POSTED IN Klima

Klimarealistene:

Fakta om klima.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Klimaet styres av naturkreftene

Av Geir Aaslid

Det er naturkreftene, som vi mennesker ikke rår over, som styrer vær og vind. Disse kreftene beskrives i vitenskapelig definerte naturlover. Avgjørende for klimaet er solenergien, lovene som styrer gasskreftene, atmosfæren med skyer og luftstrømmer, og havet med havstrømmene.

______________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
______________________________________________________________________________

Her skal vi avlive en myte – det er ikke snakk om enten eller. Det eksisterer menneskeskapte klimaendringer også, og disse kan du tenke på som et tall som hittil har vist seg å være veldig lite.

Observasjoner og beretninger siste tusener av år viser at aktiv sol medfører varmere klima og mindre aktiv sol gir kaldere klima. I forrige århundre hadde solen en sjelden aktiv periode som også ga oppvarming på andre planeter. Golfstrømmen gir 6–7 °C høyere temperatur i Norge enn det ville vært uten. Også dens periodiske variasjoner gir klimaendringer

Observasjoner av temperaturen i atmosfæren og havet, nedbør, lufttrykk og vind står sentralt i klimaforskningen. Det er viktig at vi får målinger fra stasjoner over hele kloden, som ikke blir påvirket av menneskelig aktivitet i urbaniserte strøk, ved flyplasser osv. IPCC skremmer med at den globale temperaturen vil stige med flere grader frem til 2100, noe det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for. Alle skremslene om klimakrise er spådommer basert på uvaliderte klimamodeller med innebygde tvilsomme forutsetninger om at sola ikke har vesentlig betydning for klimaet vårt og at bare CO2 er viktig.

Dette er politikk og har intet med vitenskap å gjøre. Forskere i flere land er kommet til at vi, på grunn av naturlige svingninger i klimaet og lavere solaktivitet, går mot et kaldere klima, slik som vi hadde under Den lille istiden for 300 – 375 år siden.

Den CO2-økningen vi har hatt i atmosfæren de siste 50–60 årene har vært meget gunstig for plantevekst og matvareproduksjon. De siste 30 årene har man sett at verdens ørkenområder minker og det blir grønnere. CO2 er ikke en forurensning eller miljøgift, slik det ofte fremstilles i media, men helt nødvendig for alt liv på jorda. Høyere CO2-nivå øker planteveksten, og i veksthus 3–4 dobler man CO2-innholdet for å få bedre avlinger. De siste 30 år er verdens ørkenområder blitt mindre og kloden 20 % grønnere.

Klimafakta i tre punkter

  • En global temperaturøkning på vel 2 °C gir oss klimaet vi hadde for 1 000 år siden. Det er gunstig for all vegetasjon, for matvekster, for dyreliv og mennesker, og for klimaet da det blir mer fordamping og nedbør. Det blir også noe mindre temperaturforskjell mellom ekvator og polene og derfor mindre uvær.
  • CO2 er en lite effektiv drivhusgass. Den står for mindre enn 4 % av den atmosfæriske drivhuseffekten, mens vanndamp og skyer står for ca. 95 %. Ekstra tilførsel av CO2 og metan (CH4) vil ha en ubetydelig virkning på drivhuseffekten, og virkningen på temperaturen lar seg ikke måle. Isotopanalyse viser at maksimalt 4 % av atmosfærisk CO2 kommer fra våre utslipp, resten er en del av naturens eget kretsløp. Tiltak mot CO2 har derfor ubetydelig virkning. Årlig atmosfærisk CO2-økning på 2 ppm (0,0002 %) i moderne tid er en naturlig følge av økt temperatur etter Den lille istiden og har minimalt å gjøre med våre utslipp.
  • Om temperaturen går opp eller ned, om isbreene vokser eller minker, om havet stiger eller synker, om det blir storm, orkan, tornado eller stille. om det blir flom eller tørke, om det blir uvær eller katastrofer, om det blir sykdom, pest eller epidemier; så har det ingen ting med utslipp av CO2 å gjøre, slik FNs klimapanel, IPCC vil ha oss til å tro.

Det finnes ingen klimakrise, og det er ingen grunn til angst på grunn av menneskeskapt CO2.

Klimaet har alltid vært i endring

Klimaet har alltid endret seg av naturlige årsaker. De siste 125 årene hadde vi fem ulike perioder, to omtrent like varmeperioder (1911–1940 og 1976–1997), to kjølende perioder (1896–1910, 1941–1975) og en trendløs varmepause (1998+). Tilsammen økte temperaturen i forrige århundre med mellom 0,4 og 0,7 °C, avhengig av hvilke data man stoler på. Jfr. vårt brev til statsministeren.

______________________________________________________________________________
«CO2 er ikke en forurensning eller miljøgift, slik det ofte fremstilles i media, men helt nødvendig for alt liv på jorda.»
______________________________________________________________________________

På den nordlige halvkule var 1930-årene omtrent like varme over land som 1990-årene (utenom byene). I starten av 1940-årene var det like lite is i Arktis som det var i 2007, men Barentshavet blir kaldere og havisen øker nå i Arktis. Vi må forberede oss på et kjøligere klima de neste tiårene.

