POSTED IN Krig-fred, Norsk politikk, Russland

Militært uten betydning.

Norske våpen til Ukraina bidrar til å ødelegge forholdet til naboen vår, Russland.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

NORSKE SKYTS TIL UKRAINA: POLITISK VANVIDD-MILITÆRT UVESENTLIG

Av oberstløytnant ute av tjeneste, Einar Magnus Ødegård

30. april meddelte FD at et 20-tall M109 selvdrevne felthaubitser er tatt ut fra lager og prøveskutt på Setermoen med resultat at de alle er i funksjonsdyktig stand. FDs talsmann Frank Sølvberg kunne ‘av sikkerhetshensyn’ ikke fortelle noe om hensikten med prøveskytingen.
     

Representanter fra en mengde land deltok i uken før på et møte med USA på deres flybase Ramstein i Tyskland. USAs krav til møtedeltakerne var at 155 mm artilleri må sendes til Ukraina. Åpenbart hoppet da haren Norge og lovte å bidra. En annen forklaring er ikke mulig å se som årsak til prøveskytingen på Setermoen. 

brown rabbit hopping above body of water
Den norske haren hopper når USA sier det.

 

Her skal belyses politiske og praktiske sider ved å sende et betydelig antall norske M109 til USAs proxykrig ved bruk av ukrainske styrker mot Russland.

NORGES  NABOSKAP TIL RUSSLAND TILSIER RUSSISK MOTSTAND 

Det fortsatt relativt gode politiske forhold mellom Russland og Norge prøver regjeringen Støre systematisk å ødelegge med sine feilaktige beslutninger. Den utvidede baseavtale med USA, forslag fra FD om å gjøre Finnmarkkysten fra Sørøya til Laksefjord til skytefelt som er skreddersydd til bruk av det amerikanske marinekorps, og nå forsendelse av M109 for å bli brukt av ukrainsk personell, setter forholdet til Russland på en hard prøve. Flere nettsteder opplyser at USA har mange hundre slike skyts i bruk, og derfor kunne ha tildelt Ukraina av sine egne reserveskyts som alltid er 10% av de som er i tjeneste. Men nei, det er for dem mer behagelig å presse den svake regeringen Støre til å gi bort skyts.  

Glemt er den russisk-norske forvaltningen av torskestammen i Barentshavet som betyr mat og milliardinntekter til begge land, glemt er samarbeid om kystvakt og redningstjeneste i nord. Iverksetting av EU-bestemte sanksjoner mot Russland omfatter sperring av skipsanløp, landtransporter og annet som også belaster forholdet.  

På vegne av signaturlandene til Svalbardtrataten, er Norge gitt den ærefulle oppgave å forvalte de felles ressursene på øyene. Russerne har gjentatte ganger hevdet at deres legitime rettigheter på Svalbard motarbeides av den norske øyforvaltningen. 

Kings of battle keep the fire; 1-9 FA fires its last rounds 140910-A-CW513-046.jpg
M109

Etter et russisk-fiendlige vedtak om å sende et 20-tall M109 til Ukraina, må Norge forvente politiske komplikasjoner og praktiske vanskeligheter i saker som angår begge land i Barentshavet, på Svalbard og på andre måter.

‘Den flinkeste gutten i NATO-klassen’ glemmer at Norge og Russland er naboland. Med regjeringen Støres utenriks- og militærpolitikk utelates naboskapet til Russland som faktor, som er en grunnleggende feil: Norges selvstendighet tas bedre i vare med et tillitsfullt forhold til Russland enn som de facto-koloni under USA. I følge Lavrov må antas som sikkert at hele Norge befinner seg innenfor Russslands Røde Linje, hvor preventivangrep mot amerikanske baser er en logisk følge etter bare et snev av krigsoperasjoner mellom et NATO-land og Russland. Da vil de amerikanske basene og mer til en natt bli endret til skraphauger.

