POSTED IN Norge

Kortnyheter fra hele verden:

Skulle paven blitt valgt av alle katolikkene i hele verden?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Voltairenet.org sitt ukentlige nyhetsbrev kan det abonneres på. Det bringer kortnyheter fra hele verden og foreligger i engelsk utgave, men ikke på norsk. Vi publiserer en del av dette nyhetsbrevet her på derimot.no. Her er noen av nyhetene fra forrige uke. Vår erfaring er at dette er ikke rykter eller spekulasjoner, altså vridd informasjon, men referater fra faktiske begivenheter.

Vå erfaring er også at våre store medier siler hva folk skal få vite. Det finnes nyheter befolkningen ikke har «godt av». Denne formen for forhånd-sensur fører til at forståelse og beslutninger gjøres på sviktende grunnlag, noe som er til skade for landet vårt. Særlig i dag når verden går gjennom en politisk «elte-digel», en gjennomgripende omformingsprosess, er det viktig at vi vet hva som er i ferd med å skje.

Til skade for landet vårt, Norge, forsetter våre politikere som om det er den verden som eksisterte for 30 år vi lever i. Men det er det ikke. Tvert imot endres alt nå nærmest fra dag til dag. Og utenrikspolitisk uenighet eksisterer ikke på Stortinget ser det ut til. Det er ganske utrolig.

Knut Lindtner
Redaktør

Australia skal utstyrast med atomdrivne ubåtar

Anthony Albanese

Australias statsminister Anthony Albanese og hans britiske motpart Rishi Sunak hadde møte med USAs president Joe Biden på San Diego-militærbasen (California, USA). Dei vart samde om at Australia, som ein del av AUKUS-alliansen, skulle kjøpe minst fem atomdrivne ubåtar (men ikkje atomvåpen). I sluttkommunikeet sitt skreiv dei: «Planen vår aukar den industrielle kapasiteten til dei tre landa til å produsere og drifte interoperative atomubåtar i fleire tiår framover, den ekspanderer vårt individuelle og kollektive ubåtsnærvær i Indo-Stillehavet, og bidrar til global tryggleik og stabilitet. Vi trur på ei verd som vernar om fridom og respekterer menneskerettar, lov og orden, suverene statars uavhengigheit og ein regel-basert internasjonal orden.

Submarine Rotational Force West er forventa å vere operasjonell så tidleg som i 2027, sjølv om nokre ubåtar blir leverte først seinare. 

For Kina er AUKUS eit typisk instrument for kaldkrigsmentaliteten. Dei utgjer ein alvorleg risiko for kjernefysisk spreiing og bryt avtalen om ikkje-spreiing av atomvåpen.

Kongressen vil finne ut meir om opphavet til Covid-19

Senatet har godkjent eit lovutkast frå Huset om å avgradere alle dokument relaterte til opphavet til Covid-19. Utkastet er støtta av både Republikanarar og Demokratar. Det krev at direktøren for National Intelligence, Avril Haines, skal legge fram alle dokument fra dei ulike etterretningsbyråa som vedrører emnet innan 90 dagar.

Avril Haines. Visste hun om corona-utbruddet før det fant sted?

To månadar før Covid-utbrota starta i Kina, deltok Avril Haines i ei Davos Forum-simulering som skulle «planlegge responsen til transnasjonale korporasjonar og regjeringar på eit koronavirusutbrot».

USAs «sensur-industrielle kompleks»

Husets særskilde komite for utgreiing av militariseringa av den føderale regjeringa (House Special Subcommittee on Weaponization of the Federal Government) heldt si høyring nummer to den 9. mars. Blant dei som vitna, var journalistane Matt Taibbi og Michael Schellenberger, dei to som fekk tilgang til og løyve til å publisere Twitter-filene (ca. 20 minutt inn i høyringa). Dei vitna om at den føderale regjeringa har innført eit «sensur-industrielt kompleks».

Honduras anerkjenner Folkerepublikken Kina

Honduras avslutta sine diplomatiske relasjonar med Taiwan, anerkjennande at øya er ein del av Folkerepublikken Kina. Taiwan er no anerkjent av berre 13 av FNs 193 medlemsstatar.

