POSTED IN Norge, Terrorisme, USA

Moon of Alabama.

Sprengningshistorien av North Stream holder vann med noen få justeringer.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Nokre små korreksjonar til Seymour Hershs nye Nord Stream-avsløringar

Seymour Hersh er ein legendarisk undersøkande journalist som har avslørt fleire dusin brotsverk som USAs styresmakter har utført heime og i utanlandet. 

Innlegget er hentet fra Moon of Alabama

I det siste stykket sitt skildrar han øydelegginga av North Stream-røyrleidningane i Austersjøen av styrkar under U.S. government. Øydelegginga sleppte laus ei enorm mengd metan, ein global-oppvarmingsgass. Den øydela Tysklands gass-livlinje med Russland, og gjorde med det tung skade på Tysklands industri. Det var økologisk og økonomisk terrorisme av USAs regjering, retta mot ein «alliert».

Historia som kjelda til Hersh fortel, er stort sett den same som eg hadde sett ihop utifrå opne kjelder den 28. september, dagen etter at røyrleidninga vart sprengd.

Whodunnit? – Facts Related to The Sabotage Attack On The Nord Stream Pipelines

Historia til Hersh er sann. Det at offisielle talsmenn i USA fornektar den, betyr ingenting. Tidlegare avsløringar som Hersh har gjort om CIA som spionerer på eigne innbyggarar, om My Lai-massakren, om torturen i Abu Ghraib, vart også nekta for, men til sist bevist å stemme.

Historia om røyrleidningane er heilt logisk. Diverre har den nokre detaljar som Hersh, i mangel på den rette informasjonen, får feil.

Han skriv:

Sist juni planta nokre marinedykkarar, som opererte under dekke av ei breitt dekka NATO-øving kjend som BALTOPS 22, dei fjernutløyste eksplosiva som tre månadar seinare øydela tre av dei fire Nord Stream-røyrleidningane, ifølge ei kjelde med direkte kjennskap til den taktiske planlegginga.

Det er usannsynleg at eksplosiva vart plasserte ut medan den årvisse BALTOPS-øvinga pågjekk. Wikipedia har dette å seie om det:

Totalt 14 NATO-land, inkludert NATO-partnarnasjonane Finland og Sverige, deltok i den 51. BALTOPS-øvinga mellom 5. og 17. juni 2022. Den vanlege minejaktsøvinga var i år endra til ei eksperimentell minejakt, med ubemannaundervassfartøy og innsamling av miljødata til rekognosjonsalgoritmar i samarbeid med Naval Undersea Warfare Center og Naval Information Warfare Center Pacific.

BALTOPS 2022 vart skygga av to russiske korvettar av Karakurt-klassen.

Heile øvinga tok berre 12 dagar. Mange nasjonar deltok. Det var involvert ubåtar. Russarane låg i nærleiken og heldt auge med det som føregjekk (dei hadde også ubåtar i det breiare området).

Det er ikkje gode forhold for å drive hemmeleg undersjøisk arbeid. Det var mykje lettare å gjere det seinare, når alle hadde returnert til sine hamner. Men USA sine skip segla ikkje heim. Dei heldt seg i området, gjorde nokre hamnebesøk og slo seg til slutt ned nær øya Bornholm, nokre få kilometer unna røyrleidningane, der dei starta på arbeidet sitt.

Her er kor røyrleidningane vart råka:

Dei fire Nord Stream-røyrleidningane, to av Nord Stream 1 og to av Nord Stream 2, er sterke:

Stålrøyret sjølv har ein vegg på 4,1 centimeter (1,6 tommar), og er dekka med eit anna 6-11 cm lag av stålforsterka betong. Kvar seksjon av røyret veg 11 tonn, 24 – 25 tonn etter at betongen er lagt på.

Røyrleidningane er også grave ned i den sandfulle sjøbotnen, ikkje djupt, men djupt nok til å hindre skade frå fiskeutstyr eller anker. 

