POSTED IN Økonomi

Nå smeller økonomien:

USAs renteheving er startskuddet.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Den planlagte globale finansielle tsunamien har akkurat byrja

Av F. William Engdahl. Henta frå Global Research. Omsett av saksyndig.

Sidan den amerikanske sentralbanken (US Federal Reserve) vart skapt for over hundre år sidan, har kvar større kollaps av den finansielle marknaden blitt utløyst med vilje utifrå politiske motiv av sentralbanken. Situasjonen er slett ikkje annleis i dag, sidan sentralbanken tydelegvis handlar med sitt rentesatsvåpen for å krasje det som er den største spekulative finansbobla i menneskehistoria, ei boble den skapte. Globale krasjhendingar byrjar alltid ute i periferien, slik som skjedde med det austerrikske Creditanstalt i 1931, eller Lehmman Brothers i september 2008. Avgjerda 15. juni frå sentralbanken om å innføre den største einskilde renteauken på nesten 30 år når finansielle marknader allereie er i kriseberedskap, garanterer no ein global depresjon og verre.

_____________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Saksyndig
_____________________________________________________________

Omfanget av «billegkreditt»-bobla som sentralbanken, ECB og Bank of Japan har konstruert med å kjøpe opp obligasjonar og vedlikehalde ei ikkje tidlegare sett null-rente eller til og med negativ rentesats i 14 år, er utanfor fatteevne. Finansmedia dekkjer det over med dagleg nonsens-rapportering, medan verdsøkonomien blir gjort klar, ikkje for sokalla «stagflasjon» eller resesjon. Det som kjem no i dei komande månadene, med mindre der skjer ei dramatisk politikk-reversering, er den verste økonomiske depresjonen nokosinne i historia. Takk, globalisering og Davos.

Globalisering

Det politiske presset bak globalisering og danninga av Verdas handelsorganisasjon (World Trade Organization/WTO) ut av Bretton Woods GATT handelsreglar med Marrakesh-avtalen i 1994, sikra at den avanserte industrielle produksjonen av Vesten, spesielt USA, kunne flykte offshore, «outsource» for å skape produksjon i ekstreme lågtlønsland. Ingen land tilbaud betre fordel på slutten av 1990-talet enn Kina. Kina vart med i WHO i 2001 og frå der av har kapitalflyten til kinesisk produksjon frå Vesten auka drastisk. Det har òg opphopninga av kinesisk dollargjeld. No byrjar den globale finansstrukturen basert på rekordgjeld å falle saman.

Då Washington med vilje lét finanskollapsen av Lehman Brothers skje i september 2008, responderte den kinesiske leiarskapen med panikk og delte ut hittil usett kreditt til lokale styresmakter for å byggje infrastruktur. Noko av det var delvis brukande, slik som eit nettverk av høghastigheitstogbane. Noko av det var tydeleg sløseri, slik som konstruksjonen av tomme «spøkjelsesbyar». For resten av verda var det hittil usette kinesiske behovet for anleggsstål, kol, olje, kopar og slikt velkome, sidan frukta for global depresjon gjekk tilbake. Men handlingane til den amerikanske sentralbanken og ECB etter 2008, og av deira respektive styresmakter, gjorde ingenting for å adressere det systemiske finansielle misbruket av verdas større privatbankar på Wall Street og i Europa, so vel som i Hong Kong.

gold and black metal tool
I 1971 ble dollaren frikoblet gull

Nixon si avgjerd i august 1971 om å ta dollaren, verdas reservevaluta, vekk frå gull, opna flaumlukene for global pengeflyt. Stadig mindre restriktive lover som favoriserte ukontrollert finansiell spekulasjon i USA og i utlandet vart påført i tur og orden, frå Clintons avskaffing av Glass-Steagall etter instruksar frå Wall Street i november 1999. Det tillét danninga av megabankar so store at styresmaktene erklærte dei å vere «for store for å mislykkast». Dette var ein bløff, men folket trudde det og støtta dei med hundrevis av milliardar i skattepengar.

Sidan 2008-krisa har sentralbanken og andre større globale sentralbankar skapt hittil usett kreditt, sokalla «helikopterpengar» for å hjelpe dei større finansielle institusjonane (bailout). Helsa til den reelle økonomien var ikkje eit mål. I tilfellet med sentralbanken, Bank of Japan, ECB og Bank of England, vart ein kombinert sum av 25 billionar dollar injisert i banksystemet via «kvantitativ lette»-kjøp av obligasjonar, so vel som lyssky aktiva slik som bustadlån-støtta tryggleik dei siste 14 åra.