MATERIELL, ORGANISASJON OG TRENING AV EN FELTARTILLERIBATALJON   

Felles for tauet og selvdrevet feltartilleri er at de avgir ild fra et stillingsområde. Betjeninger av det taude skytset arbeider i friluft, i det selvdrevne M109 foregår ildgivningen fra det lukkede lettpansrede rom. Batteriets kommandoplass omregner ildleders målinformasjon til ildordrer,  skytsene får ordre om granattype, horisontal skyteretning, antall delladninger og elevasjon. Etter avsluttet ildoppdrag kan det selvdrevne skytset umiddelbart kjøre vekk fra stillingsområdet.

Dette er et verktøy som krever lang opplæringstid

Med en standard NATO organisasjon som utgangspunkt, inngår 550 soldater, underoffiserer og offiserer i en bataljonsoppsetning. Hvert skytende batteri består av i alt 110, det øvrige antall fordeles på ildledere, personell i bataljonsstaben, bergingstropp, verkstedtropp med delelager, transporttropp,  forsyningstropp og en liten sanitetstopp. En vesentlig sak er hvilke skytemetoder som skal anvendes, og om feltmåletropp er nødvendig eller ei.

Det er utenkelig å kunne organisere en ukrainsk avdeling uten at sjefstillingene innehas av ukrainske artillerioffiserer. Et stort innslag av ukrainske artillerister som er utdannet på sovjetrussisk materiell vil lette overgangen til bruk av det amerikanske når opptreningen starter.  

   Uten å gå i detalj om bataljonen og hvordan den fungerer, vil en tilførsel av 

 • 30-40 store lastevogner
 • 20 lette feltvogner
 • 8 lettpansrede kommandoplassvogner
 • 2 bergingsvogner
 • verkstedtropp med utrustning for kjøretøy-, skyts- og instrumentmekanikere
 • sanitetstropp med 2 ambulanser 

bli påtrengene. Hvor mye av dette som kan utelates må bestemmes av den lokale ledelse der oppsetningen trenes.

Av sambandsmateriell behøves 

 • 20-30 kjøretøymonterte radioer
 • 20 bærbare radioer
 • sambandsmidler mellom batterienes kommandoplasser og skyts
 • regnemaskiner i kommandoplassene
klinometer – Store norske leksikon
Et klinometerinklinometer eller helningsmåler er et instrument for å måle vinkler i vertikalplanet.
 • en mengde kontormateriell til kommandoplassene.

For posisjonsbestemmelse trengs et stort antall GPS i batteriområdene og hos ildlederne,  og laser avstansdsmålere montert på et instrument for måling av horisontale og vertikale vinkler nødvendig for ildlederne. Et utall artillerikompass, klinometere og håndkikkerter er selvfølgelig materiell for at en  artilleribataljon skal kunne ledes til å fungere etter hensikten: Avgi tung ildstøtte slik operativ sjef bestemmer.

I tillegg kommer artilleristenes personlige utrustning og håndvåpen, for å grovt angi  hva en middelstung selvdrevet feltartilleribataljon består av.    

Opptreningen av artilleristene på alle de forskjellige tjenestestillinger må nødvendigvis foregå i flere trinn, og vil bli en meget stor oppgave språkforskjellene tatt i betraktning. Leseren bes om å merke seg hvilken forskjellig trening som personell i kommandoplassene, på M109 med vogndelen og skytset som er forskjellige fagområder, og hva samarbeidet med ildlederne 10-12 km fra batteriområdene innebærer. 

I tillegg må grunnleggende soldatferdigheter øves, å kunne bruke de tunge mitraljøsene som er montert på hver M109 dersom nærforsvar skulle bli aktuelt, og sitt personlig våpen til samme formål.    