Å sprenge slike røyrleidningar krev mykje meir å berre legge nokre pund C4-eksplosiv på toppen av dei. Røyrleidningane måtte først gravast ut, sannsynlegvis med høgtrykksvatn. Deretter må eksplosiva festast rundt heile røyra. Så måtte det plasserast og festast til dei ein utløysarmekanisme. Til sist måtte ein grave alt ned att for å hindre at det skulle bli oppdaga eller vikla inn i eitt eller anna eksternt element. Alt dette måtte gjerat minst fire gongar [sic?]. Viss det var eg som hadde planlagt operasjonen, ville eg nok ha gått for totalt åtte pakkar med eksplosiv.

Heile denne prosessen tar tid. Ubemanna ubåtliknande fartøy måtte til for å frakte dei hundretals kiloa med eksplosiv og utstyr. Dykketida på den djubda er ikkje uavgrensa og det må ha skjedd fleire mannskapsskift. Det tok sannsynlegvis tre til fire veker å fikse heile greia.

Då eg skreiv om hendinga, omsette eg ein tysk reportasje som Hersh truleg ikkje hadde funne.

Her er den opprinnelege omsettinga mi:

Stor flåtegruppe frå U.S. Navy Passerer [den tyske øypassasjen] Fehmanbelt

På onsdag morgon var amfibiekrigsskipet USS Kearsarge, eskortert av landingsskipa USS Arlington og USS Gunston Hall, i rute vestover. Skipa hadde tatt del i NATO-manøvrar og observerte i fleire hamner i Tyskland, Skandinavia og Dei baltiske statane.

«USS Kearsarge», flaggskip og det største krigsskipet til US Navy, har vore i teneste i Austersjøen dei siste 30 åra. Det har 40 helikopter og kampfly pluss over 2000 soldatar om bord, eskorteskipa rundt 1000. Dei rundt 4000 soldatane er på veg heim til austkysten av USA etter å ha vore utplasserte i seks månadar.

USS Kearsarge var mykje lenger i Austersjøen enn Hersh antar. Eksplosiva vart plasserte ein gong mellom slutten av BALTOPS den 17. juni og den 22. september, datoeen då USS Kearsarge passerte Fehmarn på veg uta av Austersjøen.

Det var difor Hersh gjorde ein feil då han seinare skreiv:

Og så ombestemde Washington seg. Bombene skulle framleis plantast under BALTOPS, men Det kvite hus vart bekymra for om eit to-dagars-vindauge for sprenginga ville bli for nært opptil enden på øvinga, og at det då ville vere openlyst at USA hadde vore involvert.

I staden kom Det kvite hus med eit nytt krav: «Kan karane i felten finne på ein måte å sprenge røyrleidningane på kommando på eit seinare tidspunkt?» 

Det vindauget var ikkje utvida med månadar mellom slutten av BALTOPS og eksplosjonane, men berre med nokre dagar – mellom den 20. september, då Kearsarge starta heimreisa og 27. september, då røyrleidningane eksploderte.

Digresjon:

Sidan eg omsette det tyske stykket, har noko av innhaldet blitt endra for å få sett tinga i samanheng med den russiske invasjonen. Det er no datert 21. oktober 2022, heil ulogisk (den einaste archive.org-kopien av stykket er den endra, lagra i desember 2022).

Stykket startar no med dette (mi omsetting):

Stor flåtegruppe frå U.S. Navy passerer [den tyske øypassasjen] Fehmarnbelt

Eg kan ikkje hugse at der var ein undertittel, eller noko om krigen i Ukraina, men stykket har no fått det:

Torsdag morgon, den 22. september, passerte ei flåtegruppe frå U.S. Navy Fehmarn. «USS Kearsarge», som flaggskip, var det største av krigsskipa.

 • Russiske atomubåtar og NATO-einingar i Fehmarn-sundet
 • Skip seglar igjen vestover
 • 40 helikopters og krigsfly om bord

Fehmarn – Med den russiske aggresjonskrigen mot Ukraina, som starta i februar, og med endringa av sikkerheitspolitikken det medførte, med Finlands og Sveriges søknadar om NATO-medlemskap, har Dei baltiske statane blitt eit konsentrasjonsområde for marinestyrkar frå Russland og NATO. Det ser ein på det aukande talet på krigsskip som har passert Fehmarn-sundet under dei siste månadane. Det gjeld både russiske atomubåtar og NATO-einingar. Torsdags morgon, den 22. september, passerte ei flåtegruppe frå den US-amerikanske marinen Fehmarn.

