POSTED IN 9/11

Kontrollert rivning:

Den rykende revolveren, men hvem holdt den?

26 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget ble offentliggjort i fjor på datoen for angrepet av tvillingtårnene. Den er fortsatt rykende aktuell, men provoserer naturligvis alle som har slått seg til ro med den offisielle forklaringen.

Artikkelen er ganske lang og krever tid, men den gir god forståelse av problemkomplekset. Den er for spesielt interesserte, men tar opp en sak som at USA fikk det påskuddet de trengte til alle krigene i Midt-Østen. Dette er kriger som delvis fortsatt pågår selv om USA med Norge på slep har tapt 20 års krigføring i Afghanistan.

Vi republiserer dette innlegget – først og fremst fordi hendelsen, også slik f.eks. drapet på president John F. Kennedy, forteller om krefter i USA som kan gjøre hva som helst når de ønsker det fordi de kontrollerer mediene. Begge hendelsene er offisielt avslutt med «offisielle rapporter» som vi mener er ment som tåkelegging av det som faktisk foregikk.

Knut Lindtner
Redaktør

Bygg 7-implosjonen: den rykande revolveren ved 9/11

av Richard Gage, Gregg Roberts og David Chandler
Publisert i første utgåve av 9/11 Investigator – Exposing the EXPLOSIVE WTC Evidence, utgitt på nettsida AE911Truth.org av Architects and Engineers for 9/11 Truth

Sju timar etter den eksplosive destruksjonen av Tvillingtårna i World Trade Center, vart eit tredje høghus øydelagt. Det var ikkje treft av noko fly. Dei karakteristiske tegna på kontrollert sprengning var over alt.

Det 47 etasjar høge WTC 7 stod berre litt over 100 meter unna Nord-tårnet og fekk berre småskader frå fallande restar frå dei to tårna som kollapsa først (vurdert som «ubetydeleg» av NIST). Eit konspiratorisk spørsmål er kva det inneheldt som måtte øydeleggast.

Sjølv om det fekk lite merksemd i media den dagen, skjedde moderne histories tredje verste bygningsstruktursvikt den 11. september, 2001. World Trade Center (WTC) Bygg 7 var eit 47 etasjar høgt kontorbygg med stålstruktur og brannsikring, lokalisert omtrent lengda av ei fotballbane unna WTCs nordtårn. Til skilnad frå sine to høgare kusiner, vart WTC 7 aldri treft av noko fly, men likevel fell det til marka momentant, på ein måte som viste dei klassiske signaturane til ei kontrollert sprenging med eksplosivar. Bevisa (diskuterte i denne artikkelen) vart ignorerte, misbrukte og/eller dekka til av Det nasjonale instituttet for standardar og teknologi (NIST), det føderale organet som fekk oppgåva med å forklare denne destruksjonen som manglar sidestykke i historia.

Ein mystisk katastrofe
Sjølv om Bygg 7 aldri vart treft av noko fly og berre hadde isolerte lommer av brann i omtrent 10 etasjar, imploderte bygget brått – det rasa elegant, symmetrisk og fullstendig, klokka 5:20 på ettermiddagen [lokal tid]. Den offisielle historia, i følge NIST, er at WTC7 kollapsa på grunn av «normale kontorbrannar» som skapte eit «nytt fenomen» i høghus-brannar: destruksjon grunna termisk ekspansjon [temperaturmessig utviding] av stålbjelkane som førte til den progressive kollapsen til ni etasjar. Dette førte til slutt til at søyle nr. 79 svikta – som vart følgd av alle dei andre søylene i løpet av få sekund. Nokre observatørar har spekulert på om lager av diesel-brennstoff inne i bygget kan ha produsert eksepsjonelt intense brannar som har ført til den uvanlege kollapsen. Men NIST har offisielt vedgått at diesel ikkje var involvert. NIST konkluderte også til slutt med at påverknaden frå brannrestar frå nordtårnet ikkje var ein signifikant bidragsytar til kollapsen, sjølv om den fekk skulda for å ha starta brannane. Det som NIST sine toppingeniørar mislykkast i å forklare – og ofte til og med å godta – i sin siste rapport (Final Report), var dei mange trekka ved bygget sin destruksjon som normalt berre blir sett ved kontrollert sprenging med eksplosivar.

WTC 7 under bygging i 1970

Bevis for kontrollert sprengning
Etter ei audmjukande rekke spørsmål frå folk som har skrive under på AE911Truth (Architects and Engineers for 9/11 Truth) sine petisjonar, godtok NIST sine toppingeniørar til sist nokre av nøkkelfaktaene kring bygningsdestruksjonen. Men NIST nektar framleis å seriøst granske hypotesen om eksplosiv-sprengning, sjølv om sprengning er den einaste årsaka som nokon gong har produsert ein slik struktursvikt og som har framvist slike kjennetegn som dei i Bygg 7-destruksjonen. I røynda var kollapsen til WTC 7 umuleg å skille frå ein klassisk kontrollert implosjon. La oss vurdere bevisa.

