POSTED IN Virkelighetsforståelse

Konspirasjonsfobikere tror ikke at mektige snakker sammen.

De tror ikke at det legges hemmelige planer.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Konspirasjonsfobikarane trur at konspirasjonar ikkje finst, eller at dersom dei finst, så er dei ikkje viktige… dei som lir av konspirasjonsfobi likar å seie:

«Trur du verkeleg at det finst ei gruppe menn som sit i eit rom og lagar komplott?» Av ein eller annan merkeleg grunn er dette bildet av ei gruppe menn (vanlegvis utan kvinner til stades) som faktisk sit i eit rom, sett på som heilt utruleg… sjølvsagt sit dei i rom. Kor elles skulle dei treffast?

Olof Palme – Wikipedia
Ble Olof Palme drept ved en tilfeldighet?

Dei konfererer heile tida & dei har plenty med rom hos CIA, Det kvite hus, utanriksdepartementet, FBI, Pentagon, NSA og kor det måtte vere. Og ja, dei lagar komplott medvite for å få visse ting til å skje, å styrte regjeringar, å etablere system til valdeleg undertrykking av reformistiske eller revolusjonære regjeringar og rørsler, å skipe ut våpen til hemmelege armear.

Dei kallar det ikkje samansverjingar, dei kallar det «planlegging». Dei har eit heilt vokabular til å omtale sine statssponsa konspirasjonar: «hemmelege operasjonar», «djupe operasjonar», «off the shelf-operasjonar», svartbok-operasjonar… på det breiare politiske nivået, ingen pratar og planlegg meir enn dei politiske og korporative elitane i Amerika. Ingen gjer fleire studiar på medviten politikk for eigeninteressene – dei fleste i løynd – dei har eigne yrke dedikerte til spesialplanlegging.

Dei brukar milliardar av dollar kvart år av våre skattepengar for å gjere verda trygg for interessene deira. Likevel har vi desse konspirasjonsfobikarane som spør oss, med skeptiske og nedlatande smil, om vi verkeleg trur at folka på toppen faktisk snakkar med kvarandre om felles interesser og agendaar, og med hensikt agerer utifrå sine eigne interesser… desse elitane blir kjende med kvarandre.

Dei plantar ord om ambisjon og lovnadar i øyra på kvarandre. Dei ber om støtte, tilbyr garantiar, kjem til semje. Dei møtest, pratar og planlegg – ja, i rom. Møta deira blir vanlegvis haldne private, nett som agendaane deira. Dei konspirerer jamleg og ofte.

Ordet «konspirasjon» bør ikkje brukast til å avvise røynda… offentleg politikk bør fokusere på behova til dei mange, heller enn grådigheita til dei få. Problemet vi står framfor er at herskarane er djupt dedikerte til ein visjon om ei verd som lar seg omsynslaust utbytte av overherrane og er individualistisk og økologisk ikkje-berekraftig.

grayscale photography of girl holding banner while walking on street near crowd of people
Makt er ikke noe du får. Den må du gripe og kjempe for å beholde.

Det einaste valet vi har, er å avsløre og opponere mot dei med alle våre sameinte krefter… det konvensjonelle synet er at makta er antitesen til fridom, ein trussel mot den. Det kan stemme for statsmakt og andre former for institusjonalisert autoritet.

Men folkemakt & fridom er ikkje anitesisk, men komplementært: viss du ikkje har makt til av avgrense overgrepa til rikdom og posisjon, så har du ikkje mykje fridom. For å rive til oss demokratiske vinningar frå rotfesta interesser, må vi folk mobilisere ei utliknande makt. John Stuart Mill skreiv i 1869 at når dei privilegerte innrømmer dei uprivilegerte rettar, så skjer det sjeldan med noko betre motiv enn vissa om dei uprivilegerte si makt til å tilrive seg rettane… heller enn å seie at ein ikkje kan nedkjempe rådhuset, kan vi seie at vi ikkje har råd til å ikkje gjere det.

Det er ofte frustrerande og iblant farleg å utfordre dei som eig og kontrollerer jorda, arbeidet, kapitalen og teknologien i samfunnet. Men på lengre sikt er det endå farlegare å ikkje gjere det.

~~ Michael Parenti , US-amerikansk professor i historie

fritt omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Kjære derimot lesere og faktisk.no sjekkere, jeg er vel en av de som vil betegnes som en høyre ekstrem systemkritiker, dette fordi jeg tror på et godt land for familier, barn, de som jobber, og fordi jeg mener NAV og «sosialdemokratiet» har gitt oss ett samfunn hvor, hvis du ikke er et offer for en eller anden undertrykning så er du unormal. Er dette villet…? Vil vi være et samfunn av «offere»? Spør dere bare…. skriv gjerne til meg jeg debatterer dere når og hvor som helst, ikke gjem dere bak NRK

  Svar
  • » Vil vi være et samfunn av «offere»?

   For meg virker det som om den langsiktige politikken er at vi alle skal bli avhengig av hjelp fra pappa «Stat». Og på den måten innbilles at det er staten/politikere som forsørger befolkningen, selv om det selvfølgelig er omvendt.
   En nasjons administrasjon burde legge til rette for at enkeltindividet i nasjonen greier seg sjøl, i/med stolthet og livskvalitet. Med få regler, lave skatter/avgifter og så stor frihet til å skape og arbeide som mulig, uten et tungt byråkrati.
   Men da vil jo innbyggerene oppleve at de lever eget liv, og begynne å tenke sjøl.