Så følger, uendra, ser det ut for, dei to avsnitta eg før hadde omsett.

Det er merkeleg redaksjonsarbeide å legge til dei no første delane til eit gamalt lite stykke av ei lokalavis nesten to månadar etter at den vart publisert første gong. På kven sitt initiativ?

Den nye delen gir inga meining. BALTOPS er ei årviss øving, BALTOPS 22 den 51. i rekka. At øvinga vart gjennomført, hadde ingenting med krigen i Ukraina å gjere.

Så vidt eg veit var der ingen russiske atomubåtar frå Russland stasjonerte i den altfor grunne Austersjøen. Heimehamnene til den russiske flåten er Murmansk i den nordre Kola-bukta for Nordflåten og Atlanterhavsflåten, og Rybachiy Kjernefysisk ubåtsbase på Kamtsjatka-halvøya for Stillehavsflåten.

Når ein russisk atomubåt passerer Fehmarn, er det mest sannsynleg snakk om ein frå Murmansk som tar del i den russiske flåteparaden i St. Petersburg. Den skjer, på same måte som BALTOPS, kvart år. Å bruke dét til krigshissig er berre dumt.

Digresjon slutt.

Det som var interessant i stykket eg hadde omsett, var ikkje berre tidspunktet dei US-amerikanske skipa drog sin veg, men også kommentaren om at Kearsarge var det «største krigsskipet i US Navy» som har vore i aksjon i Austersjøen dei siste 30 åra.

Kearsarge vart truleg utvald med hensikt. Skipet har …

… eit godt dekk, som opnar mot havet gjennom svære portar i skipets akterende. Der blir kargo, troppar og fartøy lasta inn i landingsfartøyet for transitt til stranda. Luftputelandingsfartøyet kan «flyge» ut frå tørt dekk-brønn, eller dekk-brønnen kan oversvømmast slik at konvensjonelle landingsfartøy kan flyte ut på vegen sin til stranda.

Vanlegvis ville Kearsarge vere eit altfor stort missilmål for å vere i Austersjøen. Men dekk-brønnen viser seg nyttig når ein vil  teste nytt undervassutstyr eller legge eksplosiv rundt røyrleidningar:

I støtte til BALTOPS gjekk U.S. Navy 6th Fleet i partnarskap med U.S. Navy research and warfare centers for å bringe dei siste framstega innan teknologien for ubemanna undersjøiske minejaktsfartøy til Austersjøen, for å demonstrere fartøyets effektivitet i operasjonelle scenario.

Eksperimenta vart gjennomførte utanfor kysten av Bornholm, Danmark, med deltakarar frå Naval Information Warfare Center Pacific, Naval Undersea Warfare Center Newport, og Mine Warfare Readiness and Effectiveness Measuring, alle under kommandoen til U.S. 6th Fleet Task Force 68.

Bornholm er sjølvsagt der røyrleidningane vart sprengde.

For min del var den nye og overraskande biten i Hersh-stykket at norske styrkar var involverte i utløysinga av eksplosjonane med sonare bøye-signal frå eit P8 marineovervakingsfly. Eg ville ha vedda på svensk, britisk eller polsk involvering. Men Noreg er endå meir logisk, for dei vil profittere på øydelegginga av Nord Stream.

Larry Johnson, ein gamal ven av Sy Hersh, har funne ein video av ein som hadde spora eit norsk P-8 som flaug i røyrleidningsområdet kort tid før eksplosjonen.

Men uheldigvis for Noreg, er også landets eigne, no auka, gasseksport avhengig av røyrleidningar. Same dag som eksplosjonane skjedde,  inaugurerte Danmark og Polen ei ny røyrleidning som fraktar norsk gass til Polen. Russland har sjølvsagt midla til å gjere mot norske røyrleidningar det USA og Noreg gjorde mot Nord Stream.

Noko anna småplukk med Hersh-stykket:

Sverige har søkt om medlemskap i NATO, og har demonstrert sine gode evner til å styre sitt undersjøiske sensorsystem for lyd og magnetisme, som greidde å spore russiske ubåtar som no og då ville dukke opp ved svenske øygrupper i fjerne farvatn og bli tvinga opp til overflata.asionally show up in remote waters of the Swedish archipelago and be forced to the surface.