Å anslå hvor lang tid som er nødvendig for å etablere en funksjondyktig avdeling under de gitte forhold er avhengig av hvilke krav til utførelsen av alle tjenestene som stilles. Med  bakgrunn i opptrening av norske vernepliktige under fredsforhold den gang Norge hadde et forsvar som dugde, kan kanskje med doble arbeidsdager og ubegrenset tilgang på drivtoff, smøremidler og alskens ammunisjon, kan kanskje de skytende batteriene bli operative etter 2-3 måneder. For skyting i bataljonsforband og tåle tap av materiell og personell men likevel være operativ må nok ytterligere en måned behøves for at alle skal være trygge på utførelse av sine oppgaver. Det gjelder avdelingssjefer og alle deres underordnede.

Senkes kravene til utførelse kan selvsagt en utrent avdeling sendes ut i krigen med tilsvarende innsats som resultat.

gray and brown camouflage nutshell helmet on table
Avgir Norge instruktører blir vi part i krigen.

 

Et springende punkt i denne materielloverføringen er hvorvidt norske instruktører skal følge skytsene og delta i opplæringen av bataljonen. Det vil i såfall bety en ytterligere årelating av det skrøpelige norske landforsvaret. Med skytstildelingen og kanskje mer materiell, skal Norge nok en gang som i Georgia, være USAs vesle kamphund for innsetting der de selv ikke vil delta med militære instruktører. Og i hvilket land skal den ukrainske bataljonene med de norske skyts trenes opp? Kanskje fortjener det norske folk informasjon om hva som våre militære avdelinger og ‘forsvarspenger’ anvendes til.

Overføring fra treningsleiren til stridsområdet må skje som jernbane-eller trailertransport av alle beltekjøretøyene. Hjulkjøretøyene kan frakte bataljonens personell, avdelingsutrustning, drivstoff, feltrasjoner, vann og 100 tonn ammunisjon.  

Tildeling av 20 norske M109 til bruk av ukrainsk personell har stor symbolverdi i to retninger: Mot Russland som en fiendlig handling, til USA som atter en gang den flinkeste gutten i NATO-klassen. 

For utfallet av krigen i Ukraina vil denne bataljonen ha ubetydelig innflytelse. 

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Kevin Schmid

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  4 mai 2022 8:34

  Svært interessant artikkel av ein som kjenner det norske militæret frå innsida. Hjartans takk til Ødegård.

  Artikkelen viser kor lite interesserte norske politikarar er i norske interesser. Våpen og personell vert sendt ut i verda på amerikanske ordrar og oppdrag. Legg til baseavtalane som ikkje er noko anna enn praktisk førebuing til eit amerikansk åtak på Russland frå norsk territorium. Når baseavtalane ha passert stortinget er forresten ikkje territoriet norsk lenger.

  Dei nye overvakingsflya Noreg har kjøpt frå USA er meir enn overvakingsfly. Dei er samstundes bombefly. Hovudoppdraget for desse flya er å spora og øydeleggja russiske ubåtar. Slik gjer me Noreg til eit opplagt bombemål. Norske interesser?

  Svar
  • Ja, T.F.
   For » Men nei, det er for dem mer behagelig å presse den svake regeringen Støre til å gi bort skyts. »
   – Som forrige Ap-statsminister Stoltenberg, m. Støre som puddel, brukte våre forsvars (!) -våpen til å bombe Libya fra 10 000 fot. ( Putin har visst noe å lære av gærningene uten ære, som har sivile og statsledere som første-angrepsmål. )
   Heldigvis har Putin ikke samme patalogiske kortidshukommelse som vår media, og vet at norske Ap- politikere har underlagt seg USA sin angrepskultur. Igjen. Og igjen.
   Trist. – Og farlig.