Alt raknar mellom Nicaragua og Vatikan-staten

Nicaraguas president Daniel Ortega sa i slutten av februar:

«Folket burde velge kardinalane, og det burde haldast avrøysting blant katolikkane … slik at også paven blir vald, ved ei direkte folkerøysting, slik at det blir folket som bestemmer, og ikkje mafiaen som er organisert i Vatikanet».

Skulle han vært valgt i en avstemning blant alle katolikker?

I eit intervju på den argentinske nettstaden Infobae, svarte pave Franz:

«Med respekt å melde, så har eg ikkje anna val enn å tru at personen ved makta [Daniel Ortega] er mentalt ubalansert. (…) det er som å bringe tilbake 1917-kommunistdiktaturet, eller 1935-Hitleristdiktaturet, bringe dei tilbake. … Dei er ein type krasse (crass) diktatur».

Nicaragua vurderer å suspendere sine diplomatiske relasjonar med Vatikanet. 

Demonstrasjon for nøytralitet i Bulgaria

Tusentals bulgararar deltok i demonstrasjonen «Bulgaria – Fredssone» i Sofia den 12. mars. Dei kravde streng nøytralitet i forhold til krigen i Ukraina.

Alliansen mellom USA og Ukraina sprekk i saumane

• Ifølge Politico uroar Pentagon seg over at Ukraina, som kastar bort så mykje våpenkraft på Artemovsk/Bakhmut, ikkje lenger vil ha nok våpen til å utføre motoffensiven sin når det vårast. Sprekka i USA/Ukraina-alliansen utvidar seg. 

• Biden-administrasjonen nektar å overlevere bevisa dei måtte ha om russiske krigsbrotsverk til Den internasjonale straffedomstolen, offisielt fordi Washington ikkje anerkjenner denne domstolen, men alle lurar på om desse bevisa eigentleg finst.

• USA vil ikkje greie å halde oppe sponsinga av Ukraina i same tempo som no. Den nye Republikanar-majoriteten i Huset opponerer mot finansieringa.

• Mange ekspertar i Biden-administrasjonen uttrykker uro over at president Zelensky krev å få tilbake Krim før eventuelle fredsforhandlingar kan starte.

Kor mange sub-Sahara-afrikanarar ønsker å emigrere frå Libya ?

Leiaren for den parlamentariske gruppa til Det italienske brorskapet, Tommaso Foti, sa til Tgcom24 at Italias hemmelege tenester estimerer at 680 000 migrantar som prøver å nå Europa blir haldne tilbake i Libya. Talsmann for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon sa at han trur talet samsvarer med talet på migrantar i Libya, men dei fleste er framandarbeidarar, og svært få prøver å krysse grensa til Italia.

Er det over en halv million afrikaner i Libya som vil til Europa for å få jobb?

Før NATO tok Libya var landet heim for ein million framandarbeidarar, dei fleste frå sub-saharisk Afrika. Men i dag er situasjonen svært farleg for dei, ettersom NATO har late Sanoussi-brorskapet re-etablere svart slaveri.

Massive demonstrasjonar mot Benjamin Netanyahus koalisjon

Hundretusentals israelarar demonstrerte i landet mot statskuppet til Benjamin Netanyahu si koalisjonsregjering. Opposisjonsleiaren Yair Lapid talte til massane og sa at Israel «står framfor den største krisa i historia … Ei bølge av terrorisme råkar oss, økonomien kollapsar, pengar flyktar frå landet. Iran signerte ein ny avtale med Saudi-Arabia i går. Men det einaste denne regjeringa bryr seg om er å knuse det israelske demokratiet.»

Moshe Karadi, ein tidlegare politisjef, sa: «Israel står framfor ein fare dei ikkje har møtt sidan uavhengigheitskrigen i 1948 … Ben-Gvir, ein dømd kriminell, fortset med ei fiendtleg overtaking av politiet, og prøver å forvandle det til ein privat milits som skal tene hans eiga politiske sak.»