Dei fleste av dei russiske ubåtane som svenskane detekterte, var aldri der. Over halvparten av dei mange episodane var «usannsynlege overtramp», det vil seie dei skjedde aldri. Den store svenske evna er å skremme folket sitt med falske alarmar omt påståtte russiske ubåtar nær svenskekysten:

I 1982 forfølgde mange av Sveriges ubåtar, båtar og helikopter ein av desse uidentifiserte kjeldene i ein heil månad, berre for å kome tilbake tomhendte.

Dette heldt fram i over eit tiår. Kvar gong dei plukka opp eit akkustisk signal, leita dei utan å finne noko anna enn nokre bobler på havoeverflata. Sverige var sjølvsagt uroa over inntrengingane, og kunne ikkje forstå korfor Russland, no når den kalde krigen var over, ville halde fram med å provosere dei på denne måten.

Men det var promp.

«Det viser seg at sild har svømmeblære … og denne svømmeblæra er knytt til analkanalen til fisken,» sa Wahlberg. «Det er eit veldig unikt samband, som berre er funne i sild. Så ei sild kan skvise svømmeblæra si og på den måten sleppe ut nokre få bobler gjennom analopninga.»

På lekmannsspråk sleppte dei ein fjert. Sild svømmer i gigantiske stimar som kan strekke seg utover fleire kvadratkilometer og opp til 20 meters djup (65 fot). Når dei blir skremde av noko i nærleiken – til dømes ein svolten makrellstim eller ein ubåt på utkik etter russiske spionar – kan dei generere mykje gass.

For å teste denne teorien, kjøpte Wahlberg ei sild frå ein butikk og la press på den, og sanneleg lagde den lyd. Han spelte det inn og viste det fram til marinepersonell. Det var ein perfekt match med lyden dei hadde plukka opp.

Den gode nyheita var at Sverige ikkje var under trussel frå Russland, den dårlege var at dei hadde brukt 10 år på å utplassere militærstyrkane sine i jakt på fiskefis. Sidan dei fann ut skilnaden på fiskefis og andre ting, har det kome null rapportar om fiendtlege inntrengarar i svenske farvatn.

Gode svenske evner. Verkeleg.

Posta av b den 9. februar, 2023 

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Tror saken er enkel. En amerikansk P8 droppet kommunikasjonsbøyen over C4 ladningene på gassrørene. De startet fra USA, fløy østover Atlanteren (faket kallesignal – sannsynlig samme rute som komersielle passasjerfly) – endret signal til lokal flyrute, tanket i lufta over Polen, returnerte til posisjon over rørgata, droppet bøyen, endret signal og fulgte sivile flykorridorer hjem. Bevisst skapte de falske spor som drar inn Norge. Håpen var at russerns skulle stenge den norske gassforsyningen til Europa. Da ville USA eie gassmerkedet i Europa, med landene liggende på kne, tiggende om gass i den mengde og pris USA forlangte. Russland utelukker ikke muligheten og de har ingen planer om å hjelpe den amerikanske planen å lykkes. De vil ikke sprenge norske installasjoner og rørledninger.

  Svar
 • Northern Light.
  11 februar 2023 14:08

  Russlands viseutenriksminister om Nord Stream-avsløringen: «Ingenting er overraskende for oss».

  Av Swebbtv.
  Det som kommer frem i Seymour Hershs avsløring om hvordan terrorangrepet mot Nord Stream fant sted er ingenting som overrasker Russland, sier landets viseutenriksminister Sergey Ryabkov, melder Tass. Det var kjent at USA og NATO-allierte var involvert.

  Journalisten Seymour Hershs avsløring om at det var USA i samarbeid med NATO-landet Norge som bombet Nord Streams energiinfrastruktur i Østersjøen i september i fjor, kommer ikke som en overraskelse for Russland.

  Ifølge landets viseutenriksminister Sergey Ryabkov er Hershs lange og detaljerte artikkel nøye studert. Og det som står der stemmer overens med Russlands egen analyse.