Farten til kollapsen
Som dokumentert av videobilde, kollapsa Bygg 7 med ein akselerasjon som ved fritt fall [som når ein slepp noko i bakken utan at noko (anna enn lufta) bremsar farten; 9,8 m/s2 her på planeten] i ein distanse på over 30 meter, tilsvarande minst åtte etasjar.

Filmopptak og tekniske utrekningar beviser at Bygg 7 ikkje kan ha kollapsa på grunn av kontorbrannar. Grafen viser to kalkulasjonar av farten i fallet – den nedste kurva er basert på feilaktige (noko dei har innrømt) utrekningar frå NIST-tilknytte Le og Bazant, den øvste korleis farten til fallet ville ha vore om det hadde vore p.g.a. kontorbrann – og kurva i midten viser dei faktisk målte verdiane.

NIST nekta først for Bygg 7 sitt frie fall i rapportutkastet dei slapp i august 2008. I den tekniske orienteringa som følgde, forklarte NIST sin leiande granskar, dr. Sloan Sunder presist: «Ei fritt-fall-tid ville ha vore eit objekt som ikkje har strukturelle komponentar under seg.» Han påstod upresist at WTC 7 brukte 40 prosent lengre tid enn «fritt-fall-tid» på å kollapse, «og det er ikkje uvanleg i det heile tatt fordi der var strukturell resistanse som var sørga for (‘provided’) i dette spesielle fallet. Og du hadde ein sekvens av strukturelle svekkingar som måtte hende, og alt skjedde ikkje momentant.» Men fysikklærar David Chandler hadde brukt dei eksisterande videoane frå diverse tv-stasjonar til å grundig måle og dokumentere akselerasjonen til bygget i løpet av fallet. Den publiserte analysen hans hadde vist eintydig og endeleg at ein signifikant lang periode med fritt fall var eit udiskutabelt faktum. Han utfordra NIST sine påstandar offentleg på den tekniske orienteringa. Saman med mange andre, la han ned formelle krav om korrigeringar når publikum fekk ordet.
Jaga inn i eit hjørne reverserte NIST si første fornekting av fritt fall i sin siste rapport (Final Report). Men dei tilslørte sitt reviderte standpunkt i villeiande språk, og mislykkast i å forklare korleis fritt fall kunne vere kompatibelt med teorien deires om ein brann-indusert progressiv (tiltakande) kollaps. For at den observerte rett-ned kollapsen kunne skje, måtte det kolossale nettverket av tunge stålsøyler og -bjelkar ha blitt fjerna med stor kraft, og fleire enn 400 strukturelle stål-samband måtte ha kollapsa kvart sekund, på ein jamn måte, over heile og kvar av dei åtte etasjane involverte. Desse svekkingane måtte skje før seksjonskollapsen – og kunne ikkje vere forårsaka av den – for eit fritt fall-objekt kan ikkje bruke kraft på noko i sin veg utan å sjølv bli seinka i sitt fall.

WTC 7, eit 47-etasjars bygg konstruert 5 gongar sterkare enn nødvendig, rasar i hop på 6,5 sekund denne septemberdagen i 2001. Det er bevist at i over 2 av sekunda var bygget i heilt fritt fall.

Men likevel, trass NIST si innrømming av at fritt fall var eit faktum, saman med Sunder si tidlegare vedgåing av den enkle betydninga av dette faktum, førte ikkje dette til noka revurdering av hypotesen om ein brann-indusert, éi-søyle-initiert, progressiv kollaps. Dessutan, i noko som liknar eit forsøk på å gravlegge diskusjonen, var deires endring av standpunkt i spørsmålet om fritt fall utelatt frå lista med endringar [i forhold til første rapporten] i NIST sin siste rapport.

Symmetrien i kollapsen
Heile bygningsmassen fall momentant, uniformt og tilnærma symmetrisk gjennom noko som skulle ha vore høgste motstands veg – kring 40 000 tonn med stålstruktur. I følge bygningsingeniør Kamal Obeid, PE, krev dette ei fjerning av stålsøylene i eit nøyaktig tidsberegna mønster [i kva for rekkefølge skal søylene sprengast og eksakt kortid] – noko som kontorbrannar, ein gradvis kaotisk, organisk prosess, rett og slett ikkje er i stand til på eiga hand.