Ali Khamenei benåda 22 000 fangar

Øvste revolusjonsleiar Ayatollah Ali Khamenei benåda 22 000 personar som vart arresterte og fengsla under protestane mot slør-krava.

Irans reaksjon på avtalen med Saudi-Arabia

General Yahya Rahim Safavi

General Yahya Rahim Safavi, ein rådgivar for Irans øvste leiar om militære saker, kalla avtalen mellom Iran og Saudi-Arabia

«eit politisk jordskjelv for USA … Denne politiske semja markerer starten på slutten for USAs overherredøme i regionen … Med avtalen mellom Teheran og Riyadh, har post-USA-fasen byrja i Golf-regionen.» Knutemann2

Generalen snakka om Saudi-Arabias komande tilslutning til Shanghai Cooperation Organization.

Pakistans regjering klar for å avrette Imran Khan

Væpna politi skaut mot Zaman Park-residensen til eks-statsminister Imran Khan i Lahore. Imran Khan er disippel av den iranske filosofen Ali Shariati, ven av Jean-Paul Sartre og Franz Fanon. I sitt politiske program var han inspirert av prinsippa som Muhammad bygde staten Medina på: rettferd, likskap, medlidenheit og velferd for alle innbyggarane, uavhengig av religiøs, etnisk eller sosial bakgrunn. Han fokuserte på to prioritetsområde: tilgang til utdanning og kampen mot korrupsjon. Han vart kasta av parlamentet til fordel for Shahbaz Sharif, som har vore sikta i mange korrupsjonssaker, men støtta av Vesten.

Henta frå nyheitsbrevet Voltaire, International Newsletter – N°32 – 17. mars, 2023 

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Jorge Zapata

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • «Og utenrikspolitisk uenighet eksisterer ikke på Stortinget ser det ut til. Det er ganske utrolig.»

  Vi har altså et politisk parlamentarisk system der politikere, også såkalt ‘radikale’, bedriver partipolitisk onani.
  Onani er som kjent lite fruktbart.

  Svar
 • Northern Light.
  23 mars 2023 15:18

  Bill Gates investerer 4,7 millioner dollar i «smarte munnbind» for kyr.

  Av Dr. Suzanne Burdick.
  Bill & Melinda Gates Foundation tildelte denne måneden et stipend på 4,8 millioner dollar til et selskap som selger «smarte masker» for kyr.

  ZELP, som står for Zero Emissions Livestock Project, hevder at deres masketeknologi for kunstig intelligens (AI) for husdyr vil redusere metanutslipp og redusere klimaendringer. Masken går rundt kuas hode og fanger opp metangassen som pustes ut, oksiderer den og slipper den ut som karbondioksid og vanndamp, ifølge ZELP.

  Den har også sensorer som kontinuerlig samler inn millioner av datapunkter på dyrene som behandles av lærings-algoritmer. «Vår AI er opplært til å oppdage varme, og identifisere de mest effektive dyrene med et høyt nivå av nøyaktighet». ZELP – som samarbeider med landbruks-giganten Cargill – tjener pengene sine ved å leie ut de smarte maskene til bønder og ved å selge karbonkreditter.

  Gates kjærlighetsforhold til teknologi som løsning.
  Gates hevdet nylig at hans genetisk endrede frø var nødvendige for å løse verdens sult fordi klimaendringer endrer vekstforholdene. Han fremmer også AI-drevet digitalt landbruk som er avhengig av storskala monokulturer og er et «overvåkingslandbruk», ifølge miljøaktivisten Vandana Shiva, Ph.D. Teknologien tvinger bønder «til å bli avhengige av kjemikalier og kjemisk gjødsel», som skader matjorden og mennesker samtidig som den reduserer det naturlige biologiske mangfoldet. Shiva sa at Gates’ løsninger overser åpenbare naturlige løsninger for miljøproblemer, for eksempel økologisk landbruk.

  Industriellt jordbruk er problemet, ikke kyr.
  ZELPs design var en av fire vinnere i fjor i Terra Carta Design Lab, en miljømessig bærekraftig konkurranse for å redusere metanutslipp. Prins Charles – som lanserte konkurransen som en del av sitt Sustainable Markets Initiative – berømmet smarte munnbind for kyr som «fascinerende», rapporterte Business Insider i april 2022. Men ifølge Howard Vlieger, økologisk bonde, er ikke drøvtyggende dyr i deres naturlige habitat årsaken til miljøproblemer.