   Så fikk USA en medskyldig i nok en krig, – som kan ofres om nødvendig.
   Bakmennene i USA/Israel som ønsker (også) DENNE krigen er ikke interessert i annet enn bruke andre nasjoner til å oppnå enda mer kontroll w.w. Både Ukraina og Norge er et verktøy i dette krigsspillet.
   Dette er en handelskrig , og krig om fortsatt kontroll over verdensvalutaen, – som både 1. og 2 verdenskrig. Ikke noe annet.
   Og Norges innbyggere lar seg visst lure. Igjen.

   Svar
   • ‘Krigsindustrien, den nye olja.
    Uten fiender ble eksporten av krigsmateriell desimert, og hele industrien sto på vaklende føtter. Freden truet igjen. USAs invasjon i Irak i 1991 ga inntekter, men det ble ikke skikkelig fart i omsetningen før vi gikk ut i striden mot terror – en vanskelig definerbar størrelse, men som gir enorm omsetning i krigsindustrien.
    …Da Roger Ingebrigtsen (AP) var statssekretær i Forsvarsdepartementet, sa han at norsk våpenindustri «styrker troen på at Norge kan overleve også etter at oljen er slutt.» ‘
    dagbladet.no/kultur/krigsindustrien-er-den-nye-olja/70295356

 • Kanskje de greier å «under»gå sine egne anslag om at 500 millioner slaver er passe verdensbefolkning med mange 100 millioner? Eller at når de om 100-200 år kommer opp av sine «kaninhull» oppdager at de er alene på jorden? Det hadde jo nesten vært severdig, hvor skal de få ren mat og vann fra? Skal de dyrke den selv fra sine Monsanto genererte GMO frø de hadde med seg ned i hullet? Hva med strålefaren fra jord, vann og luft, hvordan ordner de det?
  «De» vil nå ha «tilbake» Ukraina som sitt «fedreland», men desverre, de kommer opprinnelig enda lenger øst i fra, fra steppene i Tyrkia, fra landet Khazaria, de får begynne der, Kyiv og Kherson er steder som desverre «tok i mot dem» da de flyktet fra rus-krigerne på 1100 tallet.
  Hvis disse får det som de vil, må de avle som kaniner nede i hullene sine, men slaver må de se langt etter når de kommer opp igjen, enten er slavene døde, eller de har mutert til noe som vil se på rent kjøtt fra «Guds Utvalgte Folk» som en lekkerbisken å jakte på.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  4 mai 2022 14:02

  Altfor mange norske aviser skriv om Putins imperiedraumar. Altfor få norske aviser skriv om USA/NATO sine offisielle utsegner om USA/NATO-imperiet som stadig vert utvida.

  Svar
  • Har egentlig sluttet å lese sms, men har nylig begynt å ta en titt bare for å finne ut hva er det folk skal vite. Det er sjokkerende dårlig. Veldig mye personfokusering, altså på Putins dårlige karakter. Og masse om hvor dårlig krigen går for ham, de skriver faktisk at han lever i en bunkers, sånn bare for å dra Hitler parallellen.
   Men fremfor alt de har daglige farginger om Putins ve og vel. Mengden av materiale er megetsigende.
   Propaganda eller ikke, det er bare tvilsomme kilder til disse nære betrakninger av ham.

   Svar
 • Finland som er bestemt på å bli medlem av Nato, er ledet av ett sosial demokratisk parti. Statsminiseter der er Sanna Marin, som er den yngste statsminister i Finlands historie. Disse er det som hisser på, og vil ha ett dårlig forhold til Russland.
  Når man legger merke til den aggressive holdningen som Finnland nå utviser er det ingen overraskelse at S.Marin er medlem i Young Global Leaders.
  Er hun gjennomtenkt eller bare fjernstyrt? Det ser ut som det siste. Jentunger er lett å lede.

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   4 mai 2022 17:56

   Eg er usamd i at alder og kjønn skulle diskvalifisera ein finsk statsminister. At Sanna Marin har band til Young Global Leaders, er derimot eit poeng.

   Vestlege media har skamrost Marin lenge. No skjønar me kvifor.