Berre ein nøye planlagt serie av eksplosjonar (eller brannstiftingar) kunne forårsake at ein stålramme-skyskrapar skulle kollapse inn i seg sjølv – og lande for det meste innanfor sitt eige fotavtrykk. Sprengningsselskap bli trass alt betalt store summar for å utføre denne ekstremt vanskelege prestasjonen, og berre nokre få klarer det med høge bygg. Destruksjonen var dessutan komplett. Dette bygget hadde blitt bygd for å vere særs sterkt, slik at vekslande etasjar skulle kunne fjernast i tilfelle ein leigetakar skulle ha behov for eit to- eller til og med tre-etasjars ope rom. Likevel kollapsa dei førtisju etasjane, på mindre enn sju sekund, til kring fire etasjar med bygningsrestar – som eit korthus – med den nesten komplette demonteringa av både forsterkingsrammene og dei ihopsveisa moment-resistante (bøyingsresistante) rammene. Igjen er dette noko ein brann ikkje kunne, og aldri har, klart.

NIST heldt tilbake bevis
Offisielle talsmenn frå NIST har ikkje lagt fram noka logisk forklaring på kollapsen, ikkje ein gong ei overflatisk samanhengande ei. Dei har heller ikkje tatt omsyn til alle relevante bevis. Kva er då det manglande beviset?

Termittiske brannbomber
Før NIST si gransking hadde Federal Emergency Management Agency (FEMA, organ for handsaming av føderale krisesituasjonar) utført ein preliminær, flyktig, underfinansiert gransking og produsert ein Building Performance Assessment Report (ein rapport med vurdering av korleis bygget ‘oppførte seg’ under angrepet). I vedlegg C i den rapporten beskreiv FEMA sin analyse av berre to stålprøver, ei frå Bygg 7 og den andre frå Tårn 1 eller 2. Analysen av Bygg 7-prøva viste «bevis på eit korrosjonsangrep på stålet under alvorleg høg temperatur, inkludert rask oksidasjon [opptak av oksygen] og sulfidering med påfølgande interkrystallinsk smelting …»

«Ei flytande eutektisk (som lettast lar seg smelte) blanding som inneheld jern, oksygen og svovel danna i løpet av dette varme korrosjonsangrepet på stålet.» … «Inga tydeleg forklaring av kjelda til svovelen har blitt identifisert.» Avisa New York Times kalla dette «kanskje det djupaste mysteriet avdekka i granskinga.» Kva sa NIST i sin siste rapport om dette fenomenet som FEMA skildra? Ingenting – dette avgjerande beviset vart ikkje nemnt i det heile. Det vart ekskludert. Verken jet-drivstoff eller kontorbrannar kan nå noko i nærleiken av smeltepunktstemperaturen til stål, endå mykje mindre fordampingspunktet, sjølv om desse kritiske temperaturane hadde blitt reduserte av nærveret av fritt svovel. Så kva kunne ha forårsaka dette «svært varme korrosjonsangrepet»?

Mikroskopbilde av støvprøver tatt i området etter WTCs kollaps

Termitt er ei blanding av finkorna jernoksid og enkel aluminium som, når det tar fyr, reagerer voldsomt ved rundt rekna 2200-2500 oCelsius – godt over smeltepunktet til stål eller jern, som ligg rundt 1500 oC. I denne prosessen blir det produsert aluminiumsoksid og smelta jern. Når fritt svovel blir lagt til miksen smeltar jernet ved ein lavare temperatur. Termitt med svovel lagt til blir kalla termat (‘thermate’). Struktur-stål i kontakt med påtent termat smeltar også ved ein lavare temperatur. I motsetning til kva NIST og andre har hevda, kan ikkje svovelen ha kome frå gips-veggplater, der det er ein inert (treg, uverksam), kjemisk «låst» ingrediens.

Ruinane etter WTC. Legg spesielt merke til bjelken midt i bildet.

Ekstremt varme område
United States Geological Survey (USGS, eit føderalt naturvitskapeleg organ, ressursbank for t.d. kunnskap om jordskjelv, mineralar og andre ressursar) brukte termiske kamera frå NASA (romfartsorganisasjonen) på overflata av ruinhaugen etter WTC for å dokumentere varme område med ekstreme temperaturar på nesten 750 oC. Desse temperaturane er varmare enn dei fleste kontorbrannar produserer, og der var ingen brannar på overflata av ruinhaugen til WTC 7 etter kollapsane. Dei påviste overflatetemperaturane indikerer mykje høgare temperaturar inne i haugen. Desse ekstreme temperaturane heldt seg i fleire veker, trass kontinuerleg spraying av millionar av liter vatn på haugen – så mykje vatn at éin arbeidar skildra resultatet som «ein svær innsjø». Termitt inneheld si eiga oksygenkjelde og brenn like bra under vatn.