  – Når det gjelder Seymour Hershs etterforskning, har vi selvsagt studert publikasjonen hans nøye. Den inneholder ingenting sensasjonelt eller uventet for oss. Vi antok at USA og minst en av Washingtons NATO-allierte var involvert i denne skandaløse forbrytelsen, som utgjør et væpnet angrep på en sentral del av kritisk infrastruktur, sa Sergey Ryabkov under en pressekonferanse torsdag, ifølge Tass.

  Russland har tidligere pekt ut USA for den historiske terrorhandlingen, som saboterte det lønnsomme samarbeidet mellom Tyskland og Russland og som bidrar til Europas forfall.

  Fra Swebbtv, publisert 9 februar 2023.
  Oversatt fra svensk. Linker i oginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Ryssland om Nord Stream-avslöjandet: ”Inget oväntat för oss”.

  Svar
 • Northern Light.
  11 februar 2023 14:48

  Kinas utenriksdepartement: Vestlige massemedier tier om Hersh rapporten om Nord Stream- sprengningen.

  Av TASS/BEIJING.
  Den 27 september 2022 rapporterte Nord Stream AG enorm skade som oppsto dagen før på tre løp av gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

  De «frie og profesjonelle» vestlige massemediene forblir tause om bomberapporten fra den amerikanske journalisten Seymour Hersh, om at USA sto bak eksplosjonene som hadde ødelagt Nord Stream-rørledningene, tvitret offisiell talsperson for Kinas utenriksdepartement Hua Chunying fredag.

  «Washington og de ‘frie og profesjonelle’ amerikanske og europeiske mediene, har på mystisk vis vært stille om Hershs avsløring om Nord Stream,» tvitret hun. «Er det fordi de har visst det hele tiden, eller at de rett og slett ikke bryr seg om sannheten så lenge folk tror på deres versjon av historien? spurte Hua Chunying.

  I følge artikkelen publisert på onsdag, ble eksplosiver plassert under Nord Stream 1 og 2-rørledningene av US Navy-dykkere under dekke av BALTOPS 22-øvelsen i juni i fjor. Historien siterte en uidentifisert kilde med direkte kjennskap til den operative planleggingen, som sa at USAs president Joe Biden personlig autoriserte operasjonen. Adrienne Watson, en talsperson for National Security Council i Det hvite hus fortalte TASS, som svar på nyhetsbyråets spørsmål, at Hersh-historien var totalt falsk og fullstendig fiksjon.

  27 september 2022 rapporterte Nord Stream AG om enorme skader som skjedde dagen før på tre løp av gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 til havs. 26 september registrerte svenske seismologer to eksplosjoner på rørledningsrutene.

  Den russiske påtalemyndighetens kontor har startet en straffesak basert på anklager om internasjonal terrorisme.

  Fra Tass, publisert 10 februar 2023.
  Oversatt fra engelsk. Orginalartikkel: Western mass media glosses over Nord Stream explosion case — China’s Foreign Ministry.

  Svar
 • Northern Light.
  11 februar 2023 16:37

  Professor Michel Chossudovsky: Amerika er i krig med Europa.

  Av Michel Chossudovsky og Caroline Mailloux.
  Kilden sa, «noen i CIA og utenriksdepartementet sa «Ikke gjør dette». Det er dumt og vil være et politisk mareritt hvis det kommer ut», «dette er alvorlig». Hvis angrepet er sporbart til USA, «er det en krigshandling». (How America Took Out the Nord Stream Pipeline, av Seymour M. Hersh, 8 februar 2023).

  Mange bevis bekrefter at Nord Stream var gjenstand for en sabotasjehandling bestilt av president Joe Biden. Nord Stream, som har sitt opphav i Russland, passerer gjennom den territoriale jurisdiksjonen til fire medlemsland i EU. I internasjonal lov strekker «territoriell integritet» seg til «eiendom» som ligger innenfor nasjonalstatens territorialfarvann.

  Fra et juridisk synspunkt, International Law: UN Charter, Law of the Sea, var dette en amerikansk krigshandling mot EU. Den overlagte ødeleggelsen av nevnte «eiendommer» innenfor et lands territorialfarvann av eller på vegne av en fremmed stat er en krigshandling.