   Vi trenger noen «kriser» med lammende regler, forordninger/bøter/heimvernet til, før folk gir opp. Helst slike «kriser» som «bare kan løses internasjonalt».

   Svar
   • Korrekt. Mennesker som er avhengig av staten er lette å kontrollere. Personlig mener jeg at løsningen for et bedre samfunn for alle er å kreve inn mindre skatt slik at mennesker får større valgfrihet, men dette er ofte problematisk for sosialistiske politikere.

    Husk at i dag fremstilles jo skatt som at man gir tilbake til fellesskapet, noe som forklarer hvorfor det ofte settes likhetstegn mellom skattelette og subsidiering («de fattige subsidierer de rike fordi de rike får skattelette» type retorikk). Men i en slik verden, en verden hvor alt er eid av fellesskapet, så er det heller ingen forskjell på en subsidie og en skattelette. Begge er gaver fra fellesskapet. Men dette er også essensielt et føydalsamfunn der alle er leilendinger i evig gjeld til samfunnet. Det er et samfunn der hvor man ikke eier sin egen kropp eller fruktene av sitt eget arbeid fordi man alltid står i gjeld til denne mystiske entiteten som kalles «samfunnet» eller «fellesskapet.»

    De aller fleste sosialister (joda finnes sikkert unntak) er nemlig under den oppfatning av at de såkallte «rikingene» skylder fattige mennesker noe kun fordi at de rike er rike. Det de derimot ofte ser fullstendig bort i fra er at mange rike mennesker faktisk har jobbet hardt for sin rikdom, og at de dermed fortjener å få beholde fruktene av sitt arbeid. De samme sosialistene tror også at staten er mye bedre egnet til å forvalte «rikingene» sine penger enn «rikingene» selv er, noe som selvsagt bare er fullstendig tull. Det er ingen andre plasser i samfunnet sløseriet er større enn i staten og det offentlige.

    Det som er enda merkeligere er at dersom man prøver å forklare en sosialist at det å bruke trussel om statlig voldsmakt for å ta andre sine verdier (i form av skatter og avgifter) er fullstendig umoralsk og faktisk er statlig tyveri, da får man bare et rart og uforstående blikk tilbake. De vil da ofte bruke argumenter som går noe slikt som dette: «Jamen du har gått på ‘gratis’ skole, du får ‘gratis’ sykehus, etc, etc; derfor skylder du staten din arbeidskraft.»… som da er et føydalsamfunn.

   • Kontrakten mellom folket og gud ved stedfortreder bestemmer at folket ikke har tilgang til sine ressurser.Det har guds stedfortreder bestemt.
    Stedfortreder har dermed til evig tid bestemt at det er guds utvalgte som bestemmer over ressursene,men om du er riktig så flink,da kan du få kjøpt deg noen rettigheter som igjen kalles frihet.
    Har noen her på Derimot sett denne kontrakten som igjen begrenser,grensesetter alle våre naturgitte rettigheter ?.

   • Våre naturgitte rettigheter kan ikke reguleres av selverklærte stedfortredere eller noen av hans lakeier. Naturretten er en kontrakt mellom hvert enkelt individ på denne jorden, og Gud. Retten til eierskap over seg selv og egen helse, eiendom etc. Den eneste klausulen er å ikke påføre andre skade. Dette er ikke skrevet , men innprogrammert hos de fleste normale individer.

  • Enig! Man har ikke så mange muligheter hvis man bare skal være et offer.

   Svar
  • Beskyld andre for det vi er skyldige i ! Tror det var Goebbels som lot disse ord falle.
   Kom på den gamle barneregla : Den som fisen først ble var, er fisens rette far !

   Svar
  • Det er ikke noe bedre å være høyre enn venstre. Høyre/venstre aksen blir brukt i mot oss. Det er ett verktøy oppfunnet av vår fiende. Vi må legge bak oss alt det tullet. For øvrig er jeg ikke uenig i det andre du skriver.

   Svar
   • Hei Trygve !
    Eiliv Bakke vara for senter- partiet fikk ved feiltagelse utlevert årsberetningen til Europa bevegelsen på stortinget for 1969. Der stod de å lese at Europabevegelsen hadde stiftet egen stortingsgruppe 7. mai 1969. Det utløste noe oppmerksomhet i enkelte aviser. Eiliv Bakke skrev til presidentskapet og forlangte gruppen oppløst. Mener å huske at ant. medlemmer var 120 av 140. Hvis du går inn på bokhylla i nasjonalbiblioteket.no og søker på boka Sentrumsalternativet
    Kan du lese om det.

 • I et samfunn så må det finnes ordninger som hjelper mennesker som av en eller flere grunner trenger hjelp for å komme videre. Det kan imidlertid gå for langt, slik at mennesker som egentlig kunne ha klart seg på egenhånd (med tilhørende mestringsfølelse og stolthet) blir fristet til å leve av pengene som «Onkel Stat» deler ut.
  Man skal imudlertid ikke se bort i fra at det foreligger en agenda om å gjøre borgerne avhengige av staten, slik at evne til eget initiativ ikke holdes ved like i befolkningen. Det er nok en våt drøm hos noen politikere (narsissister) å ha en stor masse av mennesker / innbyggere som er avhengige av «Eliten» for å få mat og bolig. Da blir det lettere å manipulere massen til lydighet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

EU/Tyskland på kanten av stupet:

Truer de som kan redde dem med sanksjoner.

Forrige innlegg

Går legemiddelindustriens interesser foran grunnloven?

Hvem gir helsedirketøren instrukser?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.