Oppsummering

Kollapsen til WTC Bygg 7 representerer eit av moderne histories verste døme på strukturell svikt. Den offisielle historia held på at brannar svekka strukturane og at dette reulterte i ein gravitasjonell kollaps. Bevismaterialet, openlyst for så mange forskarar, men utelatne frå NIST sin Final Report, støttar opp under ein svært annleis konklusjon – ein som heilt og haldent peikar mot kontrollert sprengning/riving med eksplosivar.

Dersom WTC 7 blei tatt ned med hensikt , så blir det utan tvil «ein rykande revolver» som må etterforskast. Kven var terroristane som hadde tilgang til dette høg-sikkerheits-bygget som var tilhaldsstad for blant andre CIA, FBI, Forsvarsdepartementet, IRS [skattemyndigheitene], SEC [Securities and Exchange Commssion] og andre, og som hadde teknologien som trengst for å førebu bygget for ei slik riving som det må ha vore? Den 1500 mann sterke organisasjonen Architects & Engineers for 9/11 Truth presenterer vitskapelege juridiske data, bevis og augevitne og video-vitneprov. Vi spekulerer ikkje over kven som kan ha vore ansvarlege eller korleis dei, så langt, har sloppe unna med århundrets brotsverk.

Destruksjonen av Tvillingtårna må også vurderast på nytt i lys av WTC 7-bevisa. Vi etterlyser derfor ei upåklageleg etterforskning – med stevningsmynde – av destruksjonen av alle dei tre WTC-skyskraparane. Vi ber deg, som medborgar, om å gjere din del og slutte deg til oss for å få det til å skje.

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på Derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

26 kommentarer. Leave new

 • Oliver Langeland
  11 september 2017 12:11

  Skal man etterforske kriminalitet så er det enkleste å følge pengene samt mulige motiv. Motivene er ganske åpenbare i etterkant. Verdens største ran på flere fronter samtidig, krigene, kampen mot terror og den arabiske våren er en del av dette og kom i kjølevannet av 9/11. Hvordan kan man vinne over et konsept som terror? Når det gjelder pengene så er Larry silverstein en helt grei plass å starte som f.eks når kjøpte han tvillingtårnene og se litt på forsikringene når det gjelder terror og fly. Det er så uendelig mye mer å skrive så legger ved heller noen linker:

  9/11 Trillions: Follow The Money https://www.youtube.com/watch?v=n3xgjxJwedA

  The Notorious Banned FOX 9-11-2001 News Footage Israeli/Mossad Links
  https://www.youtube.com/results?search_query=fox+news+israel+911+

  Svar
 • Folk flest trur på de mest sinnsyke historier – 9/11 var min wake up call. Den offisielle narrativen er beyond insane. Her er den i en 5 minutters versjon :-) :

  https://www.youtube.com/watch?v=HXYswf3lzU8

  Svar
 • Vi vet at bygning 1,2 og 7 ble sprengt. Vi vet at ikke et fly traff Pentagon, men et missil antakelig. Vi vet at et fly ble skutt ned. Vi vet at sikkerhets-systemer ble skrudd av denne dagen og at normale prosedyrer ikke ble fulgt.

  Siden disse hovedpunkter avviker så grovt fra det regimet sier vet vi dermed også at regimet er involvert.

  Dette regimet kan ofre så mange som helst av oss dersom de ønsker. Media vil også dekke mord-regimet effektivt. Enten det gjelder angrep på egen befolkning eller angrep mot befolkning andre land.

  Dette regimet dekker også Norge og norske media, som har effektivt lokk på denne saken.

  En av mine nære, han hører NRK fra morgen til kveld, leser Aftenposten og Dagsavisen, daglig Dagsnytt 18 og kveldsnyheter: Han hadde aldri hørt om bygning 7 når vi snakket om dette nylig. Heller ikke om flytende jern, eller spor av nano-termitt, eller at det er pussig at hus raser over seg selv i fritt fall, eller noen motforestillinger mot offisielle forklaring.

  Svar
  • Northern Light.
   29 juli 2018 16:12

   «Vi vet at ikke et fly traff Pentagon, men et missil antakelig».

   Dagen før 9/11 orienterte Donald Rumsfeld kongressen om hvordan det gikk med etterforskningen av hvor «2,3 Trillion dollar not accounted for» i militærbudsjettet hadde tatt veien. De som etterforsket saken hadde kontorer i den enorme Pentagon bygningen. Gjett hvilke kontorer flyet, missilet eller hva det nå var traff.

   Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   6 august 2018 21:56

   «Vi vet at ikke et fly traff Pentagon, men et missil antakelig. Vi vet at et fly ble skutt ned.»

   Hva baserer du dette på?

   Svar
   • Ola Henriksen
    6 august 2018 22:45

    «Dagen før 9/11 orienterte Donald Rumsfeld kongressen om hvordan det gikk med etterforskningen av hvor «2,3 Trillion dollar not accounted for» i militærbudsjettet hadde tatt veien.»

    Er du LITT nysgjerrig på dette?
    Missil eller ikke. Manglende overvåkningskamereaer rundt Pentgon eller ikke.
    Eller hva stjeler nysgjerrigheten din eventuelt?

   • wasan Totland
    21 april 2021 9:32

    Han representerer myndighetene og er her for å trolle

   • Vidar Johansen
    10 september 2019 13:35

    https://www.youtube.com/watch?v=XdRmnk6Q1VI

    Det du etterspør starter 18:30 ut i denne videoen…

  • «Vi vet at sikkerhets-systemer ble skrudd av denne dagen og at normale prosedyrer ikke ble fulgt.»

   Like pussig er det at noe liknende skjedde da ABB prøvde å utføre det samme i Norge som Stoltenberg i Libya en måned før.
   (Politiets helikopter var nymalt og kunne ikke brukes. Militære sitt var sikkert til reparasjon … Skjønt Nrk sitt var visst brukelig til viktig ‘informasjon’ , men de hadde antagelig ikke kamera med linser, så vi fikk hverken se om det var flere gjerningspersoner eller at Ap-lederen på øya stakk av med ungdommenes eneste (skuddsikre!) redningsbåt. Kameraeopptakene rundt stortingsbygningen har aldri blitt vist. Terror-politiet, som dagene før hadde trent på en liknende aksjon hadde ikke riktig kart over nabokommunen. Og hadde visstnok dårlig mobilforbindelse. )

   Det kan virke som om jo mer fjollete og usannsynlig de offisielle myndighetene , både i USA og Norge, forklarer & oppfører seg. – Jo tausere blir media. ?

   Svar
 • Northern Light.
  29 juli 2018 16:37

  Building 7 eller Solomon Brothers building som den også het, bestod av et exo-skjelett av vertikale stålbjelker, og en indre struktur av vertikale stålbjelker bla rundt trappe og heis sjakter. Denne tette skogen av vertikale stålbjelker ble forbundet horisontalt av stålbjelker i etasje-skillerne. Alle bjelkene var profilerte, og sammenlagt utgjorde det en uhyre sterk struktur som beskrevet i artikkelen.

  Det er helt utelukket at en asymmetrisk varmeutvikling kan føre til at en slik bygning faller helt rett ned i sin egen kjeller. Når det i tillegg er bevist at en del av fallet må ha vært i fritt fall, må en underminering og omhyggelig plasserte ladninger av avansert sprengstoff være eneste muligheten for et slik forløp.

  «Den 1500 mann sterke organisasjonen Architects & Engineers for 9/11 Truth presenterer vitskapelege juridiske data, bevis og augevitne og video-vitneprov. Vi spekulerer ikkje over kven som kan ha vore ansvarlege eller korleis dei, så langt, har sloppe unna med århundrets brotsverk».

  Dette er modige folk, det å stå frem med fullt navn og adresse og gå i mot den offisielle forklaringen diktert av NWO er svært beundringsverdig. De som står bak er de farligste folk og krefter vi vet om, de vil om nødvendig drepe millioner for å få sin New World Order.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  8 august 2018 22:07

  Jeg synes det er veldig interessant, men kanskje ikke av de samme årsakene som dine. Mangler i bokføring og økonomisk kontroll er en gammel gjenganger i den amerikanske statsforvaltningen. Forsøk på å gjøre noe med dette kan til dels spores tilbake til 1960-tallet og bevegelsen som senere skulle bli kalt «military reformists». På 1980- og 90-tallet ble det gjort ulike grep med varierende effekt. Slutten på den Kalde Krigen, med store kutt i militærbudsjettene, hjalp ikke på situasjonen.

  Rumsfelds ‘war on waste’ var altså ikke noe nytt. Det var jevnlig på agendaen til Kongressen, også av Rumsfeld selv, helt opp til 9/11. Og arbeidet fortsatte etterpå.

  Det handlet om byråkrati og inngrodd kultur, men som Rumsfeld påpeker var – og til dels enda er – en del av problemet at de ulike etatene benyttet hundrevis av utdaterte datasystemer som ikke snakker med hverandre. Skulle man revidere i henhold til kravene ved ettersyn, måtte derfor mye gjøres manuelt, og det tar mye tid.

