POSTED IN Norge

Lov om portforbud –

høringsfristen går snart ut, hva mener partiene?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

For første gang siden Reichskommisar Terbovens tid i 1941–42, lanseres det en lov om portforbud i Norge. En slik lov har ingen tradisjon i norsk rettstradisjon i fredstid og det er heller ingenting som tilsier at en slik lov skulle vedtas nå. Lovforslaget ligger i høringsnotatet fra regjeringa Solberg der bestemmelser om portforbud er foreslått tatt inn i Smittevernloven.
____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Steigan.no
____________________________________________________________________________

Lovforslaget er ute på høring med en høringsfrist 31. januar. Til nå har ingen stortingspolitikere tatt til orde mot denne loven. Aftenposten har sagt nei til portforbud på lederplass. Vi kan ikke se at avisa Klassekampen har sagt noe som helstDagbladetJon Olav Egeland er politikerdiffus i sin kommentarartikkel om portforbud.

«Politisk er det fullt forståelig at en statsråd ikke vifter med tiltak som i praksis setter de fleste menneskerettigheter til side. Det kan argumenteres for at folk ikke skal skremmes i utide. Samtidig kan det det innvendes at en diskusjon om statens ytterste tvangsmidler bør skje nettopp nå. Selv om ingen egentlig ønsker å bruke et mulig portforbud.

Det er et virkemiddel som både rammer befolkningen hardt, men som også kan sette i gang sterke reaksjoner. I Nederland har det vært omfattende opptøyer og ødeleggelser flere dager på rad på grunn av portforbudet. Det samme har skjedd i en rekke ande land. Noe slikt er ikke sannsynlig i Norge, men selv i et tillitsfullt samfunn kan strikken ryke og motsetningene vokse. Det er et hensyn myndighetene hele tida må vurdere.«

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært skeptisk til å innføre portforbud, men partiet Rødt har såvidt vi kan se ikke sagt et klart ja eller nei til lovforslaget per 27. januar, fire dager før høringsfristen går ut. (Korriger oss hvis vi har oversett noe.)

I Bergen sier byrådet nei til portforbud.

– Portforbud er et ekstremt inngripende tiltak. Byrådet mener at et portforbud er et unødvendig kraftig virkemiddel, sier helsebyråd Beate Husa (KrF).

Portforbud skal håndheves

Kommunenes sentralforbund (KS) sier nei til portforbud:

– Et portforbud vil være svært inngripende for landets innbyggere. Det vil utfordre menneskerettighetene og få store konsekvenser, sier styreleder Bjørn Arild Gram til NRK.

Bodø kommune sier i sitt høringssvar til regjeringa nei til portforbud:

«Vår vurdering er at portforbud er å anse som et særdeles inngripende tiltak i borgernes frihet og ståri et problematisk forhold tilsentrale bestemmelser i Grunnloven, den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og Barnekonvensjonen mv. Det kan vises særskilt til Grunnloven § 106 som beskytter innbyggernes rett til å bevege seg fritt og den tilsvarende bestemmelsen i EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 2.»

Norsk psykologforening advarer sterkt mot lov om portforbud:

«Norsk psykologforening er bekymret for konsekvensene av å innføre mulighet for portforbud i tråd med forslaget utredet av departementene. Begrunnelsen for dette er at de psykososiale konsekvensene avde strenge nedstengningstiltakene iverksatt gjennom eksisterende smittevernlovgivning, er alvorlige for ulike grupper i samfunnet. Dette er dokumentert både av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress, rapporter utarbeidet av barne-og familiemyndighetene med flere. Sosial nedstengning rammer sosialt skjevt, og departementene har selv trukket frem dette i sin utredning.»

Høringssvar kan sendes inn her. Høringsuttalelser finnes her. Derimot har ni professorer tatt sterkt til orde mot lovforslaget:

Ni professorer: Portforbud er for land som ikke stoler på befolkningen

Folkehelseinstituttet er kritisk til lovforslaget

Norges Kommunistiske Parti: Portforbud må ikke blir en del av smittevernloven!

I sitt høringssvar skriver Norges Kommunistiske Parti:

NKP mener at portforbud er et særdeles ytterliggående inngripende tiltak. Det er unødvendig å gi myndighetene en slik fullmakt ved innføring av portforbud i loven.

Kreftene som innførte dette i Norge sist, under andre verdenskrig, avviste vi én gang for alle. Det er ingen krigstilstand i Norge i dag som er en trussel mot rikets sikkerhet eller selvstendighet. Et portforbud er et helt uforholdsmessig inngrep og forslaget bryter med norske demokratiske tradisjoner.