  «Da nybyggerne reiste over slettene, var det millioner av bøfler,» sa Vlieger. «Hvis drøvtyggere var problemet, hvorfor hadde vi ikke klimaendringer da?» Teknologi som ZELPs «smarte masker» ignorerer spørsmålet om hvor og hvordan dyrene beiter, sa Vlieger.

  Fabrikk-gårdsbruk som har et stort antall dyr med konsentrert fôring, «manipulerer deler av økosystemet i et forsøk på å maksimere produksjon og fortjeneste, og fører dermed til komplikasjoner med utilsiktede konsekvenser,» ifølge en rapport fra 2015 fra Savory Institute, en økologisk landbruksorganisasjon som fremmer helhetlig forvaltning av husdyr. Et intakt økosystem balanserer effektivt metan i fordøyelsen fra drøvtyggere, sa forfatterne.

  Forskerne W. Richard Teague, Ph.D., professor emeritus og beiteøkolog ved Texas A&M AgriLife Research & Extension Center, sa i en artikkel fra 2016 publisert i Journal of Soil and Water Conservation, at «for å sikre langsiktig bærekraft og økologisk motstandskraft for agroøkosystemer, bør landbruket styres av retningslinjer og økologisk forvaltning som inkluderer beite for drøvtyggere». Når kyrne beiter «under styring resulterer det i mindre utslipp,» sa Teague til Successful Farming. Økologiske beitesystemer får jordmikroorganismer til å øke, noe som bidrar til å drive karbonbinding og metanoksidering, la Teague til.

  «Dette er feil på så mange måter».
  Vlieger sa at ZELPs smarte maske ville generere elektromagnetisk stråling som kan skade dyrene. «For mange år siden da USDA (U.S. Department of Agriculture) snakket om elektroniske ID-øremerker for storfe, skrev jeg en artikkel om farene ved de elektromagnetiske frekvensene – og det var langt før vi hadde en brøkdel av informasjonen vi har i dag,” sa han. «Potensialet for svulster og andre dårlige helseeffekter er betydelig,» la Vlieger til.

  Fra Global Research, publisert 22 mars 2023. Skrevet av Suzanne Burdick, Dotorgrad i kommunikasjonsstudier fra University of Texas i Austin.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og kilder i orginalartikkelen, bilder på ZELPs nettsted.
  Orginalartikkel: ‘Smart’ Masks for Cows? Bill Gates Invests $4.7 Million in Data-Collecting “Faceware for Livestock”.

  Svar
 • Northern Light.
  23 mars 2023 16:23

  Nederland: BoerBurgerBeweging bondepartiet får flere senatorer enn forventet, og er nå det største partiet.

  Av Jack Montgomery.
  BoerBurgerBeweging ble grunnlagt for å representere interessene til mange nederlandske bønder, og som står overfor å få gårdsbrukene helt nedlagt, som et resultat av statsminister Mark Ruttes innsats for å implementere EU-forbud for nitrogengjødsel, for å for å tjene EUs grønne agenda for klimaendringer.

  Opprinnelig en protestbevegelse, BBB har vært involvert i mange store demonstrasjoner, ofte med traktorer i Nederland – men den kom nå som en politisk kraft i landets nylige regionale regjeringsvalg for første gang, som også bestemmer sammensetningen av overhuset eller senatet i den nederlandske lovgivende forsamling.

  Etter hvert som resultatene av valget blir klarere, ser det nå ut til at Bonde-borgerbevegelsens suksess var større enn meningsmålingene i utgangspunktet antydet, og med 17 seter i Senatet blir det klart største partiet der, ifølge bonde-aksjonist Eva Vlaardingerbroek.