  I løpet av 90- og 2000-tallet var derfor det en lang rekke feilslåtte IT-prosjekter, som ikke resulterte i stort mer enn milliardsluk. Ikke så ulikt alle de offentlige IT-skandalene vi har hatt her på berget, også i Forsvaret (LOS, Golf).

  Og her ligger på en måte ironien: I forsøk på å redusere byråkrati og sløsing må man øke kontroll og ettersyn, noe som i seg selv skaper byråkrati.

  Når det gjelder de 2.3 ‘trillionene’ (forøvrig et beløp tilsvarende hele statsbudsjettet), så ble mye av dette senere gjort rede for (http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=43927).
  Men det er enda et stort problem i statsforvaltningen, med rapporter og kritikk nesten hvert år. Ikke minst av den amerikanske riksrevisjonen.

  Hele talen til Rumsfeld:
  https://www.youtube.com/watch?v=vN_NGYdgDck

  Forøvrig legger jeg merke til at koblingen til 9/11 har blitt resirkulert omtrent like lenge. Det er i grunnen litt pussig, da det er mye enklere å søke opp relevant informasjon i dag enn for snart 20 år siden.

  Svar
 • Ron Unz har en interessant artikkel på unz.com hvor han hevder at Israel og Mossad var ansvarlige for 9/11. Flere andre har også påstått at Israel og Mossad er de ansvarlige, som tidligere italiensk president Francesco Cossiga, dr. Alan Sabrosky, journalist Alan Hart, journalist Christopher Bollyn, journalist Laurent Guyénot, og andre.

  http://www.unz.com/runz/american-pravda-911-conspiracy-theories/

  Svar
  • Ola Henriksen
   2 mars 2019 17:33

   Ikke så mye nye fakta her, roger.
   Men for å tvile på den offisielle forklaringen, trenger man vel ikke så altfor mye nysgjerrighet. En (annen ) drapssak hadde nok ikke sett på det som er utført som godkjent etterforskning.
   Slutten på vedlagte lenke/artikkel:

   / Videre, rundt samme tid, hadde jeg snublet over en forbløffende detalj av 9/11-angrepene som viste dybden av min egen uvitenhet. I en Counterpunch-artikkel hadde jeg oppdaget at straks etter angrepene hadde den antatte terroristorganisatoren Osama bin Laden offentlighet nektet noe delaktighet, og til og med erklærte at ingen god muslim ville ha begått slike gjerninger.

   Når jeg sjekket rundt litt og fullstendig bekreftet det faktum, ble jeg overrasket.
   9/11 var ikke bare det mest vellykkede terrorangrepet i verdens historie, men kan ha vært større i sin fysiske styrke enn alle tidligere terroristoperasjoner samlet. Hele formålet med terrorisme er å la en liten organisasjon vise verden at den kan forårsake alvorlige tap i en kraftig stat.
   Og jeg hadde aldri tidligere hørt om noen terroristleder nekte sin rolle i en vellykket operasjon, enda mindre det største i historien .
   Noe virket ekstremt galt i den mediegenererte fortellingen som jeg tidligere hadde akseptert. Jeg begynte å lure på om jeg hadde vært ike bedratt som titusenvis av amerikanere i 2003 og 2004, som naivt trodde at Saddam hadde vært sjefen bak 11. september angrepene. Vi lever i en verden av illusjoner generert av våre medier. Hvis Osama sannsynligvis ikke var bakmannen til 9/11, hvilke andre store falskheter hadde jeg blindt akseptert?

   Et par år senere kom jeg over et veldig interessant skrift av Eric Margolis, en fremtredende kanadisk utenrikspolitisk journalist kjent fra kringkastingsmediene for sin sterke motstand mot Irak-krigen. Han hadde lenge publisert en ukentlig kolonne i Toronto Sun, og da den ble avsluttet, brukte han sitt avsluttende karriere for å uttrykte sin sterke tvil om den offisielle 9/11-historien, og viste til at den tidligere direktøren for pakistansk intelligens insisterte på at Israel hadde stått bak angrepene.
   I tillegg delte en gammel venn av meg med sterke forbindelser til eliten av franske kretser på et tidspunkt det han betraktet som en morsom anekdote. Han nevnte at Frankrikes tidligere forsvarsminister på et privat middagsselskap i Paris, der det deltok innflytelsesrike politiske og mediefigurer, hadde fortalt de andre gjestene at Pentagon hadde blitt rammet av en rakett i stedet for en sivile fly. Min venn forklarte at den aktuelle ministeren var allment ansett som ekstremt intelligen, og viste dermed at selv de mest anerkjente individer kan noen ganger tro på helt galne ting.