Ingen vitenskapelig forskning viser at portforbud verken bekjemper viruset eller at viruset smitter mer noen timer i døgnet enn andre.

Forslaget vil ramme fattige mer enn rike. Om regjeringens forslag blir vedtatt vil arbeiderklassen nok en gang bli taperne og vinnerne bli kapitalens økonomi. «Hold dere hjemme, mens vi fire-dobler strømregningen», for eksempel.

Forslaget bryter med menneskerettighetenes artikkel 13: «enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» I Norge har vi gode tradisjoner med folks rett til å bruke fellesarealer og allemannsrett. Dette har også vist seg å ha positive effekter i pandemi-tiden og forbedret folkehelsen og dødeligheten har gått ned, når flere prioriterer mosjon i norsk natur.

Det er ikke nødvendig at myndighetene får enda mer makt og kontroll over innbyggerne. Det har myndighetene allerede rikelig av i de tiltakene som til enhver tid gjelder for å begrense smitten. Artikkel 1 i menneskerettighetene sier blant annet at alle mennesker «er utstyrt med fornuft og samvittighet». Med forslag om portforbud antyder myndighet mistro til egen befolkning. Norges befolkning har i pandemien vist at de kan tenke selv og er flinke til å begrense smitten, der myndighetene har lagt til rette for at dette kan innfris.

Myndighetene har brist i logikken, når de foreslår portforbud for en allerede lydig befolkning med lavt smittetall, og samtidig tillater infiserte (amerikanske) NATO-soldater tidenes militærøvelse på norsk jord midt under en pandemi.

Forslaget om lovendring kommer slett ikke fra folket. Myndighetene må ikke gis anledning å ilegge portforbud. Myndighetene må vise tillit til egen befolkning.

I og med at myndighetene i flere saker utøver manglende rettsikkerhet for arbeiderklassen i Norge, mener NKP at det er feil å gi de samme myndighetene mulighet for å innføre portforbud i befolkningen. NKP avviser myndighetenes forslag om portforbud.

Fire dager før høringsfristen går ut venter vi fortsatt på kategoriske svar fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet. Hvis disse partiene motsetter seg forslaget vil det i praksis falle. Hvis de derimot sitter på gjerdet, slik de har gjort overfor omtrent alt som er kommet av drakoniske «tiltak» fra Erna Solberg & co, vil loven skli igjennom. Er partienes velgere tilfreds med dette?

Forsidebilde: Sean Lee

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Oppsiktsvekkende corona-dom fra Tyskland.

  Alle corona-tiltak, som lockdown og karantene, hviler på en PCR-test som blir stadig sterkere kritisert. Myndighetene hevder at de drakoniske tiltakene er nødvendige for å forhindre at helsevesenet bryter sammen. En eksplosiv dom i fra Weimar, Tyskland, har nå tilbakevist dette. Dommen sier at faren for overbelastning av helsevesenet aldri har eksistert. Derfor er de tiltak som staten har satt iverk, som lockdown og karantene, ulovlige og grunnlovsstridige, og derfor ugyldige.

  Dommen i tingretten i Weimar, fra 11. Januar 2021, saksnummer 6OWi-523 Js 202518/20, ble forårsaket av en bursdagsfeiring i april 2020, som hadde blitt stoppet av politiet. Politiet anså at det var i strid med» Thüringer forordningen for nødvendige tiltak for å kontrollere spredningen av corona-viruset SARS-CoV-2″ og de deltagende ble ilagt bøter. En av gjestene anla sak om dette og ble frikjent. De interesserte kan lese hele dommen her:

  PDF:

  https://www.blickpunkt-news.de/recht/item/download/15_ecb8841aa7a2b845ecf2901d26bd0df4

  Denne dommen lar seg ganske sikkert overføre til norske forhold. De tiltakene den norske regjeringen har satt i gang, som lockdown og karantene, er unødvendige og virkningsløse, og derfor ulovlige og grunnlovsstridige.

  Svar
  • Noen utvalgte passasjer fra den tyske dommen er sitert nedenfor.