   Svar
   • » Eg er usamd i at alder og kjønn skulle diskvalifisera»

    Nei, men makta ( og deres media) bruker kjønn, i forskjellige utgaver, og alder for det det er verdt.
    – For å få med seg kvinner og ungdom. Og andre forvirrede som er på søk.
    Det er et skuespill, et løgn-spill. Et teater. Og de som styrer dette teateret bruker psykologi og løgn som viktige våpen. Det har gnagerne gjort i hundre år.
    De vil selvfølgelig tape. Løgnere taper til slutt. De som sier at stener er brød.
    Det spørs bare hvor mange som er villige til å dø i dette narrespillet med mål om å etablere En verden, En leder, – og En valuta.

 • Om Sanna Marin og hennes medlemsskap i YGL og hvilket tillitsproblem dette utgjør.
  https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/forum-young-global-leaders-and-overlapping-fields-power

  Det ser ut som at YGL politikere kan spottes ved aggressivitet. Mark Rutte , statsminister i Nederland, la intet i mellom ovenfor corona demonstranter og sørget for blodige oppgjør. Likedan med Justin Trudeau.

  Svar
 • Tor Larsen
  4 mai 2022 19:41

  Norges og det øvrige Vestens opptreden i proxy krigen mot Russland synes uforståelig hvis man forsøker å analysere den ut fra en vinn-situasjon. Når alle analyser i tillegg viser at det var USA, altså oss selv, som utløste den russiske invasjonen slik som McGovern og Mearsheimer konkluderer, så blir det absurd. Krigen virker å være bevisst konstruert for å tilføre Vesten tap og ikke seier. Allerede slår sanksjonene mot Russland hårdere hit enn dit og kombinerer en med skadene etter c-19 tiltak, transport- og fordelingskrise, migrantkrise, energikrise, kreditt- og inflasjonskrise og nå sist den bevisste saboteringen av kunstgjødselleveransene så bekreftes inntrykket for hvert eneste innslag. USA og Europa bedriver med all tydelighet bevisst selvskading og man skal langt ned under horisonten i økonomisk teori for å prøve seg på logiske forklaringer.
  https://www.youtube.com/watch?v=iyHPhylCCk4

  Svar
  • Enig med deg. Når krigen i Ukraina en gang tar slutt, og det mot USAs vilje, har Vestmaktene også bygd et nytt jernteppe mot Russland som russerne ikke vil gidde å bry seg med. Hvorfor bry se om land som har vært fiendtlige i årevis?
   Nei, da vil Russland vende all sin oppmerksomhet mot øst, med Kina og India som begge har 1400 millioner innbyggere. Sentral-Asia, Iran og ASEAN-landene utgjør ytterligere noen hundre millioner innbyggere med stadig økende kjøpekraft. Europa vil forfalle til Middelhavlandenes nivå.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  5 mai 2022 8:44

  I den totale krigen mot Russland er alt lov. Noreg kjem til å angra på at me no steller oss slik at me gjev Russland saklege grunnar for å motarbeida/øydeleggja Noreg kulturelt, økonomisk og miltært.

  Boikott- og militaisme-propagandaen i TV2 var uhemma i går. Fyrst eit snedig innslag frå Brussel der Elin Sørsdal skvatt ut av journalist-rolla og vart boikott-propagandist ved hjelp av uttrykket «godt tegn». Med det fortel ho publikum at ho og TV2 sluttar opp om EU-boikotten av russisk energi.

  Deretter ukritiske jubelscenar frå Andøya der norske militære testar nytt, avansert skyts.

  Takk og lov for at me enno har Derimot.no og Steigan.no.