   Men jeg tolket de samme fakta veldig annerledes. Frankrike hadde sannsynligvis en av de fire eller fem beste etterretningstjenestene i verden, og sikkert ville en fransk forsvarsminister være kjent for bedre informasjon om sanne hendelser enn en typisk mediepundit. Faktisk var en av de tidligste bøkene som var i tvil om den offisielle 9/11-fortellingen 9/11: The Big Lie av den franske journalisten Thierry Meyssan, som dukket opp i 2002. Denne boken hadde også hevdet at Pentagon hadde blitt rammet av en missil, kanskje foreslår at det kan ha blitt delvis påvirket av lekkasjer som kommer fra fransk intelligens.

   Jeg delte senere den uttalelsen fra den franske ministerns private meninger med et meget godt forbundet amerikansk menneske som tilhører vår elite. Hans reaksjon gjorde det klart at han hadde samme uortodokse syn på angrepene på 9/11, selv om han aldri hadde offentligstilt dem for ikke å risikere å miste sitt elite-medlemskapskort.

   Jeg oppdaget til slutt at i 2003 hadde den tidligere tyske statsministeren Andreas von Bülow utgitt en bestselgende bok som sterkt antyder at CIA i stedet for Bin Laden sto bak angrepene. Mens den tidligere italienske presidenten Francesco Cossiga i 2007 også hevdet at CIA og Israels Mossad hadde vært ansvarlig, og hevdet det som var kjent blant vestlige etterretningstjenester. /

   Svar
 • Tor Larsen
  28 mars 2020 23:30

  Interessant og nyttig å gjenoppvekke minner og friske opp tenkeboksen. Nøyaktig en måned senere, den 10. oktober ble to Mossad agenter arresterte mens de tok seg inn i Mexicos lovgivende forsamling (Palacio de Justicia Federal) med ransler fulle av Glock pistoler med ammunisjon, håndgranater og eksplosiver. Saken fikk førstesideoppslag med krigstyper i landets hovedstadsaviser den 11. oktober, var fullstendig fraværende den 12. og siden aldri nevnt. De to agentene ble straks satt på fly ut av Mexico og der slutter saken for aldri siden å bli gjenopptatt. Snakk om makt…

  Svar
 • Husker jeg var ombord på et skip i Persiagulfen da dette skjedde. BBC hadde kontinuerlig sending, og plutselig melde ankerkvinnen at tårn 7 også hadde rast sammen. Problemet «hennes» var at man så tårnet stå uskadd over hennes venstre skulder i enda ca. 20 minutter før det raste på direkten. En «glipp» i tidspunkt for når dette skulle meldes om?

  Svar
 • Det er etterhvert blitt klart at 9/11 var en klassisk Mossad-ledet operasjon. Men Mossad var ikke alene. De trengte lokal hjelp i USA (og kanskje andre steder), og det hadde de, i hovedsak fra PNAC (Project for a New American Century) og deres samarbeidspartnere innenfor og utenfor USA’s regjering, som ved 9/11-angrepene fikk den «katalytiske hendelsen» de trengte for å starte en krig mot Afghanistan og Irak på Israels vegne.

  Dr. Alan Sabrosky var en av de første som påpekte forbindelsen mellom Israel og 9/11. Her er en artikkel hvor han oppsummerer bevisene mot Israel:

  https://dissidentvoice.org/2011/06/demystifying-911-israel-and-the-tactics-of-mistake/

  Svar
 • Hemmeligholdte rapporter i forbindelse med Kennedy-drapet skulle frigjøres i disse dager, men dette blir stoppet av president Biden, av ”sikkerhetsmessige grunner”.

  Rent umiddelbart kan det synes rart at det skulle være nødvendig å hemmeligholde rapporter om et drap som ble begått for mer enn 58 år siden. Nyere forskning har imidlertid avdekket at det sannsynligvis er Israel/CIA som står bak drapet, og dersom de tilbakeholdte rapportene peker på Israel eller CIA eller begge, så er det ganske opplagt hvorfor de ikke blir offentliggjort.

  https://www.zerohedge.com/political/identifiable-harm-biden-kills-jfk-file-release-issues-baffling-statement

  Svar
 • Utøya er også suspekt, flittig brukt til brunbeising. At den langt fra sinnsfriske gutten alene kunne få dette til? Er det sannsynlig? Åpenbart skada psykiatrisk, vokste opp med en mor som burde vært sterilisert. Jeg får faktisk ondt av ham. Brukt. Iscenesatt. Grundig belyst ved Ole Dammegård. Flere enn ett skytevåpen plaffet ungdom ned. Altfor mye stemmer IKKE. Høyre ekstremitet må blåses opp og innbilles når det ikke er noe der. Eller det hadde noe med Jens Stoltenberg å gjøre. Så mye ved historien skurrer.