Også FNs klimapanel mener at naturen nå vil styre klimaet: «For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre.» (side 18, siste avsnitt).

Forskning med forutbestemt fasit

FNs Klimapanel IPCC ble etablert med et mandat som forutsatte at menneskeskapte utslipp førte til global oppvarming. Man tar derfor utgangspunkt i en konklusjon, og oppgaven er å samle de bevis som støtter konklusjonen, noe også hjemlige premissleverandører forholder seg til. IPCC har politisk oppnevnte forskere og en konsensusbasert prosedyre uten rot i vitenskapelige prosesser. Beslutninger og prognoser er basert på modellering uten kvalitetskontroll av modellene. Samtidig nedvurderes naturlige klimaendringer mens geofag og solforskning utelukkes fra meningsfylt deltagelse i IPCCs prosesser.

Evaluering av IPCC har vist manglende vitenskapelige prosesser, manglende referanser til usikkerhet og en sammenblanding av vitenskap og politikk. IPCC mister tillit når mange forskere rekrutteres fra ikke-nøytrale aktører som WWF, Greenpeace m.fl.

IPCCs modellprognoser har bommet totalt ved sammenlikning med observasjoner i naturen og varmepausen fra 1998 har fratatt modellene enhver troverdighet. Fri forskning må være uavhengig, nøytral og kritisk. Den må ha som mål å finne ut hvordan naturen virker, ikke hvordan enkelte vil at den skal virke.
Kravene til vitenskapelig forskning er at alle data og observasjoner vurderes, og at resultatene blir publisert fritt, uten forutinntatte holdninger.

Norges klimapolitikk

Norges klimapolitikk bygger på Klimapanelets ikke-beviste påstand om menneskeskapt global oppvarming. Den er formulert under den forutsetning at Klimapanelet bare skal forholde seg til menneskeskapte klimaendringer. Dette feilaktige grunnlaget har tillatt både klimapanelet og Norges klimabyråkrati å definere vekk de dominerende naturlige klimaendringene.

Etter ca 35 år med en meningsløs klimapolitikk er det ennå ikke gjort observasjoner i naturen som bekrefter at det eksisterer et målbart menneskeskapt klimaproblem. Offentlig pengebruk på klimatiltak kom i 2019 opp til nivået 40 milliarder kroner uten at noen har styring på eller en samlet oversikt over pengebruken. Dette er midler som skulle vært brukt på skole, helse, samferdsel og eldreomsorg.

NASAs beste satellitt-instrumenter kan ikke måle den globale flyten av energi så nøyaktig som det kreves for å finne ut hva av oppvarming som skyldes menneskelig aktivitet.

Satsningene på elektrisk kraft fra vindmøller, elektrifisering av sokkelen og biodrivstoff til kjøretøyer og ulike månelandinger rundt om i Norge hvor CO2 skal fanges og lagres, er alle totalt meningsløse og bidrar utelukkende til å tilintetgjøre de verdiene våre fremtidige generasjoner skal leve av.

Henryloven

Det er naturen selv som med denne loven regulerer fordelingen av CO2 mellom havet og atmosfæren, slik at havet automatisk vil erstatte all den CO2 vi måtte fjerne fra atmosfæren med våre klimatiltak.

Klimapanelene

IPCC er det statlige og NIPCC er det Ikke-Statlige klimapanelet. Det første er styrt av politikerne, mens det andre analyserer klimavitenskap i klassisk forstand, dvs man legger alle faktaene på bordet og ser hva som blir konklusjonen etter en grundig analyse og uten politisk innblanding. NIPCC består av ledende vitenskapsfolk som har forlatt IPCC fordi deres prosesser ikke er vitenskapelige med en utidig sammenblanding av politikk og vitenskap. Du finner deres rapporter her.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

  • Jeg er helt overbevist at naturen regulerer klima uten menneskelige påvirkninger og at politikerne må se sannheten om CO2 slik at våre ungdommer og fremtidige generasjoner kan føle seg trygge.

    Svar
  • Nå stuper CO2-utslippene i hele den nordatlantiske region (Nord-Amerika, Atlanterhavet og Europa) pga Korona-krisen. Samtidig kan vi kanskje oppleve at temperaturen i Europa synker og at feks iskanten trekker seg lenger sydover. Den ene gruppen vil tolke dette siste som et utslag av feks lavere solinnstråling, mens den andre gruppen vil tolke det som et utslag av lavere CO2-konsentrasjon over Atlanterhavet og Europa (CO2-konsentrasjonen i verden er jo ikke jevnt fordelt over hele kloden). Noen vil kunne påpeke at slikt som utslipp av varmeenergi og sot også har blitt redusert og ikke bare CO2. Hver er salig i sin egen tro.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Journalister og medier:

Et viktig frontavsnitt i krigene.

Forrige innlegg

Konsekvenser for USAs militære?

En soldat rammet av Korona.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.