  Svar
 • Den ondsinnede Putin driver globalistene til vanvidd.hehe.Han maler ned all motstand,for så å trekke sine tropper tilbake,han overlater til det gjenvärende folket å selv bestemme og utvikle sitt område/land.Veldig mange av disse folkene som også er russiske ,det er jo gammelt russisk område som har värt russisk siden 1776 som nå blir frigjort,så både lov og rett har Putin til å gjennomföre denne «krigen.Han står frem som en leder som har omsorg for sitt folks nåtid og fremtid.Kan vi si det samme om våre Sjefer når de gallopperer mot sitt forgjettede og forgjeldete paradis ?
  Det gleder meg å se at det undertrykte og uvitende internettfolket våkner,de finner nye informasjonskanaler.Gammelmedia lever på tvangsinndrevne penger fratatt folket og annonser fra nettopp globalistene.Moro er det å se at de selv begynner å forstå at de er döende,de snikinnförer nå mer neutral informasjon for å hvitvaske seg selv.En skal passe seg for nye venner,de er oftest forkledd.
  Norge og Nordens rolle som pådrivere av globalismen vil bli klart for det sannhetssökendet folket som befolker norden,men de må og vil få hjelp,ikke bare fra Putin,men også fra det mer ukjente samfunnet som bekjemper globalistene,og de er mange og de er mektige,men også menneskevenner.
  For oss som vet hvem globalistene og deres soldater er blir morgendagen spennende,de vil bli nedkjempet ,men det må skje i riktig ordning,det vil ikke skje ved valg,men det vil skje i militärdomstoler,de som gjör motstand vil bli tatt ned,de som tror de kan stikke av ?,hehe.
  Den störste fienden er Big tech og oss selv,vi må forstå hvem vi er og vi må forstå hvem djevelen er.
  Her jeg bor har jeg sett samfunnet og folket gå inn i det mest dystre og nevrotiske med nesegrus tiltro til de som har skapt dysterheten,fortsatt flyr det rundt små gestapister og agerer,men folket har forskanset seg bak sine gardiner,ikke mange tör å mene noe som helst,redde for å bli utstött fra deres falske trossamfunn,enten det gjelder religion eller statsterrorreligionene som med knusende makt har fått folket til å söke til organisasjoner og foreninger som alle har til felles at pappa stat bestemmer hvor deres meninger er trygge og motsatt utrygge/som igjen er meningsfortrykk også kalt fascisme.
  Folket har gitt opp sin moral,alt har de kastet over bord,enten av frykt eller grådighet,de er som roboter,vi er sterke når vi står sammen synger de uten å forstå at de er splittet og kontrollert av djevelen.
  Folket står overfor deres viktigste beslutning i deres liv.De må velge mellom sannhet og menneskelighet eller grådighet.og falske guder.

  Svar
 • Det vanviddet som folk i alle land og områder nå ser utspille seg,det er ment for folk å se,det er noe bibelsk over hele greia.Bibel eller andre religiöse böker er lest med feil briller,godt hjulpet av presteskap som aldri har hatt sine «tilbederes» gode som sine mål,det har blitt tuktet og skremt,all slags tortur og terror og frykt har de brukt for å tvinge folk inn i den rette tro.Presteskapets versjon av gud.Du skal tjene presteskapet,ikke din moral og indre sannhet.De har fratatt folk selvstendig tenkning,de har formet oss til ett siklende,smiskende underdanig folk.
  Presteskapet har lydig gjort hva deres herre har befalt,den herren er av kjött og blod,men uten menneskelighet.Den herren har ledet oss inn i fristelse,men han korrumperte presteskapet först.
  Vi står nå overfor vårt viktigste valg på 2000 år,skal vi velge sannhet eller lögn,ditt hjerte eller mangel på hjerte skal väre din veiviser.
  Husk,det meste av det du hevder å vite,det har du fått vite av andre,du har ikke ransaket ditt hjerte,du har tilbedt andres guder,ikke din egen,nemlig sannheten.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Nato var tungt inne i Ukraina før krigen startet.

Nato-general arrestert i Mariupol.

Forrige innlegg

Verden i endring

Den nye normalen er den gamle normalen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.