre dette ut blant folket og lær det ny begrepet: FFI Ikke FHI …. FolkeForgiftningsInstituttet.

   Svar
 • Hoover fortalte at verden er hjemsökt av en konspirasjon «so horrible and monstrous at ikke folk ville tro det,Kennedy gikk enda lenger,han begynte å beskrive dette redselsfulle.
  Ellers er det å si at dennegale venstresiden er jo i full gang med å läre barna og de infantile at menn kan bli gravide,»så hva skal vi med kvinner ?..Og folk våkner ikke,bare de har til dagens måltid og penger til tv,radio og mobil,da sover de videre.

  Svar
 • Fokuset har vært på COVID-19-vaksinene som har skapt flere dødsfall og skader enn ALLE ANDRE FDA-godkjente vaksiner de siste 30 årene, men et annet dødelig stoff som for tiden blir administrert for COVID-19 til offentligheten, er Remdesivir.

  Dette stoffet, som opprinnelig ble utviklet for ebola, men aldri godkjent fordi det var så farlig, har en historie med skandaler og mange tusen dødsfall siden det ble gitt en nødbrukstillatelse av FDA, og deretter i oktober 2020 ble det fullt godkjent av FDA som behandling for voksne med COVID-19.

  Et rimelig estimat av dødsfall forårsaket av dette drapsmiddelet over hele verden vil telle i millioner. Health Impact News har en tidligere dekning om skandalene som brakte Remdesivir til markedet for å behandle COVID pasienter.

  https://healthimpactnews.com/2022/fda-approves-killer-covid-drug-for-babies/

  Svar
 • Northern Light.
  6 mai 2022 16:19

  Forsker advarer: mRNA-vaksiner vil fortsette å drepe folk, og de som overlever vil være slaver i New World Order.
  Dr. Sucharit Bhakdi, en thailandsk-tysk mikrobiolog og ekspert på Covid-19 mRNA-injeksjoner, har advart om at mRNA-vaksiner er svært farlige. De vil drepe mange mennesker daglig, og de som overlever vil være lettere å kontrollere for den nye verdensordenen. Bhakdi kom med advarselen under et intervju nylig med Brighteon TV-vert Dr. Peter Breggin i programmet «ReFounding America».

  Så tidlig som i 2020, da COVID-19-pandemien begynte å spre seg over hele verden, kritiserte Bhakdi allerede MSM-narrativet om COVID-19. I dette intervjuet fortalte Bhakdi til Breggin nøyaktig hvorfor mRNA-vaksinene er farlige. Bhakdi sammenlignet mRNA-vaksinene med bokstaver i konvolutter, der bokstavene er mRNA-ene og konvoluttene er lipid-nanopartikler.

  «Bokstavene» når forskjellige destinasjoner i kroppen som koronaviruset aldri ville ha nådd, også cellene i lymfeknutene og hjertets og årenes membraner. Cellene som mottar meldingene blir deretter instruert til å lage piggproteiner, som forårsaker enda mer skade ved å øke risikoen for blodpropp og svekker immunsystemet. «Konvoluttene» er gift, ifølge Bhakdi. Lipid-nanopartikler som injiseres i kroppen er positivt ladet, i motsetning til naturlige lipider som enten ikke har noen ladning eller er negativt ladet. Disse positivt ladede lipidene svekker viktige molekylers evne i kroppen til å fungere ordentlig, og de fleste av dem er negativt ladet.

  Vaksinene gjør at folk blir mer kontrollerbare for herskerklassen i NWO.
  Ekte vaksiner er ment å direkte gi immunitet ved å gi folk antistoffene som trengs for å stoppe sykdommer. mRNA-vaksinene får i stedet kroppens celler til å produsere virale proteiner som ifølge Bhakdi, gjør folk lettere å forme fra et vitenskapelig synspunkt. Bhakdi sa at vaksinene «forblinder folks sinn» fordi vaksinene gjør folk mindre intelligente og «dette er den farligste delen av alt». «Disse vaksinene dreper mennesker. De får myokarditt, slag, hjerteinfarkt, alt dette er forferdelig. Alle disse idrettsutøverne som dør, alle disse unge menneskene som dør, det er veldig ille,” sa Bhakdi.

  «Men det verste er at de 4 milliardene som har blitt injisert mister forstanden. Dette er noe folk ikke forstår, og de blir mer og mer kontrollerbare fordi de ikke kan si nei,» fortsatte han. «Det er utrolig, det er genialt, marerittaktig, fryktelig og satanisk. Det må stoppes.» Hovedhensikten bak denne planen er å tilpasse milliarder av mennesker som overlever mRNA COVID-19-vaksinene til den nye verdensordenen. Både Bhakdi og Breggin er enige om at den nye verdensorden ikke er en myte eller en konspirasjonsteori.

  «Dette tette forholdet mellom banker, store selskaper, det militær-industrielle komplekset, og de som har fått oss inn i denne krigen i Ukraina kommer til å dra nytte av det på samme måte som de drar nytte av Covid,» sa Dr. Breggin. Den nye verdensordenens plan er å plyndre verden for sin rikdom og makt gjennom Covid, nedstengningene og vaksinene, og få kontrollen over de som overlever. Jo mer av verdens rikdom som plyndres, jo rikere og mektigere blir herskerklassen i den nye verdens-ordningen.

  «Denne såkalte vaksinen endrer mennesket og menneskeheten,» sa Dr. Bhakdi. «Disse vaksinene forandrer folk i dette øyeblikk selv om de ikke er klar over det. De endrer deres psyke og hjerne, de endres nå som mennesker. De mister individualiteten, de mister personligheten, og de mister retten til å si ‘Jeg er et menneske’. De mister sin menneskelighet».

  Fra Natural News, publisert 5 Mai 2022.
  Skrevet av Arsenio Toledo.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet og redigert. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Scientist warns: mRNA vaccines will continue killing people, and those who survive will be NWO puppets – Brighteon tv.

  Svar
 • «Når en skal bløffe, gjør det stort!»

  Man skal gjøre det så stort og forferdelig at folk slutter å tenke.
  Disse folka kan psykologi. Holocaust, 9/11, virus-massegraver, klima- apokalypse.
  Da er det klart for gjentatt propaganda slik at folk går i svime til slutt.
  ‘ hva vinner løgnerene med løgnene? – At vi ikke lengre tror at NOE er sant.’

  Nå, etter en underlig pause, er det klart for Holocaust-løgner i media igjen. (80 år med løgner nå. Der det er forbudt å stille spørsmål med løgn- påstandene.)
  Er det fordi demoniseringen av nasjonalstater er på agendaen igjen?

  Historisk løgn som «vitenskap» ?
  http://www.forskningsetikk.no/ressurser/magasinet/2022-1/legene-fra-helvete-ga-stotet-til-dagens-forskningsetikk/

  ‘Grunnen til at jøder fra Norge fikk sende brev hjem, var at nazistene ville skape falskt inntrykk av at konsentrasjonsleirene deres ikke var så ille.
  Fangene blei pressa til å skrive at de hadde det bra. Breva var altså en del av propagandaen og den psykologiske krigføringa. ‘
  http://www.nrk.no/trondelag/xl/joder-fra-norge-i-auschwitz-sendte-kort-og-brev-hjem-_-les-sju-postkort-her-1.16143635

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er gode tider for oss nå.

Begravelsesbyråene blomstrer i Nord-Amerika.

Forrige innlegg

Norsk oberstløytnant: Mine militære vurderinger bygger på propagandanyheter fra Ukraina:

Det ligger an til russisk seier.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.