  Fireparti-koalisjonsregjeringen til «sentrum-høyre» statsminister Mark Rutte ser i mellomtiden ut til å ha lidd større tap enn forventet, og Vlaardingerbroek antyder at de ikke vil være i stand til å oppnå flertall selv med støtte fra Arbeiderpartiet og De Grønne. Hun har tidligere påstått at landet hennes blir brukt som et prøveprosjekt for en bredere agenda, med statsminister Rutte «svært involvert i World Economic Forum, og som ivrer for alle ideene i 2030-agendaen og Great Reset».

  «Alt har en sammenheng med dette, alle retningslinjene fra WEF blir implementert i landet vårt først, vi er et testland sammen med Canada for denne agendaen,» la hun til, og beklaget virkningene av dette som bøndene blir målskive for. EUs Natura 2000-ordning som i mange tilfeller har tatt vare på land og husdyr i generasjoner, står nå overfor å bli tvunget ut av statsmakten.

  Noen medlemmer av det nederlandske kabinettet har fått en pause med tapet BBB påførte dem i valget, men Wopke Hoekstra, som leder Kristen Demokratene, som er i koalisjon med statsminister Ruttes Folkeparti, advarer om at regjeringen ikke lenger bare kan fortsette som før. Uavhengig av uroen på regjeringsbenkene, vil imidlertid ikke nederlandsk politikk endre seg over natten, gitt den noe kompliserte mekanismen som bestemmer sammensetningen av det nederlandske senatet.

  Senatets sammensetning bestemmes indirekte av valget for regionale regjeringer, hvor medlemmene deretter velger senatorer med bistand fra fire valgkollegier, som representerer tidligere nederlandske kolonier i Karibien og nederlendere i utlandet.

  I likhet med det amerikanske presidentvalget tar det en tid etter at folket har avgitt sine stemmer, og når folkets vilje blir gjennomført av deres representanter. Men med 99 prosent av stemmene talt opp i provinsvalget, er prognosene for antall seter før den formelle utnevnelsesprosessen for senatorer planlagt for mai, nå nesten sikre.

  Fra Global Research, publisert 22 mars 2023.
  Oversatt fra engelsk, linker, tweet og valgoversikter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Populist Win: New Anti-Globalist Farmers Win Even More Dutch Senators Than Expected, Are Largest Party.

  Svar
 • Northern Light.
  23 mars 2023 17:20

  Mange får Tinnitus, svimmelhet, øresmerter, hørselsproblemer og døvhet etter covid-vaksinering.

  Av Dr. William Makis.
  Carrie Sakamoto var en sunn kvinne for to år siden. Først fikk hun en AstraZeneca covid-vaksine, og fulgte opp med Pfizers vaksine i juli 2021. Hun ble aldri frisk igjen. «Jeg ble syk den kvelden, det var akkurat som vanlige influensasymptomer, men på dag ti var jeg på sykehuset.» Ansikts-lammelser fikk Sakamotos hjerne til å hovne opp, og forårsaket kraftig oppkast.

  «Jeg kunne ikke spise fordi jeg hadde disse influensasymptomene. Da jeg kom til sykehuset, var jeg i ganske dårlig form. Jeg måtte lære meg å gå med rullator fordi balansen var borte. Jeg måtte lære å tygge og svelge, noe jeg ikke klarte.

  Sakamoto ble diagnostisert med Bells parese som forårsaker ansiktslammelse og svimmelhet. Hun har nå høreapparat i høyre øre på grunn av 35 % hørselstap som fulgte. 1 mars 2023 mottok hun en erstatning på «mindre enn $100 000» fra Canadas Vaccine Injury Support Program.

  Hvor vanlig er covid-vaksine audiovestibulære skader?
  Per 16 mars 2023 registrerte WHOs VigiAccess-database 140 995 uønskede hendelser som involverte «øre- og labyrintlidelser» etter covid-vaksineringer: Tinnitus: 57.630, Vertigo: 49 824, Øresmerter: 17.731, Døvhet: 5.858, Plutselig hørselstap: 3.237 og Tinnitus.

  En studie som gjennomgikk VAERS-databasen fant: «covid-vaksiner var assosiert med statistisk betydelige økninger i forekomsten av svimmelhet, tinnitus, hørselstap og Bells parese på 1877, 50, 12 og 14 tilfeller per 100 000». Selv om mange pasienter lider forferdelig med tinnitus etter covid-vaksiner, bagatelliserer de fleste publiserte studier det, og leger tilbyr ingen behandling.

  Svimmelhet.
  En studie fant at gjennomsnittlig tid til utbruddet av svimmelhet etter vaksinasjon er 10 dager. En japansk studie undersøkte 378 pasienter med svimmelhet, og fant at «vestibulær nevritt bør anerkjennes som en av bivirkningene av Pfizers covid-vaksiner».

  Hørselstap.
  WHO innrømmer: Pfizer-vaksine kan potensielt knyttet til hørselstap. «Det som har vært hjerteskjærende med dette, er e-postene jeg får fra folk om at dette har påvirket livet deres så hardt at de har fortalt meg at de vil å ta sitt eget liv». «WHO rapporterte 367 tilfeller av tinnitus og 164 tilfeller av hørselstap blant de 11 milliarder vaksinene som ble gitt- med utbrudd fra noen få minutter til 19 dager, men oftest innen en dag etter injeksjon».

  «De mest rapporterte covid-vaksinene i disse tilfellene var Pfizer/BioNTech», heter det i WHO-bulletinen, som utgjør omtrent 80 prosent av tilfellene. Forskere bemerket at hørselstap ikke er inkludert som en bivirkning på produktmerkingen for covidvaksiner.

  Forfatters mening:
  Det er 10 000 tilfeller av tinnitus, svimmelhet og hørselstap etter covid-vaksinen rapportert til VAERS, Eudravigilance, Vigiaccess, UK Yellow Card, etc. Årsakene er de vanlige: autoimmune reaksjoner, blodpropp og blodårebetennelser. Etter å ha lest dusinvis av studier, ble jeg uroet av hvor langt den medisinske litteraturen har gått for å bagatellisere bivirkningene av covid-vaksiner, som var mest utbredt med Pfizer mRNA.

  JAMA hørselstap-studien av Formeister ekskluderte 75 % av de 2170 VAERS-rapportene og konkluderte med at det ikke var noen sammenheng mellom covidvaksiner og hørselstap. En oppfølgende JAMA-studie av Ulrich innrømmet at israelske data hadde vist en høyere risiko for hørselstap etter vaksinasjon, men at dette hadde «minimal innvirkning med hensyn til folkehelsen». JAMA (Journal of the American Medical Association) har vært et av de mest korrupte tidsskriftene gjennom covid-pandemien.

  Det ser ut til at en viss lindring fra disse skadene er mulig med Quercetin, NAC eller andre forbindelser som binder piggproteinet og hemmer dets virkning.

  Fra Global Research, publisert 17 mars 2023. Skrevet av Dr. William Makis, Kanadisk lege og spesialist innen radiologi, onkologi og immunologi.
  Oversatt fra engelsk, noe forkortet. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: COVID-19 Vaccine Injuries: Ear and Labyrinth Disorders – Tinnitus, Vertigo, Ear Pain, Hearing Problems, Deafness.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  24 mars 2023 11:01

  Igår,torsdag 23/3 gjorde institut for rymdforskning en oppskytning av en rakett.Raketten hadde en last på 8 kg BARIUM.Utskytningen foregikk over Kiruna og Bariumet ble suksessfullt spredd i atmosfären.
  Utskytingen er politianmeldt,da ingen synes å ha innhentet noe form av utslippstillatelse.
  Barium brukes blant annet i fyrverkeri i bittesmå mengder,men er klasset som et farlig stoff.Jeg mener å huske at barium er forbudt innen EU.
  Brukt i fyrverkeri gir Barium ett grönnt lysskjär.Igår ble det også meldt at nordlyset var meget sterkt og at himmelen var grönn.Ikke vet jeg om noe henger sammen,men det kan jo väre,uansett höres 8 kg barium ut som ganske mye.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kronikk av Dr. Paul Craig Roberts

Om det kinesiske dokumentet, «USAs Hegemoni og dets farer»

Forrige innlegg

Våre medier forbigår det i all stillhet.

Det skjedde nettopp en begivenhet i verdensklasse.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.