   RN 21:
   «Det var ingen `epidemisk situasjon av nasjonalt omfang ` (…), selv om Forbundsdagen bestemte dette med virkning fra 28.3.2020.“

   RN29:
   «Skrekkscenarier som i vesentlig grad påvirket beslutninger om lockdown ( … ) var også basert på feil forutsetninger om dødeligheten av viruset og spørsmålet om en eksisterende eller manglende grunnleggende immunitet mot viruset i befolkningen.“

   RN 31:
   «Det generelle kontaktforbudet eller forsamlingsforbudet (…) er grunnlovsstridig.., fordi det krenker de lovfestede menneskerettighetene.“

   RN 33:
   «Et generelt forbud mot kontakt er et alvorlig brudd på sivile rettigheter. Det er en av de grunnleggende frihetene til mennesker i et fritt samfunn at de selv kan bestemme for med hvilke mennesker man kan ha kontakt med og under hvilke omstendigheter …. De frie møtene mellom mennesker for forskjellige formål, er det elementære grunnlaget for samfunnet. Spørsmålet om hvor mange personer som en borger inviterer hjem, eller hvor mange personer en borger møter i det offentlige rom for å spasere med, drive sport med, gå i butikken med eller sitte med på en benk i parken er i prinsippet noe som staten ikke har noe med.“

   RN36:
   «I tillegg, og som et aspekt for å bli vurdert separat, bør det bemerkes at staten behandler hver borger som en potensiell fare for helsen til tredjeparter med det generelle forbudet mot kontakt for formålet av beskyttelse mot smitte. Hvis hver borger er ansett som en fare som andre må bli beskyttet mot, er han på samme tid fratatt muligheten til å bestemme hvilken risiko han utsetter seg selv for, som utgjør en grunnleggende frihet.“

   RN49:
   «Fra data til Robert Koch Institute, var lovgiver også ute av stand til å se at det at det var noen virkning av lockdown besluttet 22. Mars, …“

   RN78:
   Fra hva som har blitt sagt, er det ingen tvil om at antall dødsfall som kan tilskrives lockdown retningslinjer alene overskrider mange ganger antall dødsfall som lockdown fohindret. På grunn av dette alene, oppfylles ikke kravet om forholdsmessighet. I tillegg er det direkte og indirekte restriksjoner på friheten, gigantisk økonomisk skade, og enorme skader på helse.

   Lockdown-politikken som regjeringen har ført ( … ) er en katastrofal politisk feil som kan få dramatiske konsekvenser for nesten alle områder av folks liv, for samfunnet, og for staten.“

   Svar
 • Blir lovforslaget vedtatt så kan altså dagens mindretallsregjering i løpet av feks 2021 innføre portforbud i Norge. Hvis det ikke er mulig å stoppe dette lovforslaget, så bør opposisjonen i det minste kreve at det bare er Stortinget og ikke regjeringen som skal vedta innføring av konkrete portforbud (og da helst med 2/3 flertall eller mer). Man må i det minste forhindre at en mindretallsregjering helt på egenhånd skal kunne innføre portforbud.
  I tillegg til dette lovforslag snakkes det også om å endre grunnloven slik at et flertall på Stortinget skal kunne vedta å utsette stortingsvalg og lokalvalg.
  Alt dette kan til sammen resultere i snikinnføring av diktatur i Norge.

  Svar
 • Det er ikke bare diktatur som er problemet. Når en demokratisk valgt regjering foretar overgrep i likhet med fascismen så er dette noe man burde å fjernet ganske så fort.
  I utgangspunktet er ikke ideen om demokrati noe så fantastisk, fordi flertallet på 51%, har anledning til å foreta vedtak som kan være overgrep mot de andre 49%. Det som har stoppet slikt fra å skje tidligere er at man har hatt folkeskikk og respekt for mennesker.
  Men nå – når handlingsplanene blir oversendt regjeringen vår fra hemmeligholdte kilder, så er det da ikke mye gammel norsk troverdighet igjen her. Tyranniet viser seg og det er fra ett såkalt demokratisk styre.

  Svar
 • I kveld går høringsfristen ut. Nå skal alle svarene gjennomgås, og først nå er det naturlig at partiene trekker sine konklusjoner om hva de mener om saken.
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2021/01/31/195736938/forslag-om-corona-portforbud-far-krass-kritikk

  Svar
 • ­R­­­e­g­­i­­­s­t­­r­e­­r d­­e­g o­­­g k­­l­a­­s­­s­­i­­­f­­i­­­s­­e­­r m­­i­­­n u­­­n­g­e s­­­e­­­x­y f­­i­­t­t­­e ­-­­ http://photo0886246.e17.club

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hvilken side velger Duterte:

USA eller Kina?

Forrige innlegg

Covid-19 i Sør- og Nord-Dakota. Nord stengte ned. Sør holdt åpent.

Er alle døde i Sør-Dakota nå?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.