Kvantitativ galskap

Her er det det byrja å gå verkeleg ille. Dei største Wall Street-bankane slik som JP MorganChase, Wells Fargo, Citigroup eller i London HSBC eller Barclays, lånte ut milliardar til sine store konsernklientar. Låntakarane brukte i sin tur likviditeten, ikkje til å investere i ny produksjons- eller mineringsteknologi, men snarare til å blåse opp verdien av sine selskapsaksjeandelar, sokalla stock buy-backs [bokstavleg tala «tilbakekjøping av aksjar»]; «maksimert andelshaldarverdi» [på engelsk maximizing shareholder value].

BlackRock, Fidelity, bankar og andre investorar elska gratisturen. Frå byrjinga av sentralbanken si lette i 2008 til juli 2020, hadde 5 billionar dollar blitt investert i slike stock buy-backs, og skapt det største aksjemarknadsrallyet i historia. Alt vart finansialisert i prosessen. Konsern la ut 3,8 billionar i utbyte i perioden 2010 til 2019. Selskap slik som Tesla som aldri hadde hatt profitt, vart meir verdifulle enn Ford og GM til saman. Kryptovaluta slik som Bitcoin nådde ein marknadsveri av meir enn 1 billion innan utgangen av 2021. Med sentralbankpengar i fri flyt, investerte bankar og investeringsfond i høg-risiko og høg-profitt-område slik som junk bonds og oppdukkande marknadsgjeld i stader som Tyrkia, Indonesia eller, ja, Kina.

assorted garbage bottles on sandy surface
Dette er søppel, ikke søppel-aksjer som også eksisterer.

Post-2008-æraen til Kvantitativ lette og nullrente i sentralbanken førde til ei absurd utviding av den amerikanske statsgjelda. Sidan januar 2020 har sentralbanken, Bank of England, den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of Japan injisert til saman 9 billionar til ei rente nær null inn i verdsbanksystemet. Sidan ei politikkendring i sentralbanken i september 2019, lét ein Washington auke offentleg gjeld med sjokkerande 10 billionar på mindre enn tre år. Deretter kom sentralbanken igjen hemmeleg til unnsetning på Wall Street ved å bruke 120 milliardar dollar per månad på amerikanske Treasury bonds og bustadlån-støtta aksjar, noko som skapte ei diger obligasjonsboble.

Ein uvarsam Biden-administrasjon byrja å dele ut billionar i sokalla stimuluspengar for å bekjempe unaudsynte nedstengingar av økonomien. Den amerikanske føderale gjelda gjekk frå handterbare 35% av BNP i 1980 til meir enn 129% av BNP i dag. Berre den føderale Kvantitative letta, det å kjøpe billionar av statsgjeld og bustadlångjeld og rente på nær null gjorde det mogleg.

No har sentralbanken byrja å trekkje opp igjen dette og trekkje likviditet ut av økonomien med KL eller innstramming, pluss renteauke. Dette er gjort med vilje. Det handlar ikkje om at ein klønete sentralbank feilkalkulerer inflasjon.

Energi driv kollapsen

Trist nok lyg den amerikanske sentralbanken og andre bankierar. Aukande rentesatsar er ikkje måten å kurere inflasjon på. Det er å tvinge ei global tilbakestilling i kontroll over til verdas aktiva, det er rikdom, om den so kjem frå eigedom, jordbruksland, produksjon av varer, industri, til og med vatn. Sentralbanken veit svært godt at inflasjon berre nettopp har starta å rive gjennom den globale økonomien. Det som er unikt er at Grøn energi-mandat i den industrielle verda driv denne inflasjonskrisa for fyrste gong, noko som med vilje blir ignorert av Washington, Brüssel eller Berlin.

selective focus photo of wreath
Til høsten får vi garantert en kolossal prisstigning på mat og energi.

Den globale mangelen på kunstgjødsel, naturgassprisar som går til himmels, og tap av kornforsyning frå global tørke eller eksploderande kostnader av gjødsel og drivstoff eller krigen i Ukraina, garanterer at, no seinast september-oktober-innhaustinga, vi vil gjennomgå ein priseksplosjon på mat og energi. Desse manglane er alle eit resultat av ein styrt politikk.

I tillegg er langt verre inflasjon sikkert, på grunn av den patologiske insisteringa frå verdas leiande industrielle økonomiar leia av Biden-administrasjonens anti-hydrokarbonagenda. Denne agendaen er typiskgjort av den forbløffande nonsensen til den amerikanske energiministeren, som seier «kjøp E-auto-ar i staden» som svaret på eksploderande bensinprisar.