  Tysklands statsadvokat Peter Frank bekreftet i en grundig etterforskning at: «Det er ingen bevis som knytter Russland til ødeleggelsen av Nord Stream». Men hvis det ikke var Russland, hvem sto bak? «Mistanken om en utenlandsk sabotasjehandling i dette tilfellet, er så langt ikke bevist». Han utelukker dermed at den amerikanske presidenten har en rolle i saken, men det er overbevisende bekreftet.

  Angrepet er «sporbart», og det er økonomisk og sosial krigføring mot EU.
  Den amerikanske sabotasjehandlingen kombinert med sanksjonene har ført til sosialt kaos og motgang i hele EU. Inflasjon av økende energikostnader. Folk fryser og klarer ikke å betale strømregningene. Mens media ikke klarer å erkjenne de sosiale og økonomiske konsekvensene av den amerikanske sabotasjehandlingen, bekrefter offisielle EU-kilder uten å nevne årsak at: «Antallet innbyggere som lever i energifattigdom kan være så høyt som 125 millioner», 28 % av befolkningen.

  Dessuten er EU-økonomien som har vært avhengig av billig energi fra Russland i grus, nå preget av forstyrrelser i all industriell produksjon, transport og varehandel. Mange konkurser som resulterer i permitteringer og arbeidsledighet utspiller seg over hele EU: «Skyhøye energikostnader ødelegger tysk industri». «Tysklands industri – som står for mer enn en femtedel av landets økonomiske produksjon – er bekymret for at noen av selskapene deres ikke vil klare seg gjennom krisen“.

  Amerika er ikke lenger «en alliert» av EU. Ganske motsatt. USAs lumske rolle i å utføre sabotasjehandlinger mot EU er godt dokumentert. Uten tvil. I mellomtiden legger korrupte EU-politikere ikke bare skylden på Russland, de samarbeider med USA, og legger scenen åpen for ødeleggelsen av EU på vegne av Washington. De «er til sengs med fienden», til skade for Europas folk.

  Forræderiet er svik fra europeiske politikere i høye embeter på vegne av en fremmed makt, som på ulike måter aktivt og bevisst utløser økonomisk og sosialt kaos i hele EU. Washington fører krig mot Europa, med støtte fra korrupte politikere. Det er forræderi. Det som nå kreves er et «regime skifte» i hele EU, og straffeforfølgelse av korrupte politikere.

  Medias svar:
  I følge Daily Mail 9 februar 2023: «Pulitzer-prisvinnende undersøkende journalist Seymour Hersh siterte en uidentifisert kilde som sa at amerikanske marinedykkere hadde ødelagt rørledningene med eksplosiver på ordre fra president Joe Biden. Reuters klarte ikke å bekrefte påstandene. Det hvite hus avfeide dem som «helt falsk og fullstendig fiksjon». Norges Utenriksdepartement sa at påstandene var «tull». «Fake News» ifølge Media.

  Her er hva Det hvite hus kaller «komplett fiksjon»:
  I et TV-intervju fra februar 2022 sa Biden at USA ville handle mot Nord Stream om nødvendig. Denne uttalelsen ble gitt 3 uker før den russiske invasjonen: «Hvis Russland invaderer, så vil det ikke lenger være en Nord Stream 2». Reporter: «Men hvordan vil du gjøre det, siden prosjektet er under Tysklands kontroll?» Biden: «Vi vil, jeg lover deg, vi vil gjøre det».

  Fra Global Research 11 februar 2023.
  Oversatt fra engelsk, linker, video og videointervju i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Video: America is at War with Europe.

  Svar
 • Northern Light.
  11 februar 2023 16:47

  Det russiske utenriksdepartementet: Norges deltagelse i sprengningen av Nord Stream er ingen overraskelse for Russland.

  Av TASS/Moskva.
  Russland er ikke overrasket over funnene til den amerikanske etterforskningsjournalisten Seymour Hersh om at Norge var involvert i eksplosjonene ved gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2, sa talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova i dag.

  «Vi har analysert den amerikanske journalistens publikasjon om eksplosjonene ved Nord Stream 1 og Nord Stream 2, og vi er ikke overrasket over konklusjonene til den amerikanske journalisten fra Oslos involvering i disse sabotasjehandlingene,» sa hun og la til at Norge adlyder USA og EU i sin utenrikspolitikk.

