POSTED IN EU

Moxnes tar feil:

Trygdeetaten/NAV har fulgt Stortingets lovvedtak

0
Print Friendly, PDF & Email

I Aftenposten i dag har partileder Bjørnar Moxnes et motinnlegg til Anders Slettholms innlegg der han 11. mai hevda at det som omtales som «NAV-skandalen» ikke dreide seg om mistenksomhet, men at «Den dreide seg om ignorering av EØS-avtalen». Moxnes gjentar påstanden om at «NAV-skandalen handlet om NAV». I innlegget hevder Moxnes at hvem som bestemmer ikke er viktig, men hva som vedtas. Da går han imot det Rødt markedsfører som sitt EØS-standpunkt, det at Norge «selv skal bestemme» hva slags velferdsytelser vi skal ha, og på hvilke vilkår.
Rødt går ikke inn for å endre folketrygdloven eller straffeloven så den passer med EU-kommisjonens krav.
Det er i strid med arbeiderklassekulturen at den som får en ytelse fra fellesskapet ikke skal rette seg etter vilkåra for å få ytelsen.

Henta fra politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Helt fra 1966
Alt i den første folketrygdloven fra 1966 vedtok Stortinget at «tilkjente ytelser kan tilbakeholdes helt eller delvis dersom den trygdede mot bedre vitende gir uriktige opplysninger … fortier vesentlige opplysninger av betydning – uten grunn unnlater å etterkomme påbud». Og/eller ikke etterkommer legens råd (gml folketrygdlov § 14-9). I den neste paragrafen stod det også at tilståtte ytelser kunne kreves tilbakebetalt hvis de var mottatt «i strid med redelighet og god tro».

Fornya i 1997
I 1997, tre år etter at loven om EØS tok til å gjelde, vedtok Stortinget en helt ny folketrygdlov. Da vedtok Stortinget at en innvilget ytelse «kan stanses helt eller delvis» dersom det «mot bedre vitende» gis «uriktige opplysninger», holder tilbake noe som er viktig for å få ytelsen eller «uten rimelig grunn unnlater å etterkomme pålegg som er gitt med hjemmel i denne loven».

Dette har Stortinget vedtatt og bestemt at trygdeeten og NAV skal rette seg etter — helt sia 1966. Dette er det norske folkestyrets vilje. Stemte nåværende Rødt-medlem og sosialarbeider Erling Folkvord mot disse bestemmelsene da han satt på Stortinget for Rød Valgallianse fra 1993-1997? På Rødts nettside står det ingenting i arbeidsprogrammet om at disse lovbestemmelsene skal oppheves. Rødt krever heller ikke at EU-bestemmelsen som overstyrer Stortingets vedtak, også skal gjelde for dem som reiser til Midtøsten og Afrika. Så for noen, neppe de mest velstående, er Rødt for forskjellsbehandling. Det finnes vel noen passende karakteristikker for en sånn forskjellsbehandling, karakteristikker som Rødts medlemmer er ledende på å tillegge sine motstandere?

NAV vedtar ikke lover og kan ikke dømme noen
Loven for straff for å bryte de bestemmelsene Stortinget har fastsatt i folketrygdloven, står i straffeloven. Alle som er dømt til inndragning av ytelser og straff er dømt av en domstol etter straffeloven, ikke av trygdeetaten/NAV. Dagbladet 21.02.2022: «Hva som er riktig straffenivå for trygdesvindel, er ikke noe Nav vurderer. Det er påtalemyndigheten som legger ned påstand om, og domstolen som idømmer, straff».
Straffene er for strenge, men jeg har ikke registrert at noen fra RV/Rødt har reagert mot disse straffene. Rødt har hatt 14 år på å reagere.  På Rødts nettside finner jeg ingen krav om at disse straffene for uriktig å motta velferdsytelser skal endres. Jeg skreiv om de altfor strenge straffene i Klassekampen i 2008.

Rødt, og før det RV, har aldri brydd seg om dette før nå

Det kan ikke være tvil om at EØS-avtalen på dette punktet er ignorert av Stortinget, Rødt inkludert. Stortingets vedtak og NAVs praktisering er helt i samsvar med det Rødt begrunner sin motstand mot EØS med: «Norge må selv få bestemme …». Men ikke når Rødt mener EU har bedre regler, da må norske vedtak forkastes. Da har ikke Rødt et prinsipp om at det er «Norge som selv skal bestemme». Det er som tidligere Nei til EU-leder Heming Olaussen har skrivi om dette: «EØS er sakens kjerne».

Rødt hiver seg på en mediestyrt aksjon med et dramatisk linjeskift fra en politikk helt fra 1973 med RV.  Uten krav om lovendringer, bare i full tiltru til EU. For å være populær, og hjelpe til med å skjule at det er EØS som er problemet.

Det har vært et sjølsagt krav i arbeiderklassekulturen, at den som får en ytelse fra fagforeningskassa, også skal rette seg etter vilkåra for ytelsen. Det stiller Rødt seg i spissen for å motarbeide nå når ytelsene skal gis vilkårsløst.

Se ellers innlegget 15. mai.

Oppdatert 19.05.2022 kl 09.29.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

FN-forslag:

Fri flyt av alle mennesker.

De skal ha fulle rettigheter der de slår seg ned.

Forrige innlegg

Fullstendig mislykket sanksjonspolitikk.

Russisk olje går som hakka møkk!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.