På same vis har EU bestemt seg for å fase ut russisk olje og gass med ingen levedyktige erstatningar som sin førande økonomi; Tyskland går for å stengje ned sin siste kjernereaktor og stengje fleire kolkraftverk. Tyskland og andre EU-økonomiar vil som eit resultat sjå straumbrot denne vinteren, og naturgassprisar vil halde fram med å stige. I den andre veka av juni i Tyskland, steig gassprisar ytterlegare 60% åleine. Både den Grøn-kontrollerte tyske regjeringa og den Grøne Agenda «Fit for 55» av EU-kommisjonen, held fram med å pushe upåliteleg og dyr vind- og solkraft på kostnad av langt billegare og pålitelege hydrokarbonar, noko som sikrar ein hittil usett energistyrt inflasjon.

Sentralbanken har trekt ut kontakten

Med sentralbanken sitt rentehopp på 0,75%, den største på nesten 30 år, og lovnader om at der vil kome meir, har den amerikanske sentralbanken no garantert ein kollaps av ikkje berre den amerikanske gjeldsbobla, men òg mykje av den post-2008 globale gjelda på 303 billionar. Aukande rentesatsar etter nesten 15 år tydar kollapsande obligasjonsverdiar. Obligasjonar, ikkje aksjar, er hjartet til det globale finanssystemet.

Amerikanske bustadlånsatsar har no dobla seg på berre 5 månader til over 6%, og sal av heimar var allereie i fritt fall før det seinaste rentesatshoppet. Amerikanske konsern tok på seg rekordgjeld på grunn av åra med ultra-låge rentesatsar. Rundt 70% av den gjelda ligg like over «junk»-status. Den korporative, ikkje-finansielle gjelda utgjorde totalt 9 billionar i 2006. I dag er den på meir enn 18 billionar. No vil eit stort tal av desse marginale selskapa ikkje vere i stand til å overta den gamle gjelda med ei ny, og konkursar vil kome dei neste månadene. Kosmetikkgiganten Revlon erklærte seg nettopp konkurs.

US cosmetics giant Revlon files for bankruptcy - Global Business Outlook
Er dette firmaet konkurs?

Den høgspekulative, uregulerte kryptomarknaden, ført av Bitcoin, kollapsar sidan investorar innser at der ikkje vil kome nokon bailout der. Sist november hadde kryptoverda ein verdi på 3 billionar. I dag er den mindre enn halvparten, og med meir kollaps undervegs. Sjølv før det siste rentehoppet til sentralbanken hadde aksjeverdien til dei amerikanske megabankane tapt rundt 300 milliardar. Med meir panikksal i aksjemarknaden no garantert i det ein global økonomisk kollaps veks, er desse bankane preprogrammerte for ei ny alvorleg bankkrise dei neste månadene.

Som den amerikanske økonomen Doug Noland nyleg sa, «I dag er der ein massiv ‘periferi’ lasta med ‘subprime’ junk-obligasjonar, høgrentelån, kjøp-no-betal-seinare, auto, kredittkort, bustader og solar secularizations, franchise-lån, privat kreditt, cryptokreditt, DeFi og so vidare i det uendelege. Ein massiv infrastruktur har utvikla seg over denne lange syklusen for å oppmuntre forbruk for fleire titals millionar, medan ein finansierer tusenvis av uøkonomiske føretak. ‘Periferien’ har blitt systemisk som aldri før. Og ting har byrja å bryte saman.»

Den føderale rejgeringa vil no erfare at rentekostnadene bak det å bere rekordhøge 30 billionar i føderal gjeld er langt dyrare. Ulikt 1930 sin Store Depresjon då føderal gjeld var lik null, er regjeringa, spesielt sidan Biden sine budsjettiltak, heilt på grensa. USA er i ferd med å bli ein tredjeverdsøkonomi. Dersom sentralbanken ikkje lenger kjøper billionar av amerikansk gjeld, kven vil då? Kina? Japan? Ikkje sannsynleg.

Av-belåningsinvestering av bobla

Når sentralbanken no påfører Kvantitativ innstramming, der dei trekk tilbake fleire titals milliardar i obligasjonar og andre aktiva per månad, so vel som å auke nøkkelrentesatsar, har finansmarknadene byrja ei av-belåningsinvestering [deleveraging i originalartikkelen; oms.an. Leveraging er å gjere investeringar ved hjelp av lånte pengar.] Det vil sannsynlegvis bli krøkkete, sidan nøkkelspelarar som BlackRock og Fidelity ønskjer å kontrollere nedsmeltinga for sine eigne føremål. Men retninga er tydeleg.

person holding brown leather bifold wallet
Det er nok heller en økonomisk krise og ikke en klimakrise vi står overfor.

Innan slutten på fjoråret hadde investorar lånt nesten 1 billion i gjeld for å kjøpe aksjar. Det var i ein stigande marknad. No er det motsette stoda, og låntakarar er tvinga til å tilby meir tryggleik eller selje aksjane sine for å unngå insolvens. Dette matar den komande nedsmeltinga. Med kollaps av både aksjar og obligasjonar dei komande månadene, forsvinn dei private pensjonssparingane til titusenvis millionar av amerikanarar i program som 401-k. Kredittkart-autolån og annan forbruksgjeld i USA har blåse seg opp i det førre tiåret til rekordhøge 4,3 billionar på slutten av 2021. No vil rentesatsar på den gjelda, spesielt på kredittkort, hoppe frå allereie høge 16%. Insolvens på dei kredittkortlåna vil gå til himmels.

Utanfor USA vil vi no sjå den sveitsiske nasjonalbanken, Bank of England og til og med ECB bli tvinga til å følgje den amerikanske sentralbanken sine aukande satsar; det er den globale snøballeffekten av insolvens, konkursar, blant ein rekordhøg inflasjon som sentralbank-rentesatsane ikkje har makt til å kontrollere. Rundt 27% av global ikkje-finansiell konserngjeld er halden av kinesiske selskap, estimert til ein verdi av 23 billionar. I tillegg er 32 billionar i konserngjeld haldne av amerikanske og europeiske selskap. No er Kina midt i si verste økonomiske krise dei siste 30 år, og der er lite teikn på at dei vil kome seg. Med USA, Kina sin største kunde på veg inn i ein økonomisk depresjon, vil Kina si krise berre bli forverra. Det vil ikkje vere bra for verdsøkonomien.

Italia, med ei nasjonalgjeld på 3,2 billionar, har gjeld-til-BNP på 150%. Berre ECB sine negative rentesatsar har stoppa det frå å eksplodere ut i ei ny bankkrise. No er denne eksplosjonen preprogrammert, tras trøystande ord frå Lagarde i ECB. Japan, med eit gjeldsnivå på 260% er den verste av alle industrielle nasjonar, og er i ei felle av nullsatsar med meir enn 7,5 billionar i offentleg gjeld. Yenen fall no alvorleg, og destabiliserer heile Asia.

Hjartet til verdas finansielle system, i motsetnad til kva folk flest trur, er ikkje aksjemarknadene. Det er obligasjonsmarknadene – regjerings-, konsern- og byråobligasjonar. Denne obligasjonsmarknaden har tapt verdi i det inflasjon har gått i vêret og rentesatsar har auka sidan 2021 i USA og EU. Globalt utgjer dette rundt 250 billionar i aktiva-verdi, ein sum som kvar gong sentralbankrenta aukar, taper meir verdi. Sist gong vi hadde slik ei større tilbakevending i obligasjonsverdiar var for førti år sidan i Paul Volcker-æraen med 20% rentesatsar for å «skvise ut inflasjon».

I det obligasjonsprisar fell, fell verdien på bankkapital. Den som er mest eksponert for slik eit tap av verdi er store franske bankar saman med Deutsche Bank i EU, saman med dei største japanske bankane. Amerikanske bankar slik som JP MorganChase trur ein blir berre litt mindre eksponert for slikt eit stort obligasjonskrasj. Mykje av risikoen deira er gøymt i off-balance sheet derivatives og liknande. Ulikt 2008, kan dagens sentralbankar derimot ikkje køyre opp igjen eit tiår til med nullrente og Kvantitativ lette. Denne gongen, som insiderar slik som tidlegare Bank of England-leiar Mark Carney sa for tre år sidan, vil krisa bli brukt for å tvinge verda til å akseptere ein ny sentralbankvaluta, ei verd der alle pengar vil bli utstada og kontrollert frå sentralt hald. Dette er òg kva Davos WEF-folk meiner med deira Store tilbakestilling (Great Reset). Det vil ikkje bli bra. Ein planlagt global finansiell tsunami har akkurat byrja.

Forsidebilde: Micah Williams

Lenker i original-artikkelen

https://www.globalresearch.ca/global-planned-financial-tsunami-has-just-begun/5784217

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • Tor O Steine
  25 juni 2022 11:20

  Du er en årvåken mann, Knut Lindtner

  Svar
 • Det er egentlig bare 1928/29 om igjen, bare at den gang dreide det seg ikke om så stor gjeld som denne gangen, men «oppskriften» er den samme. «Why alter a winning game»?
  Først sprøyte ut «helikopterpenger» i markedene, deretter inndra dem igjen, og når «pengene» forsvinner, står DU uten mulighet til å tilbakebetale lånene dine og går konkurs.
  Dette kunne/kan skje fordi «sentral-bankene» er PRIVATE, eid av den lille 1% «eliten» i verden, som (igjen) har bestemt at «de» eier/skal eie hele verden, uansett hva du måtte mene om det.
  De som ikke «finner seg i» dette finnes det nok også planer for antar jeg.
  «Vaksinerte» ser det ut til at de har tatt hånd om allerede. 0-10 år gir nå «ikke-pk» forskere dem igjen å leve, og dødsfallene omkring på kloden ser ut til å gi dem rett.
  Jeg er muligens blind, døv og dum, men jeg tror fortsatt på at «Zion Vises Protokoller» ikke er fake, men en seriøs plan om hva dette «slangefolket» har tiltenkt den stakkars planeten og deres innbyggere som en «fremtid».
  «De» er svært glad i bio-våpen ser det ut til, hva om motstanderne deres laget et dødelig virus knyttet til et visst gen i en viss «rase», det hadde blitt en «morsom» vri å våkne opp til.

  Svar
  • Du trenger ikke tro på ZVP, det er bevist så det holder. Og deres påstand om at det skal være ett falsum, en kopi av noe annet skriv er bare latterlig. I 1906 krevde en glødende zionist fra en familie av imperie spillere, Radziwill i Sørafrika å bli arrestert ford hun hadde lagd dette falsum. Det var ett solid tegn på angsten som avsløringen skapte. Hun ville ofre seg for å dysse det ned.
   Men det har lekket ut flere ganger fra World Jewish Congress, bl.a noe fra 50tallet som jeg har sett, og der finner vi den samme kvalmende tone som gjør det ekstra vanskelig å lese dette .
   Noe av kjerne innholdet i PVZ er veldig gammelt og kan være protokollen for «lords of Dark ages» altså imperiet, mens annet er nytt og er klekket ut i Wiens mange jødiske skoler. Fremheving av gullstandard for the gentiles er ett typisk produkt av the Austrian school of economics. Dette ble anbefalt opptil 70tallet fordi de visste gullstandard var deflasjonistisk og uhåndterlig og ville skade økonomien til dem som brukte det.
   Det store temaet i PVZ er servilitet, og det kjører de hardt på. Og enda sterkere i nyere tid.

   Svar
   • FRIHET !!!
    29 juni 2022 8:58

    De parasittiske psykopatene i «eliten» liker å plante helsprø konspirasjons teorier som er nært opptil sannheten. Dette for å vill lede og sende folk på «vild goose chase» og holde de opptatt samt gjøre det slik at vanlige folk skyr unna sannheten for å unngå å bli assosiert med helsprø konspirasjons teoretikere som sluker agnet til «eliten» rått med søkke, snøre og fiskestang …

   • Våre politikere og deres bakmenn konspirerer mot folket hver eneste dag,hele året rundt.De som konspirerer lager fantasifulle teorier som inneholder en blanding av sant og usant,men gjerne innholdende noe mystisk og uverifiserbart.Og folk hopper på,de spinner og spinner rundt dette uverifiserbare og kultene bare vokser og vokser,og desverre,å få disse som har gått på limpinnen til å forstå at de har blitt lurt,det er nesten umulig og en konsekvens av dette er at disse som i utgangspunktet er ute etter å finne noe sant å forholde seg til,ödelegger alle debatter som kan bringe folk god opplysning.De drar debattene ned i söla og ingenting får de til å snu.
    Det holder da lenge å holde seg til fakta,se nå f.eks på det falske nyhetsbildet vi får presentert av det eierstyrte mediekorpset,det er da ganske så enkelt å avslöre jukset,enda enklere er det å avslöre politikerne,de gjör helomvendinger hver bidige dag og vår egen Jensemann er vel ett bra eksempel på det.
    Vi vet at politikerne sier de bekjemper skattesnusk og i 30 år har de sagt att skatteparadiser skal bekjempes.
    Vi vet at de rikere blir rikere på fler og fler menneskers bekostning.
    Vi vet at verden ikke er folkestyrt men at private interesser styrer alt.
    Vi vet at det militärindustrielle kompleks er privat og at de trenger kriger for å kunne tjene penger.
    Vi vet at private eierinteresser styrer legemiddelindustrien.
    Vi vet at private eierinteresser eier patentrettigheter på liv og död.
    Og vi vet at bankene styrerer alt,ved å trykke penger uten verdi,bankene har ingen egne penger,de skapes ut av löse luften.
    For å villede eller ödelegge all logikk går disse «falske sannhetssökerne lös på alle debatter og ödelegger enhver mulighet til å komme til bunns i en sak.
    Det holder lenge å opplyse om og sette flomlyset på de som konspirerer mot folket,vi behöver ikke alt dette tullballet.

 • Takk for ein grundig gjennomgang i dei finansielle tilhøva som styrer verdsøkonomien i dag.
  Veldig bra, og dette bør vi ta lærdom av.

  Svar
  • «Veldig bra, og dette bør vi ta lærdom av.»

   En informativ artikkel om penge-galskapen vi lar oss styre av , ja.
   Og dette burde vi ( våre politikere og penge-økonomer ) tatt lærdom av, – for lenge siden. – Hvis de hadde hatt innbyggernes beste i tankene. Men det ser ut til at ingen av disse skjønner dette destruktive spillet som har ødelagt vår nasjon gang på gang gjennom historien. Det skyldes ikke bare ond vilje, men også barnslig idioti, dessverre.

   Svar
 • Her kunne her nevnes det sentralbanksjef Paul Volcker gjorde i 1981 for å kurere inflasjonen (og stagflasjonen) i USA.
  Renten i USA økte gradvis på slutten av 1970-tallet og i 1981 ble renten satt til hele 21.5%. Det førte til krise (resesjon) i årene 1980–1982 med en arbeidsledighet på over 10% i USA.
  Men inflasjonen ble faktisk kurert.
  Men hva som egentlig skjedde er det mye uenighet og uklarheter omkring.

  En del oljeanalytikere sier følgende:
  Oljeprisen var for høy på denne tiden og førte til stagflasjon (stagnasjon+inflasjon og da pga høye oljepriser). Det var den gang stor uenighet mellom USA og Saudi Arabia om hva oljeprisen skulle være. Det var visstnok slik at Saudia Arabia på denne tiden målte sine inntekter fra salg av olje i vekten av gull, mens USA mente at Saudi Arabia heller burde betrakte kjøpekraften til de petro-dollar som Saudi Arabia tjente.

  Saudi Arabia bestemte verdens oljepris mens USA bestemte verdens rentenivå.
  Ved å øke renten kraftig ble mange land i verden kastet ut i nød og fattigdom, dette førte til lavere oljeforbruk i disse land, noe som igjen reduserte Saudi Arabias oljeinntekter. Lavere oljeinntekter gjorde at Saudi Arabia ble mer medgjørlig. Oljeprisen ble satt ned, inflasjonen tok slutt, og verdensøkonomien ble stimulert gjennom lavere oljepris og Paul Volcker og Ronald Reagan ble utropt til en slags helter i USA. Mens mange fattige land altså ble liggende permanent nede i fattigdom pga gjeldsproblemene, og disse landenes oljeforbruk var redusert. Fra denne tid stammer bla organisasjonen SLUG (slett u-lands gjelda).

  Det ser ut som rentenivået i hele den vestlige verden er veldig dominert av rentenivået i USA. Mulig at det er slik at når en bank feks i Norge låner ut penger, så må banken samtidig låne inn reserver for å sikre dette utlånet. Og hvor kommer så disse bankreserver fra? Pengene lånes trolig fra Federal Reserve i USA (dollar er like sikkert som gull sier man). Dermed kobles rentenivåene i USA og Norge ganske tett sammen.

  Og nå skal samme teknikk kanskje brukes på nytt for å redusere oljeforbruk, gassforbrukk mm i fattige land og også i europeiske land?

  Svar
  • «Renten i USA økte gradvis på slutten av 1970-tallet og i 1981 ble renten satt til hele 21.5%.
   Men hva som egentlig skjedde er det mye uenighet og uklarheter omkring.»

   Det som ihvertfall skjedde på 1980-tallet i Norge var at renten på boliglån ble satt opp fra 9% ( langt over inflasjonen dengang ) til 18 %. (!) Slik at boligeiere måtte selge boligene, og boligprisen selvfølgelig falt dramatisk. Med resultat at de tidligere boligeiere satt uten bolig, men med fortsatt boliggjeld. Altså ble gjeldsofre. – Og med familiekriser og skilsmisser og ulykkelige familier som resultat. Det samme skjedde i bl.a. Norge på 1920-tallet. Nå setttes det i gang igjen tydligvis.
   Dette som resultat av at våre politikere danset etter rentenivået i USA, visstnok begrunnet i overbelånte boliger i USA!
   Altså rente ikke begrunnet i norske tilstander, der inflasjonen var langt under rentenivået, men at norske politikere og penge-økonomer ikke hadde styring. – Eller vet hva penger er i en nasjon.
   Penger er byttemidler/tall i en nasjon og har ingen egenverdi. Og renten ( tall av tall) bør selvfølgelig styres etter riktig indeks ( lønn og pris utvikling i nasjonen) til enhver tid. Dette ville gitt forutsigbarhet for befolkning og næringsliv. Rente både under og over riktig indeks er tyveri. En triksing for å skape konkurser og kjøpe billig og ta kontroll, fra de som mener seg en rett til å styre verdensvaluta og rentenivå. Og styre nasjonenes politikere og ‘utdannede’, indoktrinerte, penge-økonomer.
   En nasjon kan produsere den mengden valuta/penger de vil/behøver. Som byttemiddel i nasjonens arbeidsdeling. Og renten bør ALLTID være lik riktig indeks. Handel med andre land må alltid allikevel grunnes i vareverdiene.
   Vi bør vite at tyveriene som nå starter på nytt i Norge skyldes våre ‘ledere’ sin barnslige og uvitende FORVEKSLING av pengeverdi og realverdi.
   Tyveri er tyveri, og de skyldige bør straffes, enten dette skyldes idioti eller ondskap.

   Svar
 • Følgende fra en ‘økonomi-forsker’ ! : ;-)

  ‘– Hvorfor har vi renter?
  – Det er ikke gratis å låne penger verken for deg eller for banken. Den betalingen heter renter,..’
  https://ung.forskning.no/finans-okonomi/hva-er-egentlig-renter/1936665

  Ingen kobling mellom økte renter , – og SÅ høyere priser derav. Betaling for hva?
  Bankomkostninger er 0, 4% ,og norske banker har aldri hatt større tap enn 0,5% på utlånt privat kapital i hele Norges historie.
  Vi skal fortsatt undervises til uvitenhet tydligvis.

  Svar
 • Hva er naturlig. Hva er u-naturlig?
  Lånerenta bør ALLTID være lik riktig indeks (lik pris/lønnsjustering) pluss bankomkostninger på 0, 4%. Inskuddsrenta ALLTID lik indeks.
  ( Så kan ingen leve av rentene, men man får tilbake samme beløp som man låner bort, indeksregulert.)
  DET er naturlig. Og gi forutsigbarhet og trygghet både for private og næringsliv.

  ‘– Vi har hatt unaturlig god råd på grunn av den svært lave renta, påpeker eksperten. ‘
  https://www.nrk.no/nordland/renter-og-rentehopp_-slik-handterer-du-okonomien-1.16014811

  Unaturlig god råd! ;-)
  Når renta settes høyere enn indeks blir selvføgelig alt (unaturlig) dyrere. Både energi, produksjon og lagerhold. Som igjen setter i gang en spiral oppover. Så kalles det ‘ inflasjon’. Som ingen vet hva er; et hokuspokus med mange underlige forklaringer fra de ‘lærde’, indoktrinerte. Et ‘utdannings’-pensum laget av de som styrer verdensvalutaen og rentene. For å rettferdiggjøre bakmennenes tyveri.

  Svar
 • Mediene sliter med å finne på troverdige forklaringer på hvordan det kan ha seg at Ukraina,som de siden krigens start har forklart sine lesere at vinner terreng og store seire over et svakt,dårlig utrustet og taktisk dårlig russisk militär.De har underapportert,tiet og löyet om alt som har med denne «Utrenskningen å gjöre.Nå skal de renvaske seg.
  Nå er det debatantene på derimot som skal vaske seg,nå er de på banen og forteller i det vide og det breie om den ökonomiske galskapen vestens ökonomi har fulgt.
  Enhver idiot vet at å trykke penger i det uendelige ikke går.
  Enhver idiot vet at en vekstbasert ökonomi må crashe.
  Enhver idiot vet at når pengene som flyter rundt er basert på gjeld + renter og verdens stater er gjeldstynget ,da må det crashe.
  Enhver idiot vet at inflasjon er ökt pengemengde som flyter rundt i ökonomien.
  Enhver idiot vet at det er rentene som har skapt det de kaller inflasjon,oljeprisene f.eks har värt höyere för,så hva er det da som skaper prisveksten ?.Produksjonskostnadene på ström er ikke nevneverdig höyere,men prisvekste n er.
  Hvor havner pengene,kan noen av idiotene svare på det ?.
  Når ikke engang de som hevder å fölge med evner å se noe som helst,hvordan er det med kveget ?.Det blir ett sjokk til hösten og vinteren.Nå er det for sent,nå får dere sörge for å skape samfunn som skal hjelpe hverandre basert på fellesskap og ikke egeninteresse.Den egoistiske kommer ikke til å få hjelp av fellesskapet.

  Svar
  • FRIHET !!!
   29 juni 2022 9:07

   Jeg har for lenge siden gitt opp løgn stream media i form av NRK, VG, Dagblablabla og alle andre lignende over hele verden… Sannheten er at krigen i Ukraina har stått stille med nesten ingen bevegelse etter det Russland klarte å erobre første ukene. Krigen kan være i mange or eller utvikle seg til å bli evig stillestående krig akkurat som Ukraina har i realiteten vert i krig helt siden Russland tok Krim i 2014. Sannsynligvis så vill Ukraina bli sakte men sikkert ødelagt uten at Russland egentlig vinner krigen for landet er for stort til å okkuperes og de vil bli evig plaget med gerilja angrep og sabotasje…

   Svar
 • Gull som alternativ til tillit når det gjelder verdi på penger?
  Det var vel helst en ide når de som hadde kontroll over verdensvalutaen også hadde kontroll over gullgruvene? ;-)

  ‘ ..mer enn 175 tonn gull påvist i Yakutia-regionen øst i landet fra 2028. ‘
  geo365.no/bergindustri/vil-bruke-kjernekraft-i-gruva/?mc_cid=3534de4303&mc_eid=db6add3f06

  Men nå er det altså tullinger som ikke vil at gull påstemplet Putin ;-) skal omsettes?

  ‘– G7 vil kunngjøre at vi vil forby import av russisk gull, som er en betydelig eksportvare som innbringer titall milliarder dollar til Russland, sier Biden. ‘
  e24.no/internasjonal-oekonomi/i/0G2VQG/g7-land-enige-om-aa-boikotte-russisk-gull

  Svar
 • Er det kanskje bedre at nasjonene bytter med varer seg imellom når de som styrer verdensvalutaen er tyver?

  ‘Russland har en gjeld på rundt 40 milliarder dollar. Før krigen hadde landet 640 milliarder dollar i utenlandsk valuta og gull, men den betydelige delen av pengene som er i utlandet, er nå frosset og utilgjengelig for russerne.’
  e24.no/internasjonal-oekonomi/i/472Ele/russland-misligholder-utenlandsgjeld

  Men tyvene er visst opptatt mer av penger/tall enn realverdier, og graver antagelig sin egen grav.

  Svar
 • FRIHET !!!
  29 juni 2022 8:42

  Økonomien blir kjørt i grøfta med viten og vilje av folk som milliardæren og WEF grunnleggeren Klaus Schwab som står bak «the great reset» og slagordet (egentlig en trussel) «YOU will own nothing and be happy». Det de ønsker å gjøre er å skape så mye kaos og problemer at de kan senere «redde oss» med sin løsning som er en totalitær fascistisk diktatorisk verdens regjering. En global regjering hvor KUNN de rikeste og mektigste vil eie noe, ha makt og noen som helst form for frihet og kontroll over sine egne liv. Kort sagt et paradis for «eliten» og helvette for vanlige folk… Alt dette står forklart i detalj både hvorfor og hvordan i WEF grunnleggeren Klaus Schwabs bok kalt «the great reset», anbefaler alle å lese den boken på nett gratis…

  Svar
 • ‘Forventningene til enda kraftigere rentehopp har imidlertid økt i takt med prisene. Sentralbankens hovedverktøy mot høy inflasjon er høyere rente. ‘
  e24.no/internasjonal-oekonomi/i/1OEzgK/prisene-i-eurosonen-har-aldri-steget-mer

  Og hva skjer med prisene , og ‘inflasjonen’, når rentene settes enda mer opp? ;-)
  Jo, alt blir dyrere, – en begrunnelse for enda høyere rente.

  Svar
 • Monica Sortland
  12 juli 2022 1:44

  (Kina vart med i WTO i 2001)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nok en regjering faller som følge nedstengning av russisk gass og dermed dyrtid.

Bulgarias statsminister: «Det er Russlands skyld!»

Forrige innlegg

Alt gjøres for å blokkere dialog:

London gir ikke russere visum for å delta på OSSEs møte.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.