  Ifølge Zakharova er de nordiske landene ikke interessert i å identifisere de som egentlig har skylden for terrorangrepet på Nord Stream-rørledningene. Hun understreket at Russland gjentatte ganger har tilbudt sin bistand til Danmark og Sverige i å etterforske terrorangrepene, blant annet i Russlands statsminister Mikhail Mishustins henvendelser. «Men forespørslene fra den russiske påtale-myndighetens kontor til de tilsvarende byråene i disse landene er blitt avvist. Det er helt åpenbart at deres myndigheter ikke er interessert i å identifisere de ansvarlige, og det ser ut som om de er interessert i det motsatte, dvs. skjule informasjon, fakta og bevis,» sa hun.

  «Selvfølgelig bør fakta gitt av Hersh være gjenstand for en internasjonal etterforskning, men det kan neppe forventes at norske myndigheter vil vise en objektiv posisjon, og være klare for konstruktivt samarbeid om denne saken,» la hun til.

  «Vi insisterer på at bare en omfattende og åpen etterforskning som involverer relevante russiske byråer, og Gazprom-selskapet vil være i stand til å gi pålitelige og objektive data om årsakene, gjerningsmennene og kontraktørene til disse sabotasjehandlingene,» understreket hun.

  I følge den amerikanske undersøkende journalisten Seymour Hershs artikkel publisert 8 februar, ble eksplosiver plassert under de russiske gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, av US Navy-dykkere med bistand fra norske spesialister, under dekke av BALTOPS 22-øvelsen i juni i fjor. Historien siterte en uidentifisert kilde som sa at USAs president Joe Biden personlig autoriserte operasjonen, etter ni måneder med diskusjoner med tjenestemenn i administrasjonen med ansvar for sikkerhetsspørsmål.

  Adrienne Watson, en talsperson for National Security Council i Det Hvite Hus fortalte TASS, som svar på nyhetsbyråets spørsmål, at Hersh-historien var totalt falsk og fullstendig fiksjon. 27 september 2022 rapporterte Nord Stream AG om enorme skader som hadde oppstått dagen før, på tre av gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2. 26. september registrerte svenske seismologer to eksplosjoner på rørledningene. Den russiske påtalemyndighetens kontor har startet en straffesak på siktelser for internasjonal terrorisme.

  Fra Tass, publisert 10 februar 2023. Skrevet av Tass.
  Oversatt fra engelsk. Orginalartikkel: US reporter’s findings on Norway’s involvement in Nord Stream blasts no surprise to Russia.

  Kommentar til overstående:
  TASS publiserte denne artikkelen kl 1500, og en rask sjekk på NRK no viser at det ikke har nyhetens interesse så langt for NRK. Det burde det, når det er det Russiske Utenriksdepartementet nevner Norge i sabotasjeaksjonen på Nord Stream.
  Hun sier blant annet:
  «Vi er ikke overrasket over konklusjonene til den amerikanske journalisten fra Oslos involvering i disse sabotasjehandlingene,» sa hun og la til at Norge adlyder USA og EU i sin utenrikspolitikk».

  Dette er ganske skarpe formuleringer når det kommer fra utenriksdepartementet i en av verdens stormakter, og innebærer en svært skjerpet tone ovenfor Norge. Hvis norske medier som NRK, TV2 Nyheter og riksavisene fortsetter å holde denne saken utenfor nyhetsbildet, en svært alvorlig sak for Norge, er det enda et bevis på at nyhetsbildet de serverer det norske folk er diktert av Washington.

  Svar
 • «De «frie og profesjonelle» vestlige massemediene» 😉

  Den var morsom. Det er nok noen som skogg-ler nå, både i Kina, Russland og Nord-Korea.

  Og vi burde selvfølgelig bli flaue.
  Som godtar en slik utvikling. Og et slikt media. Og slike politikere som vi har fått.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Strømprisene

Ikke mer lureri: Gå til roten av ondet: Si opp Acer og kutt kablene!

Forrige innlegg

Korona – og stemplinger

Er sunn skepsis å regne som vaksinemotstand?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.