  Svar
 • Mange ulike varslar om fleire skytevåpen. Ungdom symde mot land ved ein voksen mann som seinare ikkje er identifisert. Truverdige amerikanske intellektuelle antyda kjapt at Utøya var ‘false flag’. Tipper totalt tre skyttere.
  Å styre norske medier er enkelt.

  Svar
  • «Ungdom symde mot land ved ein voksen mann som seinare ikkje er identifisert. »

   Ja, de måtte jo svømme, siden lederen fikk beskjed ( av den politiske ledelsen i Ap) om å stikke av fra reddslagne ungdommer med øyas eneste båt ( En skuddsikker militærbåt!) – Og uten at dette grove lovbruddet har fått et etterspill.

   » Å styre norske medier er enkelt.»
   Medier skal være vaktbikker for å avsløre makta. Et fungerende demokrati er avhengig av en slik presse.
   Norge har slik sett ingen media, og dermed intet fungerende demokrati.
   – Og det er dette disse får økonomisk støtte for, – for å la være å granske.

   Svar
 • Det å tro at det var et passasjerfly som penetrerte 2 vegger (totalt 3 faktisk) i Pentagon som var sikret for å kunne motstå en atomeksplosjon er vel svar nok i seg selv .. eller ?

  Svar
  • Sørrelsen på hullet i veggen, før veggen ramlet sammen, forteller enda mer. Det passer for en rakett, ikke i nærheten for et stort passasjerfly med svære vinger.

   Svar
  • Det gjelder å lage så grusomme og vitenskapelig usannsynlige historier som mulig. Og pøse på med noen «tidsvitner og personlig tragiske opplevelser».
   – Og legge ned forbud mot, eller latterliggjøre, en sann granskning.
   Så slutter folk å tenke. Det er det viktigste. Så er det bare tut & kjør.
   Gang på gang. ( Galskapshistoriene om Holocaust var en syretest.)

   Svar
 • Det er mye lettere og lure folk trill rundt enn og få mennesker til å innrømme at de er blitt manipulert/rundlurt. Dette er skremmende. De som nærmer seg sannheten blir rett og slett eliminert. Enten stemplet som det ene eller annet/utsatt for en «ulykke» eller skyter seg selv i bakhodet, erklært som selvmord eller henger seg selv fra et dørhåndtak. Eller drukner plutselig når de er alene nede på en brygge. Eller faller baklengs ut av et vindu i København. Eller bilen plutselig kommer ut av kontroll i vannvittig fart og eksploderer. Eller politiet blir latterligjort med at tungt bevæpnetde spesialstyrker ikke har annet utstyr enn en lekk gummibåt og må reddes av sivile for å komme seg trygt i land. Helikopteret til Nrk fikk fly men ikke politiets. De herjer med oss som de vil. Så sitter vi og prøver å overbevise hverandre om hvem som har rett. Vitenskapen er blitt den største overtro. Vi blir troende. Det gledelige er at det blir flere og flere musepip. Som nå begynner å høres som et brøl.

  Svar
 • Svar
 • Dr. Judy Wood: https://www.drjudywood.com/wp/
  Hun har en usedvanlig vinkling på hva som skjedde med tårnene. Pensum folkens.
  Et hvert oppegående menneske som så ut av øynene skjønte at dette var nøye planlagt. Jeg husker journalister som stilte spørsmål ved at det manglet flyvrak rester. Klassisk er den kvinnelige journalisten i BBC som kunngjorde at bygning 7 var kollapset, og vi kunne iakkta at bygget fortsatt sto mens hun forrettet at bygningen hadde kollapset. Vi husker intervjuet med Silversteen hvor han sier rett ut om bygning syv at den var så utbrent at: we decieded to pull it!» Alt bevismaterial ble fjernet på rekordtid. Etterhvert ble internett vasket for kritiske røster som stilte spørsmål ved den « offentlige mening» om hva som hadde skjedd. Vi husker intervjuet med arkitekten som berettet at tårnene var konstruert for å tåle flere flystyrter. Vi husker bilder av skyskrapere rundt omkring i verden som hadde brent i døgnevis- ingen av dem hadde kollapset. Dikt og forbannet løgn folkens. Sjekk ut dr judy wood iaktagelser. Hun så det som vi alle så. Bygningene ble til støv. 13 mennesker befant seg inne i et av tårnene mens det raste. De overlevde????

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Konflikten i Sudan:

Hva har Russland å tjene på den?

Forrige innlegg

Jan Hårstad:

Rødt-vedtaket verdensrekord i provins